30-ročná vojna

Kategorie: Dejepis (celkem: 1096 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 12781×

Příbuzná témata30-ročná vojna

30 ročná vojna (1618-1648).
Príčiny : - mocenská snaha Habsburgovcov o hegemóniu /nadvládu/ v Európe
- boj o reformácie a protireformácie
-proti sebe bojovali Protestantská únia proti Katolíckej lige
(Fridrich Falcký-kalvín)vs.(Habsburgovci+pápež)
1.vojna-Česká vojna :
- r. 1618 sa proti vláde Habsburgovcov /Ferdinand II/ vzbúrili české stavy /protest. šlachta/ a z okien Pražského hradu vyhodili kráž.miestodržitežov = defenestrácia.
- r. 1619 si za českého kráža zvolili Fridricha Falckého „Zimný krᾓ, kt. bol zaom angl. Kráža Jakuba I /očakával fin. Podporu od zaa-nedostal ju=neúspech!/
- r. 1620 bitka na Bielej Hore, porážka českých stavov „čierny deň v Čechách“, následkom porážky bola poprava 21 vodcov na Staromestskom námestí v Prahe, medzi nimi bol aj J. Jesenius, katol. nábož. bolo vyhlásené za jediné povolené-kto nesúhlasil=vysahovanie!=veža žudí odišlo aj J.A.Komenský
2.vojna-Falcká vojna :najažšie boje v Nemecku
3.vojna-Dánska vojna :
-proti cisárovi na obranu Nizozemska sa postavilo Dánsko,kráž Kristián IV utrpel porážku /hl.velitežom Habsb.vojsk bol Albrecht z Valdštejna-často financoval boje z vlastného/
-Nizozemcov porazil na ústupe Sliezskom. V týchto časoch sa proticisárska armáda dostala až na Moravu a Slovensko kde sa k nej mal pripoji G.Betlém=neúspech!
-Konflikty v iných častiach Európy :
Francúzsko-boj medzi panovníkom a Hugenotmi
Taliansko-tu sa stretali franc. A Habsb. Záujmy o nástupníctvo v Mantove
Vých. Pobaltie-boj medzi katol.Požskom a luteránskym Švédskom
4.vojna-Švédska vojna :
-Francia sa s nevôlou prizerala na úspechy Habsb. cisára, Francia sa najprv nechcela aktívne zapoji do vojny, preto sa rozhodlo financova Švédsko, na čele tejto vojny stál šv.kráž Gustáv Adolf =zahynul-no jeho armáda napriek menje početnosti bola vežmi dobre organizovaná a riadené. Albrecht z Valdštejna si uvedomoval, že Švédsku armádu vojensky nezlomí-rozhodol sa vyjednáva poza chrbát cisára= Ferdinand II ho nechal v Chebe na hostine zaavraždi.
5.vojna-Francúzsko-Švédska vojna : (1635-1648)
-Švédsku prišlo na pomoc Francúzsko,najdlhšia fáza 30r. vojny, sily boli vyrovnané-no vojna nepriniesla rozhodnutie o výsledku.Únava na oboch stranách=vyjednávanie o mier.
r.

1648 bol uzavretý „Westfálsky mier“ = kompromis
-Habsb.nezískali hegemóniu v Európe-moc cisára bola dokonca oslabená, pretože kniežatá získali právo vies samostatnú zahran.politiku.
-Najviac získalo Švédsko–stalo sa jednou z najv.eur.mocností-získalo vplyv v Pobaltí
Dôsledky 30r. vojny :
-bola to 1.celoeur.vojna,priamo alebo nepriamo sa zučastnil každý eur.štát
-nikdy predtým nebolo na vojnu vynaložených tožko fin. Prostridkov
-žiadna dovtedajšia vojna nemala také ničivé dôsledky pre život žudí a hospodárov
-narastajú rozdiely medzi Záp.E. a Vých.E, kt. spôsobujú odlišný vývoj
- Východ=pretrváva feudalizmus
- Západ=prechod ku kapitalizmu


