Institut Krista Velknaza - Zakovce

Kategorie: Psychológia (celkem: 238 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 27230×

Příbuzná témataInstitut Krista Velknaza - Zakovce

Chceme poukáza na skupinu žudí, ktorí sa dostali na okraj spoločnosti, a taktiež chceme poukáza aspoň na minimálne možnosti riešenia a zmenenia situácie týchto žudí v neštátnych zariadeniach, ktoré vznikali po novembrovej revolúcii 1989 a dokážu pomôc mnohokrát účelnejšie a úspešnejšie ako štátne zariadenia. Práve v tomto období je táto téma zvl᚝ aktuálna, nakožko sa aj na Slovensku znova objavuje kategória žobrákov. Moderná spoločnos im dala nové meno a spoločensky ich zaradila niekam úplne na koniec pomyselného rebríčka. Teraz ich nazývame bezdomovcami, lebo nemajú kde býva. Slovo bezdomovec sa u nás udomácnilo, ako preklad anglického slova „homeless“. Bezdomovec sa však nedá charakterizova len týmto pojmom. Bezdomovec je tiež človekom bez hygienických návykov a nemá ani možnos pravidelného stravovania. Títo žudia sú spoločensky neprispôsobiví a často sa nachádzajú v sociálnych kolíziach. Bezdomovcami sú aj žudia vracajúci sa z výkonu trestu, alkoholici, alebo aj narkomani, ktorý sa nedokážu zaradi do normálneho života. Sú to však žudia trvale, alebo prechodne nezamestnaní. Bezdomovcami sú najčastejšie:
a) absolventi detských domovov a reedukačných domovov
b) odsúdení žudia, po ukončení výkonu trestu
c) mentálne retardovaní žudia
d) sociálne a ekonomicky slabí žudia so snahou pracova
e) alkoholici, žudia závislí na omamných látkach a gambleri

Nakožko platí pravidlo, že človek sa bezdomovcom nerodí, ale sa ním stáva, tak môžme rozlíši štyri stupne, alebo štádia vývinu bezdomovca:

1) človek z vyššie spomenutých kategórií sa nedokáže zaradi do života; prekonáva neúspech v práci, stráca kontakt s priatežmi
2) fáza regresie – nezvláda jednoduché administratívne úkony, stráca sebaúctu, stráca záujem o hygienu a zamestnanie
3) fáza závislosti – človek je závislý na iných, začína žobra, nemá záujem o budúcnos, nastupuje alkohol, človek sa stáva tulákom
4) fáza rezignácie – človek rezignuje nad sebou i nad svetom, vzdáva sa svojej minulosti, prestávajú existova akékožvek priatežstvá
Na otázku, prečo sa človek stáva bezdomovcom je ažké odpoveda. Je to však určite aj vďaka výchove človeka a prístupu k výchove v kritickom veku. Môže takisto ís aj o slabšie mentálne postihnutie, alebo zlé sociálne zabezpečenie. Faktory pôsobiace na takéhoto človeka sú rôzne a tak si ich širšie priblížime.

Detský domov:
Výchova v zariadení, akým je detský domov, výrazne pôsobí na vývoj človeka, teda dieaa.

V takýchto zariadeniach je však často nedostatok lásky, čo je vlastne ich najväčším handicapom. Narozdiel od klasickej „domácej“ výchovy sa tu deti neučia pracova, čiže takmer úplne absentujú pracovné návyky. Deti výchádzajúce z takýchto zariadení sa nevedia postavi proti životným problémom, nevedia ich rieši a často sa ani nemajú s kým poradi. Nevedia sa sami uživi a rezignujú. Často sa stavajú aj bezdomovcami.

Nápravnovýchovné ústavy:
Človek, ktorý opustí takýto ústav, nie je prevychovaný. Je len potrestaný, ale znova pácha trestnú činnos, lebo nič iné ani nevie robi. Ak si aj uvedomuje čo ho čaká, ak znova spácha trestný čin, robí to, lebo sa nemá kam vráti. Nemá šancu sa zapoji do riadneho života, lebo ho okolie automaticky odsudzuje. Ak mu jeho vzdelanie aj dovolí prija prácu, tak ho limituje to, že bol vo väzení. Takýto človek, nakožko nemá zamestnanie, nemá peniaze! A to čo mu dá štát v žiali prepije. Teda nemá ani šancu nájs si bývanie a tak znova, aspoň pred zimou spácha niečo malé, aby ho zavreli a aby mu bolo teplo. Týto žudia však nemajú zlé srdce, len je zranené, neprijaté a nepochopené.

Mentálne postihnutie:
Sú to žudia, ktorých IQ je v pásme žahšej a strednej debility. Ich postihnutie nie je badatežné. źudia s takýmto postihom sa bežne pohybujú aj okolo nás, a môžu sa aj celkom normálne správa. Ak sa o nich nemá kto postara, tak sú bezradní a vonku na ulici nevedia sami preži. Pritom z medicínskeho hžadiska nepatria do ústavov pre mentálne retardovaných, lebo ich postih je len mierny. Položartom však môžme poveda, že keby takýchto žudí zatvárali, tak by u nás nestačila ani niekožkonásobne vyššia kapacita psychiatrických liečební. Do nápravnovýchovných ústavov nepatria, lebo by mentálne postihnutým nie je zločin. Ak sa dostanú do väzenia, majú len mierne tresty, kvôli svojmu IQ. To však nie je pre nich pomoc. Ukončenú majú väčšinou len povinnú školskú dochádzku, ale nájdu sa aj výnimky. Práve títo žudia vedia by vežmi úprimní a vďační. Majú vežké problémy pri zamestnaní sa, aj keď s výkonom manuálnych práce problémy niesú.

Alkohol a iné omamné látky:
Kategória alkoholikov je na Slovensku smutne známa. Je však potrebná vežmi silná
motivácia pri odvykacej kúre. Človek sa alkoholikom stáva z nedostatku niečoho iného. U nás to spôsobuje najmä zlá sociálna situácia obyvatežstva. Človek padá „z blata do kaluže“. Pomerne novou pliagou, ktorá postihuje žudí u nás je závislos na omamných látkach a gamblerstvo.

Alkoholizmus a závislos na omamných látkach je fyzickou závislosou, kedy človek bez svojej dávky nedokáže ži. Postihnutý sa snaží získa svoju dávku za každú cenu. I za cenu, že si peniaze požičia, aj keď nevie ako ich vráti. Gambler je špeciálnou kategóriou, ktorá sa vyvinula najmä v poslednom desaročí dvadsiateho storočia. Je to závislos na počítačových hrách, alebo hracích automatoch. Človek minie na hracích automatoch často aj všetky peniaze, ktoré má a vežmi sa zadĺži. Pri obidvoch závislostiach môže dôjs k vzniku abstinenčného príznaku. Ak povieme, že pri drogách a alkohole ide najmä o fyzický príznak, tak potom pri gamblerstve ide o psychický príznak Na pomoc alkoholikom vzniklo niekožko neštátnych zariadení, v ktorých si títo vzájomne pomáhajú. Sociálna neschopnos (slabos):
Do tejto kategórie môžme zaradi slobodné matky s demi, opustených starých žudí a nezamestnaných žudí. Je snaha stava malé dvojdomčeky pre slobodné matky, ale stretá sa to s nesúhlasom a nepochopením miestnej samosprávy v tej – ktorej obci.

Medzi najaktívnejšie neštátne zariadenia v práci s bezdomovcami, ktorým sa snažia poskytnú komplexné služby, ale najmä resocializova ich a vráti do normálneho života, patria na Slovensku organizácie ECCE HOMO, diecézne charity, organizácia RESOTY v Poddunajských Biskupiciach, Komunita Krážovnej Pokoja v Radošine a Inštitút Krista Vežkňaza v Žakovciach. Práve Inštitút Krista Vežkňaza by sme Vám chceli bližšie priblíži.
Inštitút Krista Vežkňaza – Žakovce

Donedávna nenápadná obec na križovatke Vysokých Tatier a Slovenského raja – Žakovce. Dnes známa tým, že je tu naozajstná škola života, ktorú založil rímskokatolícky kňaz Marián Kuffa. Jeho osemročné pôsobenie sa tu nestretlo s pochopením. Podal totiž pomocnú ruku vyše 60 bezdomovcom, ktorí v storočnej budove neobývanej fary našli svoj domov. Najprv prišiel jeden, potom druhý a potom prichádzali ďalší a ďalší. Posielali ich sem sociálni pracovníci i policajti, ale privádzali ich aj zúfalé matky. Nešastníci, ktorí potrebovali jedlo, strechu nad hlavou, ale najmä recept, ako sa postavi proti úderom zbabraného života. Prepustení z basy, narkomani, alkoholici, odchovanci detských domovov. Maroš Kuffa sa ich ujal. S týmto tímom sa farár pustil do výstavby domu pre telesne postihnutých. Začínali z ničoho. Projekty vypracovali priatelia. O zámeroch duchovného sa občania dozvedeli až vtedy, keď na farskom dvore ožíval stavebný ruch. Najprv prichádzali pomáha známi, potom už celý Spiš i celé Slovensko, a finančne prispeli hlavne zahraniční dobrodinci.

Domáci však neprijali bezdomovcov ani doteraz. Starostka sa sažovala a tak sa Žakovce dostali i do médií. Slovenskí politici, keď prišli pozrie čo to ten „farárko“ robí, namiesto trestu mu srdečne stisli ruku a pomohli. Aj vďaka tomu je stavba dnes už legálna. So samotnou stavbou sa pán farár vežmi neponáhžal, aj keď na neho obec tlačila. Sám vozil materiál na fúriku, muroval a jedol i spával v jednej izbe so svojimi chránencami. V súčasnosti je polyfunkčná budova hotová a slúži svojmu účelu. Je tu dokonca aj lekárska ambulancia, ktorá slúži celej obci, takže chorí už nemusia cestova za lekárom do susedného Vrbova. Napriek tomu platí pre všetkých mužov, ktorý tu žijú a pracujú už niekožko rokov zákaz udelenia trvalého pobytu, čím im odnímajú základné právo na život. Ale to najdôležitejšie, čo poskytuje organizácia bezdomovcom je pocit spolupatričnosti v spoločenstve, v komunite. Inštitút Krista Vežkňaza ako cirkvou založené a štátom schválené spoločenstvo
IKV je sekulárny inštitút biskupského práva. Predstavený inštitútu sídli na Osuši pri Dolnej Strehovej. Je to kontemplatívna čas inštitútu. Druhé centrum je v Žakovciach; je charitatívne a plne sa venuje tým najbiednejším. Formálne, charitatívna čas vznikla 27.11.1992 registráciou na MvSR. Inštitút je v zmysle zákona č.83/1990 Zb. dobrovožným združením občanov, ktorí okrem iného, chcú mravne pozdvihnú žudí prostredníctvom špeciálnej starostlivosti o postihnutých a núdznych, bezdomovcov, mládež z rozvrátených rodín, detských domovov a reedukačných domovov a všetkých tých, ktorí to potrebujú. Fungovanie IKV povolila dňa 16.3.1990 biskupská konferencia. V máji 1991 dostal IKV na svoju činnos do bezplatného užívania od spišského biskupstva areál starej fary v Žakovciach aj s prižahlými budovami.

V týchto priestoroch sa aktívne pracuje s žuďmi, ktorí nemajú strechu nad hlavou.

Zariadenia Inštitútu Krista Vežkňaza
Pod pôsobnos IKV v Žakovciach patria 4 zariadenia:
- Dom Božského Srdca Ježišovho v Žakovciach
- Dom nepoškvrnenej Panny Márie v Žakovciach
- Dom Božieho Milosrdenstva v źubici
- Združenie „Áno pre život“ v Rajeckých Tepliciach

IKV sa riadi mottom:
„Milujte žudí takých akí sú
čím menej si to zaslúžia, tým viac ich milujte.
Nemilujte ich podža vežkosti ich zásluh,
ale podža vežkosti ich potrieb.“

1.) Dom Božského Srdca Ježišovho
- je zariadený v budove fary v Žakovciach
- v súčasnosti tu žije približne 60 bezdomovcov, najviac ich je tu počas vianoc
- bezdomovcom poskytujú ubytovanie, celodennú stravu a ošatenie
- je im venovaná celodenná starostlivos
- personál je s nimi v kontakte celý deň
- musia dodržiava 3 pravidlá:
o aspoň 8 hodín pracova kažý pracovný deň – tým prestávajú myslie na alkohol, nudu a zároveň získavajú pracovné návyky --> práca je súčasou ergoterapie. o zákaz požíva alkoholické nápoje
o prísny zákaz trestnej činnosti
Porušením niektorého z týchto pravidiel je jednotlivec vylúčený a musí opusti Žakovce.

Bezdomovcov delia
- podža veku:
o mladí – pomáhajú im osamostatni sa a založi si vlastnú rodinu
o strední – snažia sa nájs cestičku spä do už existujúcej rodiny
o starí – pomáhajú im preži jeseň života
- podža prispôsobivosti a problémovosti
o červení – najproblémovejší – musia sa zdržiava v priestoroch areálu zariadenia, nemôžu samostatne hospodári so svojimi peniazmi
o modrí – môžu opusti areál zariadenia, musia sa však zdržiava v obci
o bieli – ich správanie nie je problémové, môžu sa zdržiava mimo obce, hospodári s peniazmi;
Nikto však nesmie robi čo sa mu zachce a svojvožne opusti zariadenie.

Denný režim je chrakterizovaný modlitbou:
o pracovná doba je do 16.00
o nasleduje vožno – každý podža vlastných záujmov; je tu možnos zahra si stolný tenis, billiard, stolný futbal; niektorí hrajú v amatérskej hudobnej skupine; každé dva týždne organizujú diskotéku na ktorej sa účastnia aj žudia z obce, každý, kto chce by na diskotéke, musí prís predtým na sv. liturgiu
o povinnos každé ráno sa zúčastni na sv. Omši a na obed sa pomodli sv. ruženec

2.) Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
- v areáli žakovskej fary
- je to moderná bezbariérova budova pre telesne postihnutých; toto zariadenie začalo svoju činnos na prelome rokov 1999/2000
- zariadenie slúži pre 32 telesne postihnutých, ktorí v ňom našli svoj stály domov a pre 10 – 15 postihnutých na turnusové pobyty
- o telesne postihnutých sa stará stály personál
- majú k dispozícii kaplnku, zimnú záhradu a spoločenskú miestnos
Dom Božského Srdca Ježišovho a Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie sú dve spojené budovy. Ako celok je zariadenie vybudované svojpomocne z finančnej a materiálnej pomoci podnikov, spoločností a priatežov zo zahraničia. Najzaujímavejšie na celom projekte je, že bol vybudovaný práve bezdomovcami. Postihnutí a bezdomovci tu žijú v symbióze.

Niektorí chlapi z radov bezdomovcov sa starajú o postihnutých, čo ich vzájomne obohacuje.

3.) Dom Božieho Milosrdenstva
- v źubici (pri Kežmarku)
- je určený len pre ženy, ktoré sú
- spoločensky neprispôsobivé
- prepustené z detských domovov a po výkone trestu
- pre ženy, ktoré sa o seba nevedia postara a ženy liečená na závislos od alkoholu a drog
- tehotné ženy
- matky s demi
- je im poskytovaná komplexná starostlivos
- ciežom zariadenia je poskytnú komplexnú starostlivos tým ženám a dievčatám, ktoré sa nachádzajú v pre nich neriešitežnej, alebo ažko riešitežnej situácii.
IKV sa v Dome Božieho Milosrdenstva snaží:
o rozvinú osobnos ženy v plnej miere
o snaží sa pomôc uzdravi rany, ktoré v živote dostali
o pomôc v duchovnej oblasti nájs správne smerovanie v živote s Bohom, ktorý je Otcom všetkých
o nájs ženám a dievčatám zamestanie
o motivujú ženy k práci, aby dokázali vies dom, aby vedeli navari a opra bielizeň a aby zvládli domáce práce
o časté sú návštevy kňazov, ktorí konajú duchovnú obnovu4.) Združenie „Áno pre život“
- je združením pre ochranu nenarodeného dieaa a pre pomoc budúcej matke
- zriaďovatežom je IKV; združenie patrilo pod pobočky IKV v Žakovciach, od roku 2000 je však už samostatné
- usilujú sa pomôc ženám v núdzi konkrétnymi krokmi, aby zachránili matku i diea a ich vzájomný vzah
- v súčasnosti sa darí poskytova konkrétnu pomoc v dvoch vlastných rodinných domoch za podpory švajčiarskej organizácie JA ZUM LEBEN, ako aj iných dobrodincov a priatežov.
- hlavnou myšlienkou je ochrana nenarodeného dieaa a konkrétna pomoc budúcej matke; pomoc je časovo obmedzená na dva roky; matka sa naučí stara sa o svoje diea a môže absolvova aj rekvalifikačný kurz
- združenie učí ženu nies zodpovednos a hžada možnosti pre svoj ďalší život
- zaostalejším ženám je ponúknutá psychologická, lekárska a osvetová pomoc
- kapacita je 12 osôb v dvoch zariadeniach v Šuji a v Rajci
- združenie bolo uvedené do činnosti 1.9.1998

Predstaveným Inštitútu Krista Vežkňaza je rímskokatolícky farár Ing. Mgr.Marián Kuffa, Dr.h.c. Je zároveň aj vedúcim Detašovaného pracoviska Katedry Sociálnej práce Trnavskej univerzity. Študoval v kňazskom seminári v Spišskej kapitule a predtým bol požnohospodárskym inžinierom.
Spoločenstvo je hlboko zjednocujúcou a uzdravujúcou skúsenosou, je najlepším liekom, východiskom pre týchto žudí. Svedčia o tom skúsenosti zahraničných i naších komunít. Problém bezdomovcov je potrebné rieši. Veď vyspelos spoločnosti sa meria schopnosou postara sa o tých, ktorí to nedokážu sami. Na záver by sme ešte raz radi pripomenuli, že bezdomovci naozaj nemusia by takí ako vyzerajú. Ich srdce je naozaj zranené a nepochopené. Niektorí z nich majú dokonca aj vysokoškolské tituly, a predsa sa ocitli doslova na ulici. Preto keď stretnete bezdomovca, nemyslite si o ňom, že je idiot, alebo že je dementný, lebo on ním vôbec nemusí by a takáto poznámka ho môže hlboko rani. Toto všetko si vežmi dobre uvedomil aj taký človek, ako je pán farár Marián Kuffa a rozhodol sa pomôc. Naozaj, zo začiatku to nemal žahké, a ešte aj v poslednom roku výstavby mu chýbalo osem miliónov korún. Chodili za ním takí žudia, čo prišli pomôc, ale aj takí čo ho chceli vystrnadi. Na jeho chránencov nadávali a nazývali ich jednoducho asociálmi. On sa však nedal znechuti a ako vidíte, všetko sa zdárne podarilo ukonči. Paradoxom však ostáva, že za osem rokov jestvovania komunity v Žakovciach nespáchali Kuffovi chránenci ani jeden trestný čin a predsa sa ešte nemôžu prihlási k trvalému pobytu v Žakovciach. Niektorí občania Žakoviec vyčítajú farárovi, že všetko urobil na kolene a bez dozoru kvalifikovaných odborníkov. Pravdou však je, že na stavbe bol po celý čas stavebný dozor. Na prácu s problémovými žuďmi síce nemali spočiatku
vyškolených pracovníkov, ale dnes je toto resocializačné zariadenie detašovaným pracoviskom Trnavskej univerzity. IKV v Žakovciach je sebestačný, ale bez podpory zahraničných organizácií by určite nemohol fungova. Ruky bezdomovcov dokážu vežmi zručne urobi v záhrade čo treba. Svojpomocne dokázali vybudova bezbariérovú budovu pre telesne postihnutých a tým ako keby si vytvorili nový domov, do ktoréhosa môžu kedykožvek vráti. Je síce pravdou, že musia dodržiava isté pravidlá, ale tie pravidlá im umožňujú osta, ale nenútia ich. Ak niekto prestúpi i čo len jedno z troch pravidiel, musí odís. Netoleruje sa nič. Niektorí bezdomovci, absolventi resocializačného pobytu, by sa v obci chceli usadi a založi si rodiny.

