1. Newtonov pohybový zákon

Kategorie: Fyzika a astronómia (celkem: 482 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 10060×

Příbuzná témata1. Newtonov pohybový zákon

Newtonov zákon zotrvačnosti hovorí:
Existuje vzťažná sústava, vzhľadom na ktorú sa pohybový stav hmotného bodu nemení, ak hmotný bod nepodlieha vplyvu iných telies.
Pohybový stav značí v tejto vete rýchlosť s ohľadom na jej absolútnu hodnotu aj smer. Podľa Newtonovho zákona zotrvačnosti hmotný bod, ktorý sa vzhľadom na vhodne vybranú vzťažnú sústavu nepohybuje, bez vonkajšieho účinku ostane vzhľadom na túto sústavu pohybuje rýchlosťou v, túto rýchlosť si podrží a teda pohybuje sa dlho rovnomerne pozdĺž stále tej istej priamky.
Teleso konečných rozmerov, čo je však už dôsledok Newtonových zákonov platný pre pohyb hmotných bodov, pohybuje sa vo všeobecnosti tak, že len jeden bod telesa, jeho tak nazývaný hmotný stred, pohybuje sa tak ako hmotný bod: bez vonkajších účinkov ostáva v pokoji, alebo sa pohybuje rovnomerne a priamočiaro. Teleso – okrem translačného pohybu, daného pohybu jeho hmotného stredu – sa vo všeobecnom prípade otáča ešte okolo svojej vlastnej osi idúcej týmto bodom a poloha osi sa v telese aj v priestore prípadne ustavične mení.
Newtonov zákon zotrvačnosti predpokladá existenciu vzťažnej sústavy, vzhľadom na ktorú sa hmotný bod, ak nepodlieha vonkajším vplyvom, pohybuje rovnomerne pozdĺž priamky. Avšak Newtonov zákon zotrvačnosti netvrdí, že by to bola sústava viazaná na nejaké vo vesmíre konkrétne jestvujúce teleso. Pripúšťa teda, že sa teda táto sústava prípadne pohybuje vzhľadom na všetky telesá. Nazýva sa inerciálna vzťažná sústava (z latinského slova inertia  zotrvačnosť). Z astronomických pozorovaní však vyplýva, že sústava viazaná na stálice, je prakticky inerciálna. Inerciálna je napr. sústava, v ktorej začiatok je v strede Slnka (v hmotom strede slnečnej sústavy) a ktorej osi smerujú k ľubovoľne zvoleným stáliciam.
Nech je sústava S, viazaná na teleso T, inerciálna. Sústava S nech je viazaná na teleso T, ktoré sa vzhľadom na teleso T pohybuje translačne, konštantnou rýchlosťou v0. Pretože sústava S je inerciálna, ľubovoľný hmotný bod P, ak nepodlieha účinkom iných telies, pohybuje sa vzhľadom na sústavu S istou rýchlosťou v, ktorá sa z časom tiež nemení.Potom podľa vzorca:
v = v0 + . r + v

hmotný bod P pohybuje sa potom vzhľadom na sústavu S rýchlosťou:

v = v – v0 – (. r) = v – v0 = const

alