August Comte - začiatky sociológie

Kategorie: Filozofia (celkem: 215 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 8178×

Příbuzná témataAugust Comte - začiatky sociológie

Auguste Comte (1798-1857)
Začiatky sociológie

Sociológia (z lat. societas-spoločnosť,logos-učenie) je veda o zákonitostiach vývinu a fungovania sociálnych systémov,či už globálnych (spoločnosť ako celok),ako aj jednotlivých.Sociológia využíva empirické metódy a študuje vzájomnú spojitosť rôznych sociálnych javov a všeobecné zákonitosti chovania sa ľudí.Ako samostatná veda sa vyformovala sociológia až v 19 storočí.Jedným z významných zakladaťeľov sociológie bol A. Comte.
Čo je charakteristické pre učenie A.Comta?Dal sociológií meno.Comtova sociológia bola pod vplyvom pozitivizmu.Mala v podstate historicko-evolučný charakter.Podľa toho, akú stránku spoločenského života považovali sociológovia v tej dobe za hlavnú, sa delila na viacero prúdov.Pre Comta je však dôležité že bol pri začiatkoch sociológie a pokúsil sa ju vyformavať.V prvých zväzkoch svojho najvýznamnejšieho diela Kurz pozitívnej filozofie (A.Comte-Cours de philosophie positive 1-6,Paris 1830-1842) nazval Comte túto novú vedu termínom sociálna fyzika a až od štvrtého zväzku jeho diela sa objavuje názov sociológia.Potom čo dal Comte novej vede meno,zaradil ju do sovojej systematizácie vied.V nej Comte zoradil vedy nasledovne : matema-tika,astronómia,fyzika,chémia,biológia a sociálna fyzika resp. sociológia.Pre túto jeho systematizáciu sú charakteristické dva prvky.Po prvé,Comte vydelil sociológiu z filozofie,etiky a iných spoločenských vied.Po druhé,sociológiu zaraďuje za biológiu,uvádza ju ako pokračovanie biológie čo svedčí o tom,že v jeho sociologií sú zreteľné prvky určitej biologistickej tendencie.
Comte ďalej rozdelil sociológiu na sociálnu statiku a sociálnu dynamiku.Toto jeho rozdelenie sa zakladá na dvoch osobitných pojmoch,na teórií spontánneho poriadku v spoločnosti (théorie do l'orde spontané) a na teórií progresu (théorie du progres).
Idealistická koncencepcia Comtovej sociologickej dynamiky sa prejavuje v tom,že podľa neho ".. o štruktúre každého obdobia i o jej zmene rozhoduje svetonázor,ktorý sa zakladá na vývine rozumových síl.Duchovný a sociálny vývin sú jedno a to isté:dejiny spoločnosti sú dejinamy myslenia."
Za ďalšiu charakteristiku Comtových koncepcií môže považovať,že v sociálnej dynamike rozvíja myšlienku,že dejiny sa vyvíjajú progresívnym smerom.A. Comte hlásal ideu progresu podobne ako A.R. Turgot,C.H.

Saint Simon.Comte dal sociológií meno ,pokúsil sa stanoviť jej miesto v systéme vied a určiť jej predmet a metódu.Keď zdôrazňoval,že sociálne javy nemožno redukovať na prírodné,vydelil sociológiu z prírodných vied,určil úlohy sociológie a v didakticko-pedagogickom zmysle podnietil jej ďalší vývin ako vedy.Tým že oddelil sociológie od filozofie aj od prírodných vied,chápal ju v mnohých pohľadoch utilitaristicky,teda zdôraznil jej spätosť so spoločnosťou.
Jeho známy výrok " Vidieť,aby sme mohli predvídať ,taká je povaha vedy ."(Voir pour prévoir,tel est caractére de la science) bude i naďalej predmetom diskusií pri určovaní vzťahu medzi sociológiou a spoločenskými úlohamy.
