Aktívne (úverové) operácie obchodných bánk

Kategorie: Ekonómia (celkem: 564 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 5365×

Příbuzná témataAktívne (úverové) operácie obchodných bánk

ABO sú operácie spojené s použítím sústredeného dočasne voľného kapitálu na obchodovanie. Banka poskytuje úvery klientom, ktorí majú po nich dopyt. Banka tu vystupuje ako veriteľ a za poskytnutie úveru požaduje veriteľský úrok.
ABO: * úverové operácie - banka vystupuje ako veriteľ
* investičné činnosti bánk - investície do CP, obchodovanie s CP pre seba a pre svojich
klientov
Princípy:
ZMLUVNÝ => vzťah medzi bankou a klientom na základe zmluvy
ÚČELOVOSTI => žiadateľ o úver by mal zistiť, či mu banka bude financovať jeho zámer ešte pred požiadaním o úver
NÁVRATNOSTI => banka poskytne úver až po zhodnotení finančného hospodárenia žiadateľa o úver
ZABEZPEČENIA ÚVERU => opatrenia, ktoré banka chce dosiahnuť, uhradenie úveru, uplatňuje si nároky voči dlžníkovi: * právo na veci dlžníka
* osobné zabezpečenie úveru
ZÚROČITEĽNOSTI => dlžník je povinný od poskytnutia úveru platiť z neho úroky

ÚROK = suma úveru * úroková sadzba * počet dní
100 365
TERMINOVANOSTI => splatenie úverov v dohodnutom termíne
Bankové úvery z časového hľadiska delíme na:
A) krátkodobé: o kontokorentný úver
o zmenkový úver
o lombardný úver
o spotrebný úver
B) dlhodobé a strednodobé: + emisná pôžička
+ úverový úpis
+ hypotekárny úver
+ účelový úver
KONTOKORENTNÝ - pozostáva z kontokorentného účtu, ktorý tvorí vkladový účet a úverový účet. Banka vykonáva úhrady a príjma platby na účet. Ak sa účet dostáva do mínusu, banka poskytuje úver.
ZMENKOVÝ - banka odkupuje zmenku od majiteľa pred termínom splatnosti. Od nominálnej hodnoty si odráta diskont. V termíne splatnosti ju predkladá na splatenie dlžníkovi.
LOMBARDNÝ - banka ho poskytuje na zástavu hnuteľných vecí, ktoré dáva dlžník do zálohy. Má pevne stanovenú sumu a presný termín splatnosti. Druhy lombardného úveru:
* na CP
* na tovar
* na pohľadávku
* na drahé kovy a cennosti
SPOTREBNÝ - úver jednotlivcovi na financovanie predmetov dlhodobej spotreby a služieb.

EMISNÁ POŽIČKA - banka odkupuje časť dlhopisov od podniku.

Priama forma pôžičky.
ÚVEROVÝ ÚPIS - dlžník podpisuje banke záväzkovú listinu
HYPOTEKÁRNY ÚVER - banka ho poskytuje na zástavu nehnuteľnosti
ÚČELOVÝ ÚVER - poskytnutý na presne stanovený účel


Požiadavky na úver uplatňuje klient vo forme písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:
=> presná identifikácia klienta
=> predmet úveru
=> čerpanie úveru
=> splácanie úveru
=> podpisy zodpovedných osôb
=> prílohy (živnostenský list, výpis z OR...)
=> preukázanie odbytu
=> nevyhnutné formy a spôsoby zabezpečenia úveru
=> spojenie s inými bankami, alebo prehlásenie, že klient nečerpá úver
=> ostatné špecifické náležitosti

Úverová zmluva obsahuje: * predmet zmluvy
* čerpanie úveru
* splácanie úveru
* zabezpečenie úveru
* osobitné ustanovenia
* záverečné ustanovenia

Druhy úverových zmlúv: # na účelové úvery
# na opätované úvery
# na kombinované úvery

Členenie bankových rizík:
A) EXTERNÉ - vznikajú nezávisle od činnosti banky
=> politické - vznikajú neočakávane a sú katastrofálne
=> teritoriálne - viaceré druhy rizík v určitom teritóriu
=> menové - na toto riziko má veľký vplyv inflácia
=> kurzové - suma kurzových strát, môže byť vyššia ako suma kurzových ziskov
=> úrokové - zmena úrokových sadzieb
B) INTERNÉ
* úverové - závisí od bonity klienta
* majetkových súčastí - postupuje pri investovaní do iných podnikov
* chybného dohľadu - keď bankový dohľad uplatní voči banke nevhodné opatrenia
* platobné - v prípade, že platba nebude vykonaná, alebo nie včas
* likviditné - ohrozenie likvidity banky
* manažérske - riziká zlého riadenia
* technické a technologické - zlyhanie HW, telekomunikačných sietí, zlý kódovací systém

Riziko: -- že výsledkom podnikania bude strata
-- že prostriedky vložené do podnikania sa nevrátia včas.

Beck Smith, | 03. října 2010
Ahoj Pochvaly sezóny a vďaka za odpoveď na môj Online inzerátu ako dúfam, že podnikať s vami. Dávame z úveru sumy v rozmedzí od 2.000 dolárov - 35.000.000 dolárov USD s pevnou úrokovou o 3% na ročnej báze. Ak vážne a chcú vziať úver od našej spoločnosti, vyplňte dlžník nižšie uvedené informácie, takže môžeme pokračovať. Dlžníkov INFORMÁCIE Vaše meno .............................. ... Vaša krajina ....................... .......... Váš štát ....................... .......... Vaša adresa .............................. . Vaše povolanie ........................... Pohlavie ........................... Váš rodinný stav ....................... PSČ .......................... ............ Dátum narodenia ......................... ........ Máte iný e-mailovú adresu? Súčasný stav na pracovisku .......... Výška úveru ........................ ...... Trvania pôžičky ...................... ...... Telefónne číslo ........................ ....... Mesačný príjem ........................ ........ S pozdravom Pán Beck Smith CEO / BECK SMITH FINANCIE E-mail: becksmithinvestment@gmail.com
Excellent post. I was checking continuously this web site and I'm impressed! Beneficial information specifically the past part.
Remarkable, All of these definitely really effective aspects can often be used at the moment.
This is really an informative blog for me from where i got a lot of knowledge.
nice post
Los angeles web design company, http://webvdeo.com/ | 15. července 2016
Love it! very interesting topics, I hope the incoming comments and suggestion are equally positive. Thanks for sharing information that is actually helpful.
Quite helpful and advantageous. My partner and i was looking for these details but you will find restricted assets.
It would be great to read something more concerning this theme. The only thing it would also be great to see on this blog is some pics of some gadgets.
Really nice post with this important medical information I love reading your blog and it has never disappointed me. You have some really interesting facts to share.
I was very impressed by this post, this site has always been pleasant news Thank you very much for such an interesting post, and I meet them more often then I visited this site.
I really enjoyed the Story of the Ring. It made me sad to think she was taken at such an early age. Especially leaving a husband and small children.Thank you for sharing this delightful story.
Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?