Objednajte si podklady pre seminárne práce, referáty, slohové práce a iné odborné texty na www.seminarkybezprace.sk

1. Newtonov pohybový zákon

Kategorie: Fyzika a astronómia (celkem: 394 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 8824×

Příbuzná témata1. Newtonov pohybový zákon

Newtonov zákon zotrvačnosti hovorí:
Existuje vzťažná sústava, vzhľadom na ktorú sa pohybový stav hmotného bodu nemení, ak hmotný bod nepodlieha vplyvu iných telies.
Pohybový stav značí v tejto vete rýchlosť s ohľadom na jej absolútnu hodnotu aj smer. Podľa Newtonovho zákona zotrvačnosti hmotný bod, ktorý sa vzhľadom na vhodne vybranú vzťažnú sústavu nepohybuje, bez vonkajšieho účinku ostane vzhľadom na túto sústavu pohybuje rýchlosťou v, túto rýchlosť si podrží a teda pohybuje sa dlho rovnomerne pozdĺž stále tej istej priamky.
Teleso konečných rozmerov, čo je však už dôsledok Newtonových zákonov platný pre pohyb hmotných bodov, pohybuje sa vo všeobecnosti tak, že len jeden bod telesa, jeho tak nazývaný hmotný stred, pohybuje sa tak ako hmotný bod: bez vonkajších účinkov ostáva v pokoji, alebo sa pohybuje rovnomerne a priamočiaro. Teleso – okrem translačného pohybu, daného pohybu jeho hmotného stredu – sa vo všeobecnom prípade otáča ešte okolo svojej vlastnej osi idúcej týmto bodom a poloha osi sa v telese aj v priestore prípadne ustavične mení.
Newtonov zákon zotrvačnosti predpokladá existenciu vzťažnej sústavy, vzhľadom na ktorú sa hmotný bod, ak nepodlieha vonkajším vplyvom, pohybuje rovnomerne pozdĺž priamky. Avšak Newtonov zákon zotrvačnosti netvrdí, že by to bola sústava viazaná na nejaké vo vesmíre konkrétne jestvujúce teleso. Pripúšťa teda, že sa teda táto sústava prípadne pohybuje vzhľadom na všetky telesá. Nazýva sa inerciálna vzťažná sústava (z latinského slova inertia  zotrvačnosť). Z astronomických pozorovaní však vyplýva, že sústava viazaná na stálice, je prakticky inerciálna. Inerciálna je napr. sústava, v ktorej začiatok je v strede Slnka (v hmotom strede slnečnej sústavy) a ktorej osi smerujú k ľubovoľne zvoleným stáliciam.
Nech je sústava S, viazaná na teleso T, inerciálna. Sústava S nech je viazaná na teleso T, ktoré sa vzhľadom na teleso T pohybuje translačne, konštantnou rýchlosťou v0. Pretože sústava S je inerciálna, ľubovoľný hmotný bod P, ak nepodlieha účinkom iných telies, pohybuje sa vzhľadom na sústavu S istou rýchlosťou v, ktorá sa z časom tiež nemení.Potom podľa vzorca:
v = v0 + . r + v

hmotný bod P pohybuje sa potom vzhľadom na sústavu S rýchlosťou:

v = v – v0 – (. r) = v – v0 = const

alebo  = 0.

Inerciálna je teda aj sústava S. Ak teda existuje jedna inerciálna sústava, je ich nekonečne mnoho: všetky sústavy sú inerciálne, ktoré vzhľadom na nájdenú jednu konajú rovnomerný a priamočiary translačný pohyb ( v0 = const,  = 0 ), a všetky sú fyzikálne rovnocenné.
Nech je na teleso T viazaná vzťažná sústava je inerciálna a že teleso T sa vzhľadom na teleso T pohybuje tak, že tento pohyb nieje rovnomerná a priamočiara translácia. Tak potom rýchlosť nejakého bodu P vzhľadom na teleso T je v = conts, je rýchlosť tohto bodu vzhľadom na teleso T

v = v – v0 – (. r)  constNa takto pohybujúce sa teleso T viazaná vzťažná sústava nie je teda už inerciálna, inými slovami: pre pohyb hmotného bodu vzhľadom na takto sa pohybujúce teleso neplatí Newtonov zákon zotrvačnosti.
Vzťažný systém viazaný na našu planétu nie je teda inerciálny. Ale pretože naša Zem obieha okolo Slnka rýchlosťou, ktorej smer a hodnota sa pomerne málo menia, a pretore sa okolo svojej osi otáča aj pomerne malou uhlovou rýchlosťou, pri riešení mnohých mechanických úloh môžeme s dostatočnou presnosťou aj vzťažný systém viazaný na našu Zem predpokladať za inerciálny.
Mechanické javy veľmi presvedčivo naznačujú platnosť zákona zotrvačnosti, ktorý však jednako bezprostredne experimentálne nemožno overiť, lebo 1. vzťažný systém viazaný na Zem nie je dokonale inerciálny a 2. podmienky pokusu nemožno voliť tak, aby na pozorované teleso iné telesá vôbec nepôsobili. Platnosť zákona zotrvačnosti potvrdzuje iba dokonalá zhoda dôsledkov so skutočnosťou, ktoré z neho vyplývajú. Stav pokoja telies vzhľadom na zemský povrch, ktorý pozorujeme denne na rôznych predmetoch, nie je podmienený tým, že na tieto telesá nepôsobia nijaké vonkajšie vplyvy, ale tým, že sa tieto vplyvy prakticky navzájom kompenzujú. Ostávajúce výsledne pôsobenie má za následok, že teleso sleduje pohyb príslušného miesta povrchu Zeme, pričom vzťažná sústava viazaná na zemský povrch nie je inerciálna. Na teleso, ktoré pokojne stojí na podlahe miestnosti, pôsobí zemská príťažlivosť, ale aj odpor podložky, ktorý vplyv zemskej príťažlivosti ruší.
Omnoho ľahšie než o platnosti zákona zotrvačnosti pre pohyb vzhľadom na vhodne zvolené teleso, môžeme sa presvedčiť o jeho neplatnosti pre pohyb vzhľadom na telesá, ktoré vzhľadom na predošlé sú v nerovnomernom pohybe translačnom, alebo sa otáčajú.

Guľa spočívajúca na vodorovnej podlahe železničného vozňa sa rozbehne smerom k lokomotíve, ak vlak zmenšuje svoju rýchlosť, a v smere opačnom, ak sa rýchlosť vlaku zväčšuje. Ak vlak stáča vpravo, guľa odbehne vľavo (odstredivá sila).

, | 26. května 2008
, | 26. května 2008
, | 19. prosince 2009
aaaa ja nechaaapem fyzike!! mna sa na nic nepytajte!! cmuk
, | 19. prosince 2009
fyzikaaaaa lalalalala hihi
AKO JE MOžNé žE V ABECEDNOM GRAFITOVOM DOZIMETRICKOM PíSME Sú PíSMENá S OBLýM SPODNýM BOKORYSOVýM OZNAMOVACíM ZáKLADOM žE NA NE NEPôSOBý TEN ZEMSKý ATOMOVý GRAFITOVý NEUTRONOVý RáDIOA
Ferdinand Piecka bytom Lisková č. d. 372 okres Ružomberok Slovakia, | 30. srpna 2012
ZNOVU VáS POZDRAVUJEM VáS STARýCH GRAFITOVýCH ATOMOVýCH NEUZNáVAJúCICH PRVOTU ATOMOVéHO +++++++++++++++++++++GRAFITU+++++++++++++++++++++ VO VšETKOM čLOVEKA NAšEJ PODOBY MUžA A žENY FIZYKOV --------MAZáKOV A SUPRáKOV-------- A VáS FIZYčKY --------MAZáčKY A SUPRáčKY-------- JA STARý GRAFITOVý ATOMOVý TERMONUKLEáRNY JADROVý FIZYK FERDINAND PIECKA Z LISKOVEJ ZO SLOVENSKA KTORý SA JADROVOU GRAFITOVOU FIZYKOU ZAOBERá Už OD PIATEJ TRIEDY ZáKLADNEJ šKOLY Z HODINY FIZYKY KTORá MY BOLA POVYNNE NARIADENá Už AKO MALéMU CHLAPCOVY VTEDY DESAťROčNéMU A Už VTEDY SOM POCHOPYL ++++++++++++++ATOMOVý TRECí PLUTOKRATICKý ZáKON++++++++++++++ TRIE Dá A AKO NA ATOMOVú POTVORU V PIATEJ +++++++++++TIEDE+++++++++++ CELKOM JEDNODUCHO PREHODENíM GRAFITOVýCH **************ATOMOVýCH NEUTRONOVýCH*************** DOZIMETRICKýCH ABECEDNýCH /////////////SLABíK///////////// V SLOVE TRIEDA NA TRIE Dá V ATOMOVEJ GRAFITOVEJ RáDIOAKTíVNEJ PRAXI TO ZNAMENá AKO JEDEN Z ATOMOVýCH GRAFITOVýCH PRíKLADOV Z HľADISKA ------------------ATOMOVEJ TRECEJ MECHANICKEJ TERMODINAMIKY------------------ ZNAMENá AKO PRíKLAD KED PREHODíM TRECOU ///////// šKRTACOU-šPRTACOU ZáPALKOU///////// O ATOMOVú GRAFITOVú ***********NEUTRONOVú-FOSFOROVú SíROVú HRANU*************OBALU ZáPALKOVEJ KRABYčKY ..................................................................................................................A NáSLEDNE ATOMOVýM GRAFITOVýM šKRTNUTíM-šPRTNUTíM PREHODENíM ZáPALKOVEJ SíROVEJ ZáPALKY ROZNETKY POMOCOU PRíRODNéHO PRAPRAPRAPRAPRAPRAPRAPRATERMODINAMICKéHO JAVU TRIE Dá MA LEPšIE POCHOPENIE MOJíCH PSEUVEDáTORSKýCH KOLEGOV A KOLEGíň FIZYKOV A FIZYčIEK *************PRIRODZENýM TRENíM************** SOM SPôSOBYL JA ATOMOVý GRAFITOVý VEDEC A POZOROVATEľ +++++++FERDINAND PIECKA Z LISKOVEJ++++++++ NAJLACNEJší NAJMENší ***************** NAJBEZPEšNEJší**************** ************************************NAJBEZPEčNEJší********************************** ************************************NAJBEZPEčNEJší********************************** ************************************NAJBEZPEčNEJší********************************** ************************************NAJBEZPEčNEJší********************************** ************************************NAJBEZPEčNEJší********************************** ************************************NAJBEZPEčNEJší********************************** ************************************NAJBEZPEčNEJší********************************** ATOMOVý GRAFITOVý JADROVý TERMONUKLEáRNY VýBUCH INAK ODBORNE POVEDANé SKLOVYTý FAREBNý čIERNY KOSMICKý NEUTRONOVý DIERO ALEBO NA VEDECKé ATOMOVé DOPLNENIE +++++++++KVAZAR+++++++++ A čO SOM EšTE OBJAVYL PRY TOM ATOMOVOM GRAFITOVOM ++++++++++šKRTNUTí-šPRTNUTí NAšPRTANí++++++++++ ATOMOVéHO FOSíLNEHO GRAFITOVéHO RáDIOAKTíVNEHO OHňA Z HľADISKA *********************NEWTONOVHO POHYBOVéHO ZáKONA********************** žE PRY TOM PRIRODZENOM ATOMOVOM TRECOM POHYBOVOM GRAFITOVOM šPRTACOM ZáKONE ///////////////////// ATOMOVéHO VýBUCHU/////////////////////// POHYBOVEJ GRAFITOVEJ SíROVEJ FOSFOROVEJ MAGNETICKEJ ZáPALKY A POHYBOVEJ TRECEJ SýROVEJ FOSFOROVEJ TRECEJ MAGNETICKEJ DRáHY STENY HRANY *********************OBALU*********************** *********************OBALU*********************** *********************OBALU*********************** *********************OBALU*********************** *********************OBALU*********************** *********************OBALU*********************** *********************OBALU*********************** *********************OBALU*********************** PLNEJ NALáDOVANEJ ZáPALKOVEJ KRABYčKY +++++++++++++++++ATOMOVOU GRAFITOVOU DREVENOU ZošLACHTENOU RáDIOAKTíVNOU VýBUšNINOU+++++++++++++++++++++ A čO SA STALO-NESTALO GRAFITOVO ATOMOVO JADROVO MNE STARéMU GRAFITOVéMU JADROVéMU TERMONUKLEáRNEMU VEDCOVY FIZYKOVYGRAFITKOVY +++++++++++++++FERDINANDOVY PIECKOVY++++++++++++++++ Z LISKOVEJ ZO SLOVENSKA PRY TOMTO PRASTAROM PRIRODZENOM-UMELOM GRAFITOVOM ATOMOVOM ZáPALKOVOM +++++++++++++++TERMONUKLEáRNOM VýBUCHU+++++++++++++++++ MY NEROSTRHLO GRAFITOVý ATOMOVý NEUTRONOVý NEUTRíNOVý KOVOVO-PAPIEROVý-DOZIMETRICKý-GRAFOLOGICKý-GRAFICKý-PRVKOVý-POHYBOVO ****************NARAS STATICKý POHYBOVý****************** OBAL +++++++++++++++++JEDNODUCHEJ GRAFITOVEJ ATOMOVEJ BOMBY++++++++++++++++++++ A PRY TOMTO VýBUCHU SOM ZáROVEň+++++++++++++++++++++++++++++AUTOMATICKY++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++AUTOMATICKY++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++AUTOMATICKY++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++AUTOMATICKY++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++AUTOMATICKY++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++AUTOMATICKY++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++AUTOMATICKY++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++AUTOMATICKY++++++++++++++++++++++++++++++++++ čISTO ODBORNE VEDECKY SERIOZNE VYTVORYL NA VEľMY KRáTKU DOBU NIEKOľKO MILISEKúND VáM ZNáMU PSEUVEDáTORSKýM FIZYKOM A FIZYčKáM NA čELE S VAšíM OTCOM VäčNEJ GRAFITOVEJ ATOMOVEJ DIEROVEJ čIERNEJ FAREBNEJ NEUTRONOVEJ SPROSTOSTI +++++++++++++OPPENHEIMEROM+++++++++++++++ GRAFITOVú čIERNU FAREBNú OHňOVú RáDIOAKTíVNU ATOMOVú KOSMICKú SPRáVNE TEN NEUTRONO *********DIERO*********RAS SA PýšE Tá čIERNA NEUTRONOVá KOSMICKá DIERA V žENSKOM GRAFOLOGICKOM GRAMATICKOM ATOMOVOM DOZIMETRICKOM RODE A RAS SA PýšE V MUžSKOM GRAFOLOGICKOM GRAMATICKOM ATOMOVOM DOZIMETRICKOM RODE A TO TEN čIERNY NEUTRONOVý KOSMICKý KVAZAR ++++++++++++++AKO JE MOžNý TENTO GRAFITOVý ATOMOVý DVOJFáZOVý RáDIOAKTíVNY DOZIMETRICKý PARADOX++++++++++++++++ Z HľADISKA ***************PRINCíPU*************** ***************PRINCíPU*************** ***************PRINCíPU*************** ***************PRINCíPU*************** ***************PRINCíPU*************** ***************PRINCíPU*************** ***************PRINCíPU*************** ***************PRINCíPU*************** BEZPEčNEJ JEDNOSMERNOSTI MERANIA TOHO GRAFITOVéHO ATOMOVéHO KOSMICKéHO +++++++++++++ TEN RáDIOAKTIVYTA++++++++++++++ JEDNOSMERNýM NEOMYLNýM MERACíM GRAFITOVýM DIZIMETROM ALE IBA NA JEDLý DESTINAčNý DOZIMETRICKý SPôSOB NEUTRONOVýCH POTRAVýN KTORé NIE Sú NEJEDLO OžIERENé TOU +++++++++PLUTONIOU TOPOLPOLONIOU URáNIOU TORIOU CéZIOU RáDIOU VODíKOU METáNOU ARGONOU HéLIOU DUSíKOU ACETYLéNOU A INýMY TEčúCIMY PERIODICKýMY KRáMOVýMY KRVAVýMY SMRTIACIMY JEDOVATýMY GRAFITOVýMY PRVKAMY++++++++++ A AKO KAžDý GRAFITOVý ATOMOVý JADROVý TERMONUKLEáRNY VýBUCH KTORý JE AUTOMATICKY GRAFITOVý čIERNY FAREBNý NEUTRONOVý KOSMICKý DIERO PRY VYSLOVENí ////////////// KOSMICKý DIERO/////////////// CíTITE AUTOMATICKY VAšíM PRECíTENíM KAžDý Z NáS DNEšNýCH ľUDí MUžA A žENY NEUTRONOVý++++++++++++++ODPALOVACí ODPOR++++++++++++++ A TEN ODPALUJE TO GRAFITOVO ATOMOVO PYROTECHNICKY VEDECKY ZNAMENá žE KAžDý Z NáS SME OD NARODENIA AUTOMATICKY *************KAžDý**************** NA TEJTO PLANéTE GRAFITOVý ATOMOVý JADROVý TERMONUKLEáRNY FIZYCI A ZáROVEň TO VEDECKY POTVRDZUJE MOJE OBJAVENIE MNOU GRAFITOVýM ATOMOVýM JADROVýM TERMONUKLEáRNYM VEDCOM FIZYKOMGRAFITKOM ************FERDINANDOM PIECKOM************** KAžDý GRAFITOVý NEJEDLý JADROVý TERMONUKLEáRNY NEUTRONOVý VýBUCH JE ZáROVEň čASOVOPRIESTOROVO PRIESTOROVOčASOVO GRAFITOVý čIERNY FAREBNý KOSMICKý NEJEDLý NEUTRONOVý TERMONUKLEáRNY DIERO A číM JE TO VEDECKY DOZIMETRICKY VEDECKY SERIOZNE POHYBOVO STATICKY +++++++++++++++++++++POTVRDENé++++++++++++++++++++++++ *********************VELIčINAMY*********************** PRIESTOR JE VELIčINA ----------------TERMONUKLEáRNY---------------- NA DOPLNENIE PRE TýCH PSEUVEDáTORSKýCH FIZYKOV AKO NAPRíKLAD OPPENHEIMER /////////////áRNY/////////////áR//////////////// čAS JE VELIčINA-------------MILISEKúND-------------- A OPäť NA VEDECKé SERIOZNE DOPLNENIE PRE TýCH PSEUVEDáTORSKýCH FIZYKOV AKO OPPENHEIMER ///////////////SEKúND/////////////KúND/////////////// TAK KDE SA NA MňA FERDINANDA PIECKU Z LISKOVEJ ZO SLOVENSKA HRABEš TY OPPENHEIMER A VY OSTATNý ++++++++++++AKOžE JADROVý+++++++++++++ FIZYCI TO LEN ABY STE VY VšETCI OSTATNý VEDELI AKý JE ++++++++++++ATOMOVý++++++++++++++ ++++++++++++ATOMOVý++++++++++++++ ++++++++++++ATOMOVý++++++++++++++ ++++++++++++ATOMOVý++++++++++++++ ++++++++++++ATOMOVý++++++++++++++ ++++++++++++ATOMOVý++++++++++++++ ++++++++++++ATOMOVý++++++++++++++ ++++++++++++ATOMOVý++++++++++++++ ROSDIEL MEDZI MNOU STARýM GRAFITOVýM ATOMOVýM JADROVýM TERMONUKLEáRNYM VEDCOM FIZYKOMGRAFITKOM FERDINANDOM PIECKOM KTORý PODPORUJE VžDY LEN A LEN GRAFITOVý TEN RáDIOAKTíVNY JADROVý TERMONUKLEáRNY KOSMICKý FOTOSYNTéZNY JEDLý ELIPSOVYTO ZAKRYVENý NEUTRONOVONEUTRíNOVý ENERGETICKý TUNEL A NIE AKO VY ATOMOVý SOMáRSKY PLAGIáTORSKý NAPODOBYTELIA DNEšNéHO NEJEDLéHO TOXICKéHO PRáZDNEHO VáKUOVéHO RTG SMRTIACEHO KOSMICKéHO PRIESTORU TAKžE S TOHTO TU čO SOM VYSOKO VEDECKY ODBORNE TECHNICKY SERIOZNE GRAFITOVO GRAFOLOGICKY GRAFICKY DOZIMETRICKY NAPýSAL MNE FERDINANDOVY PIECKOVY Z LISKOVEJ Z OHRANIčENéHO HORIZONTáLNEHO KOSMICKéHO UZAVRETéHO OTVORENéHO NEUTRONOVéHO DIERO-KVAZARU +++++++++++SLOVENSKA+++++++++ PRY TOM VEDECKOM PRíKLADE šKTNUTíM DREVENOU ZáPALKOU ZáROVEň šPRTANíM TO PO čESKY ZNAMENá UčENíM MNE ***************** OBAL ********************** ATOMOVEJ BOMBY NEROSTRHLO A MáM TO POTVRDENé PRAKTICKY AKO AJ TEORETICKY A VáM SA TO DEJE PRY KAžDOM VAšOM GRAFITOVOM ATOMOVOM JADROVOM TERMONUKLEáRNOM POKUSE VáM ROSTRHNE OBAL ATOMOVEJ BOMBY Už SY RAS A NAVžDY NA VEKY VEKOU +++++++++++++++++++++++++ZAPAMäTAJTE+++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++ZAPAMäTAJTE+++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++ZAPAMäTAJTE+++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++ZAPAMäTAJTE+++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++ZAPAMäTAJTE+++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++ZAPAMäTAJTE+++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++ZAPAMETAJTE+++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++ZAPAMETAJTE+++++++++++++++++++++++++++++ žE