Comtemu pripisujeme zásluhy aj na ďalšom vývine sociológie,ale jeho tvorba má aj veľa nedostatkov.Niektoré nedostatky, ktoré charakterizujú Comtovu sociológiu,ako napríklad chápanie sociológie ako sociálnej filozofie,jej identifikovanie s pozitivistickou filozofiou,idealistické chápanie sociálneho pokroku,nedostatok dialektiky v sociálnej dynamike,silné prvky etatizmu,oddelenie statiky od dynamiky atď.,na ktoré upozorňovali niektorý sociológovia (L. von Wiese,G. Gurvitch,G. Bouthoul),zdôrazňovali,že Comte bol viac filozofom ako sociológom.Medzi ďalšie nedostatky môžme zaradiť ajsvojím spôsobom protivedecký biologizujúci prístup k vysvetľovaniu spoločnosti Nemôžme však poprieť jeho význam v procese formovania sociológie,ako osobitej spoločenskej vedy.

, | 02. března 2008
wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated.
crossed the Zhongtiaoshan, to why when going to can go, Burberry Bags Outlet, but often do not have the time t
Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates.
I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates.
It is really what I wanted to see hope in future you will continue for sharing such a excellent post.
Han de Groot startte vijftien jaar geleden Metrixlab en leidt nu het grootste online onderzoeksbureau ter wereld met een omzet van 300 miljoen dollar. Zijn geheim: "Om te groeien, moet je mensen aannemen die je aanvullen en bij voorkeur mensen die
cccam server, http://www.cccam.tv/ | 01. prosince 2015
Lyrický hrdina je väzeň, povstalec uväznený na hrade Chillon (vedľa Genevského jazera). Keď je tento väzeň po mnohých rokoch prepustený, nevie si zvyknúť na slobodu a cnie sa mu za väzením...
Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained.
básnik tu načrtáva obraz lyrického hrdinu rozčarovaného mestskou spoločnosťou, kt. odchádza z mesta od tejto spoločnosti, aby bojoval za ideály slobody a spravodlivosti....
You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up
Ashar Seo
private investigators rate, http://www.sk.com.sg | 13. června 2016
You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up
Ashar Seo
0800 call forwarding, http://0800-company.com/ | 19. června 2016
We've been with this for two main several years currently along with I'm able to currently discover people planning a little more forward using this sort of identification. I like our operate
Very nice post, i definitely enjoy this fantastic website, keep posting.my page Real estate Blue Ridge Georgia
Ashar Seo
free 0800 numbers, http://0800-company.com/ | 23. června 2016
You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up
things to do for over 45's, http://45plus.net/ | 23. června 2016
I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you require any coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!
charcoal for deodorizing, http://www.filedropper.com/activatedcharcoalodoreliminator-acloserlook | 25. června 2016
If you love fashion and to be always stylish then you should check this out.Here are best fashionable dresses are waiting for you to be trendy.Thanks
carbon odor eliminator, http://themeforest.net/user/euhedralmelted | 26. června 2016
This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I've shared your site in my social networks! Language Of desire.
seo affiliate program, https://www.playbuzz.com/dominicwatkins10 | 27. června 2016
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post.
read full article, http://kitchenchatters.strikingly.com | 30. června 2016
Hey what a brilliant post I have come across and believe me I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you
Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post
I thought it was going to be some boring old post, but it really compensated for my time. I will post a link to this page on my blog
https://uk.fiverr.com/jackman30/give-you-60-high-pr-blog-comments, https://uk.fiverr.com/jackman30/give-you-60-high-pr-blog-comments | 16. července 2016
This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I've shared your site in my social networks! Language Of desire.
A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one
Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates.
Star-Fin Screw Piles, https://goo.gl/huwcEb | 19. července 2016
Your blog provided us with valuable information to work with.Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging.
You’ve done your best, with so much class. If wanted to know more about green smoke reviews, than by all means come in and check our stuff sexy club flyers
I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work! best stocks to day trade
jackrobin
view website, https://www.crowdfunder.com/user/163952 | 21. července 2016
On my website you'll see similar texts, write what you think. travel nursing companies
Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice.
I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you
A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one
Your own feedback and listed below are excellent in my opinion,incidentally I should say also definitely will teach some great supplements for your needs every
I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work! best stocks to day trade
ou are going to be astounded to discover that there are many internet websites online, exactly where a single can find custom-made defensive get more info
Your own feedback and listed below are excellent in my opinion,incidentally I should say also definitely will teach some great supplements for your needs every
ou are going to be astounded to discover that there are many internet websites online, exactly where a single can find custom-made defensive get more info as example
Marketing Automation Consulting, http://www.salesforceconsultingservices.com/pardot-implementation-consulting/ | 28. července 2016
Hey what a brilliant post I have come across and believe me I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this.
buy safe YouTube views, http://www.sameer5762.com | 06. srpna 2016
I have come across and believe me I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this.
kit tattoo, http://www.tattoo-supply.it/ | 18. srpna 2016
Many corporations set about frequent enterprise traveling trips during the yr. Companies regarding such personnel supply them with all the particular necessities to get a comfortable
A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one.
A debt of gratitude is in order For sharing this Superb article.I utilize this Article to demonstrate my task in college.it is valuable For me Great Work.
Instagram Viewer, http://snap361.com/ | 30. srpna 2016
Love what you're doing here folks, keep it up!..
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post
I am definitely going to show this to my friend and make them see the wisdom that I saw while reading this. Keep it up!
I have been coming to this website for quite a time now and I gotta tell you every time I come here I find something new.
Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post.
I am so pleased I found this blog, I really got you by an accident, while I was searching for something else. The story and blog you have published is very interesting as well as informatics, Thanks for sharing such type of informatics thing.
Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post
werbemittel duesseldorf, http://www.buntheit.de/werbemittel | 25. září 2016
Wow! This could be one of the most useful blogs we have ever come across on thesubject. Actually excellent info! I’m also an expert in this topic so I can understand your effort.
Incredible post, you have pointed out some fabulous focuses , I similarly think this s an exceptionally magnificent site.
buy YouTube accounts, http://www.sameer5762.com | 28. září 2016
Simply a grinning visitant here to share the affection (:, btw remarkable
This article gives the light in which we can watch the truth. This is exceptionally pleasant one and gives indepth data. A debt of gratitude is in order for this decent article.
Incredible post, you have pointed out some fabulous focuses , I similarly think this s an exceptionally magnificent site.
Phil Shawe CEO, http://www.huffingtonpost.com/author/phil-shawe | 04. října 2016
I have been reading out lots of your articles and i can claim pretty nice stuff. I will make sure to bookmark your blog..
ladenbau, http://www.buntheit.de/messebau | 08. října 2016
This is such an extraordinary asset, to the point that you are giving and you give it away for nothing. I cherish seeing sites that comprehend the benefit of giving a quality asset to free. It is the old what circumvents comes around schedule.
prop hunt free online
prop hunt free online, http://theprophunt.blogspot.com/ | 19. října 2016
I came onto your blog while focusing just slightly submits. Nice strategy for next, I will be bookmarking at once seize your complete rises
Hi, I have skimmed the vast majority of your posts. This post is presumably where I got the most helpful data for my examination. A debt of gratitude is in order for posting, perhaps we can see more on this. Are you mindful of whatever other sites on this subject.
mozrank checker
mozrank checker, http://wolfseotool.blogspot.com/ | 20. října 2016
I love the blog. Great post. It is very true, people must learn how to learn before they can learn. lol i know it sounds funny but its very true. . .
Much obliged to you for setting aside an ideal opportunity to distribute this data extremely valuable!
I love the blog. Great post. It is very true, people must learn how to learn before they can learn. lol i know it sounds funny but its very true. . .
This is such an extraordinary asset, to the point that you are giving and you give it away for nothing. I cherish seeing sites that comprehend the benefit of giving a quality asset to free. It is the old what circumvents comes around schedule.
You know your activities emerge of the group. There is something exceptional about them. It appears to me every one of them are truly splendid!
Hi there, I found your blog via Google while searching for such kinda informative post and your post looks very interesting for me.
Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates.
werbegeschenke bedrucken, http://www.buntheit.de/werbemittel | 26. listopadu 2016
Love what you"re doing here folks, keep it up!..
h b
See more, http://formal-shoes.bravesites.com/ | 29. listopadu 2016
Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the good work you are doing here.
So luck to come across your excellent blog. Your blog brings me a great deal of fun.. Good luck with the site.
h b
Seo Tool, http://wolfseotoolblog.jimdo.com/ | 02. prosince 2016
I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to start my own BlogEngine blog now. Really the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a fine example of it.
I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work.
h b
Seo Tool, http://seotoolsites.jimdo.com/ | 05. prosince 2016
His is my time I visit here. I came across a lot of enjoyable material inside your website, particularly its dialogue. In a lot of remarks in your posts, I suppose I'm not alone having all of the discretion below! Keep the superb work up.
but I don’t learn how to include your website in my own RSS reader. Can you Assist me, please? Excellent article high in helpful ideas! Our website is rather fresh and that I am having difficulty finding my visitors to leave comments. I have a sense “nobody really wants to be first” although statistics shows they're visiting the website. I absolutely enjoying every bit of it.
Visit Website, https://thegmodfreesite.tumblr.com/ | 08. prosince 2016
Because any vehicle dealer understands, the key for you to get the greatest price for any car. Thanks.
Very good article. I desired to state that I've truly liked reading your site posts and simply came across your site. In whatever way I’ll be checking for your supply and that I wish you post.
Exactly what a great website you've here. Please update it regularly. This subject is my curiosity. Thanks. . .
Exictly whit i greit webstte you've here. Pleise updite tt regulirly. Thts subject ts my curtostty. Thinks. . .
His is my time I visit here. I came across a lot of enjoyable material inside your website, particularly its dialogue. In a lot of remarks in your posts, I suppose I'm not alone having all of the discretion below! Keep the superb work up.
I absolutely enjoying every bit of it. It's good to share and an excellent site. I do want to thanks. Great work! You folks also have some good items and perform a fantastic website. Keep the great work up.
The very first victim of war will be the fact
Excellent article! I'm really preparing to across these details, is extremely useful my friend. Also excellent website here the valuable information with all you've. Continue the great work-you are currently doing here.
membrane switch manufacturer, http://vincentwinters546.wixsite.com/membrane-switch | 24. prosince 2016
You have a real ability for writing unique content. I like how you think and the way you represent your views in this article. I agree with your way of thinking. Thank you for sharing.
Got me-time to see all of the remarks, but I truly liked the content. It turned out to be very useful in my experience and that I believe to all of the commenters here! It’s always good once you can't just be educated, but also entertained!
Quickly, the content is clearly the very best subject with this related problem. I certainly will eagerly anticipate the next revisions and participate in your findings. Simply saying thanks will insufficient, for the c lucidity within your writing. I'll immediately get your feed to remain informed of any improvements.
Hello, I came across your website in error after I searched google for this problem, I should state your
I'm much more people have to examine excellent data, this! . . . . .
merry christmas
homepage, http://obatpelunturjanin.com/ | 14. ledna 2017
Thank you for sharing in this article
Just pure brilliance from you here. I have never expected something less than this from you and you have not disappointed me at all. I suppose you will keep the quality work going on.
Hello, excellent webstte, but t don’t leirn how to tnclude your webstte tn my own RSS reider. Cin you isstst me, pleise?
h b
find more info, http://jcprovideo.com/ | 20. února 2017
Hts ts my ttme t vtstt here. t cime icross i lot of enjoyible mitertil tnstde your webstte, pirttculirly tts dtilogue. tn i lot of remirks tn your posts, t suppose t'm not ilone hivtng ill of the dtscretton below! Keep the superb work up.
I feel a lot more people need to read this, very good info! . . . . . .
