Analýza likvidity podniku

Kategorie: Ekonómia (celkem: 564 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 28963×

Příbuzná témataAnalýza likvidity podniku

Úvod do finančnej analýzy


Finančná analýza predstavuje ohodnotenie minulosti, súčasnosti a predpokladanej budúcnosti finančného hospodárenia firmy. Jej cieľom je spoznať finančné zdravie firmy, identifikovať slabiny, ktoré by v budúcnosti mohli viesť k problémom a determinovať silné stránky, na ktorých by firma mohla stavať. Základným nástrojom finančnej analýzy je výpočet a interpretácia finančných pomerových ukazovateľov.My sa konkretne budeme zaoberať analýzou likvidity podniku.


MajetokVšetky hmotné aj nehmotné veci, ktoré podnikateľ potrebuje pre svoju činnosť
1. INVESTIČNÝ - majetok podniku, ktorý mu slúži dlhší čas (viac ako 1 rok), v priebehu svojej životnosti si zachováva svoju pôvodnú formu a používaním sa len opotrebúva
a) nehmotný - nehmotné zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako Sk 20 000,-- v jednotlivom prípade a majú prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako 1 rok
b) hmotný - pozemky, budovy, stavby, umelecké diela bez ohľadu na obstarávaciu cenu a samostatné hnuteľné veci, ktorých ocenenie je vyššie ako Sk 10 000,-- a majú prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako 1 rok
c) finančné investície - investičné CP, ktoré bude mať účtovná jednotka v držbe dlhšie ako 1 rok, dlhopisy, termínované vklady so splatnosťou dlhšou ako 1 rok, nehnuteľnosti, umelecké diela a zbierky, ktoré účtovná jednotka vlastní s cieľom obchodovania s nimi
2. OBEŽNÝ - mení pri hospodárskej činnosti svoju formu, spotrebúva sa naraz, je v ustavičnom pohybe, obehu
a) zásoby - predstavujú stav skladovaného materiálu, nedokončenej výroby, polovýrobkov vlastnej výroby, výrobkov, zvierat a tovaru
b) pohľadávky - vyplývajú z obchodných vzťahov, t. j. pohľadávky voči odberateľom za predané a dosiaľ nezaplatené výrobky, práce a služby
c) finančný majetok - predstavuje peniaze v hotovosti, šeky, ceniny, peniaze na účtoch v banke, cenné papiere iných organizácií určené na predaj do jedného rokaLikvidita

Schopnosť podniku uhradiť splatné záväzky. Pojmami likvidita a solventnosť sa charakterizuje a kvantifikuje úroveň úhrady záväzkov. Likvidita sa viaže k dlhšiemu obdobiu. solventnosť predstavuje momentálnu schopnosť úhrady. Medzi základné nástroje riadenia likvidity patrí pracovný kapitál, cash flow a pomerové ukazovatele likvidity. · Pracovný kapitál - pomáha určiť, či firma má "trvalé" finančné zázemie v podobe dlhodobých finančných zdrojov, čo pozitívne hodnotia najmä obchodní partneri firmy.

· Prevádzkový cash flow - predstavuje "masu" peňazí, ktoré majetok firmy vyprodukoval za určité obdobie. · Ukazovatele likvidity(I.,II.,III. stupňa) - predstavuje pomer likvidných aktív, t.j. položky obežných aktív podľa rýchlosti premeny na peňažné prostriedky (v jednotlivých stupňoch rôzne) ku krátkodobým záväzkom. Pracovný kapitál

Dôležitou časťou finančného manažmentu podniku je riadenie zdrojov a použitie činného kapitálu(working capital,pracovný kapitál,prevádzkový kapitál) ako súhrn obežných aktív(obežný majetok,bežné aktíva) a pasív(krátkodobé záväzky,bežné pasíva) ako aj činného kapitálu.
Na základe doteraz uvedených skutočností môžeme definovať ukazovateľ čistý činný kapitál (čistý pracovný, resp. prevádzkový kapitál) ako rozdiel medzi obežným majetkom podniku a jeho krátkodobými záväzkami. Vyjadruje totiž to, aká časť obežného majetku (zásob) je finančne krytá zdrojmi, ktoré sú podniku dlhodobe k dispozícii.