PRI KAžDOM GRAFITOVOM ATOMOVOM JADROVOM TERMONUKLEáRNOM VýBUCHU KTORý VY ANALFABETI SOMáRY Iá Iá Iá Iá Iá Iá Iá Iá FIZYCI A FIZYčKY čO ROBýTE SA NESMIETE KRYť VZDIALENOSťOU BUNKROM PANCIEROM OD EPICENTRA VýBUCHU BODU NULA JEDNODUCHO KOSMICKY GRAFITOVO ATOMOVO PYROTECHNICKY PYROMANSKY MUSíTE BYť V EPICENTRE ATOMOVéHO VýBUCHU A ZáROVEň GRAFITOVéHO FAREBNéHO čIERNEHO NEUTRONOVéHO KOSMICKéHO DIERO PREžIť S SMRTIACIMY RáDIOAKTíVNYMY RTG ALFA BETA GAMA žIARENIAMY BES VEDLAJšíCH SMRTEľNýCH úRAZOVýCH NáSLEDKOV VYBUCHNúť VáM TO ATOMOVO GRAFITOVO MôžE ALE VáM TO NESMIE ROSTRHNúť OBAL BOMBY A NESMIE VáS TO ANI ZABYť ANI ROSTRHAť ANI ZRANIť INAK JE PO TOľKýCH POKUSOCH čO STE TU DOTERAS K DNEšKU 30 08 2012 NAROBYLY NA HOVNO INAK VEDECKY SERIOZNE ODBORNE TECHNICKY SA HOVORý ++++++++++++++AKý PáN TAKý KRáM+++++++++++++++ JEDNODUCHá RADA ODO MňA STARéHO GRAFITOVéHO ATOMOVéHO MAZáKA A INTRIGáRA FERDINANDA PIECKU PRE VáS KOSMICKýCH ELEKTRáRENSKýCH FOSíLNYCH PLAGIATOROV-NAPODOBYTEľOV-MRTVEHO VESMíRU NýMANDOV FIZYKOV A FIZYčKY ZABAľTE TO A***********************HOTOVO++++++++++++++++++++PRE VáS BUDTE RADšEJ NEZAMESTNANý NAPáCHATE TýM MENEJ šKODY MNE Tú DOZIMETRICKú KOVOPAPIEROVú BOMBOVú šKATUľKU NAPLNENú BEžNOU GRAFITOVOU ATOMOVOU JADROVOU TERMONUKLEáRNOU NáPLňOU NEROSTRHLO A JA SOM BOL V čASE VýBUCHU ATOMOVEJ VýBUšNINY V EPICENTRE V MOJEJ RUKE TAKžE čASOVOPIESTOROVO PRIESTOROVOčASOVO NEUTRONOVO KOSMICKO DIEROVO SOM SA NANOVO PRAKTICKY NARODIL A NIE RELATíVNE čO TO TAM DALší TVRDí TEN DALší SOMáR ATOMOVEJ SPROSTOSTI JEDEN KAMEň +++++++++EINSTEIN+++++++++ LEBO JA SOM PRAKTIK VEDEC OBJAVYTEľ ++++++++++++++++POLYHYSTOR+++++++++++++++++FERDINAND PIECKA Z LISKOVEJ Z HORYZONTáLNEHO KOSMICKéHO NEUTRONOVéHO RTG KVAZARU A žIJEM ZAKAžDýM PO KAžDOM MOJOM GRAFITOVOM ATOMOVOM PYROMANSKOM TERMONUKLEáRNOM ODSTREľOVANí NA MOJOM SúKROMNOM+++++++++++++++TERMONUKLEáRNOM++++++++++++++++POLYGONE KTORý SOM SY POSTAVYL TU DOMA NA STREDNOM SLOVENSKU ZA SVOJE VLASTNé PENIAZE DOKONCA VLASTNíM BEZ POVOLENIA NAJBESPEčNEJší NAJMENší ROVNO NEUTRONOVONEUTRíNOVý GRAFITOVý ATOMOVý JADROVý TERMONUKLEáRNY +++++++++++++++++++++++REAKTOR+++++++++++++++++++++++++KTORý SOM SY SáM POSTAVYL PO VLASTNOM GEOLOGICKOM PRIESKUME Z ATOMOVýCH KOMPONENTOV KTORé BEžNE DOSTAť KúPYť V KAžDOM ELEKTROTECHNICKOM ATOMOVOM ELEKTRICKOM OBCHODE A NA SKORO KážDú SúčIASTKU S KTORýCH SOM TEN MôJ NAJMENší NAJMODERNEJší NAJBESPEčNEJší GRAFITOVý JADROVý TERMONUKLEáRNY ATOMOVý *************** REAKTOR*****************POSKLADAL MáM DAňOVý DOKLAD PARAGOM A NIK NA TOMTO SVETE MA NEMôžE OBVYňOVAť Z TOHO čO SOM GRAFITOVO ATOMOVO JADROVO TERMONUKLEáRNE DOKáZAL SáM JA FERDINAND PIECKA Z LISKOVEJ ZO SLOVENSKA ..................................................................................................................A TAKTO POCHOPENú BOJOVú NEJEDLú JEDOVATú NEUTRONOVú ATOMOVú ++++++++++FIZYKU++++++++++ SA JA ATOMOVý POZOROVACí GRAFITOVý VEDEC FERDINAND PIECKA Z LISKOVEJ ZO SLOVENSKA ZAUJíMAM úPLNE OKRAJOVO ************LEN AKO KONíčEK************ A TERAS TáKá KONTROLNá ATOMOVá SOLIACA JODOVá A NIE JODLOVá GRAFITOVá ZAMERIAVACIA DOZIMETRICKá HISTORICKá čASOVá KONCENTRAčNá DESTILAčNá CHEMICKá EKOLOGICKá +++++++++++++OTáZOčKA+++++++++++++ AKO JE GRAFITOVO ATOMOVO MOžNé žE OBCHODNé REťAZCE V TEJTO DOBE OSEMDESIAT ROKOV OD SPUSTENIA PRVEJ ZLE HORIACEJ DUSYVEJ GRAFITOVEJ ATOMOVEJ REťAZOVEJ REAKCIE FERMIM SA V OBCHODOCH V REKLAME PROPAGUJE +++++++++++++++++++++++++MORSKá SOľ+++++++++++++++++++++++++++++AKO LEPšIA CHUťOVO BESPEčNE SOľ NA SLOVENSKU AKO SOľ Z PREšOVSKéHO SOLIVARU ..................................................................................................................A TEN PREšOVSKý SOLIVAR JE Už OD NEDáVNEJ DOBY ZRUšENý KážDá ATOMOVá ELEKTRáREň DNEšNéHO NESPRáVNEHO +++++++++++++GRAFITOVéHO+++++++++++++++TYPU POTREBUJE NA CHLADENIE GRAFITOVéHO ATOMOVéHO DUSNéHO REAKTORA DOSTATOčNý ZDROJ +++++++++++++++++čISTEJ VODY++++++++++++++++ ..................................................................................................................čO JE TO VLASTNE OCEáN MORE čO PO SLOVENSKY MORE ZNAMENá CIGA TO ZNAMENá žE MORE DýCHA KEDžE DýCHA MORE TAK DýCHA AJ OCEáN A VšETKY TEKUTé VODNé ATOMOVé SPáDY AUTOMATICKY BUD V PROMILE ALEBO V PERCENTáCH PADAJú DO OCEáNOV A DO MORý TO ZNAMENá žE OCEáNY A MORIA Sú ZáSOBáRNE TEKUTEJ GRAFITOVEJ ATOMOVEJ ENERGIE A ZáROVEň Sú AUTOMATICKY úLOZISKOM ATOMOVéHO JADROVéHO TERMONUKLEáRNEHO ODPADU VYTVORENéHO BUD PRíRODOU KOSMICKOU TRECOU GRAFITOVOU TERMONUKLEáRNOU ZRážKOU METEORITU ASTEROIDU A PODOBNE ALE HLAVNE NEZMYSELNýMY TRECíMY GRAFITOVýMY TERMONUKLEáRNYMY POKUSMY ROZOžRATýCH BOHATýCH FIZYKOV A FIZYčIEK ..................................................................................................................A ZA TýCH OSEMDESIAT ROKOV UMELéHO PRášENIA NEJEDLéHO TOHO RáDIOAKTIVYTA PO CELEJ TEJTO PLANéTY DOZIMETRICKY STúPLA NEúMERNE SILA RáDIOAKTíVNEHO ZAMORENIA JA TO U NáS NA LIPTOVE VYDíM NA SKALáCH OKOLITýCH HORYZONTáLNYCH HôR KED SA PREDSTAVýM POMOCOU MOJEJ NEUTRONOVEJ PAMäTE S KTOROU SOM SA NARODIL DO TýCH OKOLITýCH HORYZONTáLNYCH OKOLITýCH HôR CHOčSKé POHORIE SOM ZAčAL CHODIť AKO DESAť ROčNý A Už VTEDY SOM SY VšíMAL FARBU SKáL NA POVRCHU KOPCOV A AKO SOM Už UVIEDOL OD PIATEJ TRIEDY ZáKLADNEJ šKOLY OD HODINY FIZYKY SA ZAUJíMAM O JADROVú FIZYKU MOJíM NEUTRONOVýM MYSLENíM A POZOROVANíM OKOLIA PRíRODNýCH JAVOV AKO DúHY FAREBNé GRAFITOVé VáPENCOVé KRIEDY FAREBNéHO SKLA FAREBNýCH FASáD DOMOV HRADOV KNíH A TERAS MáM JA FERDINAND PIECKA 42 ROKOV A VYšE DVADSAť ROKOV SOM NEBOL NA TýCH MIESTACH HORY KDE TIE SKALY TRčIA ZO ZEME A HNED NA PRVý POHľAD SOM SA NEUTRONOVO GRAFITOVO DOZIMETRICKY FAREBNE ATOMOVO UVEDOMYL ZľAKOL žE TIE SKALY SIVOčIERNO STMAVLI A NAVYšE TAM VO VEľKOM ROSSAHU POSTúPYLA V URčITýCH MIESTACH ++++++++++++EROZIA+++++++++++++ A STALO SA TO RáRIOAKTíVNYM TOXICKýM SPáDOM ..................................................................................................................TIE SKALY Sú úPLNE SIVOčIERNE A JA AKO SA ICH PAMäTáM S PRED TRIDSIATICH ROKOV VTEDY BOLY SVETLé A SIVá FARBA JE Z HľADISKA GRAFITOVéHO ATOMOVéHO DOZIMETRICKéHO OžIARENIA FARBA POPOLA+++++++++++++++++TORIA++++++++++++++++++LANTáNU+++++++++++++++++++++CéRU+++++++++++++++++++++++ A TO ATOMOVé ZOSYVENIE SčERňANIE JE DO URčITEJ HLBKY NAJVIAC JE HO NA POVRCHU NA SAMOM ZAčIATKU HOVORý SA TO MU **********************PRIESAK************************** DO URčITEJ HLBKY INAK POVEDANé +++++++++++++++++++++++++GRAFITOVé FAREBNé ATOMOVé OžIARENIE++++++++++++++++++++++++++++A S TOCHTO OžIARENéHO ZAčIATKU SKáL SA VYRáBAJú NAJLEPšIE GRAFITOVé ATOMOVé VýBUšNINY PRíRODNE ALEBO UMELO čLOVEKOM JE TO ISTé AKO SA PO SPáLENí /////////// STROMOV A RASTLíN//////////////ZíSKAVA čISTé GRAFITOVé Už ATOMOVO ZAPáLENé VYžARUJúCE TORIUM ALEBO SPáLENIM SKAMENELéHO *************** ANTRACITU ****************SA OPäť ZíSKA ZAPáLENé GRAFITOVé TORIUM PERFEKNEJ ATOMOVEJ KVALITY KTORé POTOM IDE NA DALšIE TRECIE ATOMOVé ZOšLACHTENIE OžAROVANIE DESTILOVANIE SAMOVOLNé REťAZOVé VYžAROVANIE SýTENIE KONCENTROVANIE A VýSLEDNý PRODUKT JE LACNEJšIA ATOMOVá GRAFITOVá BOMBA AKO ++++++++++URáNOVá+++++++++ A PRETO JE LACNEJšIA LEBO SA PRY VýROBE ATOMOVEJ BOMBY Z TORIA DEJE TO ISTé AKO KED SA VYSLúCHAJú MALé DETI A DOSPELý VOJACI NEJAKEJ šPECIALNE CVYčENEJ JEDNOTKY TRéNOVANEJ NA TELESNé *****************MUčENIE****************** A KEDžE Tá TORIUM JE čASOVO MLADšIA JE PODDAJNEJšIA NA ZABýJANIE A PRYPRAVENEJšIA ZABYť TOHO NA KOHO JU PRYPRAVYLY AKO Tá URáNIA ..................................................................................................................A TENTO ISTý TRECí GRAFITOVý ATOMOVý ZáKON POUžILA POľKA SKLODOWSKá PRY OBJAVOVANí RáDIA Z JáCHYMOVSKéHO SMOLINCA AKO I DALšIEHO RáDIOAKTíVNEHO PRVKU A JA FERDINAND PIECKA SOM HO OPäTOVNE POUžIL MNOHOKRáT V MNOHýCH čINNOSTIACH ENERGETICKéHO ODBORNíKA THERMOTECHNIKA +++++++++++++INšTALATéRA++++++++++++++VODáRA-KúRENáRA PRY PODPALOVANí ATOMOVéHO RáDIOAKTíVNEHO FOSíLNEHO FOTOSYNTéZNEHO OHňA TRECOU GRAFITOVOU SýROVOU ATOMOVOU ZáPALKOU PRY ODKôROVANí KôRY SEKEROU OBOJRUčNýM NOžOM IHLIčNATýCH DREVýN PRED NAKAZENýMY NAPLNENýMY BOJOVOU RáDIOAKTYVYTOU LYKOžRúTMY ++++++++++++++++++TU JE ATOMOVý POVRCHOVý PARADOX++++++++++++++++ žE Tý JADROVý FIZYCI A FIZYčKY KTORý VYRáBAJú JADROVé BOMBY Z LYKOžRúTOV-KôROVCOV ZAKáZALI ZLIKVYDOVANIE ICH ZLIKVYDOVANIE A ZATAJILI VAKCíNU PROTI *************LIKOžRúTOM************** TO JE čO čO JA VšETKO VYDíM V TOMTO GRAFITOVOM ATOMOVOM RáDIOAKTíVNOM ABECEDNOM++++++++++DOZIMETRY+++++++++++TO JE TEDA PORIADNY ATOMOVý GRAFITOVý EKOLOGICKý **************DýCHACí*****************PODVOD A TO ISTé PLATí AJ PRE ľUDSKú KOžU LEBO AKO PRVá ZACHYTáVA SMRTEľNé RTG ALFA BETA GAMA žIARENIA A POTOM SA NEHUMáNNE PROTI ľUDKOSTI ODOBERú KOžNé VZORKY Z RANENýCH ľUDí CIVYLOV VOJAKOV ZVIERAT ALE I Z MRTVYCH CIVYLOV VOJAKOV ZVIERAT STROMOV RASTLíN++++++++TOPOľPOLONIUM+++++++++žE VRAJ NA *************OBRANNé účELY************** ALE čERTA STARéHO A STýM SúVYSý KOSMETIKA PLASTICKé OPERáCIE +++++++++++++A ľUDIA ZVERTE SA DO OPATERY TAKýCHTO MESIAROV+++++++++++++KAZYSVETOU FUJ žE SA GRAFITOVO ATOMOVO NEHAMBýTE ..................................................................................................................A AKO SOM Už GRAFITOVO RáDIOAKTíVNE GRAFOLOGICKY ATOMOVO UVIEDOL NETREBA SY MýLIť JOD V šTíTNEJ žLAZE S JODLOM LEBO KED JE JOD V šTíTNEJ žLAZE GRAFITOVO ATOMOVO +++++++++++++++++ KONCENTROVANE +++++++++++++++++OžIARENý TOU STRONCIOU A TáTO KRáMOVá čI TEKUTá ALEBO PLYNNá STRONCIA POTOM GRAFITOVO KONCENTROVANE NAHáňA NA TOM VYHáňACOM ZAJATECKOM POSLEDNOM POCHODE Tú PRE NáS POTREBNú V šTíTNEJ *************žLAZE***************Tú KALCIUM A TO ZASE PRETO LEBO Tá KRáMOVá žENSKá KALCIUM JE MLADšIA A TEDA JE SLABšIA AKO Tá KRáMOVá Tá STRONCIUM A TAK SY ATOMOVO VEDECKY SERIOZNE TECHNICKY NEUTRONOVO MYSLýM žE čI V TEJ PERIODICKEJ +++++++++++++KRáMOVEJ++++++++++++++ TEčúCEJ TABUľKE PRVKOV ZOSTROJENEJ STARýM PRAVOSLáVNYM CáRSKYM DELOSTRELCOM MENDELEJEVOM KDE TIETO KRáMOVé TEčúCE PRVKY Tá CALCIUM A Tá STRONCIUM DOSTRELIL DODELIL LEBO číM TO TEN MENDELEJEV Tú ***************PERIODICKú-KRáMOVú-TABUľKU-žENSKýCH-PRVKOV****************ZADELIL PREDSA PRVOTNýM GRAFITOM A NIE TOU PRVOTNOU Tá VODíK Tá VODíK JE PLYNNá A RáM PERIODICKEJ TABUľKY JE PREDSA Z GRAFITU TO JE PORIADNY ATOMOVý GRAFITOVý PRECEDENS A ZA TOTO GRAFITOVé ATOMOVé RáDIOAKTíVNE VEDECKé ZISTENIE MňA VEDCA FIZYKAGRAFITKA ---------FERDINANDA PIECKU------------ Z LISKOVEJ VYHODILI Z INTERNETOVEJ POZýVACEJ STRáNKY NEPOPýSANEJ žENSKEJ WIKIPEDIA.org POSTAVENEJ PO VZORE GRAFITOVEJ ATOMOVEJ WARšAWSKEJ ZMLUVY UMIESTNENEJ Z HľADISKA DOZIMETRICKéHO GRAFITOVéHO ZAMERIAVANIA DO PREVRATOVéHO ROKU 1968 A TO VšETKO O PRETEKY A MáM DO NAJDLHšEJ GRAFITOVEJ ATOMOVEJ SMRTI DO NEJ ZAKáZANý INTERNETOVý POZýVACí VSTUP ..................................................................................................................A VRCHNý VELITEľ NEMECKýCH FAšISTYCKýCH POZEMNýCH VOJSK POľNý MARšáL JODL Má TIEž ZAKáZANý VSTUP DO TEJTO POZýVACEJ OTVORENEJ INTERNETOVEJ TMáRSKEJ STRáNKY WIKIPéDIA.org KDE O STO šESť VELEBIA POMýLENéHO OTCA VäčNEJ GRAFITOVEJ SPROSTOSTI ATOMOVéHO VýBUCHU ++++++++++OPPENHEIMERA++++++++++++LEBO čO TO TEN SOMáR ATOMOVý UVIEDOL A TENTO OPPENHEIMER JE NA TEJTO STRáNKE VARENý PEčENý POZýVANý A ANI O TOM NEVIE AKO TEN JODL KTORý Má ZASE ZAKáZANý VSTUP A PRY TOM Sú OBAJA MRTVY VED KTO BY AJ POZýVAL STáRéHO FAšISTICKéHO JODLA DO WIKIPéDIE.org DO VäčNEJ VEDECKEJ SIENI SLáVY ATOMOVEJ DVOJFáZOVEJ SPROSTOSTI A OPPENHEIMER VEDECKY TVRDIL žE NEMá čAS NA šTúDIUM čIERNEJ KOSMICKEJ NEUTRONOVEJ DIERY LEBO žE IDE SA IDE VENOVAť šTúDIU VýVOJA ATOMOVEJ +++++++++++++BOMBY++++++++++++A ON TO EšTE AKO HLASNá ATOMOVá TRúBA ROSHLáSY DO CELéHO VEDECKéHO NEJEDLéHO ATOMOVéHO SVETA ..................................................................................................................A JA JEDNODUCHý CHUDOBNý čLOVEK GRAFITOVý POZOROVATEľ OBJAVYTEľ ATOMOVý VEDEC FIZYKGRAFITKO INšTALATéR VODáR-KúRENáR +++++++++FERDINAND PIECKA+++++++++ Z LISKOVEJ MU DáM JEDNU MúDRU GRAFITOVú ATOMOVú RADU ZDARMA TY OPPENHEIMER KAžDý GRAFITOVý ATOMOVý PLAGIáTORSKý JADROVý TERMONUKLEáRNY NEJEDLý PODTLAKOVý NEUTRONOVý VýBUCH JE ZáROVEň AUTOMATICKY PLAGIATORSKY NAPODOBNENý GRAFITOVý ATOMOVý JADROVý TERMONUKLEáRNY PODTLAKOVý NEUTRONOVý KOSMICKý NEUTRONOVý ************KVAZAR************* A PREčO JE TO TAK MôžEš DOňHO VSTúPYť žE SA NIč Z HľADISKA RTG ALFA BETA GAMA PODTLAKU VZTLAKU PRETLAKU TEPLOTY HORúčAVY MRAZU TRENIA TERMODINAMYKY STATYKY POHYBU VšETKýCH ROSDELENýCH ZáROVEň SPOJENýCH RáDIOAKTýVNYCH žIARENí VSTúPYť A ZáROVEň VYSTúPYť TAK žE TO ZNESIEš BEZ SMRTI A ZRANENí ..................................................................................................................LEBO JA FERDINAND PIECKA KED šKRTNEM TOU GRAFITOVOU ATOMOVOU VýBUšNOU ZáPALKOU O TEN GRAFITOVý ATOMOVý OBAL PRIčOM TO VšETKO DRžíM ++++++++++++OBAMA++++++++++++++++RUKAMY NA TO žE JA FERDINAND PIECKA POMOCOU ATOMOVéHO ZáKONA******************TRIE Dá******************** STáLE žIJEM A TO SOM BOL ++++++++++++++OBAMA+++++++++++++++++RUKAMY V EPICENTRE GRAFITOVéHO ATOMOVéHO JADROVéHO TERMONUKLEáRNEHO NEURTONOVéHONEUTRíNOVéHO VýBUCHU ROTUJúCEHO OKOLO VLASTNEJ OSY POD UHLOM STUPňOV KTORý JE ZáROVEň čASOVOPRIESTOROVO PRIESTOROVOčASOVO ROTUJúCI OKOLO VLASTNEJ OSY POD UHLOM STUPňOV čIERNY KOSMICKý ATOMOVý NEUTRONOVý KVAZAR A MNE FERDINANDOVY PIECKOVY TEN OBAL ATOMOVEJ GRAFITOVEJ PAPIEROVOKOVOVEJ šKATUľKY BOMBY NEROSTRHLO A DOšLO V MOJICH RUKáCH K UMELéMU ATOMOVéMU VýBUCHU A DOKONCA MY PRY TOM ASYSTOVAL TERAJší ++++++++++++AMERICKý PREZIDENT++++++++++++++ OBAMA++++++++++++++++++++++LEBO PRICíP *********************EXISTENčNE-HMOTNE-MENOVANíM-VýZNAMU***********************PRIčOM DOTYčNý čASOVOPRIESTOROVO PRIESTOROVOčASOVO ANI NEVIE NA čO SA MôžE ZNEUžIť JEHO MENO čI PRIEZVYSKO TO ZNAMENá DOSLOVNE VEDECKY TOTO ..................................................................................................................AKý JE DOSLOVNý PRINCIPIáLNY VýZNAM SLOVA PRíKLAD++++++++++++++++PRší++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++PRší+++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++PRší+++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++PRší+++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++PRší+++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++PRší+++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++PRší+++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++PRší+++++++++++++++++++++ PRšAť MôžE PRINCIPIáLNE VšETKO čO JE TEKUTé JE TAK JE A TERAS DOPLNíM +++++++++++++++++JOZEF PRší+++++++++++++++++++ A TU Už JE MENO A PRIEZVYSKO ALE TEN VýZNAM SLOVA *******************PRší******************** OSTAL STáLE I V PRIEZVYSKU JOZEFA PRší VšETKO čO JE TEKUTé TU JE ALEBO JE TU DALší GRAFITOVý ATOMOVý RáDIOAKTíVNY VýZNAM A TO OZNAMOVACí AHA JOZEF PRší JA MU OZNAMUJEM žE PRší A TU NASTáVAJú ZASE DVE GRAFITOVé ATOMOVé MOžNOSTI BUD HO OSOBNE POZNáM A SOM PRI ňOM KED MU TO HOVORýM TEDA čASOVOPRIESTOROVO PRIESTOROVOčASOVO ALEBO SOM SY GRAFITOVO ATOMOVO JEHO MENO VYMYSLEL JOZEF PRší ALE TO SLOVO -----------------PRší------------------PO NAPíSANí POMOCOU ATOMOVéHO GRAFITU TU JE A JEHO VýZNAM JE INéHO STáLE PRší ////////////////PRší////////////////// ..................................................................................................................TO ISTé PLATí AJ PRE SLOVO ++++++++++++++++++++++OBAMA+++++++++++++++++++++++ A ZVLášť V HMOTNOM GRAFITOVOM RáDIOAKTIVYTOVY LEBO JA GRAFITOVý PRAKTICKý ATOMOVý EXPERIMENTáTOR POZOROVATEľ VEDEC FIZYKGRAFITKO FERDINAND PIECKA SOM TEN ***************GRAFITOVý-ATOMOVý-JADROVý-TERMONUKLEáRNY-NEUTRONOVONEUTRíNOVý POKUS****************** UROBYL Už DáVNO OBAMA RUKAMY SKôR NEž SA STAL OBAMA AMERICKýM PREZIDENTOM A TO JE TO PRAVé GRAFITOVé ATOMOVé NEUTRONOVé POCHOPENIE ODPOZOROVANIE PODANIE VYSVETLENIE čASOVOPRIESTOROVO PRIESTOROVOčASOVO TO ZNAMENá BYť DO PREDU GRAFITOVO ATOMOVO JADROVO TERMONUKLEáRNE PRIPRAVENý A V SPRáVNOM čASE A V SPRáVNOM MIESTE TO SPRáVNE VEDECKY SERIOZNE ODBORNE TECHNICKY VYSVETLIť-PODAť úSTNE ALEBO GRAFOLOGICKY PýSOMNE A V čASE KED JE OBAMA AMERICKýM PREZIDENTOM SOM GRAFITOVý ATOMOVý POKUS VýBUCH EXISTEčNE HMOTNE ZOPAKOVAL A VáM OSTATNýM ľUDOM čO TO TU BUDETE DOZIMETRICKY číTAť A CHáPAť GRAFITOVO GRAFOLOGICKY DOZIMETRICKY RôZNE +++++++++++++++NEUTRONOVO+++++++++++++++CHáPAť A PRETO VáM NA LAPšIE POCHOPENIE MôJHO GRAFITOVéHO OBJAVU POKUSU ZOPAKUJEM PRIčOM OBAMA NEVIE žE MY PRY TOMTO EXPERYMENTE POMOHOL ZáROVEň NEPOMOHOL ..................................................................................................................ZOBERIEM OBAMA RUKAMY DO RúK GRAFITOVú ATOMOVú FOSíLNU RáDIOAKTíVNU DREVENú ZáPALKU NA KTOREJ JE NA JEDNOM KONCI SíROVá-FOSFOROVá GRAFITOVá ATOMOVá RáDIOAKTíVNA VýBUšNINA A JA GRAFITOVý EXPERYMENTáTOR VEDEC POZOROVATEľ ATOMOVý FIZYKGRAFITKO OD NARODENIA MáM V SEBE V +++++++++++DNA++++++++++++VLISOVANú čASOM ťAžKú VODU ZDEDENú PO MOJICH PRAPRAPRAPRAPRAPRAPRAPRAPREDKOCH A TúTO ťAžKú VODU Má V SEBE KAžDý Z NáS V +++++++++DNA+++++++++ KTORú ZDEDIL PO SVOJICH PRAPRAPRAPRAPRAPRAPRAPRAPREDKOCH A PRETO JE KAžDý Z NáS AUTOMATICKY OD NARODENIA JADROVýM FIZYKOM LEN NIE KAžDý SY TO UVEDOMý ALE KAžDý Z NáS REALIZUJE GRAFITOVú ATOMOVú REťAZOVú REAKCIU čI JE PRY VEDOMý ALEBO JE V KOME LáTKOVá PREMENA POTRAVY čI PRIRODZENEJ ALEBO UMELEJ JE ************GRAFITOVá************ ATOMOVá RáDIOAKTíVNA REťAZOVá REAKCIA TEDA RIADENý GRAFITOVý ATOMOVý JADROVý JEDLý TERMONUKLEáRNY NEUTRONOVý VýBUCH ZáROVEň +++++++++++čASOVO NARAS+++++++++++ čIERNY KOSMICKý POHLCUJúCI REťAZOVý PREPADAJúCI NEUTRONOVý DIERO Tú GRAFITOVú POTRAVU POHLTí LEBO Tá GRAFITOVá ATOMOVá POTRAVA BOLA VYTVORENá KOSMICKýM //////////GRAFITOVýM////////// RáDIOAKTíVNYM ENERGETICKýM JEDNOSMERNýM ELIPSOVYTO JEDLO ZAKRYVENýM RAZIACIM SKLENíKOVýM SKLOVYTýM SLNEčNýM RTG NEUTRONOVONEUTRíNOVýM žIARENíM ++++++++++++FOTOSYNTéZO+++++++++++++++ ++++++++++++FOTOSYNTéZO+++++++++++++++ ++++++++++++FOTOSYNTéZO+++++++++++++++ ++++++++++++FOTOSYNTéZO+++++++++++++++ ++++++++++++FOTOSYNTéZO+++++++++++++++ ++++++++++++FOTOSYNTéZO+++++++++++++++ ++++++++++++FOTOSYNTéZO+++++++++++++++ ++++++++++++FOTOSYNTéZO+++++++++++++++ SVETLO PO MOJOM GRAFITOVOM GRAFOLOGICKOM ATOMOVOM JADROVOM TERMONUKLEáRNOM POZOROVANí VNíMANí POCHOPENí MOJíM NEUTRONOVONEUTRíNOVýM MYSLENíM S KTORýM SOM SA NARODIL 03 05 1970 V RUžOMBERKU JA FERDINAND PIECKA SOM POCHOPYL PODľA SEBA žE*************SVETLO****************JE SKLENíKOVé GRAFITOVé ROTUJúCE +++++++++++++++SKLO++++++++++++++++++OKOLO VLASTNEJ ELIPSOVYTEJ ZAKRYVENEJ PRE NáS ľUDí JEDLEJ RáDIOAKTíVNEJ OSY JEDNOSMERNéHO SMEROVANIA INAK HO NAZýVAME ///////////////FOTOSYNTéZO////////////// JE TO VLASTNE JEDNOSMERNá ------------ELEKTRáREň-------------S VLASTNOU PRENOSOVOU ELEKTRICKOU OPTICKOU SKLENENO-VLáKNITOU SúSTAVOU OBROVSKéHO DOSAHU OBSAHUJE VšETKY RáDIOAKTíVNE žIARENIA čI šKODLIVé čI NIE šKODLIVé PRE NáS ľUDí TEJTO PODOBY MUžA A žENY PRIčOM NIE VšETKY DOTERAS DOKážEME DOZIMETRICKY ZAMERAť OBJASNIť JE ZáROVEň OBROVSKý KOSMICKý RáDIOAKTíVNY FAREBNý čIERNY NEUTRONOVý RAZIACI NABERAJUCI A VYžARUJúCI ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KVAZAR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..................................................................................................................JA OBAMA RUKAMY NARAS šKRTNEM TOU DREVENOU GRAFITOVOU ZáPALKOU VYTVORENOU čLOVEKOM NALEPENíM SíRY A FOSFORU NA ňU A Z DREVA ZO STROMU KTORý VYTVORYL ZO SKLOVYTéHO SLNEčNéHO RáDIOAKTíVNEHO SVETLA-SKLA DROBNýCH MINIATúTNýCH čASTí ZáROVEň ++++++++++++NARAS+++++++++++PRENOSOVý JEDNOSMERNý ENERGETICKý TUNEL ****************FOTOSYNTéZO**************** O OBAL NA HRANE GRAFITOVEJ ATOMOVEJ ZáPALKOVEJ šKATULKY NAPLNENEJ PO OKRAJ VýBUšNOU ZMESOU ZOšLACHTENéHO DREVA SíRY FOSFORU A NáSLEDNE POMOCOU ATOMOVéHO PRINCíPU////////////////////TRIE Dá///////////////////////USKUTOčNíM UMELý GRAFITOVý ATOMOVý RáDIOAKTíVNY JADROVý TERMONUKLEáRNY NEUTRONOVý VýBUCH V MINIPREVEDENí PRIčOM DáVKA ATOMOVéHO GRAFITOVéHO OžIARENIA KTORú ABSORBUJE MOJA DOZIMETRICKá KOžA A MOJE ELIPSOVYTé šOšOVKOVé JE PRE NE Z ATOMOVéHO OžIARENIE ZNESITEľNá LEN NESMIEM DRžAť Tú ZáPALKU BRUKE Až DO úPLNéHO VYHORENIA LEBO DôJDE K ATOMOVéMU RáDIOAKTíVNEMU POPáLENIU ++++++++++++++++++++KOžE+++++++++++++++++++++ MOJICH DOZIMETRICKýCH PRSTOV KTORá MA S čASOVýM ODSTUPOM-OPOZDENíM DOZIMETRICKY VARUJE žE SOM BOL GRAFITOVO ATOMOVO OžIARENý ľUDSKá KOžA JE JEDNýM Z PRVýCH GRAFITOVýCH TERMONUKLEáRNYCH DOZIMETROV SVETA A čO SOM ZISTIL JA GRAFITOVý ATOMOVý POZOROVATEľ OBJAVYTEľ VEDEC FIZYKGRAFITKO OPROTI GRAFITOVýM ATOMOVýM POKUSOM čO UROBYL ATOMOVý PSEUVEDáTOR DEBYL ZNEčISťOVATEľ žIVOTNéHO PROSTREDIA ATOMOVýM NEZNESYTEľNýM ZAMORENIM ...................OPPENHEIMER................... ..................................................................................................................MňA FIZYKAGRAFITKA FERDINANDA PIECKU PRI MOJOM GRAFITOVOM ATOMOVOM JADROVOM TERMONUKLEáRNOM POKUSE A TO SOM BOL PO CELý čAS OBAMA RUKAMY NOHAMY A CELýM TELOM úPLNE NECHRáNENý V EPICENTRE NAVYšE ZMYSELNéHO JADROVéHO TERMONUKLEáRNEHO VýBUCHU NAKOľKO SOM DOMA V ATOMOVOM KOTLI POMOCOU ATOMOVEJ ENERGIE ZO ATOMOVEJ DREVENEJ FOSíLNEJ RáDIOAKTíVNEJ ENERGIE ZáPALKY UMELO ATOMOVO ZOšLACHTENEJ OBAMA RUKAMY NEZNáMYM čLOVEKOM NA ATOMOVOM GáTRY KLáTE V ATOMOVEJ ZáPALKáRNI PODPáLIL ATOMOVý GRAFITOVý ODPAD VYTVORENý U NáS PIECKOVCOCH A PO ATOMOVOM DOHORENí HO POMOCOU KUTáčA A LOPATKY HO VYBERIEM JE ZMENENý NA SIVOčIERNY ATOMOVý ++++++++++++++++++++++++++++TORIOVý++++++++++++++++++++++++++++POPOL A MáM DVE MOžNOSTI BUD HO VYSYPEM DO KOVOVEJ POPOLNICE ALEBO HO PO ROSDRVENí ATOMOVýM ZOšLACHTENíM A PRISYPANíM NEHASENéHO VAPNA A SíRY MIEšANíM ZOšLACHTíM A NáSLEDNE VYTVORENíM GRANULáTOVéHO ATOMOVéHO ZMESOVéHO VYTAMíNOVéHO TORIOVéHO SUBSTRáTU HO VYSYPEM NA NEOHRADENé SUSEDOVE POLE TAK ABY MA NEVYDEL OKOLO KMEňOV OVOCNýCH OKRASNýCH STROMOV A TýM UMELO ALE ATOMOVO DOBRE PODPORUJEM VäčNú ++++++++++++++++++++++++++ATOMOVú žRANICU++++++++++++++++++++++++++++++ STROMOV A RASTLíN NAšíCH BOJOVýCH DRUHOV V ATOMOVEJ ZBRANI LEBO NAJLEPšíM HLAVNýM ZBROJNýM ************************ARZENáLOM************************ VšETKýCH ATOMOVýCH ZBRANí JE///////////////////////////KôRA STROMOV A POVRCH RASLíN PLATí ATOMOVý GRAFITOVý ZáKON -------------------------RAS RASTLINA RAZ RAZ RASTLINA RAS-------------------------A NAVYšE SOM SA NANOVO NARODIL Už NIE Z FAREBNEJ čIERNEJ RIšAVEJ BLONDAVEJ OHOLENEJ žENSKEJ PERIODICKEJ GRAFITOVEJ POHLCUJúCEJ NáSLEDNE VYžARUJúCEJ ALE VžDY OBAMA RUKAMY LEBO SOM VžDY PREžIL GRAFITOVý ATOMOVý ZáPALKOVý PYROTECHNICKý NECHRáNENý VýBUCH A MNE NEROSTRHLO PRY TOM ATOMOVOM GRAFITOVOM VýBUCHU KTORý SOM VáM TU OPýSAL čO SOM DOMA Už NIEKOľKO KRáT BESPEčNE PREVIEDOL ANI RAS MY NEROSTRHLO OBAL MOJEJ ATOMOVEJ BOMBY A IšIEL SOM SA DOZIMETRICKY čISTý NAJESť TýCH TVAROHOVýCH PEčENýCH BUCHIET ALEBO MAKOVýCH ALEBO LEKVáROVýCH čO SME SY DOMA UPIEKLI BESPEčNE NA TOM ATOMOVOM OHNI TO JE čO ATOMOVý NýMANDI FIZYCI A FIZYčKY A VáM TO STáLE ROSTRHNE TEN OBAL ATOMOVEJ BOMBY ..................................................................................................................A TEN NýMAND OPPENHEIMER PRY JEHO ATOMOVOM GRAFITOVOM PYROTECHNICKOM ODSTRELOVANí ATOMOVOU STAROU VýBUšNINOU URáNIOU SA MUSEL KRYť VZDIALENOSťOU BUNKROM PANCIEROM žIADNE ATOMOVé JEDLé TVAROHOVé LEKVáROVé MAKOVé BUCHTY NEUPIEKOL IBA čO TO TAM TOU ATOMOVOU HNOJNICOU ZAHNOJIL TEN OPPENHEIMER NEMôžE ANI LEN NA JRD ROBYť ALE PRED TýM šPYNAVýM PYROMANSKýM ODSTRELOVANíM TEJ ATOMOVEJ VýBUšNINY URáNIE SA VžDY IšIEL ATOMOVO NAžRAť TýCH ATOMOVýCH TVAROHOVýCH LEKVáROVýCH MAKOVýCH BUCHIET PRED TýM NEJEDLýM ATOMOVýM GRAFITOVýM PYROMANSKýM ODSTRELOVANIM SA šIEL EšTE ATOMOVO OčISTNE DOZIMETRICKY OčISTIť NA TO SEDAVé BLESKOVé MIESTO STOLIčKOVéHO TYPU A AK MáTE ATOMOVú GRAFITOVú PREDSTAVYVOSť TAKú AKú MáM JA ATOMOVý GRAFITOVý INšTALATéR +++++++++++++++++++++++++++++++++++ FERDINAND PIECKA+++++++++++++++++++++++++++++++++++++VODáR-KúRENáR S DRIEMACíM POSTGRADUáLOM STROJáRSKEHO ZAMERANIA POSTAVýM SY AKO SPRáVNY ODBORNíK STAVYTEľ Tú SEDAVú FAJANSOVú BIELU STOLIčKU Z BOKU Z BOKORYSU A čO VYDíM MOJOU NEUTRONOVOU MYSľOU PREDSA TRON A Tá STOLIčKA ZáROVEň TRON JE VYZUáLNE BOKORYSOVO ****************************šTYRY*****************************A šTYRKA JE ATOMOVý BúRKOVý BLESK TO ZNAMENá GRAFITOVý RáDIOAKTIVYTA DO GRAFITOVéHO RáDIOAKTIVYTA A TEN OPPENHEIMER VYKONAL TU ATOMOVú VELKú OčISTU PREDTýM ATOMOVýM PYROMANSKýM HNOJNýM ODSTRELOVANíM ATOMOVéHO UMELéHO GRAFITOVéHO URANIOVéHO VýBUšNéHO HNOJA DO LIATINOVEJ RúROVEJ ELIPSOVYTEJ OKRúHLEJ KANALIZáCIE A LIATINOVá RúRA Má V BOKORYSE ZASE ELIPSOVYTú OKRúHLU PODOBU ATOMU A Tú KANALIZáCIU VYTVORYL NEJAKý MôJ AMERICKý KOLEGA ENERGETICKý ODBORNíK INšTALATéR VODáR-KúRENáR S AUTOMATICKýM ATOMOVýM SPáDOM INAK BY žIADNA ++++++++++++++++++++++++ATOMOVá-SPáDOVá-KANALIZáCIA+++++++++++++++++++++++++++++++ NIKDY NEFUNGOVALA TO ZNAMENá žE KAžDá ATOMOVá SPáDOVá KANALIZáCIA JE VžDY***********************AUTOMATICKY*******************PRIPRAVENá ZABEZPEčIť BESPEčNý METáNOVý ATOMOVý RáDIOAKTíVNY HNOJNý ODPAD NA BESPEčNé úLOžISKO JADROVéHO ODPADU DO BESPEčNéHO+++++++++++++++++++++++++JADROVéHO SKLADU++++++++++++++++++++++++++++PLATí STARé DOBRé /////////////////////////////KOMUNISTICKé/////////////////////////////HESLO------------VžDY PRIPRAVENý OTáZKA ZNIE čI Tá ATOMOVá TERMONUKLEáRNA KANALIZáCIA KTORú POUžIL OPPENHEIMER MALA TOXICKý RáDIOAKTíVNY SPáD KTORý SA VžDY VYTVORý PO KAžDOM RáDIOAKTíVNOM ZAMORENí BOL V RáDIOAKTíVNYCH PERCENTáCH ALEBO V RáDIOAKTíVNYCH PROMYLáCH ..................................................................................................................A NAVYšE JA FERDINAND PIECKA TIEž INšTALATéR VODáR-KúRENáR TO MáM čASOVO GRAFITOVO GRAFOLOGICKY BOKORYSOVO ATOMOVO TOXICKY ODCHYTENé ANI KEBY SOM TAM NA KONTROLE ATOMOVéHO KANALIZAčNéHO INšTALATéRSKEHO TOXICKéHO +++++++++++++++++++++++++++SPáDU++++++++++++++++++++++++++++ZAMORENIA OPPENHEIMEROM AK MáTE DOBRé ELIPSOVYTé OčI čO TO TU číTATE A GRAFITOVú ATOMOVú PREDSTAVYVOSť JADROVéHO TERMONUKLEáRNEHO ALE TAKéHO čO SA TOMU TAK DOBRE ROZUMIE AKO JA ATOMOVý ODBORNíK INšTALATéR VODáR-KúRENáR LEBO čO TO TU PO CELú DOBU čO TO TU PíšEM DO TOCHTO BIELEHO ELEKTRICKéHO ROSTAVENéHO RáDIOAKTíVNEHO DOZIMETRICKéHO POľA JA ZAKAžDýM čO NAPíšEM JEDNO GRAFITOVé čIERNE PíSMENO TO JE VžDY JEDEN čIERNY KOSMICKý NEUTRONOVý RáDIOAKTíVNY DIERO A TO ISTé SA VEDECKY SERIOZNE DEJE PRI KAžDOM RUčNOM GRAFITOVOM PýSANí čI Už GRAFITOVýM FAREBNýM ******************PEROM********************ALEBO GRAFITOVOU FAREBNOU*************************CERUSKOU************************* NA DOZIMETRICKý FAREBNý ************************PAPIER************************ ZASE PLATí ATOMOVý PRINCíP++++++++++++++++++++TRIE Dá+++++++++++++++++++++++++++++++ATOMOVý GRAFIT JE AKO SľUDA POZNáME Z HODINY CHéMIE OTIERA SA K TOMU SA CHEMICKY PRIPáJA --------Ný NATý ITý IčITý IčELý Až OSMIčELý LEBO JA PO KAžDOM ATOMOVOM KONANí VýBUCHU MUSíM ATOMOVO MATEMATICKY DOSTAť ********************OSEM********************* O SEM***************************** INAK TO ATOMOVO FIZYCKY ANI CHEMICKY NEFUNGUJE ..................................................................................................................A VYDíTE TU HNED TúTO ATOMOVú CYKLICKú REťAZ ATOMOV S AUTOMATICKýM VYTVORENíM JADROVéHO TOXICKéHO SPáDU S ľAVA DO PRAVA V +++++++++++++++++++++++++PROMILE+++++++++++++++++++++++++čO SA AUTOMATICKY TVORý V TOMTO POčíTAčOVOM GRAFITOVOM ATOMOVOM PROGRAME čO VYTVORYL NEZNýMY NEZNALí PROGRAMáTOR ..................................................................................................................LEBO JA NEVERIACI ATOMOVý PRAGMATICKý PRAKTIK čLOVEK POLYHYSTOR SOM SY VšIMOL KED SOM SY POMOCOU BEZDRôTOVEJ MYšI ROSTIAHOL TOTO DOZIMETRICKé POPYSOVé POLE POMOCOU V PRAVOM DOLNOM RUHU ********************************* šESťBODKOVéHO TROJUHOLNíKA******************************* KLIKNUTíM DOňHO A ZáROVEň PODRžANíM ZISTIL SOM žE TOTO POLE SA ZMRšťUJE ZVäčšUJE JEDNODUCHO PULZUJE KYNIE NADúVA SA A KED SOM VON S TOHO šEťBODKOVéHO PRAVODOLNéHO šESťBODKOVéHO ++++++++++++++++++++++++++++++TROJUHOLNíKA++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++TROJUHOLNíKA++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++TROJUHOLNíKA++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++TROJUHOLNíKA++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++TROJUHOLNíKA++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++TROJUHOLNíKA++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++TROJUHOLNíKA++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++TROJUHOLNíKA++++++++++++++++++++++++++++ TAK STOJí A TO ISTé SA DEJE KED PýšEM DO TOCHTO BIELEHO POZýVACIEHO INTERNETOVéHO LISTU ALE TERAS POZOR JA TU STáLE PýšEM TRVALE VEľKýMY PýSMENAMY POMOCOU ZAPNUTéHO KLáVESU CAPS LOCK A PO STLAčENí ********************* ODESLAť**********************SA CELé POLE ODFOTí USTáLI A čO SOM SY JA GRAFITOVý ATOMOVý POZOROVATEľ ------------------------VšIMNúL----------------------- A VšIMNITE SY TO AJ VY MNE TRčIA PíSMENá BODKY INERPUNKčNé ZNAMIENKA MIMO HRANICE OBRYSOVéHO POľA DO KTORéHO SOM TENTO TEXT PO CELú DOBU KýM SOM HO SEM NENAPýSAL PO STLAčENí *********************ODESLAť************************ TO ALE MUSíTE ATOMOVO ++++++++++++++++++++ SEBAOBRANNE+++++++++++++++++++++++++++++++++++SEBAOBRANNE+++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++SEBAOBRANNE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++SEBAOBRANNE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++SEBAOBRANNE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++SEBAOBRANNE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++SEBAOBRANNE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++SEBAOBRANNE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ POCHOPYť VYDELI STE NIEKEDY Z KNIHY čASOPISU NOVýN TRčAť ***************************PýSMENá*********************** ***************************PýSMENá*********************** ***************************PýSMENá*********************** ***************************PýSMENá*********************** ***************************PýSMENá*********************** ***************************PýSMENá*********************** ***************************PýSMENá*********************** ***************************PýSMENá*********************** TO TU NEVYDíTE žE TU V TOMTO STAROM GRAFITOVOM KOSMICKOM PROGRAME MáTE+++++++++++++++++++++++++++šKODNú+++++++++++++++++++++++++++++++NEPRIATEľA NEPRIATEľSKú VYSIELAčKU+++++++++++++++++++++++++++++++++++ Z HľADISKA ATOMOVEJ STATIKY VýSTAVBY DOMU GARážE POLICE STOLA LAVYCE POSTELE STOLIčKY TO TU NEMôžE BYť MOJA ADRESA JE FERDINAND PIECKA LISKOVá 372 POšTOVé SMEROVé číSLO 034 81 OKRES RUžOMBEROK SLOVENSKO EMAIL ferdinand.piecka@centrum.sk
čO JE TO UZAVRETý NEUTRONOVý čISTIACI OKRUH DOBRá RADA OD FIZYKAGRAFITKA FERDINANDA PIECKU A
