August Comte - Pozitivizmus

Kategorie: Filozofia (celkem: 215 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 9062×

Příbuzná témataAugust Comte - Pozitivizmus

Auguste Comte (1798-1857)
Pozitivizmus

Pozitivizmus (z lat. pozitivus-kladný) vyžaduje od každej vedy,aby nevychádzala iba z faktov,ako zmyslovo vnímaťeľných skutočností,ale aby sa obmedzila na ich zisťovanie a spájanie prostredníctvom zákonov.Pozitivizmus vznikol ako svojrázna reakcia na neschopnosť špekulatívnej filozofie vyriešiť filozofické problémy ,ktoré nastolil vývin vied.Pozitivizmus upadol však do opačného extrému a vôbec odmietol teoretické špekulácie,čisto rozumové úvahy ako prostriedok na získanie poznatkov.Problémy,pojmy a výroky predchádzajúcej filozofie (o bytí,podstatách atď),ktoré nemôžeme pre ich odlišnú abstraktnosť ani vyriešiť,ani overiť skúsenosťou,označil pozitivizmus za nepravdivé alebo zmysluprázdne. Pozitivizmus založil Hume,jeho hlavným stúpencom bol práve A. Comte.Comte patril medzi stúpencov tzv. prvého pozitivizmu.Ten venoval spolu s problémamy teórie poznania a logiky najväčšiu pozornosť sociológií (pretvorenie spoločnosti na vedeckom základe).Podľa Comta musia všetky vedy prejsť troma vývojovými štádiamy : teologickým,tu sa vysvetľujú všetky udalosti zásahom bohov alebo jediného Boha,metafyzickým,ktoré pracuje s obyčajnými pojmami a prírodnými silamy a pozitívnym,ktoré sa obmedzuje na deskripciu faktov a ich zákonitostí.Pri týchto troch štádiách poznáva Comte tri štádia ľudského ducha.Teologický duch verí v autoritu a je ovládaný kňazmy a vojakmy.Hospodárske starosti odsunuje vládnuca vrstva na potlačovanú vrstvu otrokov a poddaných.Toto obdobie trvá asi do roku 1200.Metafyzický duch pestuje rozumovú úvahu,čím ničí vieru v autoritu.Stredné a mešťanské vrstvy,nosiťelia rozumovej kultúry odmiejú podriadenosť autorite a hlásia sa o svoje práva.Je to obdobie prechodu,ktoré vedie k tretiemu obdobiu,v ktorom víťazí pozitívny duch priemyslovej civilizácie.Tu sa ľudský duch snaží poznať prostredie,a pokladá toto poznanie za dostačujúce,ba absolútne.Absolútne poznanie nie je podľ Comta možné,pretože je vždy závislé na človeku a nepresahuje poznatky a vzájomných vzťahoch medzi javmy. Podľa novopozitivizmu je zmysluplné iba to čo je verifikovaťeľné,teda dokázaťeľné pomocou zmyslovej skúsenosti.Od pozitivizmu ako učenia musíme odlýšiť pozitivistickú metódu.Podľa nej sú zmysluplné iba také výroky,ktoré sa bezprostredne vzťahujú na naše zmyslové zážitky (tzv.

protokolárne vety).Každý iný výrok má zmysel iba vtedy,pokiaľ má na základe fixných terminologického učenia rovnaký význam ako bezprostredne zmysluplný výrok.Pri považovaní tohto učenia za smerodatné pre každú vetu,čím sa povíši na úroveň pozitivistického učenia,potom ale popiera samo seba.Lebo tvrdenie,že zmysluplné sú len tie výroky,ktoré vyjadrujú bezprostredné zážitky,je buď nezávezným terminologickým určením,alebo je samé zmysluplným výrokom.V druhom prípade by sa však musel dokázať zmysluplný zážitok,čo je však nemožné.Comtova pozitívna filozofia vychádza z predpokladu,že je možné iba pozorovaním a zisťovaním faktov dôjsť k poznaniu zákonov,ktorými sa riadi skutočnosť.Comte sám verí,že pozitivistickým zameraním dosiahol ľudský duch ďalšieho vývojového stupňa.Svoju hlavnú úlohu vidí v tom,aby ukázal cestu k organizácií novej pozitivisticky orientovanej spoločnosti a aby charakterizoval novú pozitivistickú éru ľudskej spoločnosti.Túto úlohu má vykonať sociológia.Comte ju chcel pozdvihnúť z teologického a metafyzického zamerania na výšku pozitivistického názoru.Pritom ho vedie snaha nahradiť v nejakej forme to,čo človeku odoberá svojím protináboženským a protimetafyzickým zameraním.Sú to hlavne silné citové náboženské a metafyzické zdroje.Comte navezuje na francúzke osvietenectvo,na jeho ideu zdravého rozumu.Svoje presvedčenie o možnosti vedeckého poznania opiera o možnosť poznania skutočnosti.Pri štúdiu historického vývoja ľudstva kladie dôraz na ideu pokroku.
Pozitívna filozofia sa pozerá na všetky javy ako na javy podrobené nemenným zákonom.Preto pokladá za zbytočné skúmanie príčin,či prvých alebo účelových.V pozitívnych výkladoch sa neuvádzajú generačné príčiny javov,analyzujú sa okolnosti ich výskytu a spojujú sa s inýmy podľa vzťahov následnosti a podobnosti. Pozitivizmus vyhlasuje zajediný a skutočny prameň poznania konkrétne(empirické) vedy,odmieta poznávaciu hodnotu filozofického skúmania.

wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated.
his is my first time i visit here. I found so many entertaining stuff in your blog, especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the leisure here! Keep up the excellent work.
I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates.
I found this is an informative and interesting post so i think so it is very useful and knowledgeable.
Hi I found your site by mistake when i was searching yahoo for this acne issue, I must say your site is really helpful I also love the design, its amazing!.
Josh Jay sai omale 16% kõigist häältestt ning tema ja teise koha vahe oli sama tihe nagu Superstaari superfinaalis esinenud Liisi ja Artjomi vahel.
There are a lot of people that will tell you there's a magic pill or potion you can take and you will become a better football player or become a better athlete overnight.
There are a lot of people that will tell you there's a magic pill or potion you can take and you will become a better football player or become a better athlete overnight
cccam server, http://www.cccam.tv/ | 01. prosince 2015
Lyrický hrdina je väzeň, povstalec uväznený na hrade Chillon (vedľa Genevského jazera). Keď je tento väzeň po mnohých rokoch prepustený, nevie si zvyknúť na slobodu a cnie sa mu za väzením...
Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates.
básnik tu načrtáva obraz lyrického hrdinu rozčarovaného mestskou spoločnosťou, kt. odchádza z mesta od tejto spoločnosti, aby bojoval za ideály slobody a spravodlivosti....
You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up
Ashar Seo
Singapore investigations, http://www.sk.com.sg | 13. června 2016
You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up
Ashar Seo
free 0800 numbers, http://0800-company.com/ | 19. června 2016
We've been with this for two main several years currently along with I'm able to currently discover people planning a little more forward using this sort of identification. I like our operate
http://jaipurdelhitaxi.com/
jaipur to delhi car service, | 19. června 2016
Very nice post, i definitely enjoy this fantastic website, keep posting.my page Real estate Blue Ridge Georgia
bamboo odor absorber, https://www.codecademy.com/potheight | 25. června 2016
If you love fashion and to be always stylish then you should check this out.Here are best fashionable dresses are waiting for you to be trendy.Thanks
A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one
Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates.
Star-Fin Screw Piles, https://goo.gl/rn7FG9 | 19. července 2016
Your blog provided us with valuable information to work with.Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging.
You’ve done your best, with so much class. If wanted to know more about green smoke reviews, than by all means come in and check our stuff sexy club flyers
I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work! best stocks to day trade
On my website you'll see similar texts, write what you think. travel nursing companies
Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice.
A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one
Your own feedback and listed below are excellent in my opinion,incidentally I should say also definitely will teach some great supplements for your needs every
I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work! best stocks to day trade
ou are going to be astounded to discover that there are many internet websites online, exactly where a single can find custom-made defensive get more info
Your own feedback and listed below are excellent in my opinion,incidentally I should say also definitely will teach some great supplements for your needs every
ou are going to be astounded to discover that there are many internet websites online, exactly where a single can find custom-made defensive get more info as example
Your own feedback and listed below are excellent in my opinion,incidentally I should say also definitely will teach some great supplements for your needs
I have been reading out lots of your articles and i can claim pretty nice stuff. I will make sure to bookmark your blog..
We've certainly not after go through a chunk that will details precisely what I truly do together with your the latest web site really does. Thanks a lot to the honor!
Incredible! It sounds great. Much obliged for sharing..
merry christmas
obat telat bulan, http://obatpelunturjanin.com/ | 14. ledna 2017
Thank you for sharing in this article
tattoo supply, https://www.tat-shop.com/ | 22. ledna 2017
I have been looking at a couple of your stories and i can state really well done. I will bookmark your online journal
I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work.
Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?