Hlavné zásady výchovy dieťaťa predškolského veku

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2978 referátů a seminárek)Hlavné zásady výchovy dieťaťa predškolského veku

Z požiadavky vychovávať deti predškolského veku v zhode s cieľom a úlohami výchovy a v súlade so základnými zákonitosťami výchovno-vzdelávacieho procesu vyplýva nevyhnutnosť riadiť sa pri práci s deťmi istými zásadami. Zásady vyjadrujú všeobecné požiadavky na obsah, prostriedky a metódy výchovno-vzdelávacej práce. Táto podkapitola sa zoberá zásadami dvoch predstaviteliek predškolskej výchovy. Jedná sa o M.Bartuškovú a T. Bruceovú. M. Bartušková považuje za hlavné zásady:

* zásada cieľavedomosti – cieľavedomosť je základným predpokladom výchovy. Táto zásada vyjadruje požiadavku, aby učiteľka v škôlke dobre poznala cieľ a úlohy výchovy pri práci s deťmi, vychádzala z nich a plánovito ich uskutočňovala.

* zásada primeranosti a postupnosti – zásada primeranosti vyplýva z vekových osobitostí detí a vedie učiteľku k tomu, aby nepreťažovala deti množstvom poznatkov a úloh, a naopak, aby ich nezamestnávala činnosťami málo náročnými. Požiadavky, ktoré sa kladú na správanie detí, obsah a spôsob výchovno-vzdelávacej práce majú byť primerané ich vedomostiam, zručnostiam a návykom. Pri výchove musí učiteľka postupovať od známeho k neznámemu, od jednoduchého k zložitejšiemu.

* zásada názornosti – je požiadavka, aby učiteľka deťom sprostredkovávala fakty a javy na základe bezprostredného vnímania reálnej skutočnosti alebo jej zobrazenia.

* zásada uvedomelosti a aktivity – vystupuje v súčasnosti do popredia. Je to požiadavka, aby sa deti zmocňovali nových poznatkov vlastnou aktívnou činnosťou.

* zásada trvácnosti – vyžaduje, aby si deti natrvalo osvojili primerané vedomosti, zručnosti a návyky a aby ich dokázali kedykoľvek využiť.

T. Bruceová považuje za aktuálne zásady pre predškolskú výchovu:

- detstvo je považované za plnohodnotnú súčasť života
- dôležité je vnímať dieťa ako celok, zdôrazňuje sa zdravie telesne aj duševné
- učenie nie je možné rozškatuľkovať, pretože poznanie je navzájom prepojené
- veľký význam má vnútorná motivácia, ktorá podnecuje k činnosti
- dôraz na sebadisciplínu
- vývin dieťaťa má svoje štádiá
- s výchovou a vzdelávaním dieťaťa je potrebné začať činnosťami, ktoré dieťa pozná
- dieťa má svoj vlastný vnútorný život, ktorý sa prejavuje len za určitých okolností a podmienok
- pre dieťa sú veľmi dôležitý ľudia (dospelí aj deti), s ktorými je v kontakte
- výchovu treba chápať ako vzájomné ovplyvňovanie dieťaťa a vonkajšieho prostredia.

wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated.
I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work.
Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?