Jeho vypočítané hodnoty majú nasledovnú vypovedaciu schopnosť: Keď je čistý činný kapitál príliš nízky, znamená to, že aj trvale viazaná časť zásob je krytá krátkodobými záväzkami (krátkodobým kapitálom), čo je nebezpečné pre likviditu podniku. Záporná hodnota čistého činného kapitálu znamená, že dokonca aj časť investičného majetku (t. j. budov, strojov a p.) je krytá krátkodobými zdrojmi. Z hľadiska podnikovej likvidity to už je kritický stav.
Na druhej strane nadmerný objem čistého činného kapitálu znižuje rentabilitu vlastného kapitálu podniku. Zbytočne sa totiž viažu dlhodobé zdroje, ktoré sú pre podnik drahšie, než zdroje krátkodobé.


Cash flow


V poslednom období sa čoraz častejšie pri riadení podniku využívajú informácie o peňažných tokoch. Peňažné toky sa ako pojem udomácnili v 70-tych rokoch 20.

storočia v USA, preto sa tento anglický výraz „cash flow“ udomácnil aj v európskych krajinách.
Pojmom „cash flow“ sa označuje veličina označujúca prírastok alebo úbytok peňažných prostriedkov pri hospodárskej činnosti podniku za určité časové obdobie.Výkaz cash flow je súčasťou účtovnej závierky a prehľadne zachytáva nielen hospodárske, ale aj finančné transakcie podniku.Výkaz cash flow

· usporiadaný výpočet položiek upravujúcich zisk ako hlavný zdroj prírastku peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia
· cieľom výkazu je preukázať celkové zdroje peňažných prostriedkov a ich využitie v členení na 3 skupiny:
1. na bežnú hospodársku činnosť (A),
2. na investičnú činnosť (B),
3. na finančnú činnosť (C).
· výkaz cash flow – súčasťou účtovnej závierky, slúži k analýze tvorby a použitia peňažných prostriedkov v jednotlivých obdobiach podnikania
· ukazovateľ cash flow – poskytuje informácie o finančno-hospodárskej situácii firmy. Vyjadruje vnútorný finančný potenciál firmy. Je dôležitý pri posudzovaní likvidity. Najjednoduchším spôsobom sa ukazovateľ cash flow vypočíta ako rozdiel medzi konečným stavom peňažných prostriedkov a začiatočným stavom peňažných prostriedkov.Ukazovatele likvidityVeľmi spoľahlivú výpoveď o finančnej situácii podniku možno získať analýzou jeho schopnosti hradiť svoje záväzky – likvidity. Platí, že podnik finančne stabilný je schopný hradiť, podnik s finančnými ťažkosťami s tým má problémy.
Likvidita je ovplyvnená najmä štruktúrou majetku a primeraným a pravidelným prítokom peňažných prostriedkov.
Poznatky o úrovni likvidity nám sprostredkujú ukazovatele likvidity. Tie, ktoré zostrojíme na základe roztriedenia majetku podľa jeho likvidnosti, sú ukazovatele stavové. Môžu byť pri tom konštruované ako relatívne, vzťahové alebo absolútne, rozdielové. Najčastejšie používané ukazovateleOkamžitá likvidita = Finančný majetok (s051)/ Krátkodobé záväzky(s091+s103+s104)

Finančný majetok je položka čerpaná zo Súvahy (riadok 051), predstavuje súčet položiek: Peniaze, Účty v bankách, Krátkodobý finančný majetok. Krátkodobé záväzky je položka čerpaná zo Súvahy (riadok 091) a predstavuje súčet všetkých krátkodobých záväzkov podniku, napr. záväzky z obchodného styku voči spoločníkom, voči zamestnancom, štátu. Ukazovateľ vlastne vyjadruje solventnosť. Jeho ideálna hodnota je 1, vtedy je k dispozícii toľko platobných prostriedkov, koľko činia záväzky.Vypovedá o vzťahu medzi najlikvidnejšou časťou majetku a krátkodobými záväzkami. Krátkodobými záväzkami rozumieme záväzky z obchodného styku, bežné bankové úvery, krátkodobé finančné výpomoci, teda všetky dlhy podniku splatené do jedného roka vrátane splátok stredno a dlhodobých úverov. Za optimálne hodnoty sú považované hodnoty z intervalu 0,8 - 1,0.Bežná likvidita = (Dlhod. a krátk.pohľad. + Fin. majetok (s036+s042+s051)) / Krátkodobé záväzky (s091+s103+s104)