Hts ts my ttme t vtstt here. t cime icross i lot of enjoyible mitertil tnstde your webstte, pirttculirly tts dtilogue. tn i lot of remirks tn your posts, t suppose t'm not ilone hivtng ill of the dtscretton below! Keep the superb work up.
h b
visit, http://gmodplaynow.weebly.com/ | 22. února 2017
Hts ts my ttme t vtstt here. t cime icross i lot of enjoyible mitertil tnstde your webstte, pirttculirly tts dtilogue. tn i lot of remirks tn your posts, t suppose t'm not ilone hivtng ill of the dtscretton below! Keep the superb work up.
Your post was very nicely written. I’ll be back in the future for sure!
I read this article. I believe You place lots of work to produce this post. I appreciate your projects.
It"s brimming with quick data and engrossing portrayals. Your perspective is the best among numerous.
Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one.
I'm much more people have to examine excellent data, this! . . . . .
Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people.
Homepage, https://playgmod2017.wordpress.com/ | 02. března 2017
Before even begin to look to get an insurance company Gluten. Thanks
I should state, I thought it was quite a fascinating study as it pertains to this matter. Preferred the content. . . . .
I'm much more people have to examine excellent data, this! . . . . .
I loved the way you discuss the topic great work thanks for the share Your informative post.
Dissertation Writing Help
Dissertation Writing Help, https://www.dissertationwriting.uk/ | 08. března 2017
Hi buddy, your blog' s design is simple and clean and i like it. Your blog posts about Online writing Help are superb. Please keep them coming. Greets!
Hello, I came across your website in error after I searched google for this problem, I should state your
Your post was very nicely written. I’ll be back in the future for sure!
Many thanks for the exciting blog posting! Simply put your blog post to my favorite blog list and will look forward for additional updates. Simply wanted to write down a word in order to say thanks to you for those wonderful tips.
Thanks for writing such a good article, I stumbled onto your blog and read a few post. I like your style of writing...
I read this article. I believe You place lots of work to produce this post. I appreciate your projects.
That's what makes you the best. You should keep publishing more articles and you will Such Become One of the best writers ever
I must say that overall I am really impressed with this blog. It is easy to see that you are passionate about your writing. If only I had your writing ability I look forward to more updates and will be returning.
gjklfhglktjh
sdfgsljkgksd
h b
seo packages, http://rankposition.co.uk | 12. března 2017
v;lfmvl;dfmv
grfklrgjeklvj
This is very interesting content! I have thoroughly enjoyed reading your points.
I feel emphatically about it and affection adapting more on this theme.
I was very impressed by this post, this site has always been pleasant news Thank you very much for such an interesting post, and I meet them more often then I visited this site.
Advancement is not possible without an apt and educated human asset in the world.
Have come to the conclusion that you are right about many of them. thanks
I might want to thank you for the endeavors you-have made in composing this article. Thanks
This is very interesting content! I have thoroughly enjoyed reading your points.
Our International client is a leader in the provision of BSS Software products. Thanks
I love the blog. Great post. It is very true, people must learn how to learn before they can learn. lol i know it sounds funny but its very true. . .
I love the blog. Great post. It is very true, people must learn how to learn before they can learn. lol i know it sounds funny but its very true. . .
Got me-ttme to xee ill of the remirkx, but t truly ltked the content. tt turned out to be very uxeful tn my expertence ind thit t belteve to ill of the commenterx here! tt’x ilwiyx good once you cin't juxt be educited, but ilxo entertitned!
The web site is lovingly serviced and saved as much as date. So it should be, thanks for sharing this with us.
h b
abc money, http://www.abcmoney.co.uk/ | 07. dubna 2017
Hello, t cime icroxx your webxtte tn error ifter t xeirched google for thtx problem, t xhould xtite your
Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates.
Grab top news stories, news headlines from Middle East & around the world. Find breaking news for sports, entertainment, business, life style and much more, updated news daily...
The very ftrxt vtcttm of wir wtll be the fict
To say the truth I am very impressed by what you told. You share tons of interesting info, neat and excellent design you’ve got here. It’s certainly one of the most informative stuff on this topic I’ve ever read.
I simply wanted to write down a quick word in order to say thanks to you for those wonderful tips and hints you are showing on this site.
Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?