Ferdinand Piecka, | 04. ledna 2013

AKý JE ZáKLADOVý STAVEBNý PRINCíP KLASYCKEJ ++++NEUTRONOVEJ++++JADROVEJ BOMBY ODBORNá RADA OD FERDINANDA PIECKU AHA
Ferdinand Piecka, | 04. ledna 2013
DOBRý DEň OPäť VáS POZDRAVUJEM JA GRAFITOVý VEDEC FIZYKGRAFITKO ++++FERDINAND PIECKA++++ Z LISKOVEJ Z MALéHO SLABéHO SLOVENSKA VáS SILNýCH FIZYKOV A FIZYčKY VEľMY PRESNýCH ?????AKOžE????? ATOMOVO ?????GRAMOVO?????KRáMOVOPRE VáS VžDY PLATí A BUDE PLATIť AKýPáNTAKýKRáMINáč U NáS NA SLOVENSKU SA ATOMOVO HOVORí žE §§§§§§§§§§§§§§OKO§§§§§§§§§§§§§§ VIDí A čO VIDí NEUTRONOVODOMYSLIEť A TO O NáS O SLOVáKOCH HOVORIA ZLé JADROVé SVETOVé JAZYKY žE NIE SME SUPER JADROVá VEľMOC TO JE čO A PREčO TO TAK JE NO NO PREDSA PRE TOTO žE SME ATOMOVý NEUTRONOVý STAVYTELIA AKURáT O TOM ====SLOVáCI==== NEVEDIA Až NA MňA NEUTRONOVéHO GRAFITOVéHO STAVYTEľA FERDINANDA PIECKU A TO NEUTRONOVýM RáDIOAKTíVNYM NEDEšTRUKTýVNYM POOTOčENíM NA KANT POSTAVENíM O +++++++++++++++++++++++90+++++++++++++++++++++STUPňOV POSTAVENíM JEDLéHO KOSOOBLžNIKOVéHO KRížIACEHO ((((Dá)))) NEUTRONA INáč PLATí 10DG 20DG MáTE PRAVDU MáM A AKO SOM Už POVEDAL NIEKDE INDE TOTO SOM RáDIOAKTíVNE JEDLO OBJAVYYL Už V 5. OLOVO TRIEDE NA POVYNNE NARIADENEJ HODINE FIZYKY VTEDAJšOU šTáTNOU šTB šKOLSKOU DOKTRíNOU BýVALEJ CSSR ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))..........................................................................................................................V čOM MAL ++++COHEN++++ PRAVDU žE *******************NEUTRON******************* JE NEDESšTRUKTýVNY ALE =========================================================NáSLEDNá==================================================================================================================NáSLEDNá==================================================================================================================NáSLEDNá==================================================================================================================NASLEDNá=========================================================SPäTNá REAKCIA JE A VIETE PREčO TO JE TAK VšAK BY SA TU NIč ANI NIč GRAFITOVO JADROVO TERMUNUKLEáRNE NEURODILO NEBOLO BY OBILIA OVOCIA STROMOV ZVIERAT ..........................................................................................................................VIETE čO JE TO VLASTNE NEUTRON JE TO čASOVOPRIESTOROVOPRIESTOROVOčASOVO ťAžKOľAHKáľAHKOťAžKá SPOčIATKU PITNá RáDIOAKTíVNA !!!!DAžDOVá!!!! 21JEDNOTKOVá ;>
KDE SA RODí DOBRE ULEžANý NEJEDLý TOXICKý VLASOVý SKELETOVý BOJOVý ZEMNý RáDIOAKTýVNY úLOžISKOVý TIENENý NEUTRON V ZEMI DOBRá RADA OD F PIECKU
Ferdinand Piecka 034 81 LISKOVá 372 SLOVAKIA MOBIL 00421918022931 EMAIL:ferdinand.piecka@centrum.sk, | 08. ledna 2013
TAK VY GRAFITOVý PáN VEDEC POZOROVATEľ VšíMAVý FIZYKGRAFITKO FERDINAND PIECKA S VLASTNýM *JADROVýM*TERMUNUKLEáRNYM*===================POLYGONOM====================A VLASTNýM GRAFITOVýM NAJMENšíM ATOMOVýM ROVNO NEUTRONOVONEUTRíNOVýM ####################REAKTOROM#################### KTORý STE STE SY TIEňOVO NEZAVADZAJúCOVO ===================SUSEDOVO===================OKOLO VášICH SUSEDOV #POSTAVYLI#ZA VLASTNé PENIAZE PO ICH šTáTNOM MíNUSOVOM-----------------------ZDANENí------------------------- TAK ABY STE ICH GRAFITOVO ATOMOVO JADROVO TERMONUKLEáRNE ***************************NEOHROZOVALI*************************NESTRAšILI V GRAFITOVEJ ATOMOVEJ ====================MEDZI======================KLZU A TRHU V NAJVYššEJ NEDESšTRUKTýVNEJ NEUTRONOVEJ BESPEčNEJ 4******************************HVIEZDIčKOVEJ**************************** 4******************************HVIEZDIčKOVEJ**************************** 4******************************HVIEZDIčKOVEJ**************************** 4******************************HVIEZDIčKOVEJ****************************NEUTRONOVEJ 21JEDNIčKOVEJZáROVEňSPäTNEJ 42DVOJKOVEJ ########################################NEUTRALITE########################################spolu v44šTVORKOVEJ ****NEHROBOVEJ****NEDESšTRUKTýVNEJ****TRVALE****V****RáDIOAKTýVNEJ****REťAZOVEJ****OžAROVACEJ****NEUTRONOVEJ****čO NAJMENEJ****ZDRAVIU****šKODLIVEJ****JADROVEJ****TERMUNUKLEáRNEJ****NEUTRONOVEJ****FúZII****PO****RUčNOM****ZAPNUTí****NEUTRONOVéHO****SPúšťACIEHO****ZAPíNAčA****A****PO****RUčNOM****VYTNUTí****ZASE****JEHO****úPLNéHO****ZASTAVENIA****NEUTRONOVEJ FúZIE****PRE**** ZDRAVIE****čO****NAJMENEJ****OHROZUJúCU****NEUTRONOVú****NEUTRALITU****SUSEDOVýCH####HROBOVýCH####áRNYCH####FOSFOROVýCH####PAHLTNýCH####NENAžRANýCH####SCHOVANýCH####V####ZDRAVýCH####MäSOVýCH####žIVýCH####šUNčIčKáCH****KOSTí**** ............................................................................................................................NA ####VýBORNú####BLESKOVú ELEKTRIKáRSKU ENERGETICKú ***************VODáRENSKO INšTALATéRSKU*****************A Už ZASE A OPäť MáTE PRAVDU JA VíM LEN JEDNO MY POVECTE PáN GRAFITOVý čLOVIEK čECHOSLOVáK FERDINANDE PIECKO JAK TO VY TO TAM NA TO CHUDéM ZAOSTALéM ???žUPNíM???ZATíM NE ???HEJTMANSKýM??? ----MINUSOVýM---- ####################################NEJADERNýM###################################SLOVENSKU DELáTE VšAK VY NEJSTE TAJNýM TICHýM MAJITELEM SPOLEčNíKEM DO PžEDU ODEPSANéHO ####KOSOáRNíHO####HžBITOVNíHO####HROBNíHO####VYKRADENéHO####PAPíROVéHO####DUKOVANU####TEMELíNU####A####A#### ???JAK PRžED TO Tá SLOVENSKá NEčESKá KúPNA ####ELEKTRICKá####STOLNí####MARGERíNOVá####KLáVESNICE####PíšE JAK JE TOHLE TADY VúBEC MOžNý? JAK JDE VúBEC PžED VáMA VúBEC JDE UTAJIT NEJAKé SVIETOVé VOJENSKé JADERNí TAJEMSTVý NEJAKéHO JADERNíHO úLOžIšTE FOSFORU A ARZéNU ? ?? NE NEJDE ZAS A OPIET MáTE TU SVOU GRAFITOVOU ATOMOVOU PRAVDU VšAK VY JSTE AKO TEN Náš BEJVALEJ PREZIDENT ???PREžIDEň??? HAVEL TEN TAKY JENOM VšUDE HLáSIL §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§PžAVDA VITEZí VšUDE§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§MAL PRAVDU MAL ZA Tú MOJU ####ENGLENDERSLOVAK####ODPALOVACí####šUšLAVOU####NEUTRONOVOU####KLáVESNICI####ALE####OPRAVDU####NEMúžU####Já JSEM JI NEVYMYSLEL JENOM KOUPIL ............................................................................................................................A JEšTE JEDNOU MY žEKNETE CO JSTE TO TAM DO TEHO ****NADNáRODNíHO****NEDESTRUKTYVíHO****BRATISLAVSKéHO####EKOLOGICKíHO####GEENPEANCU####NDESTRUKTYVNíHO####VúBEC####JADERNíHO####NEUTRONOVéHO####NE####POSLAL**** ............................................................................................................................CES TU VAšU SLOVENSKOU POšTU TOHO OSUMáSTýHO DVANáSTí DVATISíCEDVENáST 18 12 2012 NEDESTRUKTíNýHO ATOMOVéHO JADERNíHO TERMONUKLEáRNíHO ##############################NEUTRONOVýHO#################################SCHéMATICKéHO PLNE ####PLáNOVACO VýROBNíHO#### BOMBOVéHO áLE NIC ZVLáSTNíHO JENOM ************HVIESDIčKOVý*************MATEMATICKO*GEOMETRICKý*MODEL*GRAFITOVEJ*ARSENOVEJ*FOSFOROVEJ*NUKLEáRNí* NEDESTRUKTíVNEJ*HUMáNNí*BOMBY*ABY NA NI UDELALI NEZáVYSLEJ EKOLOGICKEJ NEDESTRUKTIVNí DOZYMETRICKEJ LIKVIDAčNý PRAVDIVEJ VYSOCE KVALIFIKOVANEJ ODBORNEJ MíROVEJ VESMIRNEJ ZELENOKOSMICKEJ JEDLEJ NEZáVISLEJ HUMáNNEJ §§§§§§§§§§§§§§§POSUDEK§§§§§§§§§§§§§§§§A DNES JE 8 1 2013 A TO MY PžEDTíM DO PEVNíHOFAXOVíHO ODPOSLECHOVANéHO NAHRáAVACíHO LINKOVýHO TELEFONU žEKLI žE INí KOLEGOVé SE TAM JADERNí NEJEDLí RáDIOAKKTYVYTE ENERGII MíRULOVNE ROZUMEJí VšAK PRO TO SEM IM TO TAM POSLAL ............................................................................................................................JáJ GRAFITOVEJ PANE FERDINANDE PIECKO TO JSTE NEMNEL TO JSTE MNEL PžES NáS PžES *************HVIEZDNí**************čESKOU*POšTU*U NáS*V*čECHáCH*MáME*ZATíM*JENOM*HEJTMANSTVí*A*NE*AKO*VY*KAKOUSKO-UHERSKý*žUMPY*TO*PROTO*JO*A*šLO*BY*RYCHLEJ*MY*BY*SME*VáM*TO*EXPRES*REKOMANDO*POSLALI*DO* NAšI*NADNáRODNí*CENTRáLI*GREENPEANCU*DO*CANADY*TAM*JSOU*HLAVNí*ULOžIšTE*JADERNíHO*NEUTROVýHO*ODPADU*A*TíM*BY*TO*PRO*VáS*GRAFIVIE*NEDESTRUKTíNO*SKONčILO*JO A CO TI DOTETKA NEZLIKVYDOVANí DARéBáCKEJ DARMOžROUTI SVIETOVý KOLEGONáLOVé TERAJší TAJNí ............................................................................................................................MILEJ PANE TO BY šLO JENOM KDE JSOU MOJE****************HVIESDIčKOVé****************EKOLOGICKé******************NEDESTRUKTIVNí*****************JADERNí******** PENíZE* ZA JADERNé MíROVé NDESTRUKTíVNí PIESTOVATELSKý SOUSEDKý SOUžITí A PRáCI MNEL JSEM STíM MOJíM JADERNíM MíRUTVORNýM VýSKUMEM NEJAKý HMOTNí KCS CSSR VýDAJE TAKY CSFR SMETANA VýDAJE A TAKY SLOVAKIA KORUNA VýDAJE A TAKY SLOVAK EURO VýDAJE A TO SA NEDELá GRAFITOVOU ATOMOVOU JADERNí NEUTRON úLOžIšTE SRANDU A NAVYSš DO TETKA JSEM NEBYL ALE ALE #########################ODšKODNEN##########################ZA TO ZE JSEM BYL NA SILU ODVEDEN JAKO ######################SLOBODNý PACIFISTICKý#####################čLOVIEK NA SILU NA PROTIľUDSKý OTROKáRSKY #STáTNí# ROSKAS ODVEDEN DO ####BEJVALíCH####POMOCNíCH#### ####USKLADňOVACíCH####HžBITOVNíCH####LIKVIDAčNýCH####STáTNíCH####POLOVOJENSKýCH####KONCENTRACNýCH####POLITICKýCH####čEPIčKOVýCH####PžEVýCHOVNýCH####POMOCNýCH####TECHNICKýCH####PRáPOROV####ZA STáTNí POLITICKý PžEVýCHOVNí MOCI CSSR I CSFR USKUTOčNENOU POLOVOJENSKOU VYKORISTOVATELSKOU POLITICKOU +++PžESILOU+++ NASILU NANUCENOU VEZENSKY NA PODRADNí STáTNí SLUžBU#################PžEVýCHOVNú################### HANOBíCí MOU LIDSKOU DúSTOJNOST ZNIZUJíCí MOJI EXISTENCNú LIDSKú RASU MNE MIERUMILOVNéMU DOBRéMU CLOVIEKOVI FERDINANDOVY PIECKOVY Z LISKOVEJ SPOD CHOčA A DO TETKA 8 1 2013 JSEM NDESTAL ANI HALíž OD CSSR CSFR A NáSTUPNICKýCH REPUBLíK ANI SLOVENSKEJ REPUBLIKY A čESKEJ REPUBLIKY A TýCH DVOCH POLOVOJENSKýCH ZLODEJSKýCH ZABíJACKYCH BLOKOV ---------------WARSAWSKEJ ZMLUVY A NATO----------------- NA STáTNí VYKORISťOVATELSKýJ OTROKáRSKEJ LIKVYDACNEJ ROSKAS AMERICI CANADY ANGLICKA CCCR MADARSKA POLSKA FRANCOUSKA BENELUXU BELGICKA TALIANSKA RUMUNSKA DDR NEMECKA A INýCH ZúčASTNENýCH URODZENýCH BURžONACIONALISTOV DOTETKA ANI HALíž ............................................................................................................................MáTE OPIET SKUTEčNOU MATERILISTICKOU HMOTNí GRAFITOVOU ATOMOVU BYSTROU NEUTRONOU NEDAJSA PRAVDU VšICHNI JSOU TO JENOM BURžONACIONALISTICKEJ PLUTOKATICKEJ FAšISTICKEJ ZLODEJI Já VýM ALE CO TEDKA CO SE BUDE DíT KDYš JSTE TO TU TAK MNOTNE MíRUMILOVNE POKOJNE JEN TAK PRO NIC ZA NIC JAK TEN Náš ++++++++++++HAVEL+++++++++++žEKL PžAVDA VíTEZí TOU VAšI ENGLENDERSLOVAK ANTRACIT VYKOPANý PRíMESOVý BANíCKY FOSFOR DOBRE ULEžANý PYRIT NAPSAL ========================ROVNá SA=======================NAPSAL ............................................................................................................................SMEKáM PžED VáMA MúJ GRAFITOVEJ VLASOVEJ ZATíM NEUTRONOVO NEOžáRENEJ ====================================áRZENOVEJ=====================================KLOBOUK TAK HESKY JADERNE TO TAK NEžEK ANI TEN Náš BEJVALEJ HAVEL V TENKRáT V Tí AMERICE PžER TíM NA ROSKAS DEMOKATICKýMA PLUTOKRATICKýMA KONGRESMENAMI A BIS MYSMENAMY A JAK KOUKáM COPAK OPIET JSTE TU NAšU čESKOU BIS TADY STíM HLETíM KONTRAšPIONážNýM MíNUSOVýM----GRAFITEM----ODCHYTILI DARMO VY JSTE STAREJ šTB KONTRANEUTRONOVEJMATERIALISTICKEJ šPION NA VáS Ať SY VšICHNI DáVAJ POZOR VžDYť VY JSTE STAREJ ####žBYTOVNEJ PTP VOJáK###žE VY JSTE TY *****PIETKOVý NA DRUNOU*****TROFEJNí PRAPRAPRAPRAPRAPRA KOSVESMIR PTP OBRANNé RUčNé PRIERAZNé KARáTOVé ZBRANE ZíSKANE PRIESTRIEľANIM Z OBKLúčENIA AKO U ++++STALINGRADU++++DOTETKA NEODOVZDALI PO DRUHéMU PO VáS NAJVYššIEMU ABY VáS TU ZA TO TU DOMA NEPOVAžOVALI ZA KOSMITU NEžEK LíB ABY TO TU CO JSTE TO TU BYSTRO JADERNE NEUTRONOVO ===========PžAVDA VíTEZí===============žEK A NAPSAL TíMHLE PRAPRAPRAPRASTAREJM ZáZNAMOVEJM DOZYMETRICKEJM OKKO HROBOVEJM +++++++++++++++++++++GRAFITEM+++++++++++++++++++++++ NEBILO FAšISTICKY 15KOVO BLESKOVO šTB CIA FBIA SIS BIS KGB NKVD STALIN OBAMA CHRUščOV SCHUSTER KOVáč MEčIER KLASUS FICO HITLER HESS S žIVKOV SARKOZY BREžNEV HABSBURG KáDAR JARUZEJSKY RUSWELT MERKEL JELCIN MEDVED HEIDRICH GAšPAROVIč MOLOTOV čERčIL RIBENTROP MUSOLINY DALADIER čEMBRLEIN TRUMEN čERNENKO BUSCH KLINTON SEKRETáRKA OKRESNý TAJOMNáK KSS žUPAN BLANáR STAROSTA LISKOVEJ MURINA BýVALí LAUKO KUBALA A VšETCI OSTATNýMA NEJAKEJM FICKOVSKýM POSLUšNEJM +++++++++++++++++++++++++HLáSIM++++++++++++++++++++++PROGRAMáTORSKY +++++++++++++++++++++++NESEDIACOVO+++++++++++++++++++++++++PRO PžAVDIVé OZNáMENí OCHUDOBNENEJ PACIFISTISKEJ LIDOVEJ SVIETOVEJ VRSTVY ############################################GRAFITOVO VYGUMOVáNO###########################################JE TAK PANE PIECKO JO OPIET A ZASE PRO JEDNOU MáTE PRAVDU PRETO SA VžDY DRžTE JENOM NáS SPOJENýCH BRATOV SLOVANOV čECHOV A NECH PLATí **********PRAVDA VíTEZí*************A NIKDY INAK A NE PžAVDA VíTEZí A Tú ENGLENDERSLOVAK ATOM REAKTOR KLáVESNICU VRáTE TAM ODKUD JSTE JU KOUPIL TO JE MEDZINáRODNí OSTUDA TAKHLE PSáT NA NA ++++++++++++ATOMOVOM LIKVYDAčNOM ODPALOVACOM TAčIDLOVOM POčíTAčOVOM MECHANICKOM PíSACOM STROJI+++++++++++++++NECH PLATí PRVé TRY VžDY DRžIA NA MECHANICKOM SLOVE čECH DO LEBO VžDY STAVEBNE NOSNE TECHNICKY PLATí PRVé TRY DRžIA JO áNO ............................................................................................................................MOJA ADRESA JE FERDINAND PIECKA 034 81 LISKOVá 372 OKRES RUžOMBEROK RAKúSKO UHORSKá žUPA žILINA EMAIL:ferdinand.piecka@centrum.sk mobil:00421918022931 JENOM JEšTE JEN POSLEDNEJ DOTAS VY JSTE TU ZAPOMNEL NAPSAT ****RODIšTE**** GRAFITOVéHO ATOMOVéHO JENOMM USPáVACIEHO NA 10 000 000 000MILáRD LET ARZéNOVéHO ++++NEUTRONA++++JO Já VýM DOPíšU TO V JINéM BRATSKéM PRAVDIVéM čLáNKU
LUDIA TO DO čOHO SA TU PRáVE POZERáTE DOMA čI V ROBOTE DO STOLOVéHO ALEBO PRIEMYSELNéHO +MONITORA+ POčíTAčA JE TO NEUTRONOVá STABYLIZOVANá OBALOVá BOMBA A MY SME V JEJ VNúTRY A OKOLO NáS Sú VšADE NESTABYLIZOVANé RASTOVé NEUTRONOVé VýBUšNINY
Ferdinand Piecka 034 81 LISKOVá 372 SLOVAKIA MOBIL 00421918022931 EMAIL:ferdinand.piecka@centrum.sk, | 12. ledna 2013