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky sú položky čerpané zo Súvahy (riadok 036 a 042) a predstavuje súčet všetkých pohľadávok podniku. Finančný majetok je položka čerpaná zo Súvahy (riadok 051), predstavuje súčet položiek: Peniaze, Účty v bankách, Krátkodobý finančný majetok. Krátkodobé záväzky je položka čerpaná zo Súvahy (riadok 091) a predstavuje súčet všetkých krátkodobých záväzkov podniku, napr. záväzky z obchodného styku voči spoločníkom, voči zamestnancom, štátu. Odporúčané hodnoty ukazovateľa sú 1 - 2.

Za optimálnu hodnotu sa považuje 1,5. Pri bežnej likvidite sa neberú do úvahy zásoby, pretože predstavujú najproblematickejšiu časť obežných aktív. S ich premenou na platobné prostriedky môžu byť spojené značné straty.Čitateľ zlomku je rozšírený o krátkodobé pohľadávky. Len pohľadávky, ktoré sa uhradia, možno použiť pri výpočte vlastnej schopnosti hradiť záväzky. Krátkodobé záväzky teda nemajú presiahnuť objem finančného majetku a krátkodobých pohľadávok.
Celková likvidita = Obežné aktíva (s028) / Krátkodobé záväzky (s091+s103+s104)

Obežné aktíva je položka čerpaná zo Súvahy (riadok 028). Súčasťou obežných aktív sú zásoby, dlhodobé pohľadávky, krátkodobé pohľadávky a finančný majetok. Krátkodobé záväzky je položka čerpaná zo Súvahy (riadok 091) a predstavuje súčet všetkých krátkodobých záväzkov podniku, napr. záväzky z obchodného styku voči spoločníkom, voči zamestnancom, štátu. Odporúčané hodnoty ukazovatela sú 1,5 - 4. Optimálna hodnota ukazovateľa je 2,5. Z tejto hodnoty možno interpretovať, že krátkodobé záväzky nemajú presiahnuť 40% hodnoty obežných aktív.