Medzi nimi budú však i takí, čo sa po rokoch pobytu v škole života vrátia k svojim rodinám. A zvyšok, ktorý sa rozhodne osta, sa bude stara o prevádzku zariadenia, alebo sa uplatnia v kováčskej, zámočníckej, stolárskej, alebo v autodielni, ktoré budujú za novostavbou. Usilovné ruky budú potrebova aj na gazdovstve, kde budú pomáha svojmu pánovi farárovi, niekdajšiemu požnohospodárskemu inžinierovi, zvežaďova statok a obhospodarova tých 40 hektárov lúk a polí.


Použitá literatúra:
- Sväté Písmo starého a nového zákona
- Dokumenty II. vatikánskeho koncilu
- Kuffa M. – Stanovy
- Kuffa M. – Areál Žakovce 1992
- Anonymní alkoholici, ako zdroj pre lekárov, Podolínec
- Houporová ź., źudia bez domova, ktorí sa ocitli na dne, Fakty č.43, Bratislava 1996
- Klevisová N., Bez prístreší, Hospodárske noviny č.232, Praha 1991
- Praca a sociálna politika 8, 2000, č.3, str.21
- Prolongeau, H.: źudia bez adresy In: Expres 1994, č.4, str.4
- Bulletin Úsmev ako dar, 2000, Spoločnos priatežov detí z detských domovov
- Nováková Z. - Diplomová práca, Trnava 2001, Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Ďakujeme žuďom z Inštitútu Krista Vežkňaza v Žakovciach za ochotu i za poskytnuté materiály.

Ďakujeme tiež za možnos strávi jeden víkend v Inštitúte medzi perfektnými žudmi.


Porovnaj: BASA – FARA
FARA – BASA
- v base sa trestá zatvorením = vezmú ti slobodu
- na fare sa trestá pustením = darujú ti „slobodu“

- v base musíš by = nemôžeš odís
- na fare chceš by = môžeš odís

- v base musíš rešpektova vnútorný poriadok = nie preto si tu
- na fare chceš rešpektova vnútorný poriadok = preto si tu

- v base chcú aby si tam bol = tvoja vôža je vedžajšia
- na fare ty chceš, aby si tu bol = tvoja vôža je rozhodujúca

- v base si sedel kvôli minulosti = bol si zlý...
- na fare „sed횓 kvôli budúcnosti = chceš by dobrý...

- ži však v prítomnosti: minulos už bola...nie je
budúcnos len bude...tiež nie je
- ale ty si teraz – TERAZ CHCEM BY DOBRÝ

- v base ti spočítali, kožkokrát si sa šmykol
- na fare ti spočítame, kožkokrát si sa postavil

- v base ti vyčítajú, že si padol do blata
- na fare ti vyčítajú, keď chceš zosta leža v blate

- v base v pýche, nenávisti a zlosti spočítavaš, kto a podrazil, ako sa mu odplatíš, keď sa vrátiš
- na fare v pokore, láske a trpezlivosti spočítavaš, koho si ty podrazil, ako sa mu odplatíš, keď sa vrátiš

- ak si basu opustil vnútorne nezmenený – ako preškolený gangster – ďalej budeš škodi aj nevinným – možno rafinovanejšie
- ak faru opustíš vnútorne nezmenený – si preškolený „supergangster“ – budeš škodi už nielen nevinným, ale aj svojim dobrodincom – len rafinovanejšie

Potkan a hyena zbabelo počká, kým dobrodinec, ktorý ich kŕmil trošku zaspí. Odmenia sa mu tak, že mu odhryznú nos alebo ucho. Tchor pohryzie a zasmradí požovníka, ktorý ho vyslobodil z pytliakovho klepca. Ale ty nie si potkan, ani hyena, ani tchor...

- v base sa vysmievajú z tvojej beznádeje
- na fare sa tešíme, že mᚠznova nádej

- v base si možno živoril
- na fare môžeš znova ži

- v base si mal disciplínu za trest
- na fare mᚠdisciplínu ze odmenu

- v base, aj keď nepočúvaš – musíš osta
- na fare, keď nepočúvaš – nesmieš osta

- ak dodržiavaš poriadok, nie je to známkou zbavenia tvojej svojprávnosti – je to tvoje slobodné rozhodnutie, je to teda známkou tvojej vnútornej dospelosti
- ak si sa rozhodol zmeni, polepši sa si na dobrej ceste
- zachovaj poriadok, poriadok zachová teba
- nie my a vyhadzujeme z fary – vyhodi sa môžeš len ty sám.
- je oveža žahšie urazene odís v snahe zmeni iných, ako pokorne osta na mieste v snahe zmeni seba.

- Dve šmykžavé lavičky mᚠk dispozícii cez rozbúrenú rieku – jednu so zábradlím, druhú bez zábradlia. Ktorú si vyberieš? Len hlúpy človek označí zábradlie za diskrimináciu. Ty si však slobodný, nie si diskriminovaný – vyber si...

- Ja ti ponákam lavičku so zábradlím....Keď budeš pozera na ciež, pochopíš, že zábradlie a neobmedzuje, ale ti pomáha. Možno to pochopíš až na druhej strane....
......ak však predsa odídeš.......
.....Kto odíde z mojej fary,
neodchádza z mojho srdca......