ZDRAVýM VáS LUDIA AHA Já VáS TAKY PANE GRAFITOVEJ NEUTRONOVEJ JADERNEJ FIZYKUGRAFITE *FERDINANDE PIECKO*Z LISKOVEJ SPOD CHOčA SE SLOVENSKA TEDKA VáM NAPROSTO ROSUMíM CO TO GRAFITOVýHO ATOMOVýHO#OBKLUčOVACíHO#NEžELEZNýHO#DO+SEBA+SAMýHO +PROPADAJíCIHO+PžEVžATOVýHO#KONTžAžEVOLUčNíHO#MOčáLNíHO#SUMAVA#BAVORY#BAVORY#NEUTRON#LIKVYDACE#CSSR====>UDELAL TEN NAš BEJVALEJ PžEžIDENT HAVL S TEMA KOCáB KUMPáNAMA JO MILEJ PANE GRAFITOVEJ KOUMáKU PLICHTAHYSTORE ****FERDINANDE PIECKO****VáS JE TO TAM NA TOM TEDKA NAčISTO ZAOSTALýM NEDESSTRUKTYVíM #####5XKRáT##### UYAV6EN6EN7M UZAVžENýM ////SLOVESKU//// NEUTRONOVýM 1989PžEVžATEM 21JEDNIčKOVO=======================================================SKODA=====================================================6KRáT 52JEDNIčKOVO=======================================================SKODA=====================================================6KRáT 12JEDNIčKOVO=======================================================SKODA=====================================================6KRáT 25JEDNIčKOVO=======================================================SKODA=====================================================6KRáT PžAHáDZANE NAVYšE JEšTE VYTVOžENíM POSTRáZOVýM ZAMERIAVACíM VYZRáDZAJúCIM VOJENSKýM HLáSYM ==========AUTOMATICKá STáTNí +OPRáTKOVá POPRAVA+ZA UMYSELNí PROTISTáTNí NEUTRONOVOU NEDESSTRUKTíVNí LIVYDACI CSSR==============TEN HAVL UDELAL JENOM SAMOU SKODU POCTIVIE PRACIJíCíM NEUVIEDOMELýM LIDEM CO VúBEC NEVIEDI CO JE TO GRAFITOVEJ ATOMOVEJ JADERNí NEDESšTRUKTYVNEJ =======================SPOMALOVACí=============================SPIETNEJ RáZOVEJ VLNOVEJ čASOVEJ LIKVYDAčNEJ ++++++++++++++++++++++++++++++++NáRAS+++++++++++++++++++++++++++++++++BALíCí VLNA NEDESSTRUKTýVNEJ NEUTRON Já JENOM ZíRáM JAK TY TETKA V TEJ AMERICKEJ AKOžE TAJNEJ KOSOOBL6NIKOVEJ KOSOOBLžNIKOVEJ UYAV6ENEJ UZAVžENEJ SLOVAKENGLENDER NEUTRONOVEJ ORGANIY8CII ORGANIZáCII VSAK ONI TO VIEDí -VIED9-V3AK JSTE JSTE JIM TAM NECO OT6AVN9HO PO49TADLOV7HO 5AVOV7HO J8VA J8VOV7HO PEN6N9HO POSL8L ABZ NA V8S NEY8BUDL9 V38K J0 T8K ---------------------------------------ROVN8 S0 8N=O=----------------------------------------- ?OTžAVNíHO POčíTADLOVýHO ťAVOVýHO JáVA JAVOVýHO PENEžNIHO POSLAL ABY NA VáS KOLEGIONáLNE NEZáBUDLI VšáK Jé TáK =====================================ROVNá SE ANÓ======================================= ..............................................................................................................................................................................................................................................................................=======================================================================================================================================---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VáS Jé TáM šKóDá áNó POšLIšTE PANE GRAFITOVEJ FERDINANDE PIECKO VáS JE TAM OPRAVDU ALE OPRAVDU šKODA NO CO NADELáTE čO NAROBýTE A TETKA TO PžELOžTE DO Tý =JáVOVý= REáKTÓRÓVý= JáDéRNí= POčíTáDLÓVý= HáTLáNíNí=áSý TáKTÓ JÓ ÓPžáVDú JÓ áNí NéVáHéJTé NéBÓJSá ..............................................................................................................................................................................................................................................................................=======================================================================================================================================---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------áSý TáKHLé JÓ áNÓ V8S J0 T8M 3K=OD8 8N=O P=O3L9T0 P8N0 G68F9T=OV0J F0RD9N8ND0 P90CK=O V83 J0 T8M =OP8VD[ 8L0 3K=OD8 N=O C=O N8D0L8T0 8 T0TK8 T=O P6L=O6T0 D=O T7 -J8V=OV7- R08KT=OR=OV7- J8D0RN7- P=O49T8DL=OV7- H8T8N9N9-8S7 T8KT=O J=O =OP68VD[ J=O 8N9 N0V8H8JT0 N0B=OJS8 J=O ..............................................................................................................................................................................................................................................................................---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=======================================================================================================================================V8s j0 t8m 3k=od8 8n=o p=o3l9t0 p8n0 g68f9t=ov0j F0rd9n8nd0 p90ck=o V8s j0 t8m =op68vd[ 3k=od8 n=o c=o n8r=ob7t0 8 t0tk8 t=o p60l=o6t0 d=o t7 -j8v=ov7- 608ko6=ov7- j8d06n7 -p=o49t8dl=ov7- h8tl8n9n9-8s7 t8ko j=o =op68vd[ j=o 8n9 n0v8h0jt0 n0bojs8 .......................................................................................................................................JA GRAFITOVý VEDEC FERDINAND PIECKA Z LISKOVEJ SPOD CHOčA VôBEC NEVIEM NA čO TO JE ALE VšETKO SA NA NIEčO ZýDE TAKOVá OBYčEJNá JEDNODUCHá NA GRAFITOVOU ATOMOVOU JADROVOU TERMONUKLEáRNU *******************************************************NEUTRONOVOU************************************************************** NEDESšTRUKTýVNU NáHODU NAPROTIVEň SABOTáž ANI NEVIEM čO SOM STISNúL V TOMTO MOJOM ZA MOJE POCTIVé PENIAZE NA VOLNO +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KúPNOM+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KúPNOM+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KúPNOM+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KúPNOM+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ STOLOVOM ELEKTRICKOM FOSíLNOM GRAFITOVOM ATOMOVOM JADROVOM TERMONUKLEáRNOM ===================================================POčíTAčI-REAKTORE===================================================ROVNO NEUTRONOVOMNEUTRíNOVOM TžEBA JáVOVý ťAVOVý PžEKLAD PENE FERDINANDE PIECKO JSTE SKVIELEJ VY TOTIš ALE VúBEC NEVýTE NA JSTE OBJEVNE *****POLIHISTORICKY*****NEDESTRUKTIVNE PžEVRATOVO ODPALOVACO *****NEDAJSA*****PžIšEL Já SMEKáM SVúJ NOžAžENEJ AžžENOVEJ KLOBOUK VY JSTE TAKOVá MALá čESKáSLOVáK ******************************************************žEžULIčKA*************************************************** .......................................................................................................................................A TEťKA KONEčNE NECHTE TéHLE šOMRAVýCH TECHTLE MECHTLE šOMARíN A KONEčNE TADY JEšTE NECO HONEM ťAVOVýHO ALE Už OPRAFDU NECO VIEDECKýHO šPIONážNíHO JAK V TOM MIELNICKéM +++++++++LáBúš+++++++++ 1945 PIETAšTYžICáTýM VOJENSKýM REVOLUčNíM NAPIšTE PANE NEUTRONšPIONE PANE PIECKO PíK .......................................................................................................................................LUDIA TO čO DO čOHO SA TU PRáVE POZERáTE DOMA čI V ROBOTE DO STOLOVéHO ALEBO PRIEMYSELNéHO ++++++++++++++++++++++++++++++MONITORA*POčíTAčA+++++++++++++++++++++++++++++++++POčíTAč JE HMOTNE GRAFITOVO ATOMOVO JADROVO TERMONUKLáRNE NEUTRONOVONEUTRíNOVO ==================ROVNá SA====================STAVEBNE NOSNE ODRAZOVO *STENA TIEň*ZRKADLOVO HMOTNý GRAFITOVý ATOMOVý JADROVý TERMONUKLEáRNY NEUTRONOVONEUTRíNOVý REAKTOR JE ZRKADLOM *****TIEňOM*****VNúTRA OBALOVEJ STABYLIZOVANEJ GRAFITOVEJ ATOMOVEJ RáDIOAKTýVNEJ NEUTRONOVEJNEUTRíNOVEJ DIERY NARAS TOHO KVAZARU < VNúTRO GRAFITOVEJ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$STABYLIZOVANEJ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$STABYLIZOVANEJ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$STABYLIZOVANEJ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$STABYLIZOVANEJ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ATOMOVEJ JADROVEJ TERMONUKLEáRNEJ OBALOVEJ STAVEBNO NOSNEJ ************************NEUTRONOVEJ*********************************************KOSOáRNEJ NEPRAVYDELNEJ NESYMETRICKEJ KOSOOBLžNIKOVEJ KOSOšTVORCOVEJ BOMBY=HVIEZDY Z HľADISKA SMRTEľNEJ DáVKY RáDIOAKTýVNEHO SEDAVéHO 4šTORKOVéHO DELTA GAMA BETA ALFA žIARENIA ZNESYTEľNE STABYLIZOVANé PRE ľUDSKý žIVOT V JEJ VNúTRY A MY GRAFITOVý ATOMOVý NEUTRONOVý LUDIA SME V NEJ PO PRAPRAPRAPRAPRAPRAPRAPRADáVNOM 8 OSMIčKOVOM OBROVSKOM KUREVSKY SILNOM SABOTážNOM VýBUCHU V JEJ VNúTRY 15KOVO KOPOVO########UVäZNENý########A OKOLO NáS V JEJ DUTOM PRIESTORE VYKUROVACEJ SKLOVYTEJ SKLáRSKEJ JEDNOSMERNEJ JEDLEJ FOTOSYNTéZNEJ PECI V PRESNE ******MECHANICKO TERMODYNAMICKEJ TEPELNEJ ........................HéLIOVOVODíKOVEJ............................................RASTOVEJZMRšťOVACEJ ťAHACEJ BESPEčNEJ VYPOčíTANEJ PRIťAHUJúCOODPUDZUJúCEJ MAGNETICKEJ STOJACEJ VýROBNOELEKTRáRENSKEJ VYROVNANEJ ZAKRYVENEJ V HORIZONTáLNEJ BESPEčNEJ VZDIALENOSTI Sú VšADE 4šTVORKOVé BLESKOVé####NESTABYLIZOVANé#### RASTOVOZANIKAJúCOVé AUTOMATICKO PRETAVUJúCE OPAKOVANE KOVAJúCE TAK AKO SA KOVAJú SKVELé PRADáVNE SAMURAJSKé MEčE NEUTRONOVé SUPERPANCIERPANCIERPANCIEROV VýBUšNé SS SKLáRSKE SKLENENé OPANCIEROVANé čIERNE DIERY PRE NáS ľUDí TEJTO SMRTEľNEJ PODOBY SMREľNé TAK VY ATOMOVý SOMáRY A SOMáRICE FIZYCI A FIZYCE KOKOTI A KOKOTICE PRESTAňTE VýRáBAť NEZMYSELNé RáDIOAKTýVNO ++++++++++++++++++++NEJEDLé+++++++++++++++++++POZEMSKé JEDOVATé NEPžAVDIVé ALE OPžAVDU OPžAVDU OPžAVDIVO OPZAžAVDIVO NEOPžAVDOVO NEOPžAVDIVO NEOPžAVDIVé NEPžAVDIVé NEJEDLONEPžAVDIVé URáNOVé TORIOVé KOBALTOVé VODíKOVé HéLIOVé ARZéNOVOPHOSPHORUS NEUTžONOVé TERMONUKLEáRNE BOMBY A RAKETY .......................................................................................................................................JO PANE GRAFITOVEJ TAK ZASE A OPIET PžAVDA VíTEZí A JENOM TO TA PžAVDA VíTEZý A BUDE VíTEZIT PžAVDA A JENOM JENOM VíTEZYT PžAVDA A žIJE NA VIEKú VIEKú PžAVDA VíTéZý A PžAVDA VíTEZý JENOM TADY GRAFITOVEJ PANE FERDINANDE PIECKO KOUKáM S čEHO BUDETE žíT KDYš JSTE TAK TAJEMNE ZATAJNENO TAJNO ZATAJNENý Váš INDYVYDUáLNEJ OD OSMY 8 LET PO TEJ PžIžOžENEJ POLUCI JADERNEJ SAMOUKOVEJ KUKOVEJ FUKOVEJ VýSKUM PROVáDEL žE JSTE ++++++++++++++++++++++++OšIDIL+++++++++++++++++++++++++šIDLOVO šIDIAC I TOU SPROSTOU SOMáRSKOU DARMOžROUTSKOU AMERIKáNSKOU ZAPOMNETLIVOU CIA A FBIá A NAVYšE AKO ICH JEDEN šPIčKOVEJ čEPIčKOVEJ PžEVýCHOVNEJ K TOMU ICH VLASTNEJ 1.VLASTNEJ1. KONTRAPRODUKTINí VýžIERKOVEJ HLADOVEJ JIMA VYSLANEJ A ONI VáMA VYSLANýMY POSLUšNE HLáSYM žE VáM PANE GRAFITOVEJ TAJNEJ CLOVIEKU STAREJ STAVEBNO NOSNEJ AGENTE AMERICKEJ ++++CIA++++V HODNOSTI GARDOVéHO PACIER DIVíZNEHO NEPRIESTREľNéHO *****HVIEZDIčKOVéHO*****PžEBýJAJúCEHO VšECKY TYPY OBKLíčENí RUSKéHO TANKOVéHO MAJORA A ANI KOLEGOVé BEJVALéHO CCCR A TEžAJšíHO +++++++FEDERATíVNíHO RUSKA+++++NEMAJí DOTETKA 1.12.2013 ANI JEDNú PAMáTKU NA VáS TY TAKY NA VáS ZAPOMNELI žE PžO NE PRACJETE VY JSTE TEDA ==================================VYKUK=======================================PANE GžAFITOVEJ PANCížOVEJ BEJVALEJ SKUšEBNEJ POLYGONOVEJ *****************TANKYSTO************************JAK JENOM JSTE NEODHALENOVO CHYTNúL TY POMOCNí PžEVYCHOVNí PžACOVNí PžAVDA VíTEZí TECHNICKý PžAPORY PžAPORú VáA TAM BYLO NAPROSTO V NEUTRONOVýM NDESSTRUKTYVNíM POžáDKU šKODA VY JSTE TEDA ***************************************KOSPIRATYVNEJ=OPERATYVNEJ********************************************CLOVIEK PRO KOHO VY VLASTNE PANE GžAFIT FIT CLOVIEKU OPEžATIVNO KONšPIžATíVNO DOOPžAVDU KOLEGO NEDAJSA UKžADNI CO MúžEš A JEšT SE JIM VYSMIEJ DOPžAVDU *****************************DELáTE***********************************VýTE Já JAK TAK SOBIESAMéHO NEUTžONOVIE SKOUMáM TAK SY GžAFIT FIT GžAFIT MYSLíM žE NEVýM KDO NEUTžONOVIE JSEM ASY SE ZEPTáM TOHO GžAFITOýHO NEUTžONA KDYš HO DOOPžAVDU ******POTKáM*****VY JSTE PANE GžAFIT FIT PEC INSTALATéR SPIONEK DOMEK FERDINANDE PIECKO JEDNODUCHO SKVIELEJ SKžITEJ JAK TEN DUCH SVATEJ NEBO NEPOSKVžENá PANENNKA MARIA .......................................................................................................................................TAKžE VY PANE GžAFITOVEJ SžEJ PANCíž PANčížOV JAK JSEM TO TU šIONážSKY šPIONášSKY OKUKOVO KUKANDO POCHOPIL žE VY JSTE TOHO SPžíMAžA AMERIKáNA ---------------------COHéNA--------------------PžEVEZ žE MáM PANCížOVOU GžAFITOVOU OCELOVOU SKUTOčNú MATERIALISTICKú PRAVDU NEPRIETRELNú **********************************PRAVDU*****************************************žE VY PANE ****************FERDINANDE PIECKO*****************MáTE TEN STAREJ DOBREJ SCHOVANEJ ULEžANEJ NEPRúSTRELNEJ žáDNOU STžELOU ANI ANTIMONOVOU NETO NEUTRONOVOU Váš TANK žE JE TO TAK VšAK JSEM SE VáM HO PO TOM NEKONEčNOM NEKONEčNOM *HVIEZDIčKOVO******************************GARDOVO******************************RUSIšESLOVAK NAHLíDAL TO JSOU VIECI TAK NE žE O NEJ TADY PžíDETE NEBO JE PO NáS TETKA JIM TO Už MúžETE žICT JAK SE NEPžICHáZí O SVúJ BYTEVNí OBRANNý TANK MúžU JO MúžETE OPRAVDU +++++MúžU+++++ JO MúžETE ALE OZAJ OZAJ TAK SA ++++++NEDAJ++++++ NEBOJSA ALE ONI MY TO NEUVERIA TO NEVADí JEN JIM TO HESKY žEKNI TAK DOBRE =ALE = ALE = ALE TO JE STARý JAKO ===========================MATUZALEM=================================ALE NAč JIM TO TANKYSTICKY DOVOLENKOVO VEGETOVO NEBOJOVO BUDE PRIčOM TEN********************************************TANK*****************************************JE URčENý DO BOJA Až KED TU NEBUDE čO GRAFITOVO ATOMOVO JADROVO TERMONUKLEáRNE ***************************************************JEDLO čO ********************************************************žRAť****************************************KRISTA BOHA BOHA BOHOV BOHA BOHA BOHA ABY SY ==========================================POTOM============================================NEťAžOVALI TERAJší URODZENý ZHIčKALí POLITICKý TAJNý BESPEčNOSTNý BISMYSMENI PODNIKATELIA KRčMáRY DROGOVý PLANTážNICI PEňAžNý BANKOVý úžERNíCKY DAREBNý PRACOVNíCI LEBO KED JA TO TU NAPíšEM AKé ******TANKOVé*****NEPRIESTRELNé ZáSADY MáM NEPRIESTRELNé žIADNOU NEUTRONOVOU ZBRAňOU TOCHTO SVETA TAK MY TO NEUVERIA A AKý Má PERFEKTNý FOROVý VTIPNý FTIP A KTO Má TANKOVO PANCIEROVO POPOLOVO DOZYMETRICKY VšíMAVý POHľAD TAK AKO JA GARDOVý TANKOVý *****DIVýZNY***** *****MAJOR*****FERDINAND PIECKA Z LISKOVEJ SPOD CHOčA ZO SLOVENSKA TAK MY NIKTO NA TEJTO PLNéTE +++++NEUVERý+++++žE JE TO ABSOLúTNA TANKOVá PACIEROVä NEPRIESTRELNá NEUTRONOVá OCEľOVá SOMARINA TAK TO POCHOPIA SKORO VšETCI ľUDIA TEJTO PLNéTY ALE VTIP JE PRINCíPOVO NEPRIERAZNE žIADNOU ZBRAňOU TAK JE 1.PRý BODKA PLIšáčIKA DO RUPSAčIKA ......................................... 2.DRUHý BODKA LITER KOFOLY CEZ HORY ......................................... 3.TRETí BODKA JEDEN SAMOPAL ......................................... 4.šTVRTý BODKA RáDIOSTANICU NA PLECE .......................................................................................................................................MIJA ADRESA JE FERDINAND PIECKA LISKOVá 372,034 81 OKRES RUžOMBEROK,SLOVAKIA EMAIL:ferdinand.piecka@centrum.sk MOBIL:00421918022931 SKVIELé PANE GRAFITOVEJ ZáKLADOVEJ STAVEBNE NOSNE TANKOVO ZáKLADOVO A TETKA AJ POVIEDIA KOKOTI KDE MáTE VšETKY ARMáDY TOCHTO SVETA *******************************GRAVYTAčNý********************************6šESťTKOVý *******************************GRAVYTAčNý********************************6šESťTKOVý ********************************GRAVYTAčNý*********************************6šESťTKOVý *******************************GRAVYTAčNý*********************************6šESťTKOVý *******************************GRAVYTAčNý*********************************6šESTKOVý *******************************GRAVYTAčNý*********************************6šESťKOVý *******************************GRAVYTAčNý*********************************6šESťTKOVý HODOVý STABYLIZAčNý TRECí NEHORľAVý TANKOVý ZáKLAD INáč SA TOMU VYZVEDAčSKY OBJAVNE HOVORý ====================čLOVEčE NEZLOB SA=========================POZNáTE Tú HRU RATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT šťASTNE HODOVO KýM SA TI Dá V OBKLUčENí ZACHRáNIť NECH SY KDE SY TAK SA ZACHRáň AKOKOľVEK INAK TU NA ZEMI PLATí ==================SPOLKY Sú čETOVé čERTOVé VOLKY========================A TO JE RAS STARá PRAVDA
AKO VYTVORýM PLNE FUNKčNý GRAFITOVý MATERIALISTICKý ATOMOVý JADROVý TERMONUKLEáRNY ROVNO NEUTRONOVý DOZYMETER JA F PIECKA
Ferdinand Piecka 034 81 LISKOVá 372 SLOVAKIA MOBIL 00421918022931 EMAIL:ferdinand.piecka@centrum.sk, | 13. ledna 2013
