Adolescencia

Kategorie: Psychológia (celkem: 238 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 17134×

Příbuzná témataAdolescencia

ČASOVÉ ČLENENIE ADOLESCENCIÍ PODĽA VEKU:

STARŠIE DELENIE:
/zdroj: M. Nakonečný, ENCYKLOPEDIE PSYCHOLOGIE/

11 (12) – 14 (15) – rok ® PUBERTA
15 (16) - 18 (20) – rok ® ADOLESCENCIA

NOVÉ DELENIE:
/zdroj: R.L. Atkinson a kol., PSYCHOLOGIE/

11 (12) – 14 (15) – rok ® RANÁ ADOLESCENCIA
15 (16) – 18 (20) – rok ® ADOLESCENCIA
20 – 22 – rok ® NESKORÁ ADOLESCENCIA /niekedy zaradená do VČASNÉHO DOSPELÉHO VEKU/ADOLESCENCIA:
Adolescencia je obdobie prechodu z detstva do dospelosti.
Vekové hranice pre toto obdobie nie sú presne definované, ale za dolnú hranicu považujeme vek približne 12 rokov a hornú hranicu 20-22 rokov.
V tomto období dosahuje mladý človek pohlavnú zrelosť a buduje si vlastnú identitu ako jedinec oddelený od rodiny.


SEXUÁLNY VÝVOJ /RANÁ ADOLESCENCIA/:
PUBERTA:
Je to obdobie v živote človeka, ktoré trvá približne 3-4 roky a premieňa dieťa na biologicky zrelého - dospelého, ktorý je schopný sexuálnej reprodukcie.
Je to obdobie prudkého telesného rastu /hovoríme o adolescentnom rastovom spurte/ a je spojené s postupným vývinom sekundárnych znakov.
Práve tento vývin je zdrojom telesných rozdielov medzi dospievajúcimi. Táto široká variácia v naštartovaní puberty je viditeľná najmä v siedmej a ôsmej triede základnej školy. Niektoré dievčatá vyzerajú v tomto veku ako zrelé ženy a iné ako mladé dievčatá. To isté je aj u chlapcov, niektorí vyzerajú ako príslušníci skupiny adolescentov, kým iní rovnako ako vo veku 9-10 rokov.

PSYCHOLOGICKÉ NÁSLEDKY PUBERTY:
Všeobecný názor pre toto obdobie je, že je to obdobie vnútornej krízy, rozpoltenosti, náladovosti, vnútorného zmätku a vzdorovitosti. Štúdie však túto skutočnosť vo všeobecnej rovine nepotvrdzujú. V priebehu šiestej až ôsmej triedy robili výskum s adolescentmi a rodičmi týchto adolescentov. Dva krát ročne absolvovali rozhovory a psychologické testy. Nástup puberty bol odhadnutý na základe nástupu rastového špurtu. Na záver boli rodičia a adolescenti sledovaní v období, keď navštevovali posledný ročník strednej školy. Na základe získaných údajov bolo potvrdené, že toto obdobie má významný vplyv na vnímanie vlastného tela, sebavedomia, nálady a na vzťahy s rodičmi a príslušníkmi opačného pohlavia.

Avšak väčšina respondentov prekonala toto obdobie bez väčšieho chaosu.
Raná adolescencia bola relatívne bezproblémová pre viac ako polovicu.
Prežívanie telesných zmien sa javí viac pozitívne pre chlapcov ako pre dievčatá. Chlapci, ktorí dosiahli telesný vývin v siedmej až ôsmej triede, prejavili výraznejšie pozitívne ladenie ako tí, ktorí stupeň telesného vývinu nedosiahli v tom istom období.
Naopak dievčatá, ktoré boli v siedmej až ôsmej triede po telesnej stránke zrelé, boli viac nespokojné so svojím vzhľadom a v rozpakoch zo svojej telesnej zrelosti.
Pätnásť percent respondentov uviedlo, že skončilo v špirále zmätkov a problémov, a to najmä emocionálneho charakteru, ktoré sa zhodovali ku koncu obdobia.

BUDOVANIE IDENTITY:
Hlavným vývinovým problémom obdobia adolescencie je nájsť odpoveď na otázku KTO SOM a KAM KRÁČAM?
Psychoanalytik Erik Erikson hovorí o tomto období ako o „kríze identity”, ale väčšina psychológov tvrdí, že adolescencia je čosi ako experimentovanie s „rolami”, ktorými si mladí ľudia môžu preskúmať alternatívne formy správania, záujmy a ideológie. Adolescent tak môže na sebe vyskúšať rôzne formy správania, v ideálnom prípade by kríza mala byť vyriešená na začiatku alebo uprostred dvadsiatych rokov života, aby sa jedinec mohol posunúť k ďalším vývinovým štádiám a etapám dozrievania života.
Ak je celý proces úspešný, hovoríme o získaní identity človeka, t.j. prijal určitú sexuálnu orientáciu, správanie, profesionálne zameranie a svetový názor.

STATUSY IDENTITY:
Podľa Eriksonovej teórie existujú v tomto období štyri statusy identity: DOSIAHNUTÁ IDENTITA, PRIJATÁ IDENTITA, MORATÓRIUM, DIFÚZIA IDENTITY.
VNÍMA OTÁZKU AKO PROBLÉM? “KRÍZA IDENTITY“
áno nie
VYRIEŠENÝ / NEVYRIEŠENÝ áno DOSIAHNUTÁ IDENTITA ZVNÚTORNENÁ IDENTITA
“PROBLÉM IDENTITY“ nie MORATÓRIUM DIFÚZIA IDENTITY

Status identity človeka v určitej oblasti je vymedzený tým, či ho osoba vníma ako problém a či ho vyriešila.


Rozloženie počtu percent mladých ľudí v kategóriách statusov identity v oblasti povolania poľa vekových období.
VEKOVÁ SKUPINA DOSIAHNUTÁ IDENTITA ZVNÚTORNENÁ IDENTITA MORATÓRIUM DIFÚZIA IDENTITY
OBDOBIE PRED STREDNOU ŠKOLOU 5 37 12 46
OBDOBIE ŠTÚDIA V NIŽŠÍCH ROČNÍKOCH STREDNÝCH ŠKÔL 9 37 15 39
OBDOBIE ŠTÚDIA VO VYŠŠÍCH ROČNÍKOCH STREDNÝCH ŠKÔL 21 36 14 29
OBDOBIE ŠTÚDIA V NIŽŠÍCH ROČNÍKOCH VYSOKÝCH ŠKÔL 23 26 28 23
OBDOBIE ŠTÚDIA V NIŽŠÍCH ROČNÍKOCH VYSOKÝCH ŠKÔL 40 31 16 14

DOSIAHNUTÁ IDENTITA:
Ľudia s týmto statusom prešli krízou identity, obdobím aktívneho položenia si otázok vo vzťahu k svojmu sebaurčeniu.

Zaujali pozície, ku ktorým sami dospeli, zvolili si povolanie. Uvažujú o sebe nielen ako napr. študentovi medicíny, ale ako o budúcom lekárovi a podobne. Prehodnotili presvedčenia svojich rodín /napr. náboženské, spoločenské, .../ a vypustili tie, ktoré sa nehodili ku ich identite a s ktorými sa sami vnútorne nestotožnili.

PRIJATÁ IDENTITA:
Ľudia s týmto statusom tiež zaujali spoločenské a profesionálne pozície, ale neprešli tzv. krízou identity. Bez námietok prijali presvedčenia svojej rodiny /napr. náboženské/, ale ak sa ich niekto spýta na ich názor, často povedia, že o tom neuvažovali. Často pôsobia rigídne, dogmaticky a konformne. Pôsobia dojmom, že by ostali stratení, keby sa objavili udalosti, ktoré by boli výzvou pre ich neoverené hodnoty a pravidlá.

MORATÓRIUM:
Tento status ľudia zvyčajne zaujmú počas krízy identity. Aktívne hľadajú sami seba, ale nemajú vyriešený konflikt medzi očakávaním rodičov a svojimi vlastnými plánmi. Určitú dobu vyjadrujú svoje názory s veľkou intenzitou a po čase tieto názory opúšťajú. V lepšom prípade sa takíto ľudia javia ako citlivý, morálni, otvorení novým názorom. V najhoršom prípade ako úzkostní a váhaví.
DIFÚZIA IDENTITY:
Ľudia z tejto skupiny v minulosti prežili krízu identity, iní nie. Ale obidve skupiny nemajú ešte integrovaný pocit seba samého. Napríklad hovoria, že by bolo zaujímavé študovať napr. ”právo” alebo na druhej strane zasa podnikať, ale neurobia pre to žiadne kroky. Rozprávajú napr. že všetko je nanič, iní sú zmätení alebo povrchní. Väčšinou tu patria mladí adolescenti, ktorí ešte nie sú pripravení splniť vývojové úlohy tohto obdobia.