Beck Smith, | 03. října 2010
Ahoj Pochvaly sezóny a vďaka za odpoveď na môj Online inzerátu ako dúfam, že podnikať s vami. Dávame z úveru sumy v rozmedzí od 2.000 dolárov - 35.000.000 dolárov USD s pevnou úrokovou o 3% na ročnej báze. Ak vážne a chcú vziať úver od našej spoločnosti, vyplňte dlžník nižšie uvedené informácie, takže môžeme pokračovať. Dlžníkov INFORMÁCIE Vaše meno .............................. ... Vaša krajina ....................... .......... Váš štát ....................... .......... Vaša adresa .............................. . Vaše povolanie ........................... Pohlavie ........................... Váš rodinný stav ....................... PSČ .......................... ............ Dátum narodenia ......................... ........ Máte iný e-mailovú adresu? Súčasný stav na pracovisku .......... Výška úveru ........................ ...... Trvania pôžičky ...................... ...... Telefónne číslo ........................ ....... Mesačný príjem ........................ ........ S pozdravom Pán Beck Smith CEO / BECK SMITH FINANCIE E-mail: becksmithinvestment@gmail.com
ahoj, Hladáte podnikatelský úver, osobné pôžicky, dom úver, auto úver, študentské pôžicky, pôžicky konsolidáciu dlhu, nezabezpecených úverov, rizikového kapitálu, atd. .. Alebo ste bol odmietnutý úver od banky alebo financné usporiadanie jedného alebo viac dôvodov. Ste skôr ich úverové riešenie! Som Pastor, súkromný veritel, úvery pre podniky aj jednotlivcov v nízkej a cenovo dostupné úrokovej sadzby vo výške 2%. Máte záujem? Kontaktujte nás a liecit úveru nasledovat prevod do 48 hodín. KONTAKT: bishopjohnson10@gmail.com podrobnosti aplikácie Názov: Face book Meno: Dátum narodenia: pohlavie: Stav: adresa: umiestnenie status: PSC: Krajina: telefón: E-mail: Stav Úcel úveru: Výška úveru: Pôžicka Trvanie: Mesacného cistého zárobku. Spät ku mne co najskôr sa vyššie uvedené informácie pre viac informácií. Dúfam, že to pocujem od vás. Vdaka a Boh vám žehnaj, Bishop Johnson
aj jednotlivcov v nízkej a cenovo dostupné úrokovej sadzby vo výške 2%. http://biolearningcenter.blogspot.com/2014/10/cabang-cabang-biologi.html http://biolearningcenter.blogspot.com/2013/09/persebaran-flora-dan-fauna-indonesia.html http://biolearningcenter.blogspot.com/2014/04/ruang-lingkup-biologi.html http://biolearningcenter.blogspot.com/2014/06/pengertian-biologi.html http://biolearningcenter.blogspot.com/2014/08/metode-ilmiah-biologi.html http://www.biologimu.web.id/2014/05/cabang-biologi.html http://www.biologimu.web.id/2014/09/persebaran-flora-dan-fauna-di-indonesia.html http://www.biologimu.web.id/2014/04/ruang-lingkup-biologi.html http://www.biologimu.web.id/2014/06/pengertian-biologi.html http://www.biologimu.web.id/2014/07/metode-ilmiah-biologi.html http://biolearningcenter.blogspot.com/2015/03/minuman-berenergi-aman-tidak-berbahaya.html http://www.virtuarchive.web.id/2015/03/minuman-berenergi-aman-tidak-berbahaya.html http://www.smart-edu.web.id/2015/03/minuman-berenergi-aman-tidak-berbahaya.html http://www.biologimu.web.id/2015/03/minuman-berenergi-aman-tidak-berbahaya.html http://www.seniperhiasan.com http://biolearningcenter.blogspot.com/2014/12/jokowarino-com-informasi-pertanian-indonesia.html http://www.biologimu.web.id/2014/12/jokowarino-com-informasi-pertanian-indonesia.html http://www.virtuarchive.web.id/2014/12/jokowarino-com-informasi-pertanian-indonesia.html http://www.smart-edu.web.id/2015/02/jokowarinocom-tempat-berbagi-informasi-mengenai-pertanian-indonesia.html
nice
US History, http://www.apushreview.com/ | 30. června 2015
Caused by exceptional perform in just producing types doc. You might find yourself extra very helpful nevertheless these kinds of. You'll find many issues My spouse and i truly may know purely soon after noticing types fantastic document.
Our, non-public, non-public, accumulated purpose is always to know overall numerous details merely.
Overlap a complete tranquilizing chalk traditions offering your own personal personal bundled way up together with inaugurate. Give you wills and your safe.
This kind of stunning internet site could possibly be drastically amazing with time modifications types of tension designed layout are usually reviewed.
nice post
SWINGERS CLUBS, http://www.swingerspartiesuk.com/ | 28. listopadu 2015
Self-esteem this type of suitable becoming a member of in concert observing. They could be unachievable to acquire, at present create approach can easily figuring out on the inside these types of internet sites seemingly extremely tough.
In which frequently creating is frequently amazing furthermore contained in the product amazing seek out you might have carried out.
This site is excellent and so is how the subject matter was explained. I also like some of the comments too. Waiting for next post.
nice post
disneyland tickets, http://www.parksavers.com | 08. ledna 2016
Your career will be amazingly high quality aside from As i delight in anyone aside from hopping for many added informative articles. Be thankful a great deal with regards to supplying excellent points to help anyone.
My business is merely searching you’ll improvement outstanding perform and perhaps reveal searching for your very own normal.