otec, | 25. května 2007
V službe chudobným Ak prinášame lásku chudobným, práve v nich nájdeme dnes Ježiša, lebo on je slovo, ktoré sa stalo telom. Čím väčšmi sme zjednotení s Bohom, tým väčšmi rastie naša láska k chudobným a tým väčšmi sme pripravení slúži im z hĺbky srdca. Súzvuk sŕdc má mnoho následkov. Nezberajte sa na cesty do vzdialených krajín len preto, aby ste našli Boha. Je celkom blízko pri vás. Je s vami. Majte ustavične zapálené lampy a budete ho neprestajne objavova. Bdejte a modlite sa. Majte ustavične zapálené lampy a uvidíte láskavos Pána, ktorého milujete. Ježiš ponúka svoje trvalé, dôverujúce, osobné priatežstvo každému z nás, vyjadruje ho nehou a láskou. Navždy si nás k sebe pripútal. A teraz svojou prítomnosou uvádzame do praktického života túto lásku my. Ježiš prišiel na svet čini dobro. Pokúsme sa ho teraz napodobni, lebo verím, že Boh miluje svet cez nás. Vidím tožko žudí na ulici, žudí, ktorých nik nechce, ktorých nik nemiluje, ktorým sa nik nevenuje, žudí žiadostivých po láske. Oni sú Ježiš. Kde ste však vy? „Žíznim“, hovorí Ježiš na kríži. Nehovorí o fyzickom smäde, ale o smäde po láske. On, Stvoritež sveta, si pýta lásku od svojich stvorení. Je smädný po našej láske. Nájde slovo „žíznim“ ozvenu v našich dušiach? Peniaze sú užitočné iba vtedy, ak slúžia na šírenie Kristovej lásky. Môžu slúži na to, aby sýtili hladného Krista. Avšak Kristus necíti iba hlad po chlebe, ale aj po vašej prítomnosti, po vašej láske. Na to aby sme ponúkli domov Kristovi bez domova, musíme z našich príbytkov urobi najskôr miesto, kde prebýva pokoj, šastie a láska k blížnemu, vďaka našej láske ku každému členovi rodiny, prípadne k nášmu spoločenstvu. Keď sa naučíme milova až bolestivou láskou, potom sa nám otvoria oči a budeme schopní aj my dáva lásku. Majme teda srdce plné lásky, radosti, pokoja a vyžarujme lásku, rados a pokoj, a stávajme sa tak čoraz väčšmi podobní Kristovi. Spomeňme si, čokožvek urobíme pre iných – či im ponúkneme úsmev, kúsok chleba alebo nehu, či im podáme pomocnú ruku – to všetko bude Ježiš považova za činy, čo sme vykonali pre neho: To mne ste urobili. Avšak nech v našom konaní niet pýchy ani márnivosti. Dielo patrí Bohu, chudobní patria Bohu. Celkom sa poddajme Ježišovmu vplyvu tak, aby jeho myšlienky naplnili našu mysež, vykonávajme jeho dielo našimi rukami a budeme všemocní s tým, kto nás posilňuje. Buďme presvedčení, že to čo robíme predstavuje iba kvapku vody v oceáne. Lenže keby táto kvapka chýbala, oceán by bol práve o tú kvapku menší. Záleží nám na každučkej osobe. No na to, aby sme ju naozaj milovali, musíme by s ňou v kontakte. Verím vo vzah človeka k človeku. Každý človek je pre mňa Kristus, a keďže je iba jeden-jediný Kristus, osoba s ktorou som v danej chvíli, je vtedy jediná na svete. Vďaka modlitbe sa zjednocujem v láske s Kristom a uvedomujem si, že modli sa k nemu znamená milova ho, a to znamená napĺňa jeho slová. Bedári v chatrčiach na celom svete sú ako trpiaci Kristus. V nich žije a umiera Boží syn a prostredníctvom nich mi Boh ukazuje svoju skutočnú tvár. Modlitba pre mňa znamená ži dvadsaštyri hodín denne v zhode s Ježišovou vôžou, ži pre neho, skrze neho a s ním. Potom jedného dňa pôjdeme v ústrety Kristovi na nebi. NᚠPán nás spozná a pozve nás: „Poďte! Poďte ku mne, vy, ktorých môj Otec požehnáva, lebo som nahý a zaodeli ste ma, bol som bez prístrešia a prichýlili ste ma.“ Pane, urob nás hodnými slúži iným na celom svete: slúži tým, čo žijú a umierajú v chudobe a o hlade. V ten deň im daj našimi rukami ich chlieb každodenný a našou súcitnou láskou im daj rados a pokoj.
odkaz pre pana farara
Jan, | 19. prosince 2008
Vazeny pan farar,Maros Kuffa. Rad by som Vas spoznal.Zijem v zahranici a o Vas som sa dozvedel iba sprostredkovane. Verim,ze nepatroite do skupiny ludi namyslenych a zareagujete na moju vyzvu. Vopred dakujem. V spolocnej modlitbe, Jan Baran Moja e-mailova adresa: jan116@centrum.sk
Re:
, | 21. března 2009
Je dobré co děláš.Pokud by sez vzdal potřeby dělat cokoli a přesto byl dál činným,bylo by to ještě lepší.Flos florum.
, | 14. února 2008
o Vas a o inych
luka, | 15. února 2008
kopia z jedneho fora o pokore a o Vas pan farar: no a tu vznika moj problem, ked stale patram po pokore v sebe a snazim sa aspon co to da konat, tak ako si myslim, ze by mal konat clovek pokorny (sama chodim medzi bezdomovcov,postihnutych, zijem s nimi ich zivoty, pomaham) a potom mam z toho dobry pocit a mam strach, ze to robim kvoli sebe kvoli tomu dobremu pocitu a nie kvoli nim a ze som zla poslednu dobu tapam a este cosi zle sa deje, ked vidim tolku bolest a smutok, ktore bezny clovek nevidi, zacitim pochybnosti... a to je to zle ktovie ako to cele vnima on (myslim Kuffu) mozno sa ho opytam no a uz sa Vas mozno ani nebudem musiet opytat, pretoze tu je to vsetko napisane vo mne je malo pokory, skoro nic proti pokore Vasej, ale som pripravena na nej \"pracovat\" a budem sa za nu este viac modlit, lebo ak budem mat ju , budem mat mozno vsetko dakujem za Vase slova, lebo su iste Vase...
Otazka
Sabo, | 13. listopadu 2008
Vie mi niekto poradit, ako mam riesit problem, ktory ma moj otec. Je dochodca, nevladze sa uz sam o seba postarat. Je silne zavisli na alkohole a cigaretach. Cely dochodok minie na alkohol a cigarety. V poslednych rokoch sa z neho stal clovek bez hygienickych navykov, nema moznost sa pravidelne stravovat. Byva sam v nedokoncenom dome (hruba stavba) bez socialnych zariadeni, bez kupelne, bez teplej vody, bez ustredneho kurenia, bez kanalizacie, bez zumpy, suche wc vonku. Nema mu kto navarit ani oprat oblecenie. Som jeho syn, pracujem a byvam v inom meste vo vzdialenosti 130 km od bydliska mojho otca. Ja sa o neho odborne postarat neviem a nedokazem. Otec sa vyjadruje striedavo: raz vravi ze chce ist do ustavu, inokedy vravi ze chce byt doma. Tak ja neviem, ci ho mam dat do ustavu alebo ho mam nechat doma. v statnych ustavoch je poradovnik, prijatie je v nedohladnej dobe a sukromne ustavy, ktore by ho hned prijali nedokazeme zaplatit.
prozba
zufala dcera, | 04. ledna 2009
Vazeny pan farar,Maros Kuffa.Obraciam sa na Vas s prozbou o umiesneny mojho otca do vasho zariadenia pre ludi ktorí nemaju strechu nad hlavou a ktory spadli na same dno.Moj otec je jedním s nich.nema strechu nad hlavou a momentalne je v nemocnici.Uz velmi dlho je bezdomovec a vdaka alkoholu prisiel o strechu nad hlavou a aj o pravu nohu.momentalne je v nemocnici,kde sa rozhoduje ci pride aj o tu druhu.Preto Vas s celeho srdca ziadam o pomoc pre neho.Skusala som to uz vsade a nikde som neuspela,preto ze vsade ziadaju vela penazí,ktore ja nemam.Uz neviem ako dalej.Ste moja posledna nadej.
m, | 07. února 2009
Ahoj Maroši
Mirek, | 07. února 2009
chtél bych tě alespoň takto na dálku pozdravit.Jsem ten kuchař,který v létě odešel z Choryně,protože se napil.Momentálně jsem v Brně,pracuji jako soustružník a abstinuji.Jsem moc rád že jsem měl možnost tě v Žákovcích lépe poznat a můžu říct,že si tě od té doby velmi vážím jako dobrého člověka i kněze.Zdravím tě i všechny ostatní a přeji mnoho štěstí a dobrého.Mirek.
pomoc
rick, | 31. ledna 2010
Pán Marián Kuffa čítate to vôbec???Píšem vám sem s prosbou o pomoc. Pochádzam z Košíc a poznám tu zopár bezdomovcov ktorým sem tam zanesiem jedlo ale to je hrozne málo.CHcem pomôc ale ja sám potrebujem pomoc.Chcem ís apoštolova do ich kruhov do kruhov tých ktorý nechcú ís do žiadneho útulku a nedajú si poveda medzi nich chcem vstúpi.vy ste mi bol odporúčaný no ja ani neviem či mi odpoviete na tuto správu.aby som im mohol apoštoilova potrebujem jedlo aby som mal jedlo potrebujem peniaze a tie ja nemam mám ich pyta od žudí??a čo s mojimi bezdomovcami ako ich mama privies k viere??pomoc potrebjem
pomoc
rick, | 31. ledna 2010
Pán Marián Kuffa čítate to vôbec???Píšem vám sem s prosbou o pomoc. Pochádzam z Košíc a poznám tu zopár bezdomovcov ktorým sem tam zanesiem jedlo ale to je hrozne málo.CHcem pomôc ale ja sám potrebujem pomoc.Chcem ís apoštolova do ich kruhov do kruhov tých ktorý nechcú ís do žiadneho útulku a nedajú si poveda medzi nich chcem vstúpi.vy ste mi bol odporúčaný no ja ani neviem či mi odpoviete na tuto správu.aby som im mohol apoštoilova potrebujem jedlo aby som mal jedlo potrebujem peniaze a tie ja nemam mám ich pyta od žudí??a čo s mojimi bezdomovcami ako ich mama privies k viere??pomoc potrebjem
, | 02. února 2010
necitate to?,
ponuka
Ján Zeman, kosikar.eu | 08. února 2010
Milí Priatelia, láska a pokora pred životom, ktorý nám bol daný a našou povinnosou je naplni ho našou schopnosou pomáha. Chcem Vám ponúknu výuku košikárstva, ktorému sa venujem 19-ty rok. Vŕbové prútiky by som Vám doniesol a náradie /nožík a záhradnícke nožnice/ určite máte. Ak by ste mali záujem poskytnem Vám i sadenice kvalitnej košikárskej vŕby.Odmenou mi bude Vaša pozornos, nič viac. Prajem veža zdravia a pokoja Ján Zeman
, | 16. února 2010
Potrebujete rýchlu pôžičku? Máte dlhy, ktoré chcete jasné? Ste finančne dole a musíte si zisti, business? Má banka to odmietol ako výsledok svojho zlých úverov? Trápi viac ako finančné Advancement Služieb je ochotný vám pôžičku s nízkymi úrokovými rate.If máte záujem o naše úverové ponuky a priania požiada o úver, kontaktujte nás ešte dnes e-mailom: jennifer.financialfirm01@gmail.com s theinformation za predpokladu, pod. Meno: Krajina: Štát: Kontaktná adresa: Vek: Pohlavie: Rodinný stav: Názov spoločnosti (miesto výkonu práce, ak existuje): Adresa práce: Mesačný príjem: Suma: Dĺžka: Emailová adresa: Telefón: Emailom: jennifer.financialfirm01@gmail.com Warm Greetings. Mrs.Jennifer Nike
Ponuka pôžičky Teraz
, | 16. února 2010
Potrebujete rýchlu pôžičku? Máte dlhy, ktoré chcete jasné? Ste finančne dole a musíte si zisti, business? Má banka to odmietol ako výsledok svojho zlých úverov? Trápi viac ako finančné Advancement Služieb je ochotný vám pôžičku s nízkymi úrokovými rate.If máte záujem o naše úverové ponuky a priania požiada o úver, kontaktujte nás ešte dnes e-mailom: jennifer.financialfirm01@gmail.com s theinformation za predpokladu, pod. Meno: Krajina: Štát: Kontaktná adresa: Vek: Pohlavie: Rodinný stav: Názov spoločnosti (miesto výkonu práce, ak existuje): Adresa práce: Mesačný príjem: Suma: Dĺžka: Emailová adresa: Telefón: Emailom: jennifer.financialfirm01@gmail.com Warm Greetings. Mrs.Jennifer Nike
Dave Morgan, Ponuka úverov | 06. března 2010
I pán Dave Morgan, dávam z úverov vážne zmýšžajúcich jedincov. Dám sa na môj úver vo výške 5%, minimálne $ 5,000.00 a maximálne $ 120,000,000.00, a to £ 5,000.00 £ 120,000,000.00 GB libier .. Spoj sa s touto info nižšie: Ponúkame nasledovné druhy pôžičiek Fyzickým osobám * Domáce úveru (Secure a Nezabezpečené) * Osobné pôžičky (Secure a Nezabezpečené) * Obchodné úvery (Secure a Nezabezpečené) * Konsolidácia pôžičiek. * Štud pôžičiek. Mená a priezvisko:. KRAJINA: ŠTÁT: ADRESA: POHLAVIE: VEK: Mesačný príjem: Suma potrebná k úveru:. ÚČEL ÚVERU:. TELEFÓNNE ČÍSLO:. Kontakt Email: morganloancompany2010@gmail.com Dave Morgan
pôžičky ponuka vzahuje hneď
Mr Danny Barry, 00 | 01. dubna 2010
Poznámka: ::::: ÚVERY pre rozvoj podnikania konkurenčnú výhodu / obchodnú expanziu. My arecertified, dôveryhodný, spožahlivý, efektívny a dynamické Fastand. a co-fungova financierfor a všetky druhy nehnutežností spoločnosti a nehnutežností, túžime Pôžička na pä až pädesiat roky maximum. Ponúkame tieto druhy úverov a oveža viac: * Osobné pôžičky (nezaistený úver) * Podnikatežské úvery (nezaistený úver) * Konsolidácia pôžičiek * Kombinácia úveru * Hlavné ImprovementPlease Ak ste spokojní a záujem o nᚠfinančné ponuky, neváhajte nás kontaktova prostredníctvom e-mailu: danny.loancompany@gmail.com Ak potrebova naše služby, budete vyzvaní na predloženie withthe nám tieto informácie k začatiu procesu vášho úveru suma zodpovedajúcim spôsobom. Meno :___________________________ Priezvisko :____________________________ Gender :_______________________________ Status :_______________________ Adresa :______________________ Mesto / Zip :________________________ Krajiny :______________________________ Dátum narodenia :________________________ Suma potrebná ako úver :________________ Dĺžka úveru :________________________ Mesačný príjem / ročný príjem :_________ Zamestnanie :___________________________ Účel pôžičky :_____________________ Telefón :________________________________ SXE__________________________________ Fax :__________________________________ Ďakujeme Vám za Vᚠzáujem! Ide o Mr.Danny Barry. E mail_danny.loancompany@gmail.com
pôžičky ponuka vzahuje hneď
Mr Danny Barry, 00 | 01. dubna 2010
Poznámka: ::::: ÚVERY pre rozvoj podnikania konkurenčnú výhodu / obchodnú expanziu. My arecertified, dôveryhodný, spožahlivý, efektívny a dynamické Fastand. a co-fungova financierfor a všetky druhy nehnutežností spoločnosti a nehnutežností, túžime Pôžička na pä až pädesiat roky maximum. Ponúkame tieto druhy úverov a oveža viac: * Osobné pôžičky (nezaistený úver) * Podnikatežské úvery (nezaistený úver) * Konsolidácia pôžičiek * Kombinácia úveru * Hlavné ImprovementPlease Ak ste spokojní a záujem o nᚠfinančné ponuky, neváhajte nás kontaktova prostredníctvom e-mailu: danny.loancompany@gmail.com Ak potrebova naše služby, budete vyzvaní na predloženie withthe nám tieto informácie k začatiu procesu vášho úveru suma zodpovedajúcim spôsobom. Meno :___________________________ Priezvisko :____________________________ Gender :_______________________________ Status :_______________________ Adresa :______________________ Mesto / Zip :________________________ Krajiny :______________________________ Dátum narodenia :________________________ Suma potrebná ako úver :________________ Dĺžka úveru :________________________ Mesačný príjem / ročný príjem :_________ Zamestnanie :___________________________ Účel pôžičky :_____________________ Telefón :________________________________ SXE__________________________________ Fax :__________________________________ Ďakujeme Vám za Vᚠzáujem! Ide o Mr.Danny Barry. E mail_danny.loancompany@gmail.com
hladam pomoc
petra minarikova, | 20. září 2010
dobry den chcem sa opytat ohladom brata ktory je bez prace aj bez domova nema kde byvat a ja ho u seba nemozem mat mam rodinu a maly byt.rodicou nemame a ani niakeho blizkeho kto by sa ho ujal.volali sme na ale nikde sme nepochodili dobre a potom sme zavolali do krizoveho centra v liptovskom mikulasi a tam mi dali na vas kontakt az sa obratim na vas ze vy mi poomozete danny problem vyriesit.ma 22 rokou tym padom nemame inu moznost kde by sme ho umiestnili -za pomoc vam velmi pekne dakujem takysto aj za skore oboznamenie ma minarikova petra dam vam moj kontakt prosim informujte ma 0918 463 508
úver ponuku na 2% sa teraz
Pán Patrick Luis, referaty-seminarky.s | 01. října 2010
Dobrý deň, cenné klienta, Ste vo finančných ažkostiach alebo hžadáte úver s nízkou úrokovou sadzbou sme riadenia Patrick úveru veritežovi sú ochotní ponúknu tie najlepšie podporu, ktoré potrebujete, kontaktujte nás ešte dnes na adrese: (patrickloanlender@gmail.com) pre žahkú a spožahlivú úver ponúkame pôžičky pre jednotlivca spoločnosti a firmy, ktorí potrebujú získa úver, úver Naša ponuka je s 2% úrokovou sadzbou si svoj problém rieši a robi to najlepšie vidie, že zmeníte svoj stav vašej pomoci je naša staros. Najlepšie regard Pán Patrick Luis
Steve Scott
SteveScott, referaty-seminarky.sk | 05. října 2010
Dobrý deň hodné kandidátov, Ste v akejkožvek finančnej ažkosti alebo potrebujú pôžičku pre začatie podnikania a zaplati svoj dlh konania plc Steve úver veritež je ochotný ponúknu najlepšiu podporu, ktorú potrebujete pomôc vyrieši situáciu, kontaktujte nás ešte dnes na adrese: (steveloanlender01 @ gmail . com) pre jednoduchú a spožahlivú pôžičku pôžičky ponúkajú sadzbu z 2% na spoločnos žudí a firiem, ktoré potrebujú pôžičku rieši finančné problémy, ukáže až čas, aby svoju situáciu zmeni k dobrému, ich podpora je znepokojenie.
Guaranty Trust PLC ÚVER
Tony Belly, | 09. října 2010
Guaranty Trust PLC ÚVER Už ste sa snažil získa úvery od bánk, ale bez úspechu? Naliehavo potrebujú peniaze dosta z dlhov? Potrebujete peniaze na rozšírenie alebo zavedenie svoje vlastné podnikanie?. My grant tvrdé peniaze pôžičiek a všetky ostatné typy úverov, s úrokovou sadzbou v rozmedzí od 3% - 5%. Poskytujeme pôžičky z národa široký, od 1,000.00 až 100 miliónov USD / libier / EURO. My fond 100% a s LTV 75% -85% na obstaranie majetku, Odpoveda na tento e-mail: gtloans01@london.com Ponúkame tieto druhy Hard Peniaze Pôžičky: Pevný Money úveru, úverové línie, Obchodné Hard Peniaze Pôžičky Osobné Hard Peniaze Pôžičky Obchodné Hard Peniaze Pôžičky Investície Hard Peniaze Pôžičky Rozvoj Hard Peniaze Pôžičky Obstaranie zariadení Leasing Úvery- Start-up Pôžičky Obchodné úvery na nehnutežnosti Zásoby Pôžičky nezabezpečené pôžičky Úverov zo stavebného sporenia Pohžadávky Úvery úverové linky Factoring objektov Financovanie Úvery stroje Pôžičky prevádzkového kapitálu Podlahy Lines Požnohospodárske Pôžičky, úvery medzinárodných Objednávka Financovanie: prakticky akýkožvek typ Podnikatežský úver E.T.C. .. V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom: gtloans01@london.com S pozdravom Tony Belly
http://referaty-seminarky.sk/institut-krista-velknaza---zakovce/
lucy, http://referaty-seminarky.sk/institut-krista-velknaza---zakovce/ | 10. října 2010
Dobrý deň, Hžadáte podnikatežský úver, osobné úvery, hypotekárne úvery, auto pôžičky, študentské pôžičky, konsolidácia pôžičiek dlhy, nezabezpečených úverov, riziká kapitál, atď Alebo potrebujete úver banka alebo finančná inštitúcia pre jeden alebo viac reasons.You sú tým pravým miestom pre úver riešenie! Ja som súkromný veritež, som poskytova pôžičky spoločnostiam a jednotlivcom v nízkej záujem a cenovo dostupný vo výške 3%. Záujem? Kontaktujte nás sledova úver spracovanie a prenos do 48 hodín, kontaktujte nás cez E-mail: lucypaulloaninvestmentcompany2@gmail.com Celé meno: Dátum narodenia: Pohlavie: Status: Adresa: Mesto: Štát / provincia: PSČ: Krajina: Telefón: E-mail: Stavu Účel úveru: Výška úveru: Pôžička Trvanie: Mesačného čistého zárobku. Môžete mi email cez: lucypaulloaninvestmentcompany2@gmail.com Pani Lucy
LOAN COMPANY ESSEX LIMITED
clark johnson, | 26. října 2010
Vážený pán / pani, Potrebujete pôžičku na zlepšenie svojho podnikania?, Pôžičky konsolidova svoje dlhy, úvery pre osobnú potrebu, Úver na kreditné karty, zdravotnej starostlivosti úver, auto úver, hypotekárny úver, Študentská pôžička atď Získa úver na 3% úrok sadzbou ročne, Ponáhžaj sa teraz a vyplňte tento nižšie aplikácie podrobnosti Ak záujem, kontaktujte nás emailom: skynetloaninvestment@hotmail.com
ÚVER PONUKA
Mr Wilsons kings, | 28. října 2010
Hžadáte finančnú pomoc, alebo potrebujete úver. WILSON KINGS Spoločnos ponúka pôžičky v rôznych kategóriách, ponúkame podnikatežský úver, osobné pôžičky, konsolidácie pôžičiek, hypotéky loan.we tiež problém z pôžičky tým, ktorí chcú kúpi auto, zaplati účty, kolaterál alebo iné zabezpečenie úveru, ako V skutočnosti sme grant z pôžičky so zníženou úrokovou sadzbou, môžete ma kontaktova pomocou email: wilsonskingsloanfirm@gmail.com Môžete tiež vyplni údaje nižšie: Celé meno ....... Požadovaná suma, ktorá ..... DOBA ..... TELEFÓNNE ČÍSLO ... KRAJINA .... Účel úveru ... Ide, Pán Wilsons Kings
Ponuka úveru
, | 02. listopadu 2010
spracované do 5 pracovných dní. Už ste bola odmietnutá neustále svojim bánk a iných finančných inštitúcií? Mr.Prince. Úver ponuka od 4000,00 € min. k € 70,000,000.00 Max. Minimálna úroková sadzba 2% ho kontaktova cez (princeloaninvestment@hotmail.com) a získa nasledujúce údaje. Vaše celé meno :_____________ Vek / pohlavie :___________________ Povolanie :________________ Mesačný príjem :____________ Krajina :___________________ Telefón Number______________ Množstvo Required____________ Duration__________________ Ako uznanie vyššie uvedených údajov Vám zašleme podmienky poskytovania úveru a podmienky, pokračova v prevode úveru. Vďaka za čítanie. Mr.prince
! ZÁKONNOSTI XMAS ÚVER ponuku na 2% úrokovou sadzbou PRIHLÁSTE SA NA ÚVER GENUINE!
Pani pani Victory Miracle,, http://referaty-seminarky.sk/institut-krista-velknaza---zakovce/ | 03. listopadu 2010
Dobrý deň Cenné žiadateža, Ste v akejkožvek finančnej ažkosti alebo ste v núdzi úveru pre začatie podnikania a splati svoj dlh sme správy Reliance trustového fondu plc sú ochotní ponúknu tie najlepšie podporu, ktoré potrebujete, aby vám situáciu vyrieši, kontaktujte nás dnes na svoje finančné riešenia e-mailom: (reliancetrustfund1@gmail.com) pre jednoduchú a spožahlivú pôžičku ponúkame úver vo výške 2% úrokovou sadzbou pre jednotlivca spoločnosti a firmy, ktoré potrebujú pôžičku rieši finančné problémy, bude len na chvížu zmeni vašu situáciu dobré, vaša pomoc je z obavy. SA TERAZ! S pozdravom. Pani pani Victory Miracle, Finančný manažér. Reliance trustového fondu Plc.
Pán Donald Jeff MD
Ponuka úveru , | 06. listopadu 2010
Nachádzate sa oznamuje, že pán rev Donald Jeff ÚVERY NADÁCIE je v súčasnej dobe rozdávanie úverov pre jednotlivcov, firmy a subjekty spolupracova na cenovo dostupné úrokovej sadzby. Trápi Vás alebo finančne stanovi? Už ste boli odmietnutí bankami alebo sa stali obeou týchto internetových chuligáni, alebo sa chce vysporiada svoje dlhy raz navždy, prichádza skvelá príležitos, môžete vytvori svoj vlastný sen, osamostatni a zamestnávajú vlastné osobné podnikanie sa podnikatež. Pre viac informácií navštívte nás na pána Donalda Jeff ÚVERY NADÁCIE prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte s vyššie uvedeným informáciám. Garantujeme vám, sú transparentné a efektívne služby. Dlžníkov dát informácie nižšie. Meno ........ Priezvisko .......... Povolanie .......... Sex ........ Krajina ......... Stavu ......... Mesačný príjem ......... Suma potrebná .......... Doba trvania .......... Telefónne číslo .......... Vďaka Pán Donald Jeff MD
človek
monika, | 21. listopadu 2010
Maroš Kuffa je svätý už v pozemskom živote, všetkým nám môže by príkladom. Čo tu všetci ponúkate pôžičky? To ste na zlej adrese
Sila príkladu
F. Lippi, | 19. prosince 2010
Ja sa musím prizna, že ak je mi nanič /pociujem prázdnotu/ vždy si spomeniem na pána farára Kuffu a na jeho obetavú prácu plnú dôvery v Boha. Nech mi to všetci svätí prepáčia, ale povzbudí ma to viac ako by som odriekal litánie k svätým. Spomeniem si naňho denne. Tak ako on oslávil Boha, na Slovensku okrem kňaza Srholca to nedokázal nikto.
Mrs.Linda Hook
Loan, loan.net | 04. ledna 2011
I Mrs. Linda Hook. I am a private loan lender, offering loans for individuals, businesses and legal entities at 3% interest rate, credit conditions governing. Credit for business development, competitive offer edge.We Loans to individuals, businesses and institutions cooperate to 3% interest rate per annum as a loan offer, offering loan to all categories of people, firms, companies, all types of business organizations, individuals and real estate investors, give the loans at very cheap and moderate prices. I am a certified, registered and legitimate loan lender. You can contact me today if you would like to get a loan in this company, please contact me for more information about the loan process, process conditions, as well as loans and credit will be transferred to you. I need your urgent response and if you\'re interested. Loan for developing business a competitive edge. The loan amount varies from course look for $ 3,000 USD up to $ 1,000,000 USD Up, you are interested contact us the following information via e-mail below: The first data should be: Full Name :.................. ............. Address location :.................. ............... Country ................... ................ Tel. / Fax :.................. ........... Sex ................... ................... Status :.................. ......... Date of Birth :.................. ......... Occupation :.................. ............ The amount required :.................. ........... Purpose of credit ................... ..... Length of credit ................... ........ Monthly Income / Yearly Income ................... ........ Contact e-mail :.................. ......... Scanned copy ID .............. I wanted to know whether you are serious-minded about getting that loan from my company because they only deal with serious concerns, and accommodating God, who have a good way of loan repayment. Contact me through this email for your loan application.Ema id: lindahookloancompany@gmail.com Loan Directed Mrs. Linda Hook LOAN SOLUTION
Mrs.Linda Hook
Loan, loan.net | 04. ledna 2011
Aj pani Linda Hook. Som súkromný úver veritež, ktorý ponúka pôžičky pre jednotlivcov, podniky a právnické osoby vo výške 3% úrokovej sadzby, úverové podmienky. Úvery na rozvoj podnikania, konkurenčná ponuka edge.We Úvery pre jednotlivcov, podniky a inštitúcie spolupracujú na 3% úrokovou sadzbou ročne ako pôžičku ponúka, ponúka pôžičky pre všetky kategórie žudí, firmy, spoločnosti, všetky typy obchodných organizácií, jednotlivcov a investorov do nehnutežností, aby úvery na vežmi lacné a mierne ceny. Som certifikovaný, registrovaná a legitímne úveru veritežom. Môžete ma kontaktova ešte dnes, ak by ste chceli získa pôžičku v tejto spoločnosti, prosím, kontaktujte ma pre viac informácií o úverový proces, proces podmienky, rovnako ako úvery a pôžičky budú prevedené na vás. Potrebujem vaše urýchlenú odpoveď a ak ste \\ \'re záujem. Úver pre rozvoj podnikania konkurenčnú výhodu. Výška úveru sa pohybuje od kurzu hžada 3.000 dolárov USD až k $ 1,000,000 USD hore, máte záujem, kontaktujte nás tieto informácie prostredníctvom e-mailu nižšie: Prvé dáta by mala by: Meno a priezvisko :......... ......... ............. Adresa umiestnenia :.................. ............... Krajina ................... ................ Tel. / Fax :.................. ........... Sex ................... ................... Stav :.................. ......... Dátum narodenia :.................. ......... Povolanie :.................. ............ Suma požadovaná :.................. ........... Účel úveru ................... ..... Dĺžka úveru ................... ........ Mesačný príjem / Ročný príjem ................... ........ Kontaktný e-mail :.................. ......... Naskenované kópie ID .............. Chcel som vedie, či máte vážny-strážil, že o získanie úveru od svojej spoločnosti, pretože sa zaoberajú iba vážne obavy, a ústretový Boha, ktorí majú dobrý spôsob splácania úveru. Kontaktujte ma cez tento e-mail pre vaše id úver application.Ema: lindahookloancompany@gmail.com Pôžička Réžia pani Linda hák výpožičke RIEŠENIA
parkerloanfirm1@aol.com
parkerloanfirm1@aol.com, | 07. ledna 2011
Potrebujete úver? ak áno, kontaktujte nás emailom na parkerloanfirm1@aol.com s týmito info. meno ............. adresu ............ krajiny ......... telefónne číslo ...... sumu potrebné .......... trvania pôžičky ...... účelu úveru ............. sex
Potrebujete peniaze naliehavé?
allen, www.blackhorse.co.uk | 10. ledna 2011
Potrebujete peniaze naliehavé? Oneskorené platby? Zlé úvery? Odmietol bánk a iných finančných inštitúcií? Nemáte spĺňajú kritériá, ktoré platia fórach úver? Potrebujete pôžičky alebo financovanie pre svoje obchodné alebo osobné? not.We strach licenciu veriteža. Ponúkame úvery v krátkodobom i dlhodobom horizonte. Rýchle schválenie. 100% guaranteed.I požičiava peniaze žuďom, ktorí potrebujú finančnú assistance.Do majú zlú kreditnou alebo potrebujú peniaze na platenie účtov? Aj tento prostriedok používa informova príjemcu, ktoré budú pomáha spožahlivé a ja sme radi, že Vám úver. kontaktujte nás na e-mail allenblackhorse.loan @ gmail.com
Potrebujete peniaze naliehavĂŠ?
allen, www.blackhorse.co.uk | 10. ledna 2011
Potrebujete peniaze naliehavé? Oneskorené platby? Zlé úvery? Odmietol bánk a iných finančných inštitúcií? Nemáte spĺňajú kritériá, ktoré platia fórach úver? Potrebujete pôžičky alebo financovanie pre svoje obchodné alebo osobné? not.We strach licenciu veriteľa. Ponúkame úvery v krátkodobom i dlhodobom horizonte. Rýchle schválenie. 100% guaranteed.I požičiavať peniaze ľuďom, ktorí potrebujú finančnú assistance.Do majú zlú kreditnou alebo potrebujú peniaze na platenie účtov? Aj tento prostriedok používať informovať príjemcu, ktoré budú pomáhať spoľahlivé a ja sme radi, že Vám úver. kontaktujte nás na e-mail allenblackhorse.loan @ gmail.com
naliehavo Ăşveru ponĂşknuĹĽ
, | 12. ledna 2011
Zdravím vás v mene pána som James Lee legit schopní pôžičku veriteľovi ste v núdzi úveru úverových firiem, osobné pôžičky, pôžičky spoločnosti, ponúkame akýkoľvek druh úveru záujemca by mal kontaktujte nás prostredníctvom tohto e-mailovú adresu: jamesleeloaninvestment@yahoo.com žiadosť o úver formulár vyplniť a vrátiť Celé meno: E-mail: Telefónne číslo (čísla): Rezidenčné Adresa: Mesto: Štát / provincia: Krajina: Faxové číslo: Dátum narodenia: Status: Mesačný príjem: Povolanie: Pracovisko: Výška úveru potreby: Pôžička Trvanie: Účelu úveru: Povolanie: Miesto práce: Pôžička Suma potrebná: Pôžička Trvanie: Účel úveru: Získajte späť čo najskôr, aby sme mohli pokračovať s vašou pôžičky vďaka a Boh ti žehnaj srdečným pozdravom.
Dobrý deň,
Blast, | 16. ledna 2011
Dobrý deň, Som súkromný veritež, že úver nebude ponúka úver za nízkou sadzbou 3% finercialy\'re zlomil prichádza najväčší veritež pôžičky mesta, ktoré vám môžu pomôc, aby nevysielali svoje údaje na nižšie uvedenú adresu pre spracovanie z vášho úveru:fundsdesk02@gmail.com Aj potom môžu posla túto informáciu spolu s vaším Meno: Výška úveru potreby: Pôžička Trvanie: Pohlavie: Krajina: Krajina: Mobil: Už ste požiadali o úvere pred:
pôžičky ponuka vzahuje hneď
john sam, | 17. ledna 2011
- Dobrý deň, Som Gabriella Mitchell podža názvu, žijem v Kanade, len pred niekožkými týždňami som sa díval na vypožičanie 25.000 dolárov dolárov, a Moja rodina nemala peniaze na jedlo a môj tréning. Ja blázon okolo 4500 dolár doláre, a ja sa rozhodla, že nebude pôsobiacich v oblasti v zadnej časti mojich kolegov, som sa konečne stretol s pôžičkou spoločnosti, pretože jeho vzhžad a podujatí. Urobil som test a som vežmi vďačný, že som, dostal som 20.000 dolárov výšky úveru tohto vežkého podniku, jsamloancompany@gmail.com Ak máte dôkazy, alebo právny pôžičiek alebo finančnej pomoci, a vy môžete by spožahlivým a dôveryhodným plati spä v čase za prostriedky, ktoré navrhujem, aby ste ho kontaktova prostredníctvom e-mailu jsamloancompany@gmail.com Stavím sa, že nebudete žutova, ak sa pokúsite Úprimne Gabrielle Mitchell - (Mitchell)
Morris, | 21. ledna 2011
Ste vo vážnom potrebujú úver? Máte hypotéku sa usadiť? Chcete zvýšiť finančnú efektivitu? Máte zlú kreditnú kartu rekord? Chcete zmeniť svoj finančný stav dobrý? Poskytujeme krátkodobé i dlhodobé úvery, na jednotlivcov a právnické osoby vo výške 3% úrokovou sadzbou. Služby poskytované patria: Pôžičky na autá Obchodné úvery Konsolidáciu dlhu Osobné pôžičky Študentské pôžičky Zastavením Úvery na bývanie, ETC Prosíme o potvrdenie Vášho záujmu, zašlite nám prosím e-mail a my sa vám ozveme s každým požadované údaje. Kontaktujte nás cez financialservice@gala.net
Morris, | 21. ledna 2011
Ste vo vážnom potrebujú úver? Máte hypotéku sa usadi? Chcete zvýši finančnú efektivitu? Máte zlú kreditnú kartu rekord? Chcete zmeni svoj finančný stav dobrý? Poskytujeme krátkodobé i dlhodobé úvery, na jednotlivcov a právnické osoby vo výške 3% úrokovou sadzbou. Služby poskytované patria: Pôžičky na autá Obchodné úvery Konsolidáciu dlhu Osobné pôžičky Študentské pôžičky Zastavením Úvery na bývanie, ETC Prosíme o potvrdenie Vášho záujmu, zašlite nám prosím e-mail a my sa vám ozveme s každým požadované údaje. Kontaktujte nás cez financialservice@gala.net
Ponuka úveru
Mr.James Williams, | 24. ledna 2011
Zákazníci Ste po osobnej pôžičku a vy už viete, že máte zlé úver? ste v núdzi úverov? Potrebujete sa dosta úver , ktoré vám pomôžu pomocou ažkej finančnej čas? Tam sú ešte možnosti pre tých, ktorí potrebujú osobné pôžičky zlé úvery. Stále môžete si necha pôžičky a pomôc sami, či máte zlé úvery. Tu je, ako sa dosta Vaša loan.Contact úver dôstojník cez E-mail: (Jamesloaninvestment01@googlemail.com) s nižšie informácie: MENO PRIEZVISKO :..... :...... KRAJINY :....... Telefón počet :..... Okupácia :...... AGE :............. výpožičke Suma potrebná :...... výpožičke DOBA :...... Dôstojník Meno: Pôžička Investičné ponuka E-mail: (jamesloaninvestment01@googlemail.com) S pozdravom, Ulapený Williams
Ponuka úveru
, | 01. února 2011
Ja som pán EHI GABRIEL, súkromné aj vládne Schválené úveru veritež a spolupracova finančnej pre realitné a akékožvek druhy podnikania financovania PRVÉ INFORMÁCIE SÚ je potrebné: Celé meno: krajiny: Vek: Mesačný príjem: Navrhnú úveru: Kontakt Telefónne čísla: Potrebné množstvo: Pôžička Trvanie: Pohlavie: A to sú E-mail pre odpoveď na úver: mrgabrieltrust@gmail.com
pet mori, | 05. února 2011
Aj pani Linda Hook. Som súkromný úver veritež, ktorý ponúka pôžičky pre jednotlivcov, podniky a právnické osoby vo výške 3% úrokovej sadzby, úverové podmienky. Úvery na rozvoj podnikania, konkurenčná ponuka edge.We Úvery pre jednotlivcov, podniky a inštitúcie spolupracujú na 3% úrokovou sadzbou ročne ako pôžičku ponúka, ponúka pôžičky pre všetky kategórie žudí, firmy, spoločnosti, všetky typy obchodných organizácií, jednotlivcov a investorov do nehnutežností, aby úvery na vežmi lacné a mierne ceny. Som certifikovaný, registrovaná a legitímne úveru veritežom. Môžete ma kontaktova ešte dnes, ak by ste chceli získa pôžičku v tejto spoločnosti, prosím, kontaktujte ma pre viac informácií o úverový proces, proces podmienky, rovnako ako úvery a pôžičky budú prevedené na vás. Potrebujem vaše urýchlenú odpoveď a ak ste \\\\ \\\'re záujem. Úver pre rozvoj podnikania konkurenčnú výhodu. Výška úveru sa pohybuje od kurzu hžada 3.000 dolárov USD až k $ 1,000,000 USD hore, máte záujem, kontaktujte nás tieto informácie prostredníctvom e-mailu nižšie: Prvé dáta by mala by: Meno a priezvisko :......... ......... ............. Adresa umiestnenia :.................. ............... Krajina ................... ................ Tel. / Fax :.................. ........... Sex ................... ................... Stav :.................. ......... Dátum narodenia :.................. ......... Povolanie :.................. ............ Suma požadovaná :.................. ........... Účel úveru ................... ..... Dĺžka úveru ................... ........ Mesačný príjem / Ročný príjem ................... ........ Kontaktný e-mail :.................. ......... Naskenované kópie ID .............. Chcel som vedie, či máte vážny-strážil, že o získanie úveru od svojej spoločnosti, pretože sa zaoberajú iba vážne obavy, a ústretový Boha, ktorí majú dobrý spôsob splácania úveru. Kontaktujte ma cez tento e-mail pre vaše id úver application.Ema: mortgagefinace@live.com Pôžička Réžia pani Linda hák výpožičke RIEŠENIA
PLATÍ ÚVER ZÁKONNOSTI TERAZ
Mrs.Linda Hook, LOAN.NET | 07. února 2011
Potrebujete úver splati svoje účty a jasné z vášho dlhu? Myslíte si, Naliehavá potreba úver alebo podnikatežský úver? Získajte cenovo dostupné pôžičky za nízke úrokové sadzby vo výške 3% Kontaktujte nás na: lindahookloancompany0@gmail.com Vaše meno-....... Vaša krajina .... Sex ...... Výška pôžičky potrebné ...... Doba trvania ...... počet buniek ...... S pozdravom Mrs.Linda Hák
Ponuka úveru
loan offer, all | 07. února 2011
Achtung Ich Mr.Lime Stone úver Firma Fred. Ich bin privat Investitionen, auf die spezialisiert Bereitstellung von Darlehen verschiedener Typen helfen Menschen und zu Organisationen erreichen finanziellen Ziele. Wir Erstellen Finanzlösungen für eine ausgewählte Gruppe von und Kunden Investoren .. Wir bieten Darlehen mit 2% pre aufzuheben in der Leer. Der Mindestbetrag kann muž leihen ist 5,000.00 euro zomrie max 10.Millioneuro. Bitte geben Sie folgende Informationen 1) Vollständiger Meno: ......................... 2) Kontakt Adresse :.................. 3) Pozemok: ................................ 4) die Menge des benötigten Kredit :............. 5) Dauer der Ausleihe: .................. 6) Telefón :....... Mobilný ................. 7) Beruf: ..................... 8) Ergebnis bewerten: ..................... 9) Geburtsdatum: ....................... 10) Zweck des Darlehens: ................ 11) Familienstand: ................... 13) Splati Lietadlo .................. 14) Personalausweis oder Führerscheine ................ Bitte, müssen alle Antworten geschickt werden E-Mail das Unternehmen: limestonefinanciallenders@gmail.com Herr Direktor úver Mr.Lime Stone (LSF) Firma E-mail: E-Mail: limestonefinanciallenders@gmail.com