INTELIGENCIA:
Kvalitatívna štruktúra inteligencie sa mení a svojimi intelektovými výkonmi sa adolescenti blížia svojim maximálnym výkonom. V niektorých situáciách môžu dokonca v určitom smere prevyšovať starších ľudí, najmä ak sa jedná o úlohy vyžadujúce pružné a tvorivé myslenie. Rozvoj jednotlivých intelektových schopností ovplyvnia hlavne osobne záujmy, ako i druh vzdelania a sčítanosť. Taktiež i vo vývine inteligencie možno badať veľké rozdiely medzi jednotlivcami napriek jednotnej sociálnej skupine.

MYSLENIE:
V tomto období vrcholí vývin abstraktného myslenia, no nezostáva na mŕtvom bode, ale naďalej sa zdokonaľuje a formuje vzdelávaním.

Základnými prejavmi pokroku je, že adolescenti:
- dokážu pracovať s pojmami, ktoré sú vzdialené bezprostrednej zmyslovej skutočnosti, až v tomto období si začínajú na základe vedomostného rozhľadu a záberu uvedomovať a chápať podstatu, ako i pravý význam pojmov typu pravda, spravodlivosť...
- jediný spôsob riešenia úlohy či problému nie je pre nich uspokojivý
- na základe reálnej skutočnosti, sú schopní vytvárať predpoklady
- objavuje sa schopnosť myslieť o myslení
Pre adolescenta má jeho nový spôsob myslenia veľký význam, nakoľko priamo ovplyvňuje jeho utvárajúci sa názor a postoj k celému svetu a ľuďom, keďže porovnáva existujúce pomery so svojimi predstavami o tom čo je správne a ako by to malo byť, ku ktorým dospel na základe konfrontácie zažitého, počutého, videného, čítaného a či získaného iným spôsobom a zdrojom. Z tohto napokon vyplýva i časté kritické hodnotenie, nespokojnosť, nejasné túžby a následný pesimizmus.VERBÁLNY PREJAV:
Abstraktné myslenie bezprostredne súvisí s úrovňou a spôsobom vyjadrovania. V slovnej zásobe rozdielnych sociálnych skupín sa vyskytujú relatívne markantné rozdiely, nakoľko rozvoj verbálneho prejavu závisí najmä od:
- motivácie zdokonaľovania si verbálneho prejavu
- sociálneho prostredia, v ktorom adolescent vyrástol, pracuje a žije
- nadania na reč a fonematického sluchu
- čítania a šírky spektra záujmov
Hovorová reč je pestrá, plastickejšia a často obsahuje nevhodné i vulgárne výrazy. Hlučnosť pre hlučnosť sa vytráca a mizne, ale dospievajúci sa ešte nenaučili ovládať hlasitosť, a až v druhej polovici adolescencie nastáva harmonizácia.

SOCIALIZÁCIA:
Hlavnou úlohou je uvoľnenie sa od závislosti na rodičoch a diferenciácia vzťahov k vrstovníkom oboch pohlaví. EMANCIPÁCIA – Konflikt medzi adolescentom a rodičom nastáva obvykle pri rôznych príkazoch, zákazoch a pravidlách, ktoré adolescent považuje za obmedzujúce alebo nevhodné. Zo strany rodičov sa niekedy objavujú obavy zo „straty“ dieťaťa /hlavne u matiek/. Usilujú sa udržať si doterajšiu závislosť a ak sa dospievajúcim nepodarí uvoľniť z prílišnej závislosti, ich láska sa mení na nepochopiteľnú nenávisť.
NADVÄZOVANIE VZŤAHOV S VRSTOVNÍKMI – Nové vzťahy dávajú adolescentom istotu, ktorú strácajú pri odpútavaní sa od rodiny a pripravujú ho na nové citové vzťahy v dospelosti. Tradičné dospievanie sa spájalo s postupným nadväzovaním citových vzťahov, ktoré poskytovali dosť času na rozvoj osobnosti a prípravu na manželstvo a rodičovstvo, no dnes sa čiastočne vplyvom filmu a televízie zjavuje predčasná dospelosť bez dosiahnutia zrelosti osobnosti.
SEXUALITA V OBDOBÍ DOSPIEVANIA – Je ovplyvnená najmä výchovou a sociálnymi podmienkami. Prvé skúsenosti s heterosexuálnym stykom získavajú adolescenti už v 14.-16. roku.

Čo je však smutné, najčastejšou motiváciou je zvedavosť a málokedy hlbší citový vzťah, čo máva v konečnom dôsledku za následok, že dievčatá nemajú na svoj prvý styk príjemné spomienky a negatívne to ovplyvňuje ich budúci sexuálny život.
VOĽBA POVOLANIA – Keďže dospievajúci mladý človek ešte nie je záujmovo vyhranený a nie je ukončený ani vývin jeho schopností a charakterových vlastností, svoje rozhodnutia ohľadom budúceho povolania často mení a dochádza k tomu, že o tom rozhodnú jeho rodičia, ktorí si niekedy realizujú svoje predstavy a nesplnené želania.

