André Vaillant životopis

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 1339×

Příbuzná témataAndré Vaillant životopis

Tento francúzsky slavista sa narodil v roku 1890 v Soissons. Patril medzi najlep-ších žiakov A. Meilleta. Na École pratique des hautes études prednášal o stredovekých slovanských jazykoch a literatúrach. Stal sa aj profesorom na Collége de France. Najprv sa zameral predovšetkým na srbo - chorvátsky jazyk. Výsledkom jeho práce bola Grammaire de la langue serbo - croate (1924). Napísal ju spolu so svojím učite-ľom. Prvá kapitola sa zaoberá výslovnosťou, spoluhláskami, samohláskami, prízvu-kom a abecedou. Jej pokračovaním sú alternácie spoluhlások a samohlások. Nasleduje desať kapitol o morfológii. Postupne rozoberajú ohýbanie podstatných a prídavných mien, zámen, čísloviek, používanie menných tvarov a slovesá. Nasleduje syntax, kde popisujú a skúmajú všetky typy viet. Neskôr pokračoval vo vedeckej práci zaoberajúcej sa staroslovienčinou. Je autorom vedeckej príručky - Manuel du vieux slave (1948) a krátkej štúdie L´Eucologe du Sinai, particularites de la langue du texte (1960). V Manuel du vieux slave vychádzal aj z prác svojho učiteľa Meilleta. Príručka sa skladá zo štyroch častí, pričom každá ob-sahuje niekoľko kapitol – spolu je ich dvadsaťtri. Najprv nás oboznamuje s literatúrou starých Slovanov - rukopismi, napr. Zografským štvorevanjeliom a sleduje vývin hla-holika - cyrilika - latinka. Prvá časť a jej kapitoly sú určené ortografii a fonetike, pos-tupne opisuje jednotlivé spoluhlásky, samohlásky, dvojhlásky, nosovky, jery a alterná-cie. V druhej časti nasleduje niekoľko kapitol o morfológii - menné a slovesné tvary. Uvádza všetky skloňovacie a časovacie vzory. Veľkou výhodou tejto knihy je, že jed-notlivé vzory sú uvedené v cyrilike a nie v prepisoch do latinky. V tretej časti podrob-ne skúma slovesá. Záverečná časť je určená syntaxi, jednotlivým druhom viet a spoj-kám. Známa je jeho publikácia Les Piesni razlike de Dominko Zlatarić (1928). Rozdelil ju len na dve kapitoly. V prvej skúma samotný text - rukopis, jeho ortografiu. Druhou kapitolou sú v podstate kritické poznámky k textom a jednotlivé ukážky. Pokračovaním je kniha La langue de Dominko Zlatarić poéte ragusian de la fin XVI. siécle. Obsahuje dve časti. V prvej sa zaoberá hlavne fonetikou a ortografiou jednotli-vých textov. Náplňou druhej je morfológia, ohýbanie jednotlivých slovných druhov, najmä časovanie slovies.
Slovanskou problematikou sa tiež zaoberá v obsiahlej štúdii La date de la conversion des Bulgares (1933), ktorú napísal spolu s M.

Lascarisom.
Pravdepodobne jeho najväčším jazykovedným dielom je porovnávacia gramatika Grammaire comparée des langues slaves (1950 ). Najprv sa zaoberá balto - slovanskou jednotou, slovanskými a indoeurópskymi jazykmi a prepismi a jednotlivých abecied. Štyri kapitoly venoval rozboru jednotlivých spoluhlások a taký istý počet aj samohlás-kam. V posledných dvoch kapitolách skúma alternácie a prízvuk. Použitá literatúra

Vaillant, A,: Grammaire comparée des langues slaves. Paris, Institut d´études,
350 s.
Vaillant, A.: Grammaire de la langue serbo - croate. Paris, Institut d´études
slaves 1924.
Vaillant, A.: Manuel du vieux slave. Paris, Institut d´études slaves 1948, 500 s..

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?