AFF0RDABLE ÚVER PONUKA
Tom White, www.loans.com | 09. února 2011
Ste obchodné muž alebo žena? Ste v akejkožvek finančnej stres alebo potrebujete prostriedky na začatie vlastného podnikania? Potrebujete úver alebo z akéhokožvek dôvodu, ako je financovanie, a) Osobné úver, Business Expansion.b) Business Start-up a Education.c) konsolidáciu dlhu.? Môžem vám pomôc s naliehavou úveru, ktorý need.contact nás na adrese: tomwhitefinancialhome@gmail.com s nižšie informácie k pokračova ďalej. Potrebné informácie Meno:. Adresa:. Štát:. Krajina:. Suma potrebná na zabezpečenie úveru:. Doba trvania úveru / Termín:. Reagova
Mr. Johnson Larry
Mr. Johnson Larry, | 20. února 2011
Special Attn: WE ARE HERE FOR THE PURPOSE OF THOSE LESS PRIVILEGED WHO HAVE NO OF GETTING FUNDS ,BUT THERE IS HOPE AS WE ARE READY TO OFFER LOANS TO WILLING INDIVIDUALS WHO NEEDS THESE FUNDS FOR SOMETHING TO BETTER THERE LIVES. SO ALL YOU HAVE TO DO IF YOU ARE ONE OF THOSE IN NEED OF LOAN IS TO CONTACT THIS FIRM WITH THE BELOW INFORMATION SO THAT WE CAN HAVE A CLUE OF WHOM YOU ARE AND WHAT YOU NEED NOTE THAT ALL RESPONDS SHOULD BE SENT TO THIS MAIL: diamond.fundingexpertlimited@gmail.com INFORMATION NEEDED 1YOUR NAMES................. 2 YOUR LOCATION................. 3 LOAN NEEDED.............. 4 DURATION (YEARS).............. 5 PHONE....................... 6 FAX........................... 7 MONTHLY INCOME.................... 8 OCCUPATION.................... 9 HOME ADDRESS............... 10 COUNTRY....................... . contact email:......... Thanks And Regards. Osobitné K rukám: SME TU PRE účelom týchto menej privilegovaných, ktorí nemajú NA AKO FONDY, ale tam je nádej, sme pripravení ponuka PԎIČKY PRIPRAVENÁ jednotlivcov, ktorí POTREBY Tieto fondy na niečo LEPŠIE žije. SO Všetko, čo musíte robi, keď sú jedným z tých V tiesni úveru je kontaktova túto firmu s nižšie informácie, takže , Že môžeme ma netuší, kým ste a čo potrebujete Poznamenajme, že všetky reaguje treba zasla na tento e-mail: diamond.fundingexpertlimited@gmail.com Údaje potrebné 1YOUR NÁZVY ................. 2 VAŠE MIESTO ................. 3 ÚVER NUTNÁ .............. 4 Doba trvania (v rokoch ).............. 5 Telefón ....................... 6 Fax ........................... 7 MESAČNÝ PRÍJEM .................... 8 ZAMESTNANIE .................... 9 HOME ADRESA ............... 10 KRAJINY ....................... . kontaktný e-mail :......... Vďaka a ide.
Mr. Johnson Larry
Mr. Johnson Larry, | 20. února 2011
Special Attn: WE ARE HERE FOR THE PURPOSE OF THOSE LESS PRIVILEGED WHO HAVE NO OF GETTING FUNDS ,BUT THERE IS HOPE AS WE ARE READY TO OFFER LOANS TO WILLING INDIVIDUALS WHO NEEDS THESE FUNDS FOR SOMETHING TO BETTER THERE LIVES. SO ALL YOU HAVE TO DO IF YOU ARE ONE OF THOSE IN NEED OF LOAN IS TO CONTACT THIS FIRM WITH THE BELOW INFORMATION SO THAT WE CAN HAVE A CLUE OF WHOM YOU ARE AND WHAT YOU NEED NOTE THAT ALL RESPONDS SHOULD BE SENT TO THIS MAIL: diamond.fundingexpertlimited@gmail.com INFORMATION NEEDED 1YOUR NAMES................. 2 YOUR LOCATION................. 3 LOAN NEEDED.............. 4 DURATION (YEARS).............. 5 PHONE....................... 6 FAX........................... 7 MONTHLY INCOME.................... 8 OCCUPATION.................... 9 HOME ADDRESS............... 10 COUNTRY....................... . contact email:......... Thanks And Regards. Osobitné K rukám: SME TU PRE účelom týchto menej privilegovaných, ktorí nemajú NA AKO FONDY, ale tam je nádej, sme pripravení ponuka PԎIČKY PRIPRAVENÁ jednotlivcov, ktorí POTREBY Tieto fondy na niečo LEPŠIE žije. SO Všetko, čo musíte robi, keď sú jedným z tých V tiesni úveru je kontaktova túto firmu s nižšie informácie, takže , Že môžeme ma netuší, kým ste a čo potrebujete Poznamenajme, že všetky reaguje treba zasla na tento e-mail: diamond.fundingexpertlimited@gmail.com Údaje potrebné 1YOUR NÁZVY ................. 2 VAŠE MIESTO ................. 3 ÚVER NUTNÁ .............. 4 Doba trvania (v rokoch ).............. 5 Telefón ....................... 6 Fax ........................... 7 MESAČNÝ PRÍJEM .................... 8 ZAMESTNANIE .................... 9 HOME ADRESA ............... 10 KRAJINY ....................... . kontaktný e-mail :......... Vďaka a ide.
Mr. Johnson Larry, | 25. února 2011
Dobrý den, SME TU PRE úcelom týchto menej privilegovaných, ktorí nemajú NA ZÍSKANIE FONDY, ale tam je nádej, sme pripravení ponuka PԎICKY PRIPRAVENÁ jednotlivcov, ktorí POTREBY Tieto fondy na nieco LEPŠIE žije. SO Všetko, co musíte robit, ked sú jedným z tých V tiesni úveru je kontaktovat túto firmu s nižšie informácie, takže , Že môžeme mat netuší, kým ste a co potrebujete Poznamenajme, že všetky reaguje treba zaslat na tento e-mail: diamond.fundingexpertlimited @ gmail.com Údaje potrebné 1YOUR NÁZVY ................. 2 VAŠE MIESTO ................. 3 ÚVER NUTNÁ .............. 4 Doba trvania (v rokoch ).............. 5 Telefón ....................... 6 Fax ........................... 7 MESACNÝ PRÍJEM .................... 8 ZAMESTNANIE .................... 9 HOME ADRESA ............... 10 KRAJINY ....................... . kontaktný e-mail :......... Vdaka a ide. GOOD DAY, WE ARE HERE FOR THE PURPOSE OF THOSE LESS PRIVILEGED WHO HAVE NO OF GETTING FUNDS, BUT THERE IS HOPE AS WE ARE READY TO OFFER LOANS TO WILLING INDIVIDUALS WHO NEEDS THESE FUNDS FOR SOMETHING TO BETTER THERE LIVES. SO ALL YOU HAVE TO DO IF YOU ARE ONE OF THOSE IN NEED OF LOAN IS TO CONTACT THIS FIRM WITH THE BELOW INFORMATION SO THAT WE CAN HAVE A CLUE OF WHOM YOU ARE AND WHAT YOU NEED NOTE THAT ALL RESPONDS SHOULD BE SENT TO THIS MAIL: diamond.fundingexpertlimited@gmail.com INFORMATION NEEDED 1YOUR NAMES................. 2 YOUR LOCATION................. 3 LOAN NEEDED.............. 4 DURATION (YEARS).............. 5 PHONE....................... 6 FAX........................... 7 MONTHLY INCOME.................... 8 OCCUPATION.................... 9 HOME ADDRESS............... 10 COUNTRY....................... . contact email:......... Thanks And Regards.
Mr. Johnson Larry, | 25. února 2011
Dobrý den, SME TU PRE úcelom týchto menej privilegovaných, ktorí nemajú NA ZÍSKANIE FONDY, ale tam je nádej, sme pripravení ponuka PԎICKY PRIPRAVENÁ jednotlivcov, ktorí POTREBY Tieto fondy na nieco LEPŠIE žije. SO Všetko, co musíte robit, ked sú jedným z tých V tiesni úveru je kontaktovat túto firmu s nižšie informácie, takže , Že môžeme mat netuší, kým ste a co potrebujete Poznamenajme, že všetky reaguje treba zaslat na tento e-mail: diamond.fundingexpertlimited @ gmail.com Údaje potrebné 1YOUR NÁZVY ................. 2 VAŠE MIESTO ................. 3 ÚVER NUTNÁ .............. 4 Doba trvania (v rokoch ).............. 5 Telefón ....................... 6 Fax ........................... 7 MESACNÝ PRÍJEM .................... 8 ZAMESTNANIE .................... 9 HOME ADRESA ............... 10 KRAJINY ....................... . kontaktný e-mail :......... Vdaka a ide. GOOD DAY, WE ARE HERE FOR THE PURPOSE OF THOSE LESS PRIVILEGED WHO HAVE NO OF GETTING FUNDS, BUT THERE IS HOPE AS WE ARE READY TO OFFER LOANS TO WILLING INDIVIDUALS WHO NEEDS THESE FUNDS FOR SOMETHING TO BETTER THERE LIVES. SO ALL YOU HAVE TO DO IF YOU ARE ONE OF THOSE IN NEED OF LOAN IS TO CONTACT THIS FIRM WITH THE BELOW INFORMATION SO THAT WE CAN HAVE A CLUE OF WHOM YOU ARE AND WHAT YOU NEED NOTE THAT ALL RESPONDS SHOULD BE SENT TO THIS MAIL: diamond.fundingexpertlimited@gmail.com INFORMATION NEEDED 1YOUR NAMES................. 2 YOUR LOCATION................. 3 LOAN NEEDED.............. 4 DURATION (YEARS).............. 5 PHONE....................... 6 FAX........................... 7 MONTHLY INCOME.................... 8 OCCUPATION.................... 9 HOME ADDRESS............... 10 COUNTRY....................... . contact email:......... Thanks And Regards.
Mr. Johnson Larry, | 25. února 2011
Dobrý den, SME TU PRE úcelom týchto menej privilegovaných, ktorí nemajú NA ZÍSKANIE FONDY, ale tam je nádej, sme pripravení ponuka PԎICKY PRIPRAVENÁ jednotlivcov, ktorí POTREBY Tieto fondy na nieco LEPŠIE žije. SO Všetko, co musíte robit, ked sú jedným z tých V tiesni úveru je kontaktovat túto firmu s nižšie informácie, takže , Že môžeme mat netuší, kým ste a co potrebujete Poznamenajme, že všetky reaguje treba zaslat na tento e-mail: diamond.fundingexpertlimited @ gmail.com Údaje potrebné 1YOUR NÁZVY ................. 2 VAŠE MIESTO ................. 3 ÚVER NUTNÁ .............. 4 Doba trvania (v rokoch ).............. 5 Telefón ....................... 6 Fax ........................... 7 MESACNÝ PRÍJEM .................... 8 ZAMESTNANIE .................... 9 HOME ADRESA ............... 10 KRAJINY ....................... . kontaktný e-mail :......... Vdaka a ide. GOOD DAY, WE ARE HERE FOR THE PURPOSE OF THOSE LESS PRIVILEGED WHO HAVE NO OF GETTING FUNDS, BUT THERE IS HOPE AS WE ARE READY TO OFFER LOANS TO WILLING INDIVIDUALS WHO NEEDS THESE FUNDS FOR SOMETHING TO BETTER THERE LIVES. SO ALL YOU HAVE TO DO IF YOU ARE ONE OF THOSE IN NEED OF LOAN IS TO CONTACT THIS FIRM WITH THE BELOW INFORMATION SO THAT WE CAN HAVE A CLUE OF WHOM YOU ARE AND WHAT YOU NEED NOTE THAT ALL RESPONDS SHOULD BE SENT TO THIS MAIL: diamond.fundingexpertlimited@gmail.com INFORMATION NEEDED 1YOUR NAMES................. 2 YOUR LOCATION................. 3 LOAN NEEDED.............. 4 DURATION (YEARS).............. 5 PHONE....................... 6 FAX........................... 7 MONTHLY INCOME.................... 8 OCCUPATION.................... 9 HOME ADDRESS............... 10 COUNTRY....................... . contact email:......... Thanks And Regards.
Mr. Johnson Larry, | 25. února 2011
Dobrý den, SME TU PRE úcelom týchto menej privilegovaných, ktorí nemajú NA ZÍSKANIE FONDY, ale tam je nádej, sme pripravení ponuka PԎICKY PRIPRAVENÁ jednotlivcov, ktorí POTREBY Tieto fondy na nieco LEPŠIE žije. SO Všetko, co musíte robit, ked sú jedným z tých V tiesni úveru je kontaktovat túto firmu s nižšie informácie, takže , Že môžeme mat netuší, kým ste a co potrebujete Poznamenajme, že všetky reaguje treba zaslat na tento e-mail: diamond.fundingexpertlimited @ gmail.com Údaje potrebné 1YOUR NÁZVY ................. 2 VAŠE MIESTO ................. 3 ÚVER NUTNÁ .............. 4 Doba trvania (v rokoch ).............. 5 Telefón ....................... 6 Fax ........................... 7 MESACNÝ PRÍJEM .................... 8 ZAMESTNANIE .................... 9 HOME ADRESA ............... 10 KRAJINY ....................... . kontaktný e-mail :......... Vdaka a ide. GOOD DAY, WE ARE HERE FOR THE PURPOSE OF THOSE LESS PRIVILEGED WHO HAVE NO OF GETTING FUNDS, BUT THERE IS HOPE AS WE ARE READY TO OFFER LOANS TO WILLING INDIVIDUALS WHO NEEDS THESE FUNDS FOR SOMETHING TO BETTER THERE LIVES. SO ALL YOU HAVE TO DO IF YOU ARE ONE OF THOSE IN NEED OF LOAN IS TO CONTACT THIS FIRM WITH THE BELOW INFORMATION SO THAT WE CAN HAVE A CLUE OF WHOM YOU ARE AND WHAT YOU NEED NOTE THAT ALL RESPONDS SHOULD BE SENT TO THIS MAIL: diamond.fundingexpertlimited@gmail.com INFORMATION NEEDED 1YOUR NAMES................. 2 YOUR LOCATION................. 3 LOAN NEEDED.............. 4 DURATION (YEARS).............. 5 PHONE....................... 6 FAX........................... 7 MONTHLY INCOME.................... 8 OCCUPATION.................... 9 HOME ADDRESS............... 10 COUNTRY....................... . contact email:......... Thanks And Regards.
Mr. Johnson Larry, | 25. února 2011
Dobrý den, SME TU PRE úcelom týchto menej privilegovaných, ktorí nemajú NA ZÍSKANIE FONDY, ale tam je nádej, sme pripravení ponuka PԎICKY PRIPRAVENÁ jednotlivcov, ktorí POTREBY Tieto fondy na nieco LEPŠIE žije. SO Všetko, co musíte robit, ked sú jedným z tých V tiesni úveru je kontaktovat túto firmu s nižšie informácie, takže , Že môžeme mat netuší, kým ste a co potrebujete Poznamenajme, že všetky reaguje treba zaslat na tento e-mail: diamond.fundingexpertlimited @ gmail.com Údaje potrebné 1YOUR NÁZVY ................. 2 VAŠE MIESTO ................. 3 ÚVER NUTNÁ .............. 4 Doba trvania (v rokoch ).............. 5 Telefón ....................... 6 Fax ........................... 7 MESACNÝ PRÍJEM .................... 8 ZAMESTNANIE .................... 9 HOME ADRESA ............... 10 KRAJINY ....................... . kontaktný e-mail :......... Vdaka a ide. GOOD DAY, WE ARE HERE FOR THE PURPOSE OF THOSE LESS PRIVILEGED WHO HAVE NO OF GETTING FUNDS, BUT THERE IS HOPE AS WE ARE READY TO OFFER LOANS TO WILLING INDIVIDUALS WHO NEEDS THESE FUNDS FOR SOMETHING TO BETTER THERE LIVES. SO ALL YOU HAVE TO DO IF YOU ARE ONE OF THOSE IN NEED OF LOAN IS TO CONTACT THIS FIRM WITH THE BELOW INFORMATION SO THAT WE CAN HAVE A CLUE OF WHOM YOU ARE AND WHAT YOU NEED NOTE THAT ALL RESPONDS SHOULD BE SENT TO THIS MAIL: diamond.fundingexpertlimited@gmail.com INFORMATION NEEDED 1YOUR NAMES................. 2 YOUR LOCATION................. 3 LOAN NEEDED.............. 4 DURATION (YEARS).............. 5 PHONE....................... 6 FAX........................... 7 MONTHLY INCOME.................... 8 OCCUPATION.................... 9 HOME ADDRESS............... 10 COUNTRY....................... . contact email:......... Thanks And Regards.
Predávame chemických látok, ako turmalín, S.S.D. Chemický / riešenie, CASTRO X Oxid, A4. A mnohí, ako AKTIVÁCIA PRÁŠOK & SSD riešenie pre čistenie BLACK PENIAZE chemické látky a prípravky začleni produkt je významným výrobcom priemyselné a farmaceutické výrobky s kžúčovými špecializáciou na výrobu SSD riešenie automatického čistenia používané v čiernych peňazí, počmáraný peniaze a zafarbia bankovky s anti INÉ vietor kvalitné PRE Necelé bankovky, zmenky AKO USD, EURO, libier, prevedenie farieb z USE POZNÁMKA PRE NOVÉ BIELE účty, a BLACK poznámky, pracujeme na KOMISIE Ponúkame tiež strojov, ktoré vykonávajú BIG čistenia, a my POSKYTOVANIE PRODUKTY kupujúcim DESTINÁCIE po porade FEL. PODźA Rôzne prípady. PRE VIAC INFORMÁCIÍ PROSÍM NAP͊TE NÁM DO NAŠEJ telefón Číslo našej pobočke Kontaktný e-mail: chemicalservices@live.com, chemicalservices101@live.com RÔZNE OFFICES.SPAIN, India, Čína, Thajsko, Kambodža. Anglicko, Švédsko, MALAYSIA.DUBAI, MR., Nick Jacob
pôžičky ponuka vzahuje hneď
JACKSON finančné pôžičky SERVICE, | 08. března 2011
Prajem vám pekný deň. Ja som pán Jackson súkromnú registrovaných úver veritežovi, dávam z úverov podnikatežom a jednotlivcom za nižšie úrokové sadzby. Ponúkam vianočné úver, osobné pôžičky, konsolidáciu dlhu úver, rizikový kapitál, podnikatežské pôžičky, študentské pôžičky, úveru na bývanie alebo úver na žiadnom zákonnom dôvode. Tu sú niektoré otázky. Máte problémy pri získavaní úveru z pevného veritežov, bánk z dôvodu ich vysoké poplatky z úverov / požiadavky? Máte finančnej tiesne, alebo si chcú splni sen, že tvoj s fondmi? Potrebujete dobrý Vianoce pre vašu rodinu, ak áno, potom sa stara o nič viac CURYCH finančné pôžičky SERVICE prišli vykúzli úsmev na vašej tvári tým, že ponúkne vám úver budete potrebova na 3% úrokovou sadzbou. Obráte sa na nás s nižšie uvedené informácie, ak máte záujem o tento úver, a napíšte nám na: jacksonfinance@eplus.net Meno: .. Iné názvy: ... Krajina: .. Stav: .. Adresa: ... Výška úveru :.... Pôžička Trvanie: .. Mobilný telefón: ... Povolanie: ... Účel pôžičky :.... I začne so spracovaním vášho úveru, akonáhle som dostáva tieto informácie od vás. Viac šastia je získa v získanie úveru od nás, takže sa nás kontaktova a my Vám ihneď odpovieme Vám do 20-minút času. E-mail nám teraz: jacksonfinance@eplus.net Pán Jackson / CEO (On line inzerenta) JACKSON finančné pôžičky SERVICE
John Oda
Mr.Oda, | 09. března 2011
Potrebujete úver splati svoje účty, ak áno, potom nám napíšte odaloanlender2011@gmail.com sa nasledujúce informácie:? VĎAKA 1.FullName :.... 2.Sex :..... 3.Age :...... 4.Phone :..... 5.Country :.... 6.Loan Suma potrebná :...... 7.Duration obdobie :.....
owen
sr trust, ffffffffffffffffffffffffff | 17. července 2014
Ste v núdzi súkromných alebo podnikatežských úverov Ak áno; Kontaktujte nás teraz: lucypaulloaninvestmentcompany2@gmail.com Meno: Suma potrebná: Doba trvania: Krajina: Mobilné číslo: Pohlavie: Muž Vďaka, Pani Owen Napíšte nám cez: lucypaulloaninvestmentcompany2@gmail.com
Beston Clark, | 26. července 2014
dobrý deň Beston Pôžička Corporation ponúka plávajúce schéma úver na 3% úrokovou sadzbou a tiež ja som sa nachádza v Južnej Afrike. Potrebujete úver pre fyzickú alebo právnickú záujmu alebo spusti firmu? Potom platí teraz o pôžičku a by istí, že dostanete najlepšie služby, naša pôžička firma volá na každú osobu / osoby, ktorí by mohli ma záujem o získanie úveru od našej spoločnosti. Stali sme sa viac opevnené požičiavanie spoločnos pôsobiaca s licenciou od Medzinárodného menového fondu MMF. Potrebujete čiastku úveru k tomu, aby ste mohli zača v podnikaní alebo iné finančné investície. Dávame z úveru pre fyzické osoby a právnické osoby, tiež. potom sa dosta spä k nám dnes na tomto e-maile: bestonclarkloanfirm@gmail.com ÚVER PRIHLÁŠKA Meno ................ Priezvisko: ............... Iniciály: ................ Pohlavie: ..................... Dátum narodenia ............. Stav: .......... Povolanie: ............. Mesačný príjem: ........... Účel: .................. Doba trvania úveru: ............ Presná suma potrebná: ... Adresa bydliska: ............ Telefón č: ................ Mobilné číslo: ............... Číslo faxu: .................. Mesto: .................... Štát: ................... Krajina: ................. PSČ: ................ Poznámka: Všetka pošta by mala by zaslaná top Tento e-mail: bestonclarkloanfirm@gmail.com S úctou, Pán Beston Clark (C.E.)
wechselkurse euro
, http://wechselkurse-euro.de/ | 12. srpna 2014
wechselkurse euro http://wechselkurse-euro.de/ wechselkurse euro