ETICKÉ CÍTENIE:
V citovom živote sa u adolescentov s denným snením, často si predstavujú svoj budúci život, spoločenský život a pod. Podnetom na denné snenie môže byť napríklad čítanie, film, nespokojnosť, túžba vyniknúť a pod. Tieto tzv. únikové sny sa vyskytujú častejšie u dievčat. V tomto období adolescenti ešte celkom nerozumejú smrti. Vyskytujú sa relatívne často samovraždy, najmä po hádke s partnerom alebo problémoch v spoločenskom uplatnení a pod. Sklony k rôznym asociálnym činom a samovraždám sú výsledkom nedostatočnej adaptácie.

PRÁCA A ZÁUJMY:
Objavujú sa veľké rozdiely, niektorí adolescenti začínajú pracovať, iní ďalej študujú a množstvo záujmov sa znižuje, ale vybrané záujmy sa prehlbujú a zintenzívňujú. MANŽELSTVO:
Koncom adolescencie sa uzatvárajú prvé manželstvá, ale často končia neúspechom, nakoľko láska v tomto období bola iba akýmsi prejavom vlastných ideálov premietnutých do zbožňovanej osoby. Uzavretie manželstva často naruší prechodný a labilný cit uvedomením si reality a objavením sa prvých zdanlivo neriešiteľných problémov.
ZHRNUTIE /hlavné znaky obdobia/:

- diferenciácia v uplatnení sociálnej role medzi študujúcimi adolescentnmi a pracujúcimi
- budovanie svojej identity /náboženskej, politickej, pracovnej, osobnej/
- uvoľňovanie väzieb medzi adolescentmi a rodičmi, postupné zanikanie závislosti na rodičoch
- prudký fyzický vývin na začiatku obdobia, na konci je fyzický vývin prakticky ukončený
- nadväzovanie intímnych vzťahov, sexuálny život /častejšie u pracujúcich adolescentov/, nájdenie mužskej alebo ženskej identity
- potreba samostatnosti, na začiatku obdobia manifestovaná aj chválením a predvádzaním sa
- formovanie úrovne sebavedomia a životných ašpirácií
- na konci obdobia sa hranice medzi adolescentom a mladším dospelým vekom prudko stierajú
- vývoj osobnosti je prakticky ukončený a na konci obdobia majú adolescenti relatívne stále záujmy i postoje a pripravujú /alebo už vykonávajú/ svoje budúce povolanie
- reč má väčší rozsah, výstižnosť a hlbší obsah
- vyhranenie záujmov
- po 18. roku väčšia stabilita citov
- sexuálne styky nie sú motivované láskou, ale skôr zvedavosťou
- manželstvá sa nezriedka končia rozvodom.