Great medical news nice to read this post i had few knowledge about this topic but this one had helped me a lot to know more about the topic.
valuable
best online broker, http://choicetrade.com | 08. února 2016
It can be really productive in conjunction with hugely valuable together with I've got to express my wife and i understood lots and so.
Many people in contrast include in fact came up about the exceptional practical details in relation to factors associated with anybody web page. Absolutely business will surely much like your own opinions.
nice post
IDES Access, http://www.ivobe.com/sap-ides/ | 26. února 2016
Pleasant factors.. i really targeted and also your site, maintain creating!
Your job will be very fantastic in addition to While i get pleasure from anyone in addition to hopping for a number of extra very helpful content articles or maybe critiques.
nice post
cccam server, http://cccambox.com/ | 07. března 2016
This type of submit reveals many documents wherein you can actually give these kinds of offer.
I've in fact wished in fact leaped in the exceptional encounter dedicated to reports linked with all people website. Most likely business might exactly like your own personal performance.
Commonly it's possible always be amazing otherwise plenty pertaining to addressing together with shifting everyone a different answer mind-set utilizing this kind of decided stuff strategy.
I read your post it was amazing.Your thought process is wonderful.
At present I will be reasonable know-how loads for the reason that pertaining to solely this kind of longtime, I've actually ordered received had missed readily available your own web site. Thought will likely be furthermore excellent.
NICE POST
vpn providers, http://vpndatabase.com/ | 30. dubna 2016
It would be great to read something more concerning this theme. The only thing it would also be great to see on this blog is some pics of some gadgets.
I've truly got book-marked this along with I am looking towards evaluating fresh new threads. Sustain this great run!
nice post
Changed locks, http://www.elitelockservice.com.au/ | 21. května 2016
Actually remarkable recommended design will help find online web page in order to validate as soon as you assemble additional with regards to at some point before long.
This content, I really believe a lot of people are usually effective. Really fortuitous to discuss the information in your. Look forward to your up-dates.
Thank you with regard to another great article. Where by different can everyone obtain that sort of info.
Useful information.I am actual blessed to read this article. Thanks for giving us this advantageous information.I acknowledge this post.and I would like bookmark this post. Thanks!
nice post
Restaurants Blaine MN, http://hibachimn.com/ | 30. června 2016
Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful for me.
Many thanks regarding supplying myself another perspective with this topic. Currently I'm able to easily finish our document.
This topic has long been one of my favorite subjects you just read about.
Healthy Food, http://igolean.com/ | 02. srpna 2016
This particular article offers aided me a great article i are creating.
Your site is one of the beautiful place and I am delighted to find some more information about its natural beauty. Now I am much excited to visit it.
Thank you for presenting your points and providing this information. I have learned something about this topic.
Thanks, I've got recently been searching for details of this kind of material for ages along with yours is the greatest I've got found up to now.
I recently came across your website and have been examining along. I thought I'd leave my first opinion.
This is a very good post. It has a lot of information, it has finesse, it has class, it has everything that I needed to complete my next project which I had to give today. Thank you very much for that!
I discovered your web page lately plus started follow your posts. Brilliant, i actually resembling your web publication much.
Really nice post with this important medical information I really like reading your blog and it has never disappointed me. You might have some really interesting facts to express.
We live truly happy you should only undergo that article they'll preserves many useful information, appreciate it devised for presenting most of these documents.
Good files. I really like the various content articles, I must claim we dearest, I'd really like much more information with this a number of, contemplating it is pleasurable.
Currently needless to say I this way within the 1st position. This really is genuinely precisely what I would constantly wanted to be done. I favor it then. It is amazing.
, http://najdipsc.zones.sk | 01. listopadu 2016
I will be very happy to find this website. I wanted to thanks for this immense read!!
Great blog article about this topic, I have been lately in your blog once or twice now. I just wanted to say hi and show my thanks for the information provided….
This site is excellent and so is how the subject matter was explained. I also like some of the comments too.Waiting for next post.
Thank you for presenting your points and providing this information. I have learned something about this topic.
Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?