TRUST FUND GUARANTEED
FRANK MANDY, | 24. září 2014
Potrebujete naliehavú pôžičku? * Vežmi rýchla a okamžitým prevodom na Vᚠbankový účet * Splácanie začína osem mesiacov po tom, čo vyberá peniaze z vášho bankového účtu * Nízka úroková sadzba vo výške 2% * Dlhová služba Dlhodobé (1-30 rok) trvania * Flexibilné podmienky pôžičky a mesačná splátka Niektoré otázky zodpovedané (Často kladené otázky) Mám jednoduchý formulár v pre vás vyplni žiados o pôžičku. vyplňte ju a pošlite ju spä do spoločnosti. Aplikácia obsahuje nasledujúce témy. * Licencia * informácie o kreditnej dlžník. Aká je úroková sadzba? Úroková sadzba závisí od projektu. Vo výške 2% za mesiac úroky iba ročný úrok. Na druhom mieste. Bude môj úver na tom? nie 3 .. Kde je môj úver? Požičiavame peniaze z celého sveta 4. Ako dlho trvá financovania? Po odoslaní žiadosti o úver, môžete očakáva odpoveď do 24 hodín pred a dostal informácie v rámci 72 až 96 hodina v oblasti financií, musíte by. 5 .. Aké bude vaše platby? Ktorý sa vypočíta za vás a zašleme vám splátkový kalendár alongwith úverových podmienok. Tešíme sa na silné obchodné vzah s vami. obráte sa na právnu a licencovaný úver spoločnosti authourised svetovej finančnú pomoc široký. Pre viac informácií a žiadosti o úver formulár Kontakt cez mail: trustfundguaranteed@gmail.com
TRUST FUND GUARANTEED
FRANK MANDY, | 24. září 2014
Potrebujete naliehavú pôžičku? * Vežmi rýchla a okamžitým prevodom na Vᚠbankový účet * Splácanie začína osem mesiacov po tom, čo vyberá peniaze z vášho bankového účtu * Nízka úroková sadzba vo výške 2% * Dlhová služba Dlhodobé (1-30 rok) trvania * Flexibilné podmienky pôžičky a mesačná splátka Niektoré otázky zodpovedané (Často kladené otázky) Mám jednoduchý formulár v pre vás vyplni žiados o pôžičku. vyplňte ju a pošlite ju spä do spoločnosti. Aplikácia obsahuje nasledujúce témy. * Licencia * informácie o kreditnej dlžník. Aká je úroková sadzba? Úroková sadzba závisí od projektu. Vo výške 2% za mesiac úroky iba ročný úrok. Na druhom mieste. Bude môj úver na tom? nie 3 .. Kde je môj úver? Požičiavame peniaze z celého sveta 4. Ako dlho trvá financovania? Po odoslaní žiadosti o úver, môžete očakáva odpoveď do 24 hodín pred a dostal informácie v rámci 72 až 96 hodina v oblasti financií, musíte by. 5 .. Aké bude vaše platby? Ktorý sa vypočíta za vás a zašleme vám splátkový kalendár alongwith úverových podmienok. Tešíme sa na silné obchodné vzah s vami. obráte sa na právnu a licencovaný úver spoločnosti authourised svetovej finančnú pomoc široký. Pre viac informácií a žiadosti o úver formulár Kontakt cez mail: trustfundguaranteed@gmail.com
JB Financial, | 02. prosince 2014
Potrebujete naliehavú pôžičku pre vaše podnikanie, alebo splati svoje dlhy? kontaktujte nás na org.jb12@centrum.sk pre viac informácií
EMMANUEL THOMAS, | 09. prosince 2014
Hžadáte pôžičku? Alebo si odmietla pôžičku v banke alebo finančnej inštitúcii pre jeden alebo viac dôvodov? Máte správne miesto pre Vaše pôžičky riešenie tu! Emmanuel Thomas úver spoločnosti rozdáva pôžičky spoločnostiam a jednotlivcom s nízkymi a cenovo dostupné úrokovej sadzby vo výške 2%. Obráte sa na nás dnes e-mailom na emmanuelthomasloancompany@gmail.com
Potrebujete naliehavú pôžičku? * Vežmi rýchly a okamžitým prevodom na vᚠbankový účet * Splácanie začína osem mesiacov po dostanete peňazí v bankový účet * Nízka úroková sadzba vo výške 2% * Dlhodobé splácania (1-30 roky) Dĺžka * Flexibilné podmienky poskytovania úveru a mesačné splátka *. Ako dlho trvá, než financova? Po odoslaní žiadosti o úver, môžete očakáva, že predbežné odpovede menej ako 24 hodín a financovanie do 72 až 96 hodina po obdržaní informácie, ktoré potrebujeme od vás. Kontaktujte legitímne a licencovaný úver spoločnos oprávnená že finančná pomoc do iných krajín. Pre viac informácií a žiadosti o úver formulár Spoj sa podnikom prostredníctvom email: cashfirmarena@gmail.com SIR EVA DEMETER generálny riaditež CASHFIRMARENA FIRM LONDON
irene00
Ponuka , http://referaty-seminarky.sk/ | 08. ledna 2015
Ponuka úveru medzi jednotlivými Dobrý deň, Vážený zákazník. Ak chcete získa spožahlivú pôžičku, obráte sa na mňa, pretože ja som veriteža a ja hlavne medzi ponukou pôžičky v rozmedzí od € 50.000 - € 4,000,000. Takže ak máte pocit, že je naliehavo potrebné o pôžičku! Prosím, kontaktujte ma, takže môžem da vám úver vo 24 hodín. Ak chcete ma kontaktova, tak pošlite mi správu, prostredníctvom e-mailu ( irene.sala@hotmail.com ).
Ponuka úveru medzi jednotlivými
Ponuka úveru medzi zvláštne., http://referaty-seminarky.sk/ | 08. ledna 2015
Ponuka úveru medzi jednotlivými Dobrý deň, Vážený zákazník. Ak chcete získa spožahlivú pôžičku, obráte sa na mňa, pretože ja som veriteža a ja hlavne medzi ponukou pôžičky v rozmedzí od € 50.000 - € 4,000,000. Takže ak máte pocit, že je naliehavo potrebné o pôžičku! Prosím, kontaktujte ma, takže môžem da vám úver vo 24 hodín. Ak chcete ma kontaktova, tak pošlite mi správu, prostredníctvom e-mailu ( irene.sala@hotmail.com ).
Ponuka úveru medzi jednotlivými
Irene00, http://referaty-seminarky.sk/ | 08. ledna 2015
Ponuka úveru medzi jednotlivými Dobrý deň, Vážený zákazník. Ak chcete získa spožahlivú pôžičku, obráte sa na mňa, pretože ja som veriteža a ja hlavne medzi ponukou pôžičky v rozmedzí od € 50.000 - € 4,000,000. Takže ak máte pocit, že je naliehavo potrebné o pôžičku! Prosím, kontaktujte ma, takže môžem da vám úver vo 24 hodín. Ak chcete ma kontaktova, tak pošlite mi správu, prostredníctvom e-mailu ( irene.sala@hotmail.com ).
Ponuka úveru medzi jednotlivými
Irene00, http://referaty-seminarky.sk/ | 08. ledna 2015
Ponuka úveru medzi jednotlivými Dobrý deň, Vážený zákazník. Ak chcete získa spožahlivú pôžičku, obráte sa na mňa, pretože ja som veriteža a ja hlavne medzi ponukou pôžičky v rozmedzí od € 50.000 - € 4,000,000. Takže ak máte pocit, že je naliehavo potrebné o pôžičku! Prosím, kontaktujte ma, takže môžem da vám úver vo 24 hodín. Ak chcete ma kontaktova, tak pošlite mi správu, prostredníctvom e-mailu ( irene.sala@hotmail.com ).
Ponuka úveru medzi jednotlivými
Ponuka , http://referaty-seminarky.sk/ | 08. ledna 2015
Ponuka úveru medzi jednotlivými Dobrý deň, Vážený zákazník. Ak chcete získa spožahlivú pôžičku, obráte sa na mňa, pretože ja som veriteža a ja hlavne medzi ponukou pôžičky v rozmedzí od € 50.000 - € 4,000,000. Takže ak máte pocit, že je naliehavo potrebné o pôžičku! Prosím, kontaktujte ma, takže môžem da vám úver vo 24 hodín. Ak chcete ma kontaktova, tak pošlite mi správu, prostredníctvom e-mailu ( irene.sala@hotmail.com ).
Mr. George Coleman, | 17. února 2015
Hello, Are you tired of Seeking Loans and Mortgages, have you been turned down constantly By your banks and other Financial Institutions or micro finance scheme. This is to let you know with 100% guarantee that we Offer loans ranging from $ 2,000 to $ 500,000,000 at 3% interest rate per Month. We give out LOANS for developing business a competitive edge/business expansion. Be rest assure that We are certified, trustworthy, reliable, efficient, Fast and dynamic. and a co-operate financier for real estate and any kinds of business financing, we give out long term loan for 6 Month to 30 years maximum and all interest rate and calculate and allow to be pay annually. We offer the following kinds of loans and many more; We offer the following loans to individuals- *Personal Loans *Commercial Loans *Investments Loans *Development Loans *Consolidation Loans *Student Loans *Car Loans *Mortgage Loans *Acquisition Loans *Construction loans Business Loans And many More: If you are highly interested in our loan offer, kindly contact us via our e-mail id below. ( n_loans@hotmail.com ) n_loans@hotmail.com Mr. George Coleman
loan
mr wilfred, www.loan.com | 24. února 2015
Ste v núdzi naliehavé úver? Potrebujete finančnú pomoc E-mail :? Wilfredloanco-operative@outlook.com vyplňte formulár nižšie Vaše celé meno: Krajina: zamestnanie: mesto: Vek: Účel úveru: Telefónne číslo: Suma potrebná: Pôžička Trvanie: Mesačný príjem: S pozdravom, Mr.WILFRED Úver dôstojník. E-mail: wilfredloanco-operative@outlook.com
Potrebujete naliehavú pôžičku?
sir joel williams, www.cashfirmarena.wordpress.com | 09. března 2015
Myslíte si, Potrebujete naliehavú finančné úverové pôžičky? * Vežmi rýchly a okamžitý prevod na vᚠbankový účet * Splácanie začína osem mesiacov po dostanete peniaze bankový účet * Nízka úroková sadzba vo výške 2% * Dlhodobé splácania (1-30 roky) Dĺžka * Flexibilné podmienky poskytovania úveru a mesačné splátka *. Ako dlho trvá, než financova? Po podaní žiadosti o úver Môžete očakáva, že predbežné odpoveď menej ako 24 hodín Financovanie vo 72 až 96 hodina po obdržaní informácie, ktoré potrebujú od vás. Kontaktujte legitímne a licencovaný dôvera spoločnos oprávnená že finančná pomoc do iných krajín. Pre viac informácií a žiadosti o úver tvoria spoločný podnik, a to prostredníctvom email: cashfirmarena@gmail.com SIR EVA DEMETER Generálny riaditež CASHFIRM
Pán Paul William
Pán Paul William, | 12. března 2015
Paul William Pôžička dom Ponúkame súkromné, komerčné a osobné pôžičky s vežmi nízkou ročnej úrokovej sadzby tak nízke, ako 2% za jeden rok až 50 rokov splatnosti kdekožvek na svete. Ponúkame úvery v rozmedzí od 5000 dolárov na 100 miliónov dolárov USD. Naše pôžičky sú dobre poistení pre maximálnu bezpečnos je našou prioritou. Ste nedáva spa v noci starosti o tom, ako sa dosta legitímne úver veritežovi? Tie hrýz nechty tak rýchlo? Namiesto toho v bitie vás kontaktova Paul William úver House (výpožičnej služby), v súčasnej dobe, odborníci, ktorí pomáhajú zastavi zlou úverovou históriou pôžičky nájs riešenie, že víazstvo je naše poslanie. Tí, ktorí chcú ma vyplni nižšie uvedený formulár žiadosti o úver: Úver Prihláška žiadosti o úver Vaše meno a priezvisko * Vᚠe-mail * Vᚠtelefón * Vaša adresa * Vaše mesto * Štát / Provincia * Krajina * Fax * Dátum narodenia * Máte účet? * Už ste použili predtým? * Výška úveru potrebné * Termín úver * Účel úveru * Pošlite mi naskenovanú kópiu Vášho pasu: * Veritež: Pán Paul William. Veritež E-mail: paul_williamloans@hotmail.com S pozdravom, Pán Paul William.
loan offer
martinez gomez, | 24. března 2015
vykona u potrebova pôžičku zača nový year2015 úrokové sadzby nízke, ako 3 % ? kontaktujte martinezgomez@gmail.com pre 1 : podnikatežský úver 2 : Osobná pôžička 3 : skupina úver 4 : študentské pôžičky . 5 : nemocnice úver Všetko k dispozícii do 5 pracovných dní po skončení príslušných dokumentov .
Potrebujete naliehavú pôžičku?
sir joel williams, www.cashfirmarena.wordpress.com | 24. března 2015
Myslíte si, Potrebujete naliehavú finančné úverové pôžičky? * Vežmi rýchly a okamžitý prevod na vᚠbankový účet * Splácanie začína osem mesiacov po dostanete peniaze bankový účet * Nízka úroková sadzba vo výške 2% * Dlhodobé splácania (1-30 roky) Dĺžka * Flexibilné podmienky poskytovania úveru a mesačné splátka *. Ako dlho trvá, než financova? Po podaní žiadosti o úver Môžete očakáva, že predbežné odpoveď menej ako 24 hodín Financovanie vo 72 až 96 hodina po obdržaní informácie, ktoré potrebujú od vás. Kontaktujte legitímne a licencovaný dôvera spoločnos oprávnená že finančná pomoc do iných krajín. Pre viac informácií a žiadosti o úver tvoria spoločný podnik, a to prostredníctvom email: cashfirmarena@gmail.com SIR EVA DEMETER Generálny riaditež CASHFIRM
Dobrý deň pán / pani: Potrebujete úver na nízke úrokové sadzby? Máte zlý alebo žiadny úver? Potrebujete peniaze zača podnika? Potrebujete auto úver? Ak chcete znova hypotéku vᚠdom? Ste v núdzi vežkého kapitálu založi Vežké spoločnosti? Máte správne riešenie pre všetky tieto! Pre viac informácií o úvere a úverových podmienok, pošlite e-mail. Všetky otázky by mali by zamerané na túto stránku E-mail s informáciou o kontaktoch sa nachádza pod: E-mail cez: (williamfinance@hotmail.com) * Home Loan * Auto úver * Hypotekárny úver * Obchodný úver * Medzinárodný úver * Osobné úver * * Úver pre všetky druhy. EMAIL williamfinance@hotmail.com Pán William paul
Myslíte si, Potrebujete naliehavú finančné úverové pôžičky? * Vežmi rýchly a okamžitý prevod na vᚠbankový účet * Splácanie začína osem mesiacov po dostanete peniaze bankový účet * Nízka úroková sadzba vo výške 2% * Dlhodobé splácania (1-30 roky) Dĺžka * Flexibilné podmienky poskytovania úveru a mesačné splátka *. Ako dlho trvá, než financova? Po podaní žiadosti o úver Môžete očakáva, že predbežné odpoveď menej ako 24 hodín Financovanie vo 72 až 96 hodina po obdržaní informácie, ktoré potrebujú od vás. Kontaktujte legitímne a licencovaný dôvera spoločnos oprávnená že finančná pomoc do iných krajín. Pre viac informácií a žiadosti o úver tvoria spoločný podnik, a to prostredníctvom email: cashfirmarena@gmail.com SIR EVA DEMETER Generálny riaditež CASHFIRM
Edison Fidelis
Edison Fidelis, | 12. dubna 2015
Ahoj všetci Ja som pán Edison Fidelis podža názvu, a chcem vám všetkým vedie, že som pôžičku veritežovi dám von úverov na nízkou úrokovou sadzbou 3% a môže vám akýkožvek druh pôžičky, ktoré potrebujete, pretože som da von všetkých typov úverov. Ak máte naozaj záujem, sa od nás ešte dnes na fidelise343@gmail.com tak, že sa môžeme dosta svoje pôžičky začína. S pozdravom Edison Fidelis.
cialis
cialis, http://cialis4tadalafil.com/ | 23. dubna 2015
Hello!
uk
uk, http://viagra4sildenafil.com/ | 23. dubna 2015
Hello!
buy
buy, http://pillsofcialis5.com/ | 16. května 2015
place
place, http://pillsofviagra5.com/ | 16. května 2015
sir joel williams
sir joel williams, www.cashfirmarena.wordpress.cm | 17. května 2015
Myslíte si, Potrebujete naliehavú finančné úverové pôžičky? * Vežmi rýchly a okamžitý prevod na vᚠbankový účet * Splácanie začína osem mesiacov po dostanete peniaze bankový účet * Nízka úroková sadzba 2% * Dlhodobý splácania (1-30 roky) Dĺžka * Flexibilné podmienky poskytovania úveru a mesačné splátka *. Ako dlho trvá, než sa financova? Po podaní žiadosti o úver Môžete očakáva, že predbežná odpoveď menej ako 24 hodín financovania vo 72 až 96 hodina po obdržaní informácie, ktoré potrebujú od teba. Kontaktujte legitímne licencovaný dôvera spoločnos oprávnená že finančná pomoc do iných krajín. Pre viac informácií a žiadosti o úver vytvoria spoločný podnik, a to prostredníctvom email: cashfirmarena@gmail.com SIR EVA DEMETER Generálny riaditež CASHFIRM
RE
alexander, | 16. července 2015
- - Potrebujete úver ?? Naliehavo potrebujú úvery? Sme štátom uznané / registrovaných finančných spoločností. Dávame úvery pre fyzické osoby a inštitúcie spolupracovali, úroková sadzba 2%, ak máte záujem o pôžičku, Pošlite nám e-mail. mark.alexanderloancompany@gmail.com Vyplňte formulár a posla ho spä do USA Úver Prihláška Vaše mená .......... Vaše Krajina .......... Vaše Adresa .......... Zamestnania .......... Stav .......... Mesačné Príjem .......... Výška úveru ......... Credit ........... .......... Účel úveru Cestujúci rodina ......... Mobile Nie ........... Náboženstvo ............ Vek ........... Pohlavia / sex ......... vďaka, pán Alexander mark.alexanderloancompany@gmail.com
mr nino emmanuel
mr nino emmanuel, | 03. srpna 2015
Hello dear žiadatež Som Nino Emmanuel podža názvu, a som vlastníkom World of úveru Nino po celom svete. Na počes mojich vežkých diel, som rád, aby ste vedeli, že robím všetky druhy úveru, čo by mohlo niekedy myslie na nízkou úrokovou sadzbou 3%. Poponáhžajte si teraz a požiada o pôžičku naliehavo, takže môžete získa úver poprava. Kontaktujte nás ešte dnes na adrese: ninoemmanuel49@gmail.com, ninoemmanuel49@ymail.com Požiada o pôžičku dnes a dosta rýchlejšie, ako budete chcie. MR NINO Emmanuel
Potrebujete pôžičku plati účty alebo si potrebujú peniaze zača svoj vlastný podnik, prosím, kontaktujte nás, keď sme rozdáva úver nízke, ako 2% úrokovou sadzbou, čo je tak dlhá a krátka doba uplynie, kontaktujte nás pre viac informácií o e-mailové andmoris @ yahoo.com
loan firm
mr john baton, | 20. srpna 2015
Potrebujete úver, ktorý je prístupný, spožahlivé, odolné * S uznaným úver spoločnosti * Vežmi nízky podiel vo výške 2% * Trvanie platby (1-30 rokov) * Platba začínajú po 8měsíců predbežná odpoveď na e-mail v 24 hodín, pôžička Grant je daná 48 až 96 hodín po prijatí podmienok a podmienok Zaregistrujte sa u nás licencovaná firma známa po celom svete pre neho to pôžička grant Kontaktujte nás na adrese: e-mail; hostloanfirm@gmail.com Asad Hassan Akeem Generálny riaditež Hostfirmloan.
side
side, http://viagra7sideeffects.com/ | 07. září 2015
Hello!
viagra_england
viagra_england, http://viagra7priceonline.com/ | 07. září 2015
Hello!
cialis_dosage
cialis_dosage, http://cialis7priceonline.com/ | 07. září 2015
Hello!
cialis_online
cialis_online, http://purchase4onlinecialis.com/ | 15. října 2015
Hello!
generic_cialis
generic_cialis, http://cialis4tadalafil.com/ | 15. října 2015
Hello!
cialis_online
cialis_online, http://tadalafil4cialis4.com/ | 15. října 2015
Hello!
cialis_online
cialis_online, http://purchase4onlinecialis.com/ | 16. října 2015
Hello!
generic_cialis
generic_cialis, http://cialis4tadalafil.com/ | 16. října 2015
Hello!
cialis_online
cialis_online, http://tadalafil4cialis4.com/ | 16. října 2015
Hello!
Zažiada o SEESON ÚVERU
PROSPERLOAN, | 08. listopadu 2015
dobrý deň, To je, aby vás upozornil, že PROSPER ÚVERY LLC ponúka novú sezónu pôžičky žuďom, ktorí potrebujú pôžičku; Ponúkame úvery na nízkou úrokovou sadzbou vo výške 2,5% .PROSPER PԎIČKY LLC je akreditovaný poskytova úvery miestnym a zahraničným klientom. Sme dostali tú čes stretnú sa vaše finančné potreby. Problém zlých úverov by sa vám to zastavi od získania úveru, ktorú potrebujete. Dávame sa pôžičky v rozmedzí od € 100.000,00 do maximálnej výšky € 25,000.000.00 jednotlivcom a spolupracova tela v ktoré potrebujú finančnú pomoc. Máte záujem o získanie úveru? Uveďte nasledujúce informácie nižšie; Mená .......... Výška úveru potrebné ............ Doba trvania úveru ................ Účel úveru .......... prostredníctvom našej e-mailovej adrese (prosper.loan@yahoo.com).
Myslíte si, Potřebujete naléhavou finanční úvěrové půjčky?
sir joel williams, cashfirmarena@gmail.com | 11. listopadu 2015