POšLIšTE PANE GRAFITOVEJ FIšKULANTE PLICHTAPOLIHISTORE FIZYKGRAFITKO FERDINANDE PIECKO žE VY HO TAM NA TOM NEUTRONOVýM OBKLíčENíM ++++SLOVENSKU MATERIALISTICKY GRAFITOVO ATOMOVO NEúTRONOVO MáTE žE MáM PžAVDU žE JO žE žAS PžO JEDNOU A žAS PžO JEDNOU OPIET žVýťAžILA GRAFIť PLICHTťA MäKúšKO K=O= P=04[3K= PEčúšK´O´ PžAVDA POšľIšťE PáňE PíéčK´O´ Ví Jšťé ťáK´OO´VéJ šPéKúľáňťO KúKáNDO FíšKúLANDO PRťáVEJ žIšKUTAňDO šPIONIšKO UKžADNICO MúžEš A HONEM Pžíč žE VYJSTE TY CIá FBíá AGEňTí I TOHO čOHéňA MIEKčOňOVO PžíKážOVO´ #N# *HVIéžDíčKOVO´* PžAVDá VíťEží A NIC JéNOM PžAVDá VíťEží +++++++++++++++++++++PžEVéS+++++++++++++++++++VýTE CO TETKá DELAJí DNESKá NEDELí V Tý AKOžé TAJNí AMEžíKNšKSYJ íá íá íá íá 45 PIETášTYžíCíTKOVéJ ------------MíNúšOVEJ------------- ABéCéDOVEJ čéPíčKOVEJ 6DVOJ0NEJ ZDVOJéNEJ čIá CIA????????????????????????????????????NO PžéCé OD TéTKá JE Vášé PáNE SLOVéNSKEJ GžáFíTOVéJ SPéKULNTE FIZýčKOGžáFíTE FERDINANDE PIECKO TáKHLE ODDéLAT NAJéDNOU íá íá íá íá CIá I FBIá A OSTáTNí LIDí TéHLé POžEMšKý PLNETí VúBEC NEVIEDí žE VY TADý PžOSTžEDNICTýM TOHOHLE GžAFíTOVýHO JáDERNíHO KUKANDO LIVYDANDO **************HVIEZDíčKOVýHO*****************PIESTITEľšKýHO LIVYDAčNíHO TEAKTORá ****REAKTORíNA****LíKVýDúJETé TéťKá íá íá íá íá čIá CIá I FBIá VY JSTE TEDA DOBžEJ Já SMIEKá Už DOOPžVDú MúJ ZATíM MúJ žELENéJ NOžAžENéJ ARžžENOVEJ áRSéNIúM čéSKEJ žéžULIčJA KLOBOUK NA VáS POžOR PANE PIECKO ABY JSTE HO JEšTE I MNE NEUKRAD VY šPéKULANTE JEDEN A OSTATNí INTERNETOVý LIDí MAJITELé VšéCH SVIETOVýCH INTERNETOVýCH ++++++++SéRVRú++++++++WéBú+++++++++ Bá ANí MíNUSOVEJ-------------HáCKéžY-------------NEVIEDí žé Vý TEDKá TáDý DELáTE CO KDýSY UDELáL S BEJVALOU CSSR TEN Náš BEJVALEJ PžEEžíDENT VšáK NA TO TáKY DOJEL PREžIIBA DEň ----HAVL---- NEUTRONOVO NEUTžONOVIE NDESSTžUKTIVNO PžOGžáMáTOžSKY UKážKOVIE NA VáS POZOR PANE PIECKO VY šPéKúLANTE JéDEN ............................................................................................................................................................................................................................................................A Vý žé PRIJ NéVýTE NúTžONOVIE JáVA TRáVA ťAVA PžOGžáMáTOžSKY SVIETOVIE TéDKA LíKVýDAčNE NAPžOTIVEň I TOMU MáJKOšROFTú PžOGRáMATOVAť NA VáS PANE GžáFITOEJ VýKúKSPEKúLANTE ABYS TéTKA 1.13.2013 DáVAL šESSáKRá PžOGžáMáTOžSKEJ PONORKOVIEJ NéUTžONOVEJ POžOR KDE JSTE SE TOHLE NEVýšKOVIE NEOBRáNNE NAUčíL VžDYť VY JSTE NA TU VYSOKOU OBRANNí VOJENSKOU VYšKOVOU FTEMKRžáT V TOM NEúTžONOVIEM V KVIETNOVIEM ROCé 1989 ALE VúBEC VúBEC NENASTOUPIL Ať NAVžDY A JEN NAVžDY PžAVDA VíTESí A PžáVDá VíTESí A NIC JINíHO A JENOM PžAVDá VíTESí VY JSTE TEDA SPOMAľOVAč ****NEUTRONOV*******Já VýM ALE NEVýM JAK VY JSTE TOTIš JAK TU TEDKA NA VáS KUK KUKANDO NEUTžON KOUKáM SáM OSEBE JAK TA NAšE PIECKO SPAľOVACí KžEMACí JENOMžE VY JSE JMIENUJETE ++++PIECKA++++TAK JAK žE JSTE MUžOM NO TO TY ZARACENí SVIETOVý POKROUCENý ====================DOZYMETRICKý======================OZNAMOVACí ABECEDOVý DOZYMETRICKý PáDY Já TAKý VýM PANE GžAFITOVEJ FERDINANDE PIECKO TAK CO JSE PTáTE PROTOžE *********************************Já JSEM TADY*********************************NO A JA FERDINAND PIECKA SOM ZASE *********************************Já JSEM TADY*********************************NO TOHLE JE TOTO VúBIEC čASOVO A PRIESTOROVO MOžNý Já JEN KOUKáM A TO VšECKO TADY PíšETE JENOM TAK Z HLAVY NECHCETE DELAT PRO NáS KDYš Já VáS NEZNáM Já VáS TAKY TO JE DOBRý A CO TEN VIEDECKEJ NADPIS TAM NAHOžE ZAS JSEM SE ++++TADY++++NIC OD VáS PANE PIECKO šPIONážNE O NEUTRONOVý BOMBIE SKORO NIC NEDOZVIEDEL Já VýM VšAK MY JE *********10***********************DESET UKRADLI NEZNáMý SVIETOVý ZLODEJI TO ANI NžíKEJTE PANE PIECKO A TO SY NEDELáTE ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++SRANDU+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ .............................................................................................................................MJA ADRESA JE FERDINAND PIECKA 034 81 LISKOVá 372 OKRES RUžOMBEROK SLOVENSKO EMAIL:ferdinand.piecka@centrum.sk MOBIL:00421918022931
STAVEBNý ZáKLAD +NEUTRÓNOVEJ+ GRAFITOVEJ ATÓMOVEJ NEDESšTRUKTíVNEJ BOMBY DOBDá RADA OD FERDINANDA PIECKU
Ferdinand Piecka 034 81 LISKOVá 372 SLOVAKIA MOBIL 00421918022931 EMAIL:ferdinand.piecka@centrum.sk, | 16. ledna 2013
ZA PRVé 1. POZNáTE SLOVENSKý *********ZMEKčOVACí**********VôKáň**********************************=====>NAD BLESKOVOU SLABIKOU ++++ô++++ TO UKAZUJE SPRáVNY GRAFITOVý ZáZNAMOVý NUTRÓNOVý SMER URčITýMY===GRAFITOVýMY====ZMEKčOVACíMY=== SLABYKAMY====>23 A SPRáNE POSTREHOVO ----NAOPAK---- MNOU GRAFITOVýM ATÓMOVýM JADROVýM TERMONUKLáRNYM VEDCOM A FIZYKOMGRAFITKOM *****FERDINANDOM PIECKOM Z LISKOVEJ SPOD CHOčOM ZO SLOVENSKA A MáM *DEVäť* +POSTREHOVé+NEUTRÓNOVé BLEKOVO RýCHLE %MOžNOSTI% A PRVé *TRY*VžDY STAVEBNE NOSNE DRžIA *NAJVIAC* A TO VO *VšETKOM* AHA 123/321/723/327/732/213/231/273/372/ A Z NICH SY MáLO POZMENENú JEDNU %BLESKOVú%NEUTRÓNOVú VYBERIEM ALE POZOR V BOJOVEJ ####NEJEDLEJ####RáDIOAKTYVYTE SA NIKDY -NESMIE- POUžíVAť -MATEMATICKé- ZNAMIENKO -PLUS- LEBO ***************************************LOGICKY*****************************************IDETE TECHNICKY STAVEBNE ZáKLADOVO DO MíNUSU DO KVAPALNéHO KÓNUSOVéHO HROBU 1+2+3+4+5+6+7+8+9 AKO INáč BY VZNIKÓL DIAľKOVý OPAľOVACí TRECí MATERIáLOVO STLAčENý NA SEBA NATLAčENá STISNUTá VýBUšNá ELEKTRICKá NEUTRÓNOVá HMOTA = BESDRôTOVý ..............TELEFÓN..............A OKOLO NáS Sú SAMé *číSELNE* A *PíSMENOVé* ZNAMIENKA STLAčENé NEUTRÓNOVé BLESKOVé %VýBUšNINY% A PRVé -------------------------------TRI----------------------------MíNUSOVO STAVEBNE ZáKLADOVO DRžIA DO KVAPALNéHO KÓNUSOVéHO #HROBU# A PRI TOM EšTE NAVYšE MUSýTE MAť SEBEVRAHOVý KONTRAšPIONážNY DEKÓDOVACí číSELNý 1.TRY POSTREH DO KVAPALNéHO KÓNUSOVéHO HROBU ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++PRETOžE+++++++++++++++++++++++++++++++++++1 JE 7 A SPRáVNE DO MíNUSU DO KVAPALNéHO KÓNUSOVéHO HROBU PRI NEJEDLEJ BOJOVEJ ##############################NEúTRONOVEJ################################RáDIOAKTYVYTE JE 723456789 A NIE 123456789 ALEBO FAL3IA DALšIA číSELNá NAHUSTENá PODPAľAčSKá NEUTRONOVá NAťAHOVACIA TRECIA VýBUšNINOVá ++++ODHALENá++++ MOžNOSť AHA 753429789 ............................................................................................................................PRI ZOSTROJOVANí GRAFITOVEJ +ATRAPOVEJ+NEUTRÓNOVEJ+BOMBY+USPáVACEJ MUčIAROVO PREMENIACOVO MUžA NA žENU A žENA NA MUžA OPAKOVANýM ZODRATíM POSTUPNýM MUčIARSKYM PREMENENíM NA OLOVO A URáN +NA+10 000 000 000MILIáRD+ROKOV PO +NEMCOCH+Z+DRUHEJ+SVETOVEJ+VOJNY+ZDENENEJ+Z+ZATAJENNéHO+KONCENTRAčNéHO+FAšISTICKéHO+ATÓMOVéHO+VýSKUMOVéHO+MUčIARSKEHO+HIMLEROVSKéHO+###########MIELNíCKEHO############+TáBORA V ROKU 1945 PLATí ++++####DOTERAS####++++ FAšISTICKý DOKONčOVACí POKRAčOVACí ####NEUTRÓNOVý NEDESšTRUKTýVNY#### VýVOJ USKUTOčňOVANý DOTERAS AMERIčANMY RUSMY ANGLIčANMY FRANCúZMY NEMCAMY V JUHOAFRICKEJ REPUKLIKE žIDMY V IZRAELI A ANI NEVIEM KýM ............................................................................................................................TAKžE TU NA TEJTO PLANéTE ZEM PLATí OD DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY TOTáLNE ZAVEDENé ------------FAšISTICKé KUREVSKé DESOVé ZHNUSENé NEUTRÓNOVé KYSELINáRNE ZDESENIE ZAVEDENé FAšISTICKýMY SS SKURVENýMY MUčIARSKYMY SVIňAMY-------------KTORé NAšťASTIE MôJ PRASTARý OTEC JáN JACKO PAUčIAK Z LIPTOVSKýCH SLIAčOV *****HRDINSKý****PROTIFAšISTIKý *GARDOVý*MAJOR čERVENEJ ARMáDY NA +MIELNíKU+V ROKU 1945 ZAMASKOVANEJ šPIÓNSKEJ HODNOSTI +FALOšNéHO+ SS ÓBERGRUPENšTUNBANFíRERA ===================================ATRAPOVO===================================AJ S JEHO HRDINSKýMY PROTIFAšISTICKýMY SPOLUBOJOVNíKMY GARDOVýMY SLOVAKRUSIšE PARTIZáNMY S VEľKýMY OBEťAMY TAJNE POZMENILI FAšISTICKú VýROBU GRAFITOVEJ ATÓMOVEJ BOMBY KTORá LEN ZABíJA ľUDí ZVIERATá STROMY A RASTLINY A TO čO TAM NASCHVáL ZANECHALI AMERIčANOM V ICH OPERATýVNEJ šPIONážNEJ OPERáCII ++++++++++++++++LABúš++++++++++++++ NA MIELNíKU BOLA LEN -ATRAPA- LEN NIEčO SOM O TOM ODTAJNENE JA JEHO PRAVNUK GRAFITOVý čLOVEK VEDEC FIZYKGRAFITKO FERDINAND PIECKA Z LISKOVEJ SPOD CHOčA ZO SLOVENSKA V SLUžBáCH AMERICKEJ CIA NAPíSAL V INOM VEDECKOM MATERIALISTYCKOM TECHNICKOM čLáNKU O OBJAVOVANí GRAFITOVéHO +ATOMU+ V INTERNETOVEJ POZýVACEJ SLOBODNEJ GRAFITOVEJ NEUTRÓNOVEJ STRáNKE referaty.seminarky,sk POD NáZVOM **********************************************RáDIOAKTIVITA*************************************************** PžIDáNO 5.čERVEVCA 2007 TAM V TOM SPODNOM CELKOM NA SPODKU NAPýSANOM čLáNKU MNOU GRAFITOVýM VEDCOM FIZYKOMGRAFITKOM FERDINANDOM PIECKOM V SLUžBáCH TAJNEJ AMERICKEJ CIA ............................................................................................................................ZA DRUHé 2. PLATí KED HO ODHALíM TAK HO GRAFITOVO ATÓMOVO TRECO NEUTÓNOVO +++++++++++++++++MEKčíM+++++++++++++++++TAK ISTO AKO PRI GETAPO STB VýSLUCHU A V TOMTO TVRDOM ROSTAVENOM ABECEDOVOM ELEKTRICKOM PíSMENOVOM A ZNAKOVOM INTERPUNKčNOM INTERNETOVOM PLAZMOVOM =============YATIA2===========ZATIAľ NEOžIARENOM CELOM ++++GRAFITE++++RáDIOAKTýVNYM NEUTRÓNOM V TOMTO PRíPADE MNOU ZATIAľ NEPOUžíVANOU VYSLúCHACOU MUčIACOU MRAVENčIACOU SKAMENIACOVOU ZNAKOVOU ZADOVOU DUšOVOU PROGRAMáTORSKOU FAšISTICKOU NEUTRÓNOVOU VSáCKOVOU ###################JáVOU##################JE TOISTé AKO KED SY DO PREDU MEKKO NA JEMNO NA DROBNO NASEKáTE ZOšLACHTíTE HORľAVú JEMNú SKAMENENú ROSDRVENú ZOMLETú ++++++++ANTRACITOVú+++++++++UHOľNú NA MEKKO JEMNE PRIPRAVENú GRAFITOVú =========================================ZMES======================================= DREVENú I JEMNO JEMňúčKO ZJEMNENú TOALEťáKOVú PAPIEROVú NAPUSťENú POHLCOVAčOM NEUTRÓNÓV RáDIOAKTýVNE OžIARENý ----------------------------------ACETÓN------------------------------TO PLATí PRE GRAFITOVú NEDESšTRUKTíVNU NEUTRÓNOVú BOMBU V JEJ VúTRY / ZO SPODU ALEBO Z BOKU PODPAľOVANú PRIPRAVENú HORľAVú TRVALE PRIPRAVENú =========================================ZMES======================================= PODľA TOHO AKý TYP GRAFITOVéHO VSáCKOVéHO FOSíLNEHO VODNO VZDUCHO KONDENZAčNéHO KOTLA MáTE DOMA DOLU V KOTOLNI ALEBO V KUCHYNI AK IDE O ZáVESNé úSPORNé ======KONDENZAčNé====== MANESMAN KOTLE A TO JE Tá ZRKADLOVá TIEňOVá V GRAFITE ODTLAčENá Tá ISTá PODPAľOVACIA šTARTOVACIA **********OVLáDACIA**********PODOBA AKú Má GRAFITOVý ROSTAVOVACí FúZIOVý **********************************NíZKOPODPAľOVACí***********************************ISKROVý ZAPAľOVAčOVý POčíTAčOVý DIEROVý KVAZAROVý PULZAROVý VATROVý DIAľKOVý VSáCKOVý PROGRAMOVACí ZLODEJSKý VRAHOVý FAšISTICKY V PRADáVNEJ KOSMICKEJ DOBE #################################################ODREYAN7 ODREZANý#########################################JAYZK JAZYK NAšíM MIERUMYLOVNýM PREDKOM #######################################JAYZK JAZYK NAšíM MIERUMILOVNýM PREDKOM####################################### #######################################JAYZK JAZYK NAšíM MIERUMILOVNýM PREDKOM###################################### #######################################JAYZK JAZYK NAšíM MIERUMILOVNýM PREDKOM###################################### NEYN8MZMZ 79VRAHMZ NEZNáMYMY 79VRAHMY PRIčOM 2 DVAJA ROBYLI VOLAVKU PASť A OSTATNýCH 77 čAKALI V ZáLOHE A FAšISTICKY RAFINOVANE MUčIACOVO NEUTRÓNOVO POVRAžDILO NEZNáMY POčET ľUDí A TO TAK ABY IM TO AKOžE NEMOHLI VRáTIť CEZ TO NEUTRÓNOVé KOSOšTVORCOVé A KOSOOBľžNIKOVé NAVZáJOM VYMENENéP=O=D=O=B=Y= P=O=H=L=A=V=N=Y=C=H= O=R=G=A=N=O=V= V= E=N=G=L=E=N=D=E=R=S=L=O=V=A=K= P=O=D=O=B=E= T=E=R=A=S= S=O=M= T=O= N=A=P=I=S=A=L= V= G=R=A=F=I=T=O=V=O=M= F=A=S=I=S=T=I=C=K=O=M= P-R-G-R-A=M=O=V=A=C=O=M= S=V=E=T=O=VO=M= J=A=Z=Y=K=U= ************J=8V=A=************JáVA šLACHTITEľSKY FAšISTICKY KUREVSKY V OBROVSKýCH ZA žIVA SPôSOBENýCH CHIRURGICKýCH REZOCH POHLAVNýCH ORGáNOV A POSTUPOM čASU RAFINOVANýM KREMáTÓRIOVSKýM ZA žIVA SPAľOVANíM A MNE GRAFITOVéMU čLOVEKOVY VEDCOVY FIZYKOVY A PROGRAMáTOROVY PROGRAMOVACIEHO JAZYKA ENGLENDERSLOVAK FOSíLNA *ANTRA CITOVá*KLáVESNICA SA POTOM V DOZIMETRICKOM FOSíLNOM PLAZMOVOM RáDIOAKTýVNOM FOTOSYNTéZNOM NEUTRÓNOVOM ANTRACITOVOM *GRAFITE*KTORý V SEBE KEDYSY OBSAHOVAL VšETKY DOTERAS POPOLOVO PREPáLENé NEKONEčNO OPAKOVANE Z GRAFITU VYňATé NAšíMY SEBEVRAžEBNýMY BOJOVýMY NEUTRÓNOVýMY PRAPRAPRAPRAPRAPRAPRAPRAPREDKAMY +PRVKY+ Už V TERAS Už NEOBýVATEľNOM ELEKTRáRENSKOM RTG MŔTVOM #VESMíRE# SA V MOJOM PROGRAMOVOM JAZYKU NAZVAL SOM HO **************ENGLENDERSLOVAK FOSíLNA ANTRA CITOVá KLáVESNICA************* PRED NIEKOľKýMY ROKMY AKO SOM SY ZOSTROJIL *NARAS* POSTAVYL VLASTNý POčíTAč Z NAVOLNO PREDáVAJúCOKúPNO KúPNYCH KOMPONENTOV SKORO NA KAžDý MáM ++++PARAGÓNOVú POTVRDENKU++++ SOM OKAMžITE ZISTIL žE SOM SY JA GRAFITOVý čLOVEK A POZOROVATEľ UVEDOMYL žE GRAFITOVý§§§§§§§§§§§§§§§STOLOVý POčíTA觧§§§§§§§§§§§§§§§§ JE KLASICKý GRAFITOVý ATÓMOVý JADROVý TERMONUKLEáRNY STOLOVý ROVNO ==============================NEUTRÓNOVONEUTRíNOVý=================================REAKTOR A KEDžE NESKôR SOM SY VšIMÓL A POROVNAL čO TO TIE INTERPUKčNé GRAFITOVé ZNAMIENKA NA TEJTO ANTRACITOVEJ POčíTAčOVEJ ATÓMOVEJ KLáVESNICI ROBIA VO VNúTRY GRAFITOVEJ STABYLIZOVANEJ OBALOVEJ NEUTRÓNOVEJ POHLCUJúCEJ DIERY REAKTORA POčíTAčA žE JE TO ISTé čO ROBý MôJ PROGRAMOVACí JAZYK ==============ENGLENDERSLOVAK FOSíLNA ANTRA CITOVá KLáVESNICA============== AHA TERAS PROGRAMUJEM DOBRE POZERAJTE????????????????????????? SLOVENSKO MôJ PROGRAMOVý ENGLENDERSLOVAK PROGRAMOVACí PROGRAMáTORSKý POčíTAčOVý PREKLAD PREPIS AHA /SLOVENSKO/ /S=L=O=V=E=N=S=K=O=/ /ALEBO SLOVO/ /šIEľNIčKá PRO šEK/ 3I=02 \=I=4K=8 P=R=O= 3E-K=/ MOJíM BLESKOVýM %GRAFITOVýM ATÓMOVýM JADROVýM TERMONUKLEáRNYM NEUTRÓNOVýM% JAZYKOM A ZISTIL SOM žE JE TO ISTé AKO BLESKOVý %GRAFITOVý ATÓMOVý JADROVý TERMONUKLEáRNY NEUTRÓNOVý% JAZYK §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§JáVA§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ............................................................................................................................A PRETO MY ODO DNESKA 1.15.2013 AKO SOM VáM TO TU KOLEGIONáLNE VEDECKY TECHNICKY MATERIALISTICKY ODBORNE STEVEBNE ZáKLADOVO PRVOTNE ******GRAFITOM*******ATOMOVO JADROVO TERMONUKLEáRNE NEUTRÓNOVO OZNáMYL TAK *****************************POLOVICA******************************ZO VšETKéHO čO SúVYSý S VýROBOU VšETKýCH POčíTAčOV PROGRAMOVACíCH JAZYKOV ATOMOVýCH REAKTOROV ELEKTRáRNí VšETKýCH TYPOV A VšETKéHO V čOM JE STAVEBNE NOSNE PRíRODNý I SPáLENý PRIMIEšANý GRAFIT čI Sú TO AUTOMOBILKY ZBROJOVKY JADROVé KATEDRY VšETKY VYSOKé šKOLY šTáTNE SúKROMNé úRADY TAJNé SLUžBY KRčMY HOTELY RETAURáCIE LETISKá KOSMODRÓMY A VšETKO OSTATNé JE POLOVYCA FIFTY FIFTY MOJE PRETOžE MňA GRAFITOVéHO OBYčAJNéHO čLOVEKA VEDCA FIZYKAGRAFITKA ****FERDINANDA PIECKU****Z LISKOVEJ ZO SLOVENSKA DOBA POLIHYSTOROV EšTE NESKONčILA -------------------JáVA----------------úLOHOU PROGRAMOVACIEHO ---------------JáVA----------------JE ZNAKOVé A ABECEDOVé ZAPíSANIE +++++++++++SEDMIčKOVé+++++++++++A JEDEN VYSLúCHACIE SEDOVé -HAJZLOVé- NEúTRÓNOVé -MUčIACE-ZMERAVOVACIE #MRAVENčENé# KVAPALNé ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,PRELIEVACIE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,PRESýPACIE OKRUHOVO UZAVRETé GRAFITOVé ALE Už ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇMEKčEN顡ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇMEKčEN顡ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇMEKčEN顡ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇMEKčEN顡ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇčERVENé šLACHTENé OžIARENIA A MECHANICKO CIK CAK VSADENé POMOCOU ELEKTRICKEJ FOSíLNEJ POčíTAčOVEJ KLáVESNICE ALEBO ELEKTRICKéHO DOTYKOVéHO PERA ALE Už DO PREDU ZMEKčENýMY PRIPRAVENýMY OžIARENýMY NEUTRÓNMY V PRAPRAPRAPRAPRAPRAPRAPRADáVNEJ VOJNOVEJ PREPALOVCEJ FAšISTICKEJ POPOLOVEJ PREPALOVACEJ ZMEKčOVACEJ NEUTRÓNOVEJ DOBE VAšíMY KAZYSVETOVýMY ++++++++++AKOžE+++++++++++ ATÓMOVýMY JADROVýMY TERMONUKLEáRNYMY NEUTRÓNOVýMY PRAPRAPRAPRAPRAPRAPRAPRAPREDKAMY PROGRAMáTORSKýMY FAšISTICKýMY JáVOVýMY SVIňAMY KONTRAšPIONážNE ZATAJNENO PRIPRAVENO NA NAšE TERAJšIE GRAFITOVé MEKčENé DIAľKOVé ++++++++++++KÓDOVACIE++++++++++++ZAKÓDOVACIE KLáVESNICOVé ODPáLENIE JADROVýCH STRIEL V ATÓMOVýCH PONORKáCH ALEBO LODIACH ALEBO V JADROVýCH SILáCH ALEBO POMOCOU ELEKTRICKéHO DOTYKOVéHO PERA ############################NEUTR==ONOV0 NEUTRÓNOVé###############################TERAJšIE ODPáLENIE ////PRETOžE GRAFITOVý KLASICKý STOLOVý ALEBO PRIEMYSELNý POčíTAč/////JE KLASICKý GRAFITOVý ATÓMOVý JADROVý TERMONUKLEáRNY ++++ROVNO++++NEUTRÓNOVONEUTRíNOVý *REAKTOR*A číM SA ODPALUJE GRAFITOVý ATOMOVý REAKTOR NAPLNENý PRIPRAVENýMY ATOMOVýMY NEUTRONOVýMY čI STUDENýMY ALEBO HORúCIMY VýBUšNIAMY ZASE LEN