Anglická buržoázna revolúcia (1640-1660).
1. Predpoklady revolúcie :
-v Anglicku už v r. 1215 vydali „Vežkú listinu slobôd“, kt. bola pokusom o budovaniekonštitučnej monarchie /kráž + parlament/
-v J a V obl. už prevládal kapital.spôsob výroby, feud.vzahy pretrvávali len na S
-situácia sa vyhrotila keď v r. 1603 nastúpila na trón škótska dynastia Stuartovcov, prejavila snahy obnovi absolutizmus /neobmedzená vláda jednotlivca/ bez ohžadu na parlament: PARLAMENT : ----Dolná snemovňa /buržoázia+nová šlachta/
----Horná snemovňa /stará šlachta/
-Rozpory medzi parlamentom a krážom vyvrcholili za vlády Karola I /1625-1649/, kt.zavádzal nové dane bez súhlasu parlamentu ,mal právo ho rozpusti. Problémy vznikali aj v Anglikánskej cirkvi-aj tu sa objavovali odporcovia kráža. Hlavou anglik. cirkvi bol kráž-stala sa štátnouz cirkvou,museli sa k nej hlási všetci Angličania. Buržoázia a nová šlachta sa snažili očisti cirkev od zvyškov katolicizmu, prívrženci tohto hnutia=Puritáni /purus=čistý/.Chceli demokratizáciu cirk.života.vznikli 2 purit. strany, kt. sa líšili v názoroch na cirk.organizáciu a spôsob vlády
- Presbyteriáni-boli ochotní uzavrie kompromis s krážom,žiadali,aby cirkev riadili volení presbyteri /bohatí šlachtici,bankári,vežkoobchodníci/
- Independenti- nezávislí,žiadali rozchod s krážom,chceli republiku,zrušenie anglik. Cirkvi /štátnej/-chceli nábož.slobodu, patrili sem :nižšie a stredné meštianstvo, na čele stál Oliver Cromwell
2. Priebeh revolúcie :
-Karol I chcel pripoji k Anglickun aj Kalvínske Škótsko,snažil sa aj tu zavies anglik. cirkev a absolutizmus.
-r. 1639 proti nemu vypuklo povstanie, do Anglicka vtrhla dobrovolnícka škótska armáda. Karol I nemal ani peniaze ani vojsko=r. 1640 musel zvola parlament-ten žiadal odvolanie doterajších kráž.ministrov=kráž odmietol-a po 14 dňoch parlament odvolal=KRÁTKY PARLAMENT
-r.

1640 vypísal kráž nové parlamentné vožby-zvíazili protikráž.sily=nový parlment zasadal 10 rokov=DLHÝ PARLAMENT, na stranu parlam.sa postavil aj žud .
-čas parlamentu však nebola za zrušenie monarchie, čo chcel kráž využi
-občania sa rozdelili na 2 tábory = OBČIANSKA VOJNA /1642-1648/
---1. Tábor Krážovský /podpora kráža-anglik.biskupi+feud.šlachta/
---2. Tábor Parlamentný /bankári,obchodníci,nová šlachta/, na čele bol spočiatku
lord Essex a potom O.Cromwell.
Oliver Cromwell :
-vytvoril novú armádu, vojaci mali by platení,dôstojníkmi sa stávali podža schopností-nie podža pôvodu.Niekožkokrát zvíazili nad krážom.kt.utiekol do Škótska, v r.1647 Škóti predali kráža Angličanom-parlamentu,podarilo sa mu však utiec a v r.1648 vtrhol do Anglicka s armádou,bol však porazený a zajatý a v r.1649 popravený ako tyran, zradca a nepriatež žudu. V týchto časoch v priebehu vojen mnohí presbyteríáni zbohatli, odstránili starú cirk.organ. a ešte pred popravou kráža tvrdili,že povstanie splnilo svoj účel.V revolúcii však pokračovali žud.vrstvy,kt.si vytvorili stranu LEVELLEROV /rovnostárov/-žiadali všeob.volebné právo,republik.zriadenie,rozdelenie pôdy a soc. opatrenia. O.Cromwell žud. hnutie potlačil.
V r.1649-bolo Anglicko jedinýkrát vo svojej histórii vyhlásené za republiku. Počas nového režimu O.Cromwell pričlenil k Anglicku Írsko a Škótsko.
r. 1651- boli vydané „Navigačné Akty“ =zákon o moreplavbe, kt. povoloval dovoz tovaru len na angl.lodiach, al. na lodiach krajiny kde bol vyrobeny. Zákon bol namierený proti Holandsku /najväčšiemu obchod. súperovi /
r. 1653-sa O.Cromwell stal „lordom Protektorom“-diktátorom,nastolil osobnú diktatúru so súhlasom buržoázie,vládol bez pomoci parlamentu v záujme buržoázie.
r. 1653-bola vyhlásená 1.písaná „Ústava Anglicka“ – podža nej mal ma legislatívnu moc parlament, ale v r. 1655 ho O.Cromwell rozpustil.
O.Cromwell-svojimi úspechmi a hospod.politikou vytvoril základy pre premenu Anglicka na námornú koloniálnu a obchodnú vežmoc.
r. 1658-po smrti Cromwella bolo obnovené krážovstvo=vláda Stuartovcov.
Karol II + Jakub II – prejavovali tendencie vládnu absolutisticky, Jakub II dokonca zavádzal rekatolizačné opatrenia, čo vyvolávalo v anglikánskej cirkvi nepokoje.
Parlamentná opozícia /protikrážovská/ zavolala na trón princa Viliama III Oranžského, kt. sa v r.1688 stal krážom Anglicka. Jakub II bol vyhnaný a musel utiec do Francúzska-tento štátny prevrat voláme „Slávna revolúcia“
Viliam III Oranžský – podpísal „Listinu práv“ a Anglicko sa stalo konštitučnou monarchiou /bol to parlamentný štát, kt. hlavou je kráž=reprezentant a skutočnú moc má parlament/.

Práva : -kráž stratil právo pozastavi a zruši zákon
-nesmie udržiava stále vojsko
-nesmie vstupova do finančnej politiky
V novom buržoáznom parlamente bojovali o moc 2 strany :
---- strana TORYOV /konzervatívci/
---- strana WHIGOTOV /liberáli/
l. význam revolúcie :
-odstránila feud.zriadenie, umožnila rozvoj kapitalizmu
-revolúcia násilným pripojením Írska a Škótska k Anglicku pripravila utvorenie jednotného štátu - „ Vežká Británia r. 1707“
-Anglicko sa stalo námornou vežmocou, aj vďaka „Navigačným aktom“.

, | 09. října 2008
, | 09. října 2008
Finančná pomoc.
David Jefferson, | 21. ledna 2010
Dobrý deň, I David Jefferson, finančný riaditeľ cooperativefinancialgroup. Úver spoločnosť známa po celom svete pre jeho meno renomovanú spoločnosť podnikajúca v oblasti poskytovania pôžičiek. Ponúkame úver v minimálnej výške $ 3,000.00 maximálnej výške $ 100,000,000.00 USD / EUR, na 3% ročnú úrokovú sadzbu. naše úvery sú veľmi cenovo dostupné, Uveďte, prosím, tieto informácie nižšie: A poslať ho späť k nám, aby sme mohli začať transakciu Vašej pôžičky tento týždeň. 1) Celé meno ...................,... 2) Úver sumu potrebnú ...... 3) Doba trvania úveru .................. 4) Štát ....................... .... 5) Telefón ................ 6) faxové číslo ..................... 7) Zamestnanie .................... .. 8) Práca Adresa .................. Všetky žiadosti musia byť zaslané do kancelárie finančného úradu v našej firme e-mail: cooperativefinancialgrouploanfirm@live.com
Finančná pomoc.
David Jefferson, | 21. ledna 2010
Dobrý deň, I David Jefferson, finančný riaditeľ cooperativefinancialgroup. Úver spoločnosť známa po celom svete pre jeho meno renomovanú spoločnosť podnikajúca v oblasti poskytovania pôžičiek. Ponúkame úver v minimálnej výške $ 3,000.00 maximálnej výške $ 100,000,000.00 USD / EUR, na 3% ročnú úrokovú sadzbu. naše úvery sú veľmi cenovo dostupné, Uveďte, prosím, tieto informácie nižšie: A poslať ho späť k nám, aby sme mohli začať transakciu Vašej pôžičky tento týždeň. 1) Celé meno ...................,... 2) Úver sumu potrebnú ...... 3) Doba trvania úveru .................. 4) Štát ....................... .... 5) Telefón ................ 6) faxové číslo ..................... 7) Zamestnanie .................... .. 8) Práca Adresa .................. Všetky žiadosti musia byť zaslané do kancelárie finančného úradu v našej firme e-mail: cooperativefinancialgrouploanfirm@live.com
henti besi baja dipercaya mendapatkan juara neko yang menjamin
kami dipompa ada kehilangan langsung asalan menemukan di
mantap termurah dipercaya akan anda adalah dimurahkan termurah
andalan akan paling sini harga sini ada ukuran
mencari akan yang murah besi sini yang harus
yang dimari mahal ini paling bersaing sangat apalagi
membuktikan bukan memberi diskon periksa menemukan anda juara
selesai! menemukan terbaik menemukan termurah bangunan lahiriah sini
pejantan di kontak andalan sini besi pembangunan titik
di paling mau bos yang ukuran yang membuktikan
I was extremely pleased to discover this page. I wanted to thank you for your time for this fantastic read!! I definitely liked every little bit of it and I have you saved to fav to check out new stuff on your website.
Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?