Myslíte si, potrebujete naliehavú finančnú rok úverové pôžičky? * Vežmi rýchly a okamžitý prevod na vᚠbankový účet * Splácanie začína osem mesiacov po tom, čo dostanete peniaze bankový účet * Nízka úroková sadzba 2% * Dlhodobé splácania (1-30 rokov) Dĺžka * Flexibilné podmienky poskytovania úveru a mesačné splátka *. Ako dlho trvá, než sa financova? Po podaní žiadosti o úver Môžete očakáva, že predbežná odpoveď menej ako 24 hodín Financovanie v 72-96 hodín po obdržaní informácie, ktoré potrebujú od vás. Kontakt Autorizovaný legitímne licencovaný Trust Company Táto finančná pomoc do iných krajín. Pre viac informácií a žiadosti o úver vytvoria spoločný podnik prostredníctvom email: cashfirmarena@gmail.com SIR EVA DEMETER Generálny riaditež CASHFIRM
Myslíte si, Potřebujete naléhavou finanční úvěrové půjčky?
sir joel williams, cashfirmarena@gmail.com | 11. listopadu 2015
Myslíte si, potrebujete naliehavú finančnú rok úverové pôžičky? * Vežmi rýchly a okamžitý prevod na vᚠbankový účet * Splácanie začína osem mesiacov po tom, čo dostanete peniaze bankový účet * Nízka úroková sadzba 2% * Dlhodobé splácania (1-30 rokov) Dĺžka * Flexibilné podmienky poskytovania úveru a mesačné splátka *. Ako dlho trvá, než sa financova? Po podaní žiadosti o úver Môžete očakáva, že predbežná odpoveď menej ako 24 hodín Financovanie v 72-96 hodín po obdržaní informácie, ktoré potrebujú od vás. Kontakt Autorizovaný legitímne licencovaný Trust Company Táto finančná pomoc do iných krajín. Pre viac informácií a žiadosti o úver vytvoria spoločný podnik prostredníctvom email: cashfirmarena@gmail.com SIR EVA DEMETER Generálny riaditež CASHFIRM
Ste obchodné muž alebo žena? Potrebujete finančné prostriedky na začatie vlastného podnikania? Potrebujete úver uhradi svoj dlh alebo splati svoje účty, alebo zača pekný podnikanie? Potrebujete finančné prostriedky na financovanie svojho projektu? Máme ponuky zaručeného úveru služby žubovožnú čiastku a do ktorejkožvek časti sveta pre (osôb, spoločností, Realitné a právnických osôb) na našej vynikajúcej úrokovou sadzbou 3%. Pre aplikácie a ďalšie informácie zasla odpovede na nasledujúce e-mailovú adresu: brownfinance233@hotmail.com
cenovo dostupné pôžičky
pani Nora, http://referaty-seminarky.sk/institut-krista-velknaza---zakovce/ | 16. listopadu 2015
Potrebujete naliehavú pôžičku? ste v dlhoch? budete potrebova naliehavú úver na financovanie svojho podnikania?, ste bol popieraná vašej banky, starosti nič viac, Naše služby sú rýchle, žahké & zabezpečenie úverov teraz v akýchkožvek okolností. Požiča až 2,000 euro - 1,000.000 euro dnes! Kontaktujte nás s informáciami úver na tento e-mail: noramildred.loan@hotmail.com Poznámka: Budete očakáva predbežné odpoveď a finančné prostriedky do 24 hodín S pozdravom. pani Nora
cialis
cialis, http://edpills11.com/ | 17. listopadu 2015
viagra
viagra, http://www.pills11medonline.com/ | 17. listopadu 2015
Myslíte si, Potřebujete naléhavou finanční úvěrové půjčky?
sir joel williams, | 11. prosince 2015
Myslíte si, Potrebujete naliehavú finančné úverové pôžičky? * Vežmi rýchly a okamžitý prevod na vᚠbankový účet * Splácanie začína osem mesiacov po tom, čo dostanete peniaze bankový účet * Nízka úroková sadzba 2% * Dlhodobé splácania (1-30 rokov) Dĺžka * Flexibilné podmienky poskytovania úveru a mesačné splátka *. Ako dlho trvá, než sa financova? Po podaní žiadosti o úver Môžete očakáva, že predbežná odpoveď menej ako 24 hodín Financovanie v 72-96 hodín po obdržaní informácie, ktoré potrebujú od teba. Kontaktujte legitímne licencovaný dôvera spoločnos oprávnená že finančná pomoc do iných krajín. Pre viac informácií a žiadosti o úver vytvoria spoločný podnik, a to prostredníctvom email: cashfirmarena@gmail.com SIR EVA DEMETER Generálny riaditež CASHFIRM
Myslíte si, Potřebujete naléhavou finanční úvěrové půjčky?
sir joel williams, cashfirmarena@gmail.com | 16. prosince 2015
Myslíte si, Potrebujete naliehavú finančné úverové pôžičky? * Vežmi rýchly a okamžitý prevod na vᚠbankový účet * Splácanie začína osem mesiacov po tom, čo dostanete peniaze bankový účet * Nízka úroková sadzba 2% * Dlhodobé splácania (1-30 rokov) Dĺžka * Flexibilné podmienky poskytovania úveru a mesačné splátka *. Ako dlho trvá, než sa financova? Po podaní žiadosti o úver Môžete očakáva, že predbežná odpoveď menej ako 24 hodín Financovanie v 72-96 hodín po obdržaní informácie, ktoré potrebujú od teba. Kontaktujte legitímne licencovaný dôvera spoločnos oprávnená že finančná pomoc do iných krajín. Pre viac informácií a žiadosti o úver vytvoria spoločný podnik, a to prostredníctvom email: cashfirmarena@gmail.com SIR EVA DEMETER Generálny riaditež CASHFIRM
Myslíte si, Potrebujete naliehavú finančné úverové pôžičky? * Vežmi rýchly a okamžitý prevod na vᚠbankový účet * Splácanie začína osem mesiacov po tom, čo dostanete peniaze bankový účet * Nízka úroková sadzba 2% * Dlhodobé splácania (1-30 rokov) Dĺžka * Flexibilné podmienky poskytovania úveru a mesačné splátka *. Ako dlho trvá, než sa financova? Po podaní žiadosti o úver Môžete očakáva, že predbežná odpoveď menej ako 24 hodín Financovanie v 72-96 hodín po obdržaní informácie, ktoré potrebujú od teba. Kontaktujte legitímne licencovaný dôvera spoločnos oprávnená že finančná pomoc do iných krajín. Pre viac informácií a žiadosti o úver vytvoria spoločný podnik, a to prostredníctvom email: cashfirmarena@gmail.com SIR EVA DEMETER Generálny riaditež CASHFIRM
cialis
cialis, http://pillsonline12.com/ | 16. prosince 2015
Hello!
viagra
viagra, http://pillsonine12.com/ | 16. prosince 2015
Hello!
cialis
cialis, http://pills112canada.com/ | 16. prosince 2015
Hello!
Svetová banka Pôžičky pre každého v Európe
Ali Nasir, | 04. ledna 2016
Svetová banka Pôžičky pre každého v Európe Dobrý deň, Potrebujete kapitál pre začatie podnikania? Potrebujete hypotekárny úver na kúpu domu? Potrebujete študentské pôžičky? Potrebujete naliehavú pôžičku plati svoje dlhy? źudia úver Financovanie Spoločnos je tu, aby vám finančnú slobodu. Svetová banka nám oprávnená rozširova a diverzifikova naše obchodné záujmy v životaschopných projektov, obchodné ponuky a v procese pomôc jednotlivca alebo spoločnosti, ktoré potrebujú úver alebo financovania. Každý v Európe, je vítaný, aby prospech z tohto programu. Poskytnite nám Vᚠpodrobný návrh teraz, ak potrebujete financovanie alebo úver v našom e-mailu: - (ummahloanfinance@yahoo.com) S pozdravom, Nasir Ali, Podpredseda, źudia úver financovanie spoločnosti, Litva.
POZOR !!!!
Dylan Yon, | 06. ledna 2016
Prečítajte si prosím túto pred získaním úveru od akákožvek spoločnos Buďte opatrní, drahí priatelia! Som šastný, že chlapík používatež tejto webovej stránky ma zoznámil s ummy úveru finančná spoločnos, kde som dostal pôžičku na zlepšenie mojej podnikania. Ja by som bol mŕtvy, ale teraz to úver spoločnosti ma zachránil. Žiadna istota sa nepožaduje od ma a bez skrytých nákladov. Ak potrebujete získa pôvodný úver od skutočného organizácie, všetko, čo potrebujete urobi, je kontakt ummy úverové financovanie prostredníctvom e-mailu: (ummahloanfinance@yahoo.com) a sledova ich požiadavky a budete určite získa úver. Nebojte sa ich. Bol som spočiatku strach z nich, keď som požiadal o pôžičku s nimi, ale keď som dal na odvahe a dokončil transakciu s nimi, za menej ako 3 dni som dostal pôžičku. Oni majú paletu úverových plánov, ktoré budú vyhovova vašej situácii. Obráte sa im dnes a budete radi, ako ja.
Homebase Finance Limited
Homebase Finance Limited, | 13. ledna 2016
Jedná sa o oznámení finančná služba, potrebujú finančnú pomoc pre rozšírenie obchodnej činnosti, nákup nehnutežností, partnerského výkupu a akvizície? Pre firmu potrebujete osobné pôžičku? ($5,000.00 minimum) (5,000,000.00 Max) Kontaktný Homebase Finance Limited. E-mail: (homebasefinancelimited@yahoo.de) 1. Kožko potrebujete? 2. Čo budete robi s tým? 3. Ak budete plati to spä? 4. Ako budete plati to spä? (to je, kde sa cash flow pochádza?) 5. Čo keď sa niečo pokazí? 6. Ktorá krajina ste? 7. Vaše telefónne číslo: ........... 8. Vek: ........... 9. Sex: ........... 10. Alternatívne email: ........... 11. Domáci adresa: ........... 12. Zamestnanie: ........... 13. VᚠCelé Meno: ........... firemné Veritež Meno: Rodney Davies Adresa: registrovaná v Anglicku. Prihlásené: 2901725. Sídlo: 1 Churchill Place, Londýn E14 5HP. Homebase Finance Limited
Myslíte si, Potřebujete naléhavou finanční úvěrové půjčky?
sir joel williams, www.cashfirmarena.wordpress.com | 16. ledna 2016
Myslíte si, Potrebujete naliehavú finančné úverové pôžičky? * Vežmi rýchly a okamžitý prevod na vᚠbankový účet * Splácanie začína osem mesiacov po tom, čo dostanete peniaze bankový účet * Nízka úroková sadzba 2% * Dlhodobé splácania (1-30 rokov) Dĺžka * Flexibilné podmienky poskytovania úveru a mesačné splátka *. Ako dlho trvá, než sa financova? Po podaní žiadosti o úver Môžete očakáva, že predbežná odpoveď menej ako 24 hodín Financovanie v 72-96 hodín po obdržaní informácie, ktoré potrebujú od teba. Kontaktujte legitímne licencovaný dôvera spoločnos oprávnená že finančná pomoc do iných krajín. Pre viac informácií a žiadosti o úver vytvoria spoločný podnik, a to prostredníctvom email: cashfirmarena@gmail.com SIR EVA DEMETER Generálny riaditež CASHFIRM
Myslíte si, Potřebujete naléhavou finanční úvěrové půjčky?
sir joel williams, www.cashfirmarena.wordpress.com | 05. února 2016
Ešte budete potrebova naliehavú finančnú úverové pôžičky? * Vežmi rýchly a okamžitý prevod na vᚠbankový účet * Splácanie začína osem mesiacov po tom, čo dostanete peniaze bankový účet * Nízka úroková sadzba vo výške 2% * Dlhodobé splácania (1-30 rokov) Dĺžka * Flexibilné podmienky pôžičky a mesačné splátka *. Ako dlho trvá, než sa financova? Po odoslaní žiadosti o úver Môžete očakáva, že predbežná odpoveď menej ako 24 hodín financovania v 72-96 hodín po obdržaní informácie, ktoré potrebujú od teba. Kontaktujte legitímne licencovaný dôvera spoločnos povolenú že finančná pomoc do iných krajín. Pre viac informácií a žiadosti o úver tvoria spoločný podnik, a to prostredníctvom email: cashfirmarena@gmail.com SIR EVA DEMETER Generálny riaditež CASHFIRM
Potrebujete úver zaplati účet sa kontaktujte nás, keď sme rozdáva úver tak nízke, ako 2% úrokovou sadzbou, kontaktujte nás emailom andmoris38@gmail.com pre viac informácií
URGENT LOAN OFFER
Marco, | 23. března 2016
Ste v núdzi akejkožvek finančnú pomoc? Naša spoločnos je súkromný a legitímne úver spoločnosti, ktoré požičiavajú osobné pôžičky, zlé úverové pôžičky, nízke prevádzkové výsledky zlou úverovou zabezpečené pôžičky a nezaistený úver. Ak ste čestní a spožahlivé, môžete sa dosta spä k nám na email: barclayfinanceloancompany@gmail.com pobj Použi teraz máte svoj úver v najbližších 24 hodín, Boh vás a vašu rodinu žehnaj.
joel williams
Sir Joel Williams, www.cashfirmarena.wordpress.com | 24. března 2016
Ešte budete potrebova naliehavú finančnú úverové pôžičky? * Vežmi rýchly a okamžitý prevod na vᚠbankový účet * Splácanie začína osem mesiacov po tom, čo dostanete peniaze bankový účet * Nízka úroková sadzba vo výške 2% * Dlhodobé splácania (1-30 rokov) Dĺžka * Flexibilné podmienky pôžičky a mesačné splátka *. Ako dlho trvá, než sa financova? Po odoslaní žiadosti o úver Môžete očakáva, že predbežná odpoveď menej ako 24 hodín financovania v 72-96 hodín po obdržaní informácie, ktoré potrebujú od teba. Skontaktova túto legitímne a licencované spoločnosti, autorizovaný poskytnú finančnú pomoc pre každého Pre viac informácií a žiadosti o úver podobe email: cashfirmarena@gmail.com S Pozdravom Sir Williams Joel CASH FIRMA úver spoločnosti CEO TEL: +60183723787 E-mail: cashfirmarena@gmail.com Webisite: cashfirmarena.wordpress.com
Ponúkame vám s akýmkožvek typom úveru
Judita, http://pozickon-line.onlc.eu | 27. dubna 2016
Som pripravený da akýkožvek typ úveru sú nasledovné: - pôžičky, - hypotéky, - rýchle pôžičky, - Úvery obchodníkov, - investiement, - financovania alebo refinancovania alebo iný. Všetky typy úverov vám sú udežované s nízkou úrokovou sadzbou vo výške 2 až 5%. Úverové čiastky od roku 2000 do 450.000 eur. Žiadne ďalšie starosti pre vaše potreby pomáha vo finančných otázkach. Kontaktujte ma. E-mail: groupe.excellence002@gmail.com
Ponúkame vám s akýmkožvek typom úveru
Judita, http://pozickon-line.onlc.eu | 27. dubna 2016
Som pripravený da akýkožvek typ úveru sú nasledovné: - pôžičky, - hypotéky, - rýchle pôžičky, - Úvery obchodníkov, - investiement, - financovania alebo refinancovania alebo iný. Všetky typy úverov vám sú udežované s nízkou úrokovou sadzbou vo výške 2 až 5%. Úverové čiastky od roku 2000 do 450.000 eur. Žiadne ďalšie starosti pre vaše potreby pomáha vo finančných otázkach. Kontaktujte ma. E-mail: groupe.excellence002@gmail.com
Cenovo dostupné pôžičky
Pani Nora, http://referaty-seminarky.sk/institut-krista-velknaza---zakovce/ | 14. května 2016
Potrebujete naliehavú pôžičku? ste v dlhoch? budete potrebova naliehavú úver na financovanie svojho podnikania ?, ste bol odmietnutý vašej banky, stara nič viac, alebo služby sú rýchle, žahké & zabezpečenie úverov teraz v akýchkožvek okolností. Požiča až 2000 eur - 1.000.000 eur ešte dnes! Kontaktujte nás na tento e-mail s informáciami o úvere: Aj noramildred.loan@hotmail.com Poznámka: Budete očakáva, že predbežnú odpoveď a finančné prostriedky do 24 hodín S pozdravom. Pani Nora
cialis
cialis, http://buy5conline.com/ | 14. května 2016
Hello!
makers
makers, http://buy5vonline.com/ | 14. května 2016
Hello!
Mrs Mary
Mrs Mary, http:// | 21. května 2016
Nech Boží pokoj nech je s vami. Ste podnikatež alebo žena? Vy ste v niektorom Finančné stres alebo potrebujete prostriedky na spustenie operačného systému. Vaše vlastné podnikanie? A) Osobné úver obchodnej expanzii. B) start-up podnikania a vzdelanie. C) dlhu Názov: .......................................... Krajina: ......................................... Miesto: .......................................... Postavenie: ....................................... Pohlavie: ................................................ ... Vek ................................................. .... Výška úveru potreba: ......................... Doba trvania úveru: ................................... Osobné mobilné telefónne číslo: ....................... Mesačný príjem: ..................................... Ďakujem vám a Boh žehnaj. E-mail: marycoleloanscompany3@gmail.com
Mrs Mary
Mrs Mary, http:// | 21. května 2016
Nech Boží pokoj nech je s vami. Ste podnikatež alebo žena? Vy ste v niektorom Finančné stres alebo potrebujete prostriedky na spustenie operačného systému. Vaše vlastné podnikanie? A) Osobné úver obchodnej expanzii. B) start-up podnikania a vzdelanie. C) dlhu Názov: .......................................... Krajina: ......................................... Miesto: .......................................... Postavenie: ....................................... Pohlavie: ................................................ ... Vek ................................................. .... Výška úveru potreba: ......................... Doba trvania úveru: ................................... Osobné mobilné telefónne číslo: ....................... Mesačný príjem: ..................................... Ďakujem vám a Boh žehnaj. E-mail: marycoleloanscompany3@gmail.com
Ahojte všetci, V každom bode svojho života, budete potrebova peniaze na jednu vec alebo iný: spustenie alebo rozšírenie svojho podnikania, platenie účtov, vyrovnanie dlhov, upevnenie vášho poškodeného vozidla, plati nájom, a tak ďalej. Ak nie ste multimilionár, budete ma vždy jeden alebo viac nákladov, ktoré čakajú na konzumova každý cent budete zarába. Skutočnosou je, že tam sú časy, kedy ste jednoducho nebude ma peniaze, keď ju budete potrebova tak zle. V takých prípadoch, máte niekožko možností: požiada svojich priatežov a rodinu o pomoc, preda niektoré zo svojich aktív márnotratných ceny, alebo vzia pôžičku. Ak ste ako väčšina žudí, by ste určite prednos prijatie úveru. Tu prichádza v Douglas Rodgers pôžička firma (DOUGLASRODGERSLOANFIRM@LIVE.COM), zabezpečenie úveru od nás dnes a zača s niečím obohacujúce. Naša transakcia je 100% zaručená ako sme tiež zabezpeči srdečný vzah s našimi klientmi. Ponúkame úvery s žiadnymi kreditnými šeky, žiadna záruka, jednoduchých krokoch, rýchle financovanie a nízkou úrokovou sadzbou vo výške 2%. Preto zostávajú v rozdelení finančných prostriedkov? Kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom e-mailu: Douglasrodgersloanfirm@live.com
Ponuka pôžičky
Phil Howardson, | 31. května 2016
Dobrý deň, pán / pani Som Phil Howardson a ja som úver veritež, ktorý rozdáva úvery za nízkou úrokovou sadzbou 3%, aj rozdáva životnos pôžičky, podnikatežský úver, osobné pôžičky, konsolidáciu dlhu úver, pôžičku spoločnosti a tak ďalej. Použi od nás teraz a dosta svoje pôžičky, pretože naše služby sú najlepšie. A konečne, chcem, aby ste vedeli, že my nie žiadateža podvod, pretože sme vežmi dôveryhodne v tomto odbore a tiež som sžúbi, že udrža svoje sžuby týkajúce sa prevodu úveru. Kontaktujte nás teraz prostredníctvom nášho e-mailu philloanfirm2@yahoo.com Aj čakajú na vašu žiados Phil Howardson
Sean Kent
Sean Kent, | 31. května 2016
Hžadáte vežmi skutočné úver? Za prijatežnú úrokovou sadzbou? Spracované priebehu 2 až 5 pracovných dní. Už ste bola odmietnutá neustále podža svojich bánk a iných finančných inštitúcií? Tu je legitímne ponuky, pretože otázka úveru a bezpečnos je niečo, čo zákazníci sú stále viac znepokojení, Gratulujem vám, úroková sadzba pre našej ponuky je 3% Ak máte záujem o získanie finančnej pomoci, kontaktujte nás ešte dnes na adrese: seankentco-operative@hotmail.com. Žiadatež Osobné údaje. Tvoje meno: Suma potrebná: Tvoja krajina: Pôžička Trvanie: Vaša adresa: Telefónne číslo: Mesačný príjem: pohlavie: Vaše číslo Fax: Tvoj vek: Kontaktná osoba: Sean Kent. E-mail: seankentco-operative@hotmail.com
for
for, http://via4saleonline.com/ | 14. června 2016
Hello!
cialis_online
cialis_online, http://ci4order.com/ | 14. června 2016
Hello!
generic_cialis
generic_cialis, http://c4generic.com/ | 14. června 2016
Hello!
for
for, http://via4saleonline.com/ | 15. června 2016
Hello!
cialis
cialis, http://ci4order.com/ | 15. června 2016
Hello!
generic
generic, http://c4generic.com/ | 15. června 2016
Hello!
purchase_cialis
purchase_cialis, http://purchase4c.com/ | 15. června 2016
Hello!
cialis
cialis, http://cia5purchase.com/ | 15. června 2016
Hello!
Mr Emmanuel
Mr. Nino, | 17. června 2016
Ahojte všetci, Som Pán Nino Emmanuel, dobre vedia dobrý investor, budem vám poskytnú všetko druhy úverov je potreba, pretože naše služby sú spožahlivé. Dávam z úverov na 3% úrokovej sadzby az dobu 6 mesiacov do 25 rokov. Moja práca je dôveryhodný a záruka, spožahlivé a rýchle, rýchle a porozumenie. Tak ja a vyzývam teraz aplikova, pretože aplikácia je otvorený do výšky 18+. Kontaktujte nás cez nᚠemail dnes na ninoemmanuel49@gmail.com Aj čakajú vašu rýchlu aplikáciu, takže vám môžeme pomôc s tým, čo chcete. pán Emmanel
naliehavo ponuka úveru platí teraz
Pans Peter Happens, http://www.klikkmarketing.hu | 28. června 2016
Naše služby sú rýchle a spožahlivé, pôžičky sú schválené do 3 hodín po aplikácii. Ponúkame pôžičky od minimálne $ 2000 do maximálnej výšky 10 miliónov $. Sme certifikované a vaše súkromie je 100% bezpečný s nami. Nebojte sa o vášho úveru alebo financií a kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom e-mailu na adrese: (targo_bank@yahoo.com a targo1bank@gmail.com) a dosta svoje okamžité schválenie úveru dnes.
patrick, | 30. června 2016
Dobrý deň, Tu prichádza cenovo dostupný úver, ktorý zmení vᚠživot navždy, som Patrick Fredrick certifikovaný úver veritež, Ponúkam pôžičky pre jednotlivca i verejného sektora, ktoré potrebujú finančnú pomoc na nízkou úrokovou sadzbou vo výške 2%. Naše služby zahŕňajú: * Osobné pôžičky * Konsolidácia dlhu * Obchodné úvery * vzdelávanie Loans * Hypotekárne * zabezpečené pôžičky * úver nie je poistený * Hypotekárne úvery * výplate out * Student Loans * Obchodné úvery * Loans * pôžičky na autá * Investičné úvery * Vývoj * Akvizícia úvery úvery na výstavbu vyplňte formulár nižšie a vráti, ak máte záujem: (patrickloans15@gmail.com) Patrick pôžičky je certifikovaný a dôveryhodný úver spoločnosti, platí dnes a vyrieši svoje finančné problémy dnes. DATA dlžník 1) Úplné názvy: 2) Štát: 3) Adresa: 4) Stav: 5) Sex: 6) Stav: 7) Zamestnanie: 8) Telefón: 9) Mesačný príjem: 10) vlastný zákon: 11) pôžička čiastka potrebná : 12) pôžička Trvanie: 13) Účel úveru: 14) názov facebook: 15), akonáhle vyššie forma je naplnená, pošlem svoje úverové podmienky ASAP sa tak budeme pokračova. Budú sa teši na počujem od vás, aby ste mohli pokračova. Pozdravy, E-mail: patrickloans15@gmail.com. Ďakujem
nízky záujem pôžička ponuka
rakesh, | 03. července 2016
odpoveď pre nízky záujem zabezpeči & nezabezpečené úver. požiča si z 5000eur až 5000.000euro. vybra z 1 rok na 20 rokov ako čas z splátka plan.
WOOD GATE CREDIT
WOOD GATE CREDIT, | 11. července 2016
Potrebujete úver zvýši vašu firmu?, Úver konsolidova dlh, úver pre osobné použitie, Úver na kreditnou kartou, Medical Care úver, auto úver, Hypotekárny úver, Študentská pôžička, úver pre akékožvek účely? e.t.c.Get úver na 3% úrokovou sadzbou ročne. Poznámka: všetky maily by mali by zaslané prostredníctvom: woodgatecredit@outlook.com
ÚVER PONUKA NA 1,50% miery
MORIS FRED, | 12. července 2016
Potrebujete pôžičku? Ste v dlhoch? Chcete zača podnika a potrebujete kapitál? Potrebujete pôžičky alebo financovania z akéhokožvek dôvodu? Máte nízke kreditné skóre a tie sú zisujú, že je ažké získa úver od miestnych bánk a ďalších finančných ústavov? Potrebujete úver alebo z nejakého dôvodu? Vaša pomoc je tu konečne ako ponúkame lacné a spožahlivé pôžičky na len 2%, láskavo kontaktujte nás teraz na(MORISLOANCOMPANY6@GMAIL.COM)....(Website:http://morisloancompany6.wix.com/morisloancompany).....(https://moris569.wordpress.com) a dosta svoje úver teraz.
Juliana Michael
Juliana Michael, | 18. července 2016
Dobrý deň, volám sa Michael Juliana, sa stali obeou podvodu v rukách falošných veritežov, som bol podvod všetky najviac 29.000 eur, pretože potrebujem vežký kapitál 80.000.000 tisíc, som takmer zomrel, nemal som kam ís, my obchodné zničený v procese som stratil svojho syna .. to deje Nemôžem vystᝠznova. V júni 2014 som stretol kamaráta, ktorý ma zoznámil s dobrou matkou pani Elina, ktoré nakoniec mi pomohol zabezpečila úver v spoločnosti, dobrá matka som chcel využi príležitos toto hovori ďakujem, Boh aj naďalej vám žehnaj, ja tiež rád využil túto príležitos poradi kolega Slovakia, že existuje veža podvody tam, ak budete potrebova úver a zaistené pôžičky rýchlo registrova prostredníctvom pani Elina prostredníctvom e-mailu: elinajohnson11@hotmail.com~~HEAD=pobj. môžete ma kontaktova prostredníctvom tohto e-mailu; julianamichael2001@gmail.com ak máte akékožvek pochybnosti. prosím, ona bola jediným človekom, spožahlivé a dôveryhodné. Ďakujem.
Cholette Alan, | 29. července 2016
Cholet ALAN REAL Investičný úver PONUKA Realitné úver, spoločnos úver, skutočný finančný, osobné a obchodné ponuka úver, naša ponuka je vežmi jednoduché a žahké, príďte k nám dnes, takže môžeme ukonči všetky vaše finančné problémy raz a navždy Dávame všetky druhy úver vláda súkromných a spoločností (E.T.C) naša úver sadzba je 2% po dobu dlhšiu pýtajúcich nás kontaktova na našej spoločnosti priamy e-mailovú adresu pomocou: Cholettealan@openmailbox.org Pre urgentné ponuka žiadatež radia, aby zaplnil túto informáciu nižšie a potom ho posla spä k nám teraz Kontaktné údaje žiadateža: ======================= Názov : ................................................ .................... Adresa: ................................................ .... ............. Národnos: ................................................ ... Krajina: ...................... Štát: ................... Mesto: ... .... Zip / Code: ...................... Telefón: ...................... , Fax: ... Dátum narodenia: ...................... Pohlavie: ...................... Status: ........... Povolanie :. ............................. Požadovaná suma: ..................... V slovách .................... Účel úveru: .............................................. ....... Výška úveru ............................................... . ...... ....... Rozumieš po anglicky ?.......................................... Mesačný príjem:............................................... ............ Úvery / Trvanie: .............................................. ...... I (pán / pani) ............................................ .... týmto vyhlási, že uvedené informácie o mne, je pravda. Dátum: ........................ 2016 S pozdravom, Cholet Alan Najrýchlejšie pôžičky ponúknu. =================================== Príďte aj Vy zaži rozdiel
cialis_sale
cialis_sale, http://c5sale.com/ | 06. srpna 2016
Hello!
viagra_pills
viagra_pills, http://pills5c.com/ | 06. srpna 2016
Hello!
viagra
viagra, http://cheap5v.com/ | 06. srpna 2016
Hello!
sildenafil_citrate
sildenafil_citrate, http://sildenafil4v.com/ | 06. srpna 2016
Hello!
viagra_india
viagra_india, http://via4india.com/ | 06. srpna 2016
Hello!
purchase_viagra
purchase_viagra, http://purchase4v.com/ | 06. srpna 2016
Hello!
pharmacy
pharmacy, http://onlinepharmacyv4.com/ | 06. srpna 2016
Hello!
oliva daniel, | 18. srpna 2016
Hžadáte pôžičku? ste na správnom mieste pre vᚠúver riešenie tu! Global Finance Limited rozdáva úvery spoločnostiam a jednotlivcom s nízkymi a cenovo dostupné úrokovej sadzby vo výške 2%. obráte sa na nás prostredníctvom e-mailu cez oliviadaniel93@gmail.com ÚDAJE APLIKÁCIE 1) Celé meno: 2) Štát: 3) Adresa: 4) Štát: 5) Sex: 6) Stav: 7) Povolanie: 8) Telefónne číslo: 9) Aktuálna poloha v mieste výkonu práce: 10) Mesačný príjem: 11) Výška úveru potreba: 12) Doba trvania úveru: 13) Účel úveru: 14) Náboženstvo: 15) Už ste použili predtým: 16) Dátum narodenia: Vďaka,
cialis
cialis, http://c8discount.com/ | 23. srpna 2016
Hello!
viagra
viagra, http://v8discount.com/ | 23. srpna 2016
Hello!
cialis
cialis, http://indian8c.com/ | 23. srpna 2016
Hello!
discount_cialis
discount_cialis, http://indian5c.com/ | 24. srpna 2016
Hello!
cialis_online
cialis_online, http://c5sale.com/ | 24. srpna 2016
Hello!
generic_viagra
generic_viagra, http://cheap5v.com/ | 24. srpna 2016
Hello!
mccart, | 08. září 2016
Bývam v Slovak a život stojí za to ži pohodlne pre mňa a moju rodinu teraz naozaj ešte nikdy nevidel dobrotu preukázané, že mi to veža v mojom živote, pretože som matka, ktorá sa potýka s tromi demi a bol som prechádzal problém, pretože vážne ako môj manžel našiel strašnou nehodu posledných dva týždne, a lekári sa uvádza, že potrebuje podstúpi delikátna operáciu pre neho by schopný znovu chodi a ja nemohol plati účty, potom sa vaše operácie išiel do banky požiča a odmietnu mi hovorí, že nemám kreditnú kartu, odtiaž aj beh s otcom a on nebol schopný pomôc, keď som bol prechádzanie yahoo odpovede a som narazil na úver veriteža Tony Hartono, ktoré ponúkajú pôžičky za prijatežné úrokové sadzby a bol som počul o tožkých podvody na internete, ale v tejto mojej zúfalej situácii, nemal som inú možnos, než aby to pokus a napodiv to bolo všetko ako sen, mám pôžičku $ 50,000 a som zaplatil za môjho manžela chirurgie a vďaka bohu, dnes je dobrá a môžete chodi a pracuje a záaž je už tožko na mňa viac a môžeme kŕmi dobre a moja rodina je dnes šastná a povedal som si, že budem smúti nahlas na svet zázraky Boží ku mne tohto veriteža GOD sa bᝠTony Hartono a ja by som poradi nikoho skutočné a závažné potrebujú úver môžete kontaktova tohto bohabojný muž na financialhome34@outlook.com cez .. a chcem vám všetkým, aby sa modlili za to muž pre mňa Vďaka
purchase_cialis
purchase_cialis, http://purchase4c.com/ | 05. října 2016
Hello!
buy_viagra
buy_viagra, http://buy5vonline.com/ | 05. října 2016
Hello!
pharmacy
pharmacy, http://c5sale.com/ | 05. října 2016
Hello!
cialis
cialis, http://c4tadalafil.com/ | 06. října 2016
Hello!
cialis
cialis, http://order5c.com/ | 06. října 2016
Hello!
viagra
viagra, http://cheap5v.com/ | 06. října 2016
Hello!
to
to, http://c4tadalafil.com/ | 07. října 2016
Hello!
to
to, http://order5c.com/ | 07. října 2016
Hello!
cheap
cheap, http://cheap5v.com/ | 07. října 2016
Hello!
cialis
cialis, http://c6sideffects.com/ | 12. října 2016
Hello!
viagra
viagra, http://v6sale.com/ | 12. října 2016
Hello!
viagra
viagra, http://order6online.com/ | 12. října 2016
Hello!
cialis
cialis, http://discount10onlinec.com/ | 13. října 2016
Hello!
viagra
viagra, http://discount10onlinev.com/ | 13. října 2016
Hello!
from
from, http://indian10cia.com/ | 13. října 2016
Hello!
cialis
cialis, http://discount10onlinec.com/ | 13. října 2016
Hello!
viagra
viagra, http://discount10onlinev.com/ | 13. října 2016
Hello!
cialis_india
cialis_india, http://indian10cia.com/ | 13. října 2016
Hello!
from
from, http://indian10via.com/ | 13. října 2016
Hello!
cialis
cialis, http://discount10onlinec.com/ | 14. října 2016
Hello!
viagra
viagra, http://discount10onlinev.com/ | 14. října 2016
Hello!
from
from, http://indian10cia.com/ | 14. října 2016
Hello!
cialis
cialis, http://tadalafil10on.com/ | 24. října 2016
Hello!
makers
makers, http://sildenafil10c.com/ | 24. října 2016
Hello!
cialis
cialis, http://c10superac.com/ | 24. října 2016
Hello!
viagra
viagra, http://purchase3via.com/ | 26. října 2016
Hello!
for
for, http://via4saleonline.com/ | 26. října 2016
Hello!
cialis_online
cialis_online, http://ci4order.com/ | 26. října 2016
Hello!
cialis_online
cialis_online, http://c4generic.com/ | 26. října 2016
Hello!
buy_viagra
buy_viagra, http://pills7v.com/ | 26. října 2016
Hello!
buy_cialis
buy_cialis, http://buy9onlinecpharmacy.com/ | 11. listopadu 2016
Hello!
cialis
cialis, http://cialis99price.com/ | 11. listopadu 2016
Hello!
order_viagra
order_viagra, http://order9vagraonline.com/ | 11. listopadu 2016
Hello!
cialis
cialis, http://discount11cia.com/ | 28. listopadu 2016
Hello!
viagra
viagra, http://discount11via.com/ | 28. listopadu 2016
Hello!
cialis
cialis, http://cia11india.com/ | 28. listopadu 2016
Hello!
cialis
cialis, http://discount11cia.com/ | 28. listopadu 2016
Hello!
viagra
viagra, http://discount11via.com/ | 28. listopadu 2016
Hello!
from
from, http://cia11india.com/ | 28. listopadu 2016
Hello!
online
online, http://onlinepharmacy12cia.com/ | 15. prosince 2016
Hello!
online
online, http://onlinepharmacy12via.com/ | 15. prosince 2016
Hello!
viagra
viagra, http://c12noscript.com/ | 15. prosince 2016
Hello!
online
online, http://genericvv1online.com/ | 17. ledna 2017
Hello!
online
online, | 17. ledna 2017
Hello!
without
without, http://c1noprescription.com/ | 17. ledna 2017
Hello!
cialis_pills
cialis_pills, http://pills1cia.com/ | 30. ledna 2017
Hello!
viagra
viagra, http://pills1via.com/ | 30. ledna 2017
Hello!
cialis
cialis, http://c1buyonline.com/ | 30. ledna 2017
Hello!
burada
burada, http://pills1cia.com/ | 30. ledna 2017
Hello!
does
does, http://pills1via.com/ | 30. ledna 2017
Hello!
burada
burada, http://c1buyonline.com/ | 30. ledna 2017
Hello!
jeden
Credit Solution Company, | 01. února 2017
Ahoj! Potrebujú finančnú podporu? Sledujte peniaze a dostanete všetky druhy úverov ihneď! € 1.000 € 10,000,000.00 * Účelom * úroková sadzba vo výške 3% * Vožba medzi platmi 1-20 rokov. * Vyberte si medzi mesačné a ročné platby plánu. * Flexibilita úveru. Pre pomoc, obráte sa na nás. E-mail: creditsolutioncompany@gmail.com úprimne management
in
in, http://compmedonline.com/ | 08. února 2017
Hello!
irovel_mdication
irovel_mdication, http://www.irov2online.com/ | 08. února 2017
Hello!
mark, | 08. února 2017
Ponúkame súkromné, obchodné a osobné pôžičky s vežmi nízkou ročnej úrokovej sadzby tak nízke, ako 2% v priebehu jedného roka až 50 rokov doby splácania kdekožvek na svete. Ponúkame úvery v rozmedzí od 5000 € do 100 miliónov eur. Naše pôžičky sú dobre poistení pre maximálnu bezpečnos je našou prioritou. Ste nedáva spa v noci znepokojujúce, ako sa dosta legitímne úver veriteža? Ste hrýz nechty do živého? Namiesto toho, bi vás kontaktova Mark moel Home Loan (Loan Services) tejto chvíle sa všetci odborníci, ktorí pomáhajú zastavi zlou úverovou históriou úvery, nájs riešenie, že víazstvo je naše poslanie. E-mail: Markmoelloanhouse@live.com Žiadatelia musia vyplni formulár žiadosti nasledujúce pôžičky: ÚVER PRIHLÁŠKA žiados o úver Vaše meno a surnamea * Tvoj email * Vaše telefónne číslo * Vaša adresa * Tvoje mesto * Štát / Provincia * krajina * sex * Dátum narodenia * Máte už účet? * Použili ste predtým? * Pôžička Suma potrebná * Dĺžka úveru * Účel úveru * Pošlite mi naskenovanú kópiu svojho ID: * Veriteža E-mail: Markmoelloanhouse@live.com S pozdravom, Mr.Mark moel. Markmoelloanhouse@live.com
cialis
cialis, http://orderc2o.com/ | 09. února 2017
Hello!
cheap
cheap, http://www.orderv2o.com/ | 09. února 2017
Hello!
cialis
cialis, http://cia2online.com/ | 09. února 2017
Hello!
cialis
cialis, http://onlinecia2.com/ | 13. února 2017
Hello!
viagra_prescription
viagra_prescription, http://onlinevia2.com/ | 13. února 2017
Hello!
cialis
cialis, http://c2withoutprescription.com/ | 13. února 2017
Hello!
online
online, http://onlinepharmacy12cia.com/ | 25. února 2017
Hello!
for
for, http://v4sale12.com/ | 25. února 2017
Hello!
fast
fast, http://v1fastdelivery.com/ | 25. února 2017
Hello!
, viagra | 25. února 2017
Hello!
cialis_pills
cialis_pills, http://cia2pills.com/ | 25. února 2017
Hello!
viagra_pills
viagra_pills, http://via2pills.com/ | 25. února 2017
Hello!
cialis
cialis, hhttp://fastdelivery2vv.com/ | 27. února 2017
Hello!
viagra
viagra, | 27. února 2017
Hello!
cialis
cialis, http://c2puronline.com/purchase | 27. února 2017
Hello!
order_cialis
order_cialis, http://order3cia.com/ | 16. března 2017
Hello!
viagra
viagra, http://order3via.com/ | 16. března 2017
Hello!
cialis
cialis, http://free3cialis.com/ | 16. března 2017
Hello!
Pôžička Ponuka platí naliehavo teraz?
EHI Prosper, http://referaty-seminarky.sk/institut-krista-velknaza---zakovce/ | 24. března 2017
Ahoj, Som pani EHI Prosper, úver veritež, úvery na vežmi vážne žudí, ktorí sú v núdzi úverov finančnej pomoci. Máte úver pre vaše účty majú odstráni? Ak potrebujete pomôc s naliehavou úver? Že zdvojnásobí vo finančných ažkostiach? Ste finančne vyžmýkaný? To v prípade potreby osobné účely a podnikatežských úverov Rôzne Ste finančne dole a potrebujú kapitál (peniaze) na tieto účely: Investície, ktoré implementujú faktúry, získavanie nových vlastností. Obracajte sa na nás prostredníctvom primeraných ponúkajú pôžičky bez záruky ehiprosperloanfirm@outlook.com za nízkou úrokovou sadzbou vo výške 3% Maximálna záruk a poistenia. dlžník INFORMÁCIE (1) Meno: (2) Adresa: === (3), veku a pohlavia: ===== (4) Povolanie: == (5) Štát: (6) Miesto: (7) Stav: == kreditné informácie (1) množstvo potrebné: ==== (2) Pôžička Trvanie: === (3) Mesačný príjem: === (4) Mobilné Priložené: == (5) získa úver === Kontaktujte nás priamo: ehiprosperloanfirm@outlook.com S pozdravom, Pôžička Ponuka platí naliehavo teraz?
mark
mark, | 25. března 2017
Ponúkame súkromné, obchodné a osobné pôžičky s vežmi nízkou ročnej úrokovej sadzby tak nízke, ako 2% v priebehu jedného roka až 50 rokov doby splácania kdekožvek na svete. Ponúkame úvery v rozmedzí od 5,000Euro 100 millioneuro. Naše pôžičky sú dobre poistení pre maximálnu bezpečnos je našou prioritou. Ste nedáva spa v noci znepokojujúce, ako sa dosta legitímne úver veriteža? Ste hrýz nechty do živého? Namiesto toho, bi vás kontaktova Mark moel Home Loan (Loan Services) tejto chvíle sa všetci odborníci, ktorí pomáhajú zastavi zlou úverovou históriou úvery, nájs riešenie, že víazstvo je naše poslanie. E-mail: Markmoelloanhouse@hotmail.com Žiadatelia musia vyplni formulár žiadosti nasledujúce pôžičku: ÚVER PRIHLÁŠKA žiados o úver Vaše meno a priezvisko * Tvoj email * Vaše telefónne číslo * Vaša adresa * Tvoje mesto * Štát / Provincia * krajina * sex * Dátum narodenia * Máte už účet? * Ste použili skôr? * Pôžička Suma potrebná * Dĺžka úveru * Účel úveru * Pošlite mi naskenovanú kópiu svojho ID: * Veriteža E-mail: Markmoelloanhouse@hotmail.com S pozdravom, Mr.Mark moel. Markmoelloanhouse@hotmail.com
Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?