, | 08. dubna 2009
darwin, perder peso en una semana | 21. srpna 2014
Thank you for sharing and this is great post
Na základe získaných údajov bolo potvrdené, že toto obdobie má významný vplyv na vnímanie vlastného tela, sebavedomia, nálady a na vzťahy s rodičmi a príslušníkmi opačného pohlavia.
vývoj osobnosti je prakticky ukončený a na konci obdobia majú adolescenti relatívne stále záujmy i postoje a pripravujú /alebo už vykonávajú/ svoje budúce povolanie
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place..
This article is an appealing wealth of informative data that is interesting and well-written. I commend your hard work on this and thank you for this information.
This article is an appealing wealth of informative data that is interesting and well-written. I commend your hard work on this and thank you for this information.
This article is an appealing wealth of informative data that is interesting and well-written. I commend your hard work on this and thank you for this information.
Adam Short, http://adamshort.org | 04. listopadu 2015
This article has some vast and valuable information about this subject.
While the admin of the web site is working, no question soon it will likely be famous, due to its feature blogs.
I’m impressed with the special and informative contents that you just offer in such short timing.
alexa traffic, http://easyvisitors.com | 28. listopadu 2015
Na základe získaných údajov bolo potvrdené, že toto obdobie má významný vplyv na vnímanie vlastného tela, sebavedomia, nálady a na vzťahy s rodičmi a príslušníkmi opačného pohlavia.
I’m impressed with the special and informative contents that you just offer in such short timing.
Anonymouscentral coast digital design
www.centralcoastdigitaldesign.com, http://www.centralcoastdigitaldesign.com | 08. prosince 2015
It’s amazing to visit again n again coming to your blogs the superb effort is here.
Whatever you have provided for us in these posts really appreciative.
You have shared the best blog. This is what I really need immediately.
Stupendous blog you guys have provided there, I will absolutely valuate your effort.
The deep you dig into the subject and give us the accurate data is appreciable.
I actually found this blog and that is amazing thing I enjoy reading this easy to understand stuff. Keep it up.
These articles and blogs are certainly sufficient for me personally for a day.
The groups not reading your blogs are missing out a lot of caliber material.
Your table are too sword like to feature and relaxed to see.
I dead consider joyous when I acquire articles pertinent to my process and my issue.
Venture capital, | 07. března 2016
Hmm!! This blog is really cool, I’m so lucky that I have reached here and got this awesome information.
Now this is in actual fact cooperative. It’s very openhanded of you to share this with us.
The written piece is truly fruitful for me personally; continue posting these types of articles.
I continuously continue coming to your website once more simply in case you have posted new contents.
You have to waste less time to search your obligatory matter on web, because these days the searching ways of search engines are nice. That's why I found this article at this point.
These blogs are valuable because these are providing such informative information for all the people.
The individuals not reading your blogs stuff are missing out much qualitative contents.
I'm also visiting this site regularly, this web site is really nice and the users are genuinely sharing good thoughts.
I’m flattened by your contents keep up the excellent work.
I have been intelligent for hours and I haven't gone through such awesome stuff.
Keep the balls rolling!! Nice posts you have given for us.
I’m so lucky that I have got this site that imparted me the high quality of information easily.
Your web journal gave us important data to work with. Each and every tips of your post are great. You're the best to share. Continue blogging..
Xnxx Blog, http://xnxx.blog.br/ | 13. dubna 2016
Thanks a lot for publishing the new good stuff for us. I’ll really get the great advantage from your good stuff.
cccam server, http://cccambox.com | 17. května 2016
Thumbs up guys your doing a really good job.
I am informing you all "fabulous information"
mana76445, | 08. srpna 2016
Your articles are very well written and unique. why not buy essay from us
mana76445, | 08. srpna 2016
Your contents are too straightforward to browse and easy to understand. will you write my essay for me
mana76445, | 08. srpna 2016
The written piece is truly fruitful for me personally; continue posting these types of articles. best knife sharpener
mana76445, | 08. srpna 2016
Stupendous blog you guys have provided there, I will absolutely valuate your effort. best buy essay by us
This is one amongst the informative blogs that you shared with us.
Ahaa, it’s nice conversation on the subject of this post at this place, I actually have read all that, therefore at this time me additionally commenting at this place.
This is actually a fantastic blogs! More of these details are superb -it is nice to see one that current.
I endlessly am waiting on forthcoming to your posts again because I have impressed through your writing.
I'm dotty for your best article writings and contents auspiciously.
Well to be honest the articles and the blogs are really appreciative.
Excellent post! I had been fed up for a long time searching lots of sites, but now I have come on the right place. Thanks
I really needed the information like that, I don’t think so I have to go anywhere for further information when I’ve got all info at one place.
These are actually wonderful some ideas in the blog. You have touched good quality points here. In whatever way continue writing.
Thanks a lot for publishing the new good stuff for us. I’ll really get the great advantage from your good stuff.
I don’t waste my free time that’s why I read the informative things when I got this blog I really enjoyed reading this.
merry christmas
OBAT ABORSI, http://obatpelunturjanin.com/ | 04. ledna 2017
Happy New Years 2017
I have sent your articles links to all my contacts and all of them liked it including me as well.
I would unquestionably provide ten out of ten for such incredible content.
I guess about this the best blog I have read all this hour.
I am getting expertise all the time by reading such pleasurable posts.
Keep the balls rolling!! Nice posts you have given for us.
This post is really valuable that designed for the new visitors. Pleasing work, keep on writing.
Info is implausible, I would want to see more and more from your writers.
Having seen your blogs, I really enjoyed going through them.
I actually found this blog and that is amazing thing I enjoy reading this easy to understand stuff. Keep it up.
Hi buddies, it is great written piece entirely defined, continue the good work constantly.
These are the great blogs; I assure you that I really enjoyed a lot in reading.
top digital marketing agencies peterborough, http://www.geekersmagazine.com/internet-marketing-changed-game/ | 01. března 2017
Waooow!! Nice blog, this will be greatly helpful.
You guys abolish it real straightforward for all the oldsters out there.
These are actually wonderful some ideas in the blog. You have touched good quality points here. In whatever way continue writing.
Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?