GRAFITOVýM ATÓMOVýM POčíTAčOM/REAKTOROM PROSTREDNíCTVOM GRAFITOVéHO PROGRAMOVACIEHO JAZYKA +JáVA+ AJA GRAFITOVý čLOVEK VEDEC FIZYKGRAFITKO SOM UROBYL PRED NIEKOľKýMY ROKY TO ISTé VTEDY KED SOM SY KúPIL STOLOVý POčíTAč GRAFITOVý A TÓMOVý JADROVý TERMONUKLEáRNY ROVNO ************NEUTRÓNOVONEUTRíNOVý************A HNED AKO SOM HO UVIEDÓL DO PREVáCKY SOM OBJAVYL SVOJ VLASTNý DO BODKY TAKý ISTý GRAFITOVý RáDIOAKTýVNY ATÓMOVý JADROVý NEUTRÓNOVý +++++++++++PROGRAMOVACí+++++++++++POčíTAčOVý JAZYK A NAZVAL SOM HO *********************ENGLENDERSLOVAK ANTRA CIT KLáVESNICA*******************A JE PRESNE GRAFITOVO TAKý ISTý AKO +++++++++++JáVA+++++++++++PRIčOM NEVIEM ANI SLOVO PO ANGLICKY JA STáLE HOVORíM ===========DOBA POLIHYSTOROV===========EšTE NESKONčILA A TO SOM OBJAVYL JA GRAFITOVý OPATRNý čLOVEK VEDEC POZOROVATEľ FIZYKGRAFITKO FERDINAND PIECKA Z LISKOVEJ SPOD CHOčA A TO SA O BOJOVú NEJEDLú DVOJFáZOVú GRAFITOVú RáDIOAKTYVYTU ZAUJíMAM LEN OKRAJOVO ALE O FIZYKU SA ZAUJíMAM Už OD DETSTVA OD MOJICH OSMICH ROKOV KED SOM PRI MOJEJ PRIRODZENEJ CHLAPčENSKEJ POLúCII POCHOPIL žE SOM VO VNúTRY STABYLIZOVANEJ GRAFITOVEJ KOSMICKEJ NEUTRÓNOVEJ čIERNOFAREBNEJ DIERY A NARAS TOHO DIERA A žE OKOLO MňA Sú SAMé TRECIE PREPADáVAJúCE RASTOVé KLESAJúCE NEUTRÓNOVé VýBUšNINOVé NEBESPEčNSTVá A ****************OD PIATEJ TRIEDY*****************POVYNNEJ šKOLSKEJ ================CSSR šTáTOM NANúTENEJ===============HODINY FIZYKY SOM JU TRECO POVINNE šTUDOVAL =============================NA šTáTNU úTRATU============================= ==================================NA šTáTNU úTRATU================================== ==================================NA šTáTNU úTRATU================================== ==================================NA šTáTNU==================================POVYNNE NA SILU A SKúSYLI STE NIEKEDY ZA KOMUNISTOV ODPOROVAť šTB RIADENOU šKOLSKOU SPRáVOU RIADITEľOVY Zš LISKOVá PRESEDOVY MNV V LISKOVEJ UčITEľOM žE Tú POVYNNE NARIADENú HODINU FIZYKY A OSTATNé BRANNO VýCHOVNO POVYNNé PREDMETY NECHCETE Z PACIFISTICKýCH MIERUMYLOVNýCH SUSEDSKY ľUDSKýCH POCHOPENí NAVšTEVOVAť HNEť BY STE MALI NA DOME +++++++++++++++VB++++++++++++++++žANDáROV KTORý BY PERZEKUOVALI MOJICH RODIčOV MAMU A OTCA FERDINANDA PIECKU A FRANTIšKU PIECKOVú žE MA NEPOSIELAJú DO ZáKLADNEJ šKOLY ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ZADARMO++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++šTUDOVAť +POVYNNú+ šKOLSKú BRANNE POVYNNú FIZYKU A OSTATNé BRANNO POVYNNé PREDMETY KRISTUS BOHA VášHO V NAPäTEJ MEDZINáRODNEJ POLITICKEJ SITUáCII AKO BOLA STUDENá VOJNA MEDZI ************WARšAWSKOU ZMLUVOU A NATO*********** Há NO A INý PAPALášI ZA KOMUNISTOU I S ICH BOHATýMY KOMUNISTICKýMY DEťMY NA čELE S HAVLOM ODBOJNE POKOJNE čUšALI A PRIKYVOVALI A JA 10ROčNý CHLAPEC SOM MAL VYKRYKOVAť V ROKU ***********1980********** žE NECHCEM šTUDOVAť POVYNNú ATOMOVú JADROVú TERMONUKLEáRNU FIZYKU A OSTATNé BRANNOPOVYNNé šKOLSKé POVYNNé PREDMETY NA ZáKLADNEJ šKOLE ALE BY SOM DOBRE PERZEKUčNE ##################ZASOLIL################# SVOJíM RODIčOM BOHA VášHO A KAMARáT MôJHO UJO MôJHO HRDINSKéHO PROTIFAšISTICKéHO BOJOVNíKA DRžITEľA BIEDNEJ PARTIZáNSKEJ KOMUNISTICKEJ *ODBOJáRSKEJ*255 JáNA JACKA PAUčIAKA Z LIPTOVSKýCH SLAčOV MY DAL V ROKU 1978 100 000TISíC AMERICKýCH DOLáROV KTORé SOM MOHÓL POUžIť Až PO ROKU 1989 TAKý SOM BÓL OPATRNý A Už SOM ICH VšETKY DO HALIERA POMíňAL ABY MY ICH NEZOBRALI žIADNY ++++++++TAJNý+++++++++ CSSR A CSFR A SLOVESKEJA čESKEJ REPUBLIKY ANI INýCH šTáTOV A NIKOMU SOM O TOM NEPOVEDAL ............................................................................................................................ TAK SA NEčUDUJTE čO JA GRAFITOVý čLOVEK POZORNý VšíMAVý MIERUMYLOVNý PACIFISTICKý FIZYKGRAFITKO *****FERDINAND PIECKA***** Z LISKOVEJ SPOD CHOčA VIEM O ++++FIZYKE++++ OD UčITEľOV ZO ZáKLADNEJ šKOLY V LISKOVEJ OD NášHO BýVALéHO PREDSEDU MNV OD VB žANDáROV OD MúJHO HRDINSKéHO PROTIFAšISTICKéHO BOJOVNíKA PROTI FAšIZMU PRASTARéHO OTCA *****JáNA JACKA PAUčIAKA*****GARDOVéHO MAJORA šPECIáLNYCH VOJSK BýVALEJ čERVENEJ ARMáDY OD MôJHO POZOROVANIA OKOLIA SY OKOLO SEBA PRíRODY ZAFARBENIA SKáL POZERANíM Z VLAKU AUTA AUTOBUSU ELEKTRIčKY TROLEJBUSU METRA BICYKLA MOTORKY NáKLADNéHO AUTA PRáCE ATÓMOVéHO AUTOGéNU311 OBALENá ELEKTRÓDA111 OXID UHLIčITý135 136 WOLFRáMOVá ELEKTRÓDA TIG141 ZVáRAčA ENERGETICKéHO PRACOVNíKA ZADELENéHO V ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++SLUžBáCH++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++VšEHO DRUHU I TAJNýCH AKO JEDEN Z NAJTAJNEšIE ZATAJNENýCH AGENTOV CIA ENERGETICKéHO INšTALATéTA VODáRA KúRENáRA čLOVEKA V KAžDODENNOM STYKU S RáDIOAKTýVNYMY FOSYNTéZNYMY ENERGIAMY VšEHO DRUHU BýVALéHO ++++VOJAKA++++PTP JEDNéHO Z POSLEDNýCH VOJAKOV POMOCNO TECHNICKýCH POMOCNýCH STAVEBNýCH PžEVýCHOVNýCH PRAPOROV CSSR A CSFR A AJ AKO INDE KDE SOM BÓL I NEBÓL ============================================================================================================================GRAFITOVé ZLOžENIE ATÓMOVEJ NEDESšTRUKTíVNEJ +NEUTRÓNOVEJ+BOMBY STAVEBNý GRAFITOVý JEDNODUCHý CHEMICKý ATÓMOVý JADROVý KľUKATO JEDNOSMERNý ##########OBCHVATOVý##########ZáKLAD SPOLU S STIEňOM KAžDéHO PERIODICKéHO PRVKU OD 1.PRVéHO OBALOVéHO +GRAFITU+ NEDESšTRUKTýVNEJ +NEUTRÓNOVEJ+BOMBY JE PO PRVOK V PERIODICKEJ MENDELEJEVOVEJ SúSTAVE PRVKOV PO PRVOK +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++HéLIUM+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ GRAFITOVá NEDESšTRUKTíVNA ATÓMOVá JARDOVá TERMONUKLEáRNA +NEUTRÓNOVá+BOMBA JE DVOJZLOšKOVá PODOBNá AKO OBYčAJNá TABAKOVá DVOJZLOžKOVá CIGARETA TVRDENý KARTÓNÓVý PAPIEROVý BAVLNENO MOLITáNOVý FILTER ZO ZáťAžOU A GRAFITOVý JEDNOSMERNý FOTOSYNTéZNY CHORESTERÓLNY AEROSOLOVý +ZMESOVý+ACET=ON K=8B=9D=O=V=7 8405O=\O=V=7 EXENTRICKY SúSTAVNE TOčENý V UZAVRETOM +VáKUOVOM+ KLÓBUSE V MOJOM ENGLENDERSLOVAK ANTRA CIT KLáVESNICOVOM NEUTRÓNOVOM PROGRAMOVACOM JAZYKU TOTO ZNAMENá TOTO ----------------------------------------- VY SVOJE JA SVOJE /V´ý/ šVÓ´J´é/ J´á/ šVÓ=Jé/ /V=7=/3V=O=J=0/J=8/3V=O=J=0/ 6895O=V=0/J=0D=\O=3M=06\0J=/F=O=5=O=3=9\506\J=/C=H=O=603502O=V=0J=/80O=3O=2O=V=0J=/+603O=V0J=/+8405=O=\/K=86B=7D=O=V=0J=/8405920\/0X=0\T=R=94K=7/3[358V=\0/5O=40\9/V=/+V=8K=[O=V=O=M=+/K=2O=B=[30/V=/M=O=J=O=M=/0\G=20\D=0632O=V=8K=/8\T68 495/K=28V=03\94O=V=O=M=/\0[56O=\0K=/P=6O=G=68M=O=V=84O=M=/869K=[/6\8M=9\8/5O=5O=/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++203N=0 M68V=40K=7/9/6020\8/4049NK8/LESNé MRAVčEKY I ZELENá čEčINKA----------------------------- KYSELINA MRAVčIA Má SYSTéMOVý NáZOV NAJLEPší NáZOR V NEUTRONOVOM NAšOM SVETE NA šMINKOVé ++++VIEčKOVé++++ RIASOVé FAREBNé KRIEDOVé KUDRDLINKOVé ++++DDT++++KOLMINKOVé UHľOVé OFINKOVANIE NA 10 000 000 000MILIARDOVé USPATIE UKRUTNýM FAšISTICKýM PREMENNýM SPôSOBOM ============DáVA=========== NEUTRONOVú PODAžDOVú DúHU KVASNéHO DROžDOVéHO --------------šKROBOVéHO--------------OZBýJACIEHO TVARU PRE ,,,,,,,Už,,,,,,,čAKAJúCICH SVETOVýCH FAšISTICKýCH NEUTRÓNOVýCH 1111111SEDMIčKOVýCH1111111čEčINKOV ZBOJNíKOV ťí šú ľéPší JáK Vý PAňé GžáFíTOVéJ PLíCHTOGžáFíTé FERDINáNDO PíéCKÓ Já NEVíM Já TÓMú TADý VúBéC šAKRá NEROžUMíM ALé MáTé Tú MáTEMáTíčKO GžAFíTEK GéÓMETRíčéK NéTRONéK BOMBOMéK ++++++++++++++MúžÓžéNščINá+++++++++++++MAJéM A ABY STE GRAFITOVO žIAROVO NEUTRÓNOVO VEDELI čO JE TO TEN NEUTRÓNOVý OžIARENý OBCHVATOVý PERIMETRICKý VLNOVý KúPAJúCOVO šAMPÓNOVý VLASOVý HREBIENKOVý PIERAťOVý ++++++++++HORIZONT++++++++++A NAJLEPší NA VýROBU ODSTREDENéHO OBYčAJNOU DES DESSˇTYLáCIOU TAK AKO SA DETYLUJE ETYLALKOHOL ODSTREDENéHO ****MRAVčEKOVéHO****HVIEZDIčKOVéHO****JE PLNKOVéHO PRIPRAVENéHO ZATIAľ V STAVE POHOTOVOSTI V POCHO KOSOšTVORCOVOM ALEBO KOSOOBLžNIKOVOM ZVAROVO OžAROVACO V DVOJZLOžKOVOM NAťAžENOM NA ++++MAXIMUM++++UMELO SPOJENéHO+++++++++++++++++++++++++DVOJTROJUHOLNíKA++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ MAXIMáLNE ZMEKčENýM PREDCHáDZAJúCIMY +HLADENIAňAMY V PETRYHO RASTOVýCH MYSKáCH SEXUáLNYCH KVAPALNýCH VýLUčKOV MUžA A žENY Už SPOJENýCH V DVOJTROJUHOLNíKOVOM TIENENOM TVARE A AKO AJ INýCH PRíDAVNýCH CHEMICKýCH ZLúčENíN HLADKANýCH šPECIáLNYMY HLADíTKAMY A žIARENíčKAMY AKO U GYNEKOLO=GA VO VNúTRY POHOTOVOSTNE NEVYBUCHNUTéHO NEúTRÓNOVéHO JADRA JE MOC HODíN JÓ PANE SVIETOVéJ NúTžONOVéJ GžáFITé HÓNéM TÓ DODELéJTé DNéš MáTE MOC DúLEžITí EXISTEčNí JéDNANí DÓJčéčéSKASLÓVAK A KYSELINA MRAVčIA SA POUžíVA AKO ++++KONZERVADLO++++GRAFITOVEJ NEDESšTRUKTýVNEJ +NEUTRÓNOVEJ BOMBY FUNKčNý VZOREC HCOOH V POčíTAčOVEJ PROGR8M8TORSKEJ PROGRAMáTORSKEJ ANTRA CIT KLáVESNICA HATLANINE /H=4O=O=H=/ ---------------------------------- CHOLESTERÓL JE LIPID ZO SKUPINY POSILOVýCH GRAFITOVýCH NEUTRÓNOVýCH +STEROIDOV+/3506O=9D=V=/ CHOLE PO GR0CKZ CHOLE PO GRéCKY ZNAMENá žľč/624/A U CHOLANG=OLU/A U CHOLANGÓLU RUSI PORAZILI JAPONCOV A NEMCI TESNE PRED SKONčENíM 2.SVETOVEJ VOJNY NA NáVNADU POSLALI SPOJENéMU JAPONSKU PROSTREDNíCTVOM AMERIčANOV NASCHVáL VYZRADENú ZáSIELKU ZOšLACHTENEJ URáNOVEJ RUDY Z čESKéHO +SMOLINCA+ SPOLKY Sú čERTOVE VOLKY PANé PIECKÓ JSTé SVIETÓVéJ TO ZATO žE JAPONCI NENAPADLI CCCR V ROKU 1941 Z VýCHODU NUž TAKý Sú SPOJENCI DNESKA HOJNO ZAJTRá HOVNO TÓ Jé VéLICé PžESNé SUMáRNY VZOREC C27H45OH /427H=45O=H=/ TO JE čO? MAL SY POZRIEť DO LADNIčKY MOHLI ZME žIť OBYDVAJA ---------------------------------- FÓRMALDEHYD JE ORGANICKá CHEMICKá ZLúčENINA +ALDEHYD+KYSELINY MRAVčEJ CHEMICKý VZOREC HCHC /H=4H=O=/---------------------------------- TRECí TERMODYNAMICKOMECHANICKý HLADIACI HLADKAJúCI ZOšLACHťOVACí ZJEMňOVACí SKYSNUTOSYRYDLOVý MLIEčKOVý MIEšACí POSTUP ++++CHEMICKýCH++++PRVKOV Z MENDELEJEVOVEJ PERIODYCKEJ SúSTAVY ťAVY KUMYS MLIEčKO PRVKOV +++++++++ NAJJEDNODUCHší STAVEBNO VýROBNý POSTUP+++++++++ GRAFITOVEJ NEDESšTRUKTýVNEJ NEUTRÓNOVEJ BOMBY JE ZJEMňOVACIE MIEšANIE EXENTRICKY ODSTREDIVO TAK ISTO AKO SA TOčí ZEMSKý GLÓBUS OKOLO SVOJEJ NEUTRÓNOVEJ OSY A TAK ISTO SA TOčí NAšA GRAFITOVá OBALOVá STABYLIZOVANá SKLáRSKOHUTNá JEDNOSMERNE EXCENTRICKY TOčENá TIENENá POHLCUJúCA OKOLITý VESMíR čIERNA DIERA TAK žE NA NEJ MúžEME žIť I Z HľADISKA NEUTRÓNOVéHO OžIARENIE NáS ľUDí KTORý žIJEME V JEJ VNúTRY UVäZNENí PO PRAPRAPRAPRAPRAPRAPRAPRADáVNOM SABOTážNOM GRAFITOVOM RáDIOAKTýVNOM ATÓMOVOM JADROVOM TERMONUKLEáRNOM DELTOVOM VýBUCHU CELéHO VEMíRU PRIčOM V PRESNE STANOVENýCH TERMODYNAMICKO MECHANICKýCH ELIPSOVYTýCH KRUHOVO NESYMETRICKýCH KOSMICKýCH DRáHACH OKOLO NEJ OBIEHAJú NESTABYLIZOVANé GRAFITOVé čIERNE KOSMICKé DIERY SKLáRSKE HUťOVé PANCIERPANCIEROVOPANCIEROVANé VýBUšNýM NEUTRÓNOVýM POHLCUJúCIM SKLOM V SKRATKE VšETKO OKOLO NáS JE SAMá GRAFITOVá NEUTRÓNOVá NASYMETRICKá KOSOOBLDLžNIKOVá ALEBO KOSOšTVORCOVá čIERNA DIERA NAPLNENá NA MAX PO OKRAJ NEAKTYVOVANýMY GRAFITOVýMY ATOMOVýMY RáDIOAKTýVNYMY TERMONUKLEáRNYMY SKLENENýMY NEUTRÓNOVýMY VýBUšNINAMY NA MAXIMUMUM NATIAHNUTá DO TVARU NATIAHNUTéHO SPOJENýCH DVOCH DUD NEROVNOSTRANNýCH ALEBO ROVNOSTRANNýCH TROJUHOLNíKOV S VLASTýMY ZAKRYTýMY KOPíROVýMY ==========================TIEňMY============================ STAVEBNé GRAFITOVé PORADOVOVO KľUKATé ZLOžENIE NEDESšTRUKTýVNEJ NEUTRÓNOVEJ BOMBY V PERIODYCKEJ MENDELEJEVOVEJ SúSTAVE PRVKOV VY JU TAM čO NASCHVáL NEVYDíTE čI čO V TEJ ++++++++++MENDELEJEVOVEJ TABUľKE++++++++++ A čO TEN GRAFITOVý STAVEBNE NOSNý ANTéNOVý OBAL A TIE STOLáRSKE čAPOVé ZUBY čAPY NA PRAVEJ STRANE KED JU DRžíM S PíSMENAMY A číSLAMY čITATEľNE V RUKáCH čEľNE čITATEľNE OPROTI SVOJíM 71JEDNOTKOVýM GRAFITOVýM ATÓMOVýM NEUTRÓVýM DOZYMETRICKýM OčIAM A SPRáVNE DOZYMETRICKY ZáZNAMOVO SA Má DRžAť TAKTO KED SA ňU POZARáME žE JU číTAME Z ľAVA DO PRAVA TAK JU OTOčíME Z =====PRAVA DO ľAVA O 180° STUPňOV==== A POTOM JU ======TRI RAZY NA SEBA====== KOTúľOVO PRETOčíME A TIE STOLáRSKE čAPOVé ZUBY čO SME MALI NA PRAVEJ STRANE MáME Už NAľAVEJ STRANE ALE PRETOčENé HORE NOHAMY A čO TO číSLO 77 OBJAVENé MNOU GRAFITOVýM VšíMAVýM čLOVEKOM A VEDCOM FIZYKOMGRAFITKOM *FERDINANDOM PIECKOM*Z LISKOVEJ SPOD CHOčA ZO SLOVENSKA VáM NIč DOZYMETREICKY OžIARENE LOGICKY GRAFOVO ++++++++++NEHOVORý+++++++++A číSELNýM OBSAHOM CHEMICKéHO ZLOžENIA PRVKOV NAJJEDNODUCHšEJ NEUTRONOVEJ NEDESšTRUKTýVNEJ BOMBY AKá SA Dá NAJJEDNODUCHšIE VYROBYť ZMEKčOVANíM VšETKéHO čO JE V NEJ A TENTO POčíTAčOVý GRAFITOVý ELEKTRICKý FOSýLNY FOTOSYNTéZNY ATÓMOVý JADROVý TERMONUKLEáRNY RáDIOAKTýVNY ODPAľOVACí NEUTRÓNOVý SKLENENý VýBUšNý PROGRAM KTORý PO MOJOM PROGRAMOVACOM NAPROGRAMOVANí ODPáľENIA STLAčENíM TLčIDLA TAM DOLU V PRAVOM SPODNOM ROHU +++++++++++++++++++++++++++++ODESLAT+++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++ODESLAT+++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++ODESLAT+++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++ODESLAT+++++++++++++++++++++++++++++++++SKLENENE PANCIERPANCIERPANCIEROV VYBUCHNE JEDNOSMERNE SA ODFOTí ZMRšTí ZAKRYVý A STATYCKY SA ZMENí NA TRVALE RáDIOAKTýVNU KOSMICKú ZAPáLENú 77SEDMIčKOVú SKLáRSKU VYSIELACú čIERNU VYSIELAčKOVú NEUTRÓNOVú NEDESšTRUKTýVNU DIERU ;;;;;;;;;;;;ZáROVEň;;;;;;;;;;;;;;NA GRAFITOVý TRVALE RáDIOAKTýVNY KOSMICKý ELIPSOVYTO ZAKRYVENý SKLáRSKY 77SEDMIčKOVý VYSIELAčKOVý NEDESšTRUKTýVNY NEUTRÓNOVý KVAZAR ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++GRAFITOVé CHEMICKé ZLOžENIE POSTUPOVO KľUKOVO ZMEKčIACOVO POHYBOVO DOSIAHNUTé/ PO PORADí 1.GRAFIT/G=68F=920K=/2.LíTIUM/2959[M-/3.SODíK/3O-D=9K=/4.DRASLíK/D=68329K=/5.MED/M=0D=/RUBíDIUM/6[B=9D=9[M=/6.STRIEBRO/35690B=6O=/7.CéZIUM/4069[M=/8.ZLATO/5285O=/9.ORTUť/O=65[5/BáRIUM/B=869[M=/10.KADMIUM/K=0D=M=9[M=/11.STRONCIUM/356O=49[M=/12.ZINOK/69\O=FFK=/13.VáPNIK/V=8P=\9K=/14.HORčíK/H=O=649K=/15.BERýLIUM/B=06929[M=/16.BÓR/B=O=6/17.HLINíK/H=29\9K=/18.SKANDIUM/SK=8\D=9[M=/19.GáLIUM/G829[M=/20.YTRIUM/7569[M=/21.INDIUM/9\D=9[M=/22.LANTáN/28\58\/23.TáLIUM/5829[M=/24.OLOVO/O=2O=V=O=/25.HAFNIUM/H=8F=\9[M=/26.CíN/49\/27.ZIRKÓNIUM/696K=O=\9[M=/28.GERMáNIUM/G=06M=8\9[M=/29.TITáN/5958\/30.KREMíK/K=60M=9K=/31.DUSíK/D=[39K=/32.FOSFOR/P=F=O=3P=O=6[3/33.VANáD/V=8\8D=/34.ARZéN/8630\9[3/35.NIÓB/\9O=B=/36.ANTIMÓN/8\59M=O=\/37.TANTAL/58\582/38.BIZMUT/B=96M=[5/39.POLÓNIUM/P=O=2O=\9[M=/40.WOLFRáM/W=O=2F=68M=/41.TELúR/502[6/42.MOLYBDéN/M=O=27B=D=0\/43.SELéN/3020\/45.CHRÓM MIKULáš/4H=O=M= M=9K=[283/46.SíRA/3868/47.KYSLíK/K=7329K=/48.VODíK/V=O=D=9K=/49.FLOUR/F=2O=6/50.CHLÓR/42O=6/51.MANGáN/M=8\G=8\/52.BRÓM/B=O=6O=M=/53.TECHNéCIUM/504\049[M=/54.JÓD/J=O=D=/55.RéNIUM/60\9[M/56.ASTáT/83585/57.RADÓN/68D=O=\/58.PLATINA/P=2859\8/59.IRíDIUM/960D=9[M=/60.OSMIUM/O=4M=9[M=/61.XENÓN/K=300O=\/62.PALáDIUM/P=828D=9[M=/63.RÓDIUM/6O=D=9[M=/64.RUTéNIUM/6[50\9[M=/65.KRYPTÓN/K=67P=2O=\48K8M= 5O=65[//66.NIKEL/\9K=02/48K8M= 68K=[3K=7/67.KOBALT/K=O=B=825/48K=8M= P=8J=4H=O=59/68.žELEZO/60206O=/69.ARGÓN/86G=O0=\/70.NEÓN/\0O=\/77.HéLIUM/H=029[M=/ A CHZBUJE DAL39CH A DAľšíCH 12NASť CHYBUJE ROSDELENýCH PO Päť A JEDNO S TAKýM ISTýM GRAFITOVýM ATÓMOVýM NEDESšTRUKTýVNYM ===========NEUTRÓNOVýM============Päť A JEDNO ZAKRYTýM ZAMASKOVANýM FAšISTICKýM TIEž NEUTRÓNOVýM TIEňOM ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++IDEM SPAť JE NESKORO RáNO NA VýBORNú GRAFITOVú FIZYKáLNU PANé GžAFíTOVEJPúLíCHTO FERDINANDE PIECKO Z LíšKÓVEJ šE šľÓV EňšKA PÓžFRAVúJTE DÓMA MAMá I TATá DASVIDáNIA DA SVDáNIA DA šVIDáNIA OURAIT SJÓ JáSNO CHAROšáJA MAšíNA MOJA ADRESA FERDINAND PIECKA 034 81 LISKOVá 372 OKRES RUžOMBEROK SLOVAKIA EMAIL:ferdinand.piecka@centrum.sk MOBIL:00421918022931 A POšLITE MY MOJE JADROVé PENIAZE MOJE Už DOšLI A EšTE MY POVECTE MNE OBYčAJNéMU GRAFITOVéMU čLOVEKOVY S VEčERNýM DRIEMACíM STREDOšKOLSKýM POSTRADUáLOM INšTALATéROVY VODáROVY KúRENáROVY ****FERDINANDOVY PIECKOVY****Z LISKOVEJ SPOD CHOčA AKO JE STAVEBNE NOSNE MOžNé 77SEDMIčKOVO LEBO Už NEVIEM čI TO ROBýTE NASCHVáL ALEBO TOMU VôBEC ++++ATÓMOVO++++NEROZUMIETE žE PO ZMRšTENí PO STISNUTí -----------------ODESLAT------------------- MY TU TRVALE TRčIA RáDIOVé NEDESšTRKTýVNE KVAZAROVé VYSIELACIE DRôTOVé ----------------------------ANTéNY------------------------------------------------------------------MIMO NOSNéHO OBRYSOVéHO NESYMETRICKéHO NEPRAVYDELNéHO NEUTRÓNOVéHO čIAROVéHO KOSOOBDLžNIKOVéHO HRANIčNéHO POľA OBRYSOVEJ HRANY TOCHTO POPíSANéHO TERčOVéHO ELEKTRICKéHO MAGNETICKéHO PRIťAHUJúCEHO OTVORENéHO TERčOVéHO POLYGÓNOVéHO POZýVACIEHO REAKCIONáRSKEHO ++++INTERNETU++++ NASTRIEľANéHO MNOU FERDINANDOM PIECKOM TýMTO 77JEDNOTKOVýM VýBUšNýM DELOSTRELECKýM NEDESšTRUKTýVNYM OžAROVACíM NEUTRÓNOVýM +GRAFITOM+ VYSVETLITE AKO JE STATYCKY NOSNE TECHNICKY MOžNE TRčAť GRAFITOVé UHLíKOVé SLOVá PíSMENá INTERPUNKčNé ZNAMIENKA MIMO OBRYSOVEJ HRANY KNIHY NOVíN čASOPISOV NOTESOV BUD OTVORENEJ ALEBO ZATVORENEJ KNIHY NOVíN čASOPISOV NOTESOV VED ROSMýšLAJTE TROCHU Iá Iá Iá Iá
TU V TOMTO INTERNETE SOM JA GRAFITOVý FERDINAND PIECKA V PREDCHáDZAJúCOM čLáNKU UROBYL KONTROLOVANú NEUTRÓNOVú FúZIU A SáM VšETKýCH SOM VáS PREKOčIL
Ferdinand Piecka 034 81 LISKOVá 372 SLOVAKIA MOBIL 00421918022931 EMAIL:ferdinand.piecka@centrum.sk, | 16. ledna 2013
AHA DOBRE SY VšIMNITE V PREDCHáDZAJúCOM MOJOM ODBORNOM MATERIALISTICKOM TECHNICKOM čLáNKU AKý JE STAVEBNý NOSNý 77SEDMIčKOVý GRAFITOVý ATÓMOVý JADROVý TERMONUKLEáRNY ++++ NEUTRÓNOVý ++++NEDESšTRUKTýVNY ZáKLAD NEUTRÓNOVEJ NEDESšTRUKTýVNEJ BOMBY UROBYL SOM TU RIADENú *****************GRAFITOVú******************** ATÓMOVú JADROVú NEUTRÓNOVú NDESšTRUKTíVNU FúZIU A SáM V CELOM TOMTO POZEMSKOM SVETE ..................................................................................................................................................AHA DOBRE SY VšIMNITE VšíMAVO BYSTRO ****GRAFITOVO**** ATÓMOVO JADROVO TERMONUKLEáRNE TIE GRAFITOVé NOVé ***************************************NEUTRONOVé******************************************* ***************************************NEUTRÓNOVé******************************************* ***************************************NEUTRÓNOVé******************************************* ***************************************NEUTRÓNOVé******************************************* NEZNáME GRAFITOVé ==========================INTERPUNKčNé========================== ==========================INTERPUNKčNé========================== ==========================INTERPUNKčNé========================== ==========================INTERPUNKčNé==========================ZNAMIENKA KTORé JA GRAFITOVý VEDEC FIZYKGRAFITKO ****FERDINAND PIECKA Z LISKOVEJ SPOD CHOčA ZO SLOVENSKA +++++++++++++++++++++++++NEMáM++++++++++++++++++++++++NA SVOJEJ ODPAľOVACEJ PROGRáMATORSKEJ ENGLENDERSLOVAK SLOVAK KLáVESNICI +++++++++++++++++++++++++NEMáM++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++NEMáM++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++NEMáM++++++++++++++++++++++++A DOBRE SA POZRITE /CHEMICKé ZLOžENIE POSTUPOVO Z MEKčIACOVO POHYBOVO DOSIAHNUTé/ PO PORADí !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!66.NIKEL/\9K=02/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ALE JA TAM HORE MáM MEDZI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!66.NIKEL 9K=2/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TIETO DVE šIKMé STIEžKOVé PALIčKY PO GRAFITOVOM ATÓMOVOM JADROVOM TERMONUKLEáRNOM NEDESšTRUKTýVNOM +++++++++NEUTRÓNOVOM+++++++++++VýBUCHU ODPáLENíM POMOCOU ELEKTRICKEJ ANTRACITOVEJ KLáVESNICE A ELEKTRICKEJ BEZRôTOVEJ MYšI STLAčENíM GRAFITOVEJ ATÓMOVEJ JADROVEJ NEDESšTRUKTýVNEJ +NEUTRÓNOVEJ+ROZNETKY ################################################ODESLAT############################################## šIKMO AKO *A* BES SPOJOVACEJ STREDOVEJ VODOROVNEJ HORYZONTáLNEJ čIARKY *************************************šIKMO NA ICH HORNOM KONCI DO SEBA šIKMO NEUTRÓNOVO ZAVARENé***************************************** ..................................................................................................................................................70.NEÓN/\0O=\ 70.NEON 0O=\ TIE DVE šIKMé PALIčKY V STREDE MáM DO SEBA NAICH HORNOM KONCI GRAFITOVO ATÓMOVO JADROVO TERMONUKLáRNE NEDESšTRUKTíVNE *****************************NEUTRÓNOVO***************************DO SEBA ZAVARENé A PRVú NULU MáM ELIPSOVYTO VIACEJ STISNUTú DOBRE SA TAM POZRITE A AJ INDE MáM TIE NULE VIACEJ ATÓMOVO DO SEBA šOšOVKOVYTE 77SEDMIčKOVO SILOVO STISNUTé DOBRE SY TO LUPOU PREMERAJTE ZA POCHOPENIE DAKUJEM VY JSTE KOUMáK KúKáňDO PľICHTá VOJáK PžéVýCHOVáK SľÓVAKšéSKA SPéKULANT ..................................................................................................................................................MOJA ADRESA JE FERDINAND PIECKA 034 81 LISKOVá 372 OKRES RUžOMBEROK EMAIL:ferdinand.piecka@centrum.sk mobil:004219180022931
čO JE TO NEDESšTRUKTíVNY *NEUTRÓN*A AKá JE JEHO SKUTOčNá MATEMATICKO GEOMETRICKá*PODOBA*DOBRá RADA OD FERDINANDA PIECKU
Ferdinand Piecka 034 81 LISKOVá 372 SLOVAKIA MOBIL 00421918022931 EMAIL:ferdinand.piecka@centrum.sk, | 18. ledna 2013
čO JE =============================PODSTATA=============================== GRAFITOVéHO ATÓMOVéHO RáDOAKTíVNEHO NEDESšTRUKTýVNEHO NEUTRÓNU PREDSA ZMEKNUTIE PRENIKNUTIE PORéZNOSť SYROVOSť BAčOVANIE BAšOVANIE MAZáCTVO SUPRáCTVO ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ZHýčKANIE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ZHýčKANIE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ZHýčKANIE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ZHýčKANIE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ZHýčKANIE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ZHýčKANIE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ZHýčKANIE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ZHýčKANIE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ZHýčKANIE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ZHýčKANIE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ZHýčKANIE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ZHýčKANIE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ZHýčKANIE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ZHýčKANIE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ZHýčKANIE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ZHýčKANIE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ZHýčKANIE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ..........................................................................................................................................................................................................................................VIETE AKý JE ============================HMOTNý=============================GRAFITOVý ATÓMOVý JADROVý TERMONUKLEáRNY NEDESšTRUKTýVNY VýZNAM SLOVA ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ZHýčKANIE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++NEPOCTIVé ZBOHATNUTIE ZíSKANé VYKORISťOVANíM CHUDOBNéHO = BOHATýM A PRIPOJTE K NEMU GRAFITOVú OBALOVú ATÓMOVú VELIčINU =======================================čAS=========================================A čO DOSTANETE V NAšEJ TERAJšEJ SPOLOčNOSTI NO ###########################################FEUDALIZMUS##################################### ###########################################FEUDALIZMUS##################################### ###########################################FEUDALIZMUS##################################### ###########################################FEUDALIZMUS#####################################AGRáRNICTVO ZEMANSTVO A DOSTENETE .....................................................................................................................ZBOHATLíCKU ROZOžRANNú KYSELINáRSKU OBALOVACIU VRAžDIACU VYKORISťOVATEľSKú @@@@VYKOTIACU@@@@ NEUTRÓNOVú SEDOVú ~~~~~~~SLEDOVACIU~~~~~~~ ZAKRYVENú ELIPSOVYTO UZAVRETú 12NáSKOVú ROVNO PRED NOSOM AKOžE RIADIACU +MAňAžéRSKU+POLITICKú+TEOLOGICKú+VOJENSKú+STAVEBNú+EKONOMICKú+PRáVNICKú+FIZYKáLNOJADROVú+STROJáRSKO+POľNOHOSPODáSKU++RIADENú NASCHVáL PRACOVNO PREVýCHOVNú LIKVYDAčNú BESTRESTNú čINNOSť *****************************************ALE*********************************** *****************************************ALE*********************************** *****************************************ALE*********************************** *****************************************ALE***********************************BLESKOVú RIADIACU SEDOVú Z Z DOMU RIADENú NEVYDENú SKUTOčNú ZAKRYVENú ELIPSOVYTO UZAVRETú NAOPAK12 SKUTOčNýM REALISTYCKýM GRAFITOVýM ATÓMOVýM číSLOM +75+ ^^^^^^^PREKRYTú^^^^^^^ELIPSOVYTO UZAVRETú SIEDMZCH +SIEDMYCH+ZBOJNíKOV+ ROSDELENýCH NA NA LEPšIE KRYCIU ZLODEJINU číSLOM -!3 1 3!- =TRAJA S ľAVA JEDEN V STREDE TRAJA S PRAVA= ZATLáčACIU VYHáňACIU KRYCIU AKCIU DO PREDU DOHODNUTýCH #####DESNýCH####DNEšNýCH PODNIKAVýCH PODNIKATEľOV NA NEVEDOMýCH BEžNýCH DNEšNýCH PRACUJúCICH I NEZAMESTNANýCH CHUDOBNýCH ľUDOCH .....................................................................................................................GRAFITOVý NEDESšTRUKTýVNY +NEUTRÓN+ JE Z čASOVéHO STABYLIZAčNéHO OBALOVéHO HľADISKA===============================SPOčIATKU================================ ================================SPOčIATKU=============================== ================================SPOčIATKU=============================== ================================SPOčIATKU=============================== ================================SPOčIATKU===============================čASOVOPRIESTOROVOPRIESTOROVOčASOVO ťAžKOľAHKáľAHKOťAžKá *SPOčIATKU*PITNá*KVAPALNá*RáDIOAKTýVNA DAžDIVá FOTOSYNTéZNA POHLCUJúCA VLNOVá PRIERAZNá PRE NáS ľUDí NOSNá CHLADIACA TIEňOVá SKLOVYTá LESKLOSUCHá ZRKADLOVá PITNá KVAPALINA 75JEDNOTKOVá VODA ++++++++++LEBO PLATí++++++++++723456789 A NIE 123456789 LEBO PO LEPšOM DETAILNEJčOM OčNOM VYDENí VYDíTE SAMY žE 1 JE 7 JE NEZNEčISTENí KVAPALINO ZO ZAčIATKU NESYMETRICKéHO SYMETRICKéHO PULZUJúCEHO TVARU ZLOžENý Z DVOCH ZVARENýCH ROVNOSTRANNýCH NEROVNOSTRANNýCH PORéZNYCH MINIMáLNE DVOJDIEROVýCH KOSOOBLžNIKOVýCH KOSOšTVORCOVýCH *TROJUHOLNíKOV* MAXIMáLNE A ZáROVEň MINIMáLNE NATIAHNUTýCH A STIAHNUTýCH VžDY V TVARE DVOCH TROJUHOľNíKOV V ZRKADLOVOM ZáKRYTOVOM TIEňOVOM TVARE KOSOOBLžNIKA ALEBO KOSOšTVORCA PRIRODZENE HMOTNE RáDIOAKTýVNE POHLCUJúCO VYžARUJúCO *ZNESYTEľNé* NEAKTYVOVANé ľUDMY GRAFITOVé ATÓMOVé JADROVé TERMONUKLEáRNE ťAHOVé ťAHACIE RASTOVé NEUTRÓNOVé DVOJZLOžKOVé *ZáVESNé*HVIEZDNE*JEDNOSMERNé* NEVýBUšNé NEVYTVáRAJúCE VýRLIEVYKOVé BALIACE RáDIOAKTíVNE KYSELINOVé žIARENIE .....................................................................................................................A VY ľUDIA SA TU POZERáTE NA ZNESYTEľNE RADIAčNE RáDIOAKTýVNE STABYLIZOVANú POHLCUJúCOVYžARUJúCU NESYMETRICKOSYMETRICKú KOSMICKú GRAFITOVú ATÓMOVú JADROVú TERMONUKLEáRNU NEDEšTRUKTýVNU ++++++++++++++++++++++++NEUTRÓNOVú+++++++++++++++++++++++++++FAREBNú čIERNU DIERU ALE TOMU SA MUSíTE ALE VšETCI ROZUMIEť A TO VáM TýTO ZLODEJSKý INTERNETOVý STAVYTELIA MUSIA POVEDAť ABY STE AJ VY VEDELI žE NáS NESTVORYL ANI BOH ANI KRISTUS ANI PANENKA MáRIA BUDHA BRAHMA ALLAH MOHAMED PERúN VENUšA ZEUS APOLÓN KáLí SVEDKOVIA JEHOVOVY A INé ########################žBYTOVNí#########################BLUDáRSTVA A TO VáM VRAVýM JA GRAFITOVý čLOVEK VEDEC FIZYKGRYFITKO FERDINAND PIECKA Z LISKOVEJ SPOD CHOčA ZO SLOVENSKA TERAJší NAJVYšší RIADITEľ AMERICKEJ VýZVEDNEJ TAJNEJ *CIA*A JA FERDINAND PIECKA SY TU V NIčOM NEROBýM SRANDU
Search Topicshttps://getsatisfaction.com/microsoft/topics/new/()F()I()Z()Y()K()G()R()A()F()I()T()K()O()()F()e()r()d()()()i()()()n()a()nd()()P()()()i()()()e()c()k()a()()L()()()i()()()s()k()o()v()()()á()()()()č()()().()()d()().()()3()7()2()P()o()()()š()()()t()o()v()()()é()()()s()m()e()r()o()v()()()é()()()č()()()í()()()s()l()o()()0()3()4()8()1()()o()k()r()e()s()()R()u()()()ž()()()o()m()b()e()r()o()k()b()()()ý()()()v()a()l()()()á()()()C()S()S()R()()b()()()ý()()()v()a()l()()()á()()()W()a()r()()()š()()()a()w()s()k()()()á()()()z()m()l()u()v()a()()()()()()5()7()P()o()s()t()a()v()y()L()().()()A()T()()()Ó()()()M()O()V()()()Ý()()()R()E()A()K()T()O()R()5()7()()()()()()=()()()()()D()A()R()M()O()()*()()J()E()*()()T()O()()*()()D()O()B()R()()()ý()()()*()()E()N()E()R()G()E()T()I()C()K()()()ý()()()*()()O()D()B()O()R()N()()()í()()()K()()=()()O()K()()=()()A()()*()()V()I()E()()P()R()E()S()N()E()()M()A()T()E()M()A()T()I()C()K()Y()()A()R()I()T()M()E()T()I()C()K()Y()()A()T()()()Ó()()()M()O()V()O()()J()A()D()E()R()N()E()()T()E()R()M()O()N()U()K()L()E()()()á()()()R()N()E()()P()O()()()č()()()()í()()()T()A()()()ť()()()O()K()()K()T()O()()V()()()á()()()S()()T()O()()T()A()K()()T()O()T()U()()P()R()E()S()N()E()()N()A()U()()()č()()()I()L()()S()V()()()á()()()TE()J()()S()L()O()V()()()é()()()N()S()K()E()J()()()Č()()()()é()()()S()K()E()J()()()()ž()()()()é()()()()ž()()()U()L()I()()()č()()()K()A()()S()V()I()()()é()()()()č()()()K()A()()R()E()A()K()T()()()Ó()()()R()()()č()()()E()K()()M()A()()()š()()()I()N()()()é()()()()č()()()E()K()()*()*()*()*()()F()E()R()K()O()()*()*()*()*()()P()I()E()C()K()A()()*()*()*()*()()Z()()L()I()S()K()O()V()E()J()()Z()()O()K()O()L()I()A()()R()U()()()ž()()()O()M()B()E()R()K()A()()Z()O()()S()L()O()V()E()N()S()K()A()()B()E()J()V()A()(),()()L()E()J()()B()E()Z()V()A()D()(),()()N()E()J()()_()()C()S()S()R()()_()()R()E()P()U()B()L()I()K()Y()()_()()N()A()U()()()č()()()I()L()()()í()()()_()()K()()()Ó()()()M()U()N()I()()()š()()()T()()()í()()()_()()O()K()()H()A()S()D()U()()D()A()S()()N()O()C()H()()N()I()C()H()T()()*()()?()()*()()U()N()T()()W()A()S()()H()A()B()E()N()N()()S()I()()()é()()()N()O()C()H()()M()()()é()()()é()()()R()()*()()?()()*()()Z()A()P()()*()()Z()A()()*()()R()A()P()()*()()O()K()()_()()A()()A()R()()()ú()()()ž()()()I()E()()U()()T()E()B()I()()()á()()()()J()E()S()()()ť()()()_()()?()?()?()?()?()?()?()?()?()?()?()?()?()?()?()?()?()?()?()?()?()?()?()?()?()()_()()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()!()()*()*()*()*()()S()E()V()E()R()N()I()J()()*()()S()E()V()E()R()N()I()J()()*()*()*()*()()P()O()()()š()()()L()I()()*()()M()Y()()V()()()š()()()E()T()K()O()()()č()()()O()()S()O()M()()TI()()N()A()P()()()í()()()S()A()L()()()č()()()O()()P()O()T()R()E()B()U()J()E()M()()N()A()()P()R()E()()()ž()()()I()T()I()E()()I()D()E()M()()D()O()()N()U()K()L()E()()()á()()()R()N()E()J()()V()O()J()N()Y()()P()R()O()T()I()()O()K()O()L()I()T()()()ý()()()M()()P()O()()()ľ()()()O()V()N()()()í()()()K()O()M()()Z()A()()K()O()C()()()ú()()()R()I()K()A()()V()()()ú()()()()č()()()K()()A()()A()()ZA()()M()A()()()č()()()I()()()č()()()K()U()()T()E()T()K()U()()S()T()R()A()K()U()()Z()A()()P()L()I()()()š()()()()á()()()()č()()()I()K()A()()Z()()S()T()A()L()I()N()A()()Z()A()()M()A()M()U()()O()K()()C()H()C()ú()()P()R()O()T()I()()M()N()E()()P()O()U()()()ž()()()I()()()ť()()()()_()()E()X()E()K()()()ú()()()C()I()U()()_()()A()()D()O()S()T()A()ť()()()M()A()()D()O()()B()A()S()Y()()_()()=()()*()()=()()O()K()()=()()*()()=()()_()()T()A()K()()B()O()H()A()()T()V()O()J()H()O()()V()Y()()()č()()()K()()()á()()()V()A()C()I()E()H()O()()K()O()S()M()I()C()K()I()E()H()O()()N()E()()()č()()()A()K()A()J()()_()()=()()*()()=()()O()K()()=()()*()()=()()_()()N()o()v()e()m()b(Z)r()a()()*()()2()0()1()3()()=()=()=()()T()U()P()O()S()T()A()V()Y()L()()=()()R()O()V()N()O()()=()()N()E()U()T()R()()()Ó()()()N()O()V()O()N()E()U()T()R()()()í()()()N()O()V()()()()ý()()()()=()()J()A()D()E()R()N()()()í()()()=()()()R()E()A()K()T()O()R()()_()()IIIIIIIIIIII|||||||||||||||||||||||||||||||||IIIIIIIIIIII()()_()()J()E()H()O()()N()O()B()E()L()O()V()A()()C()E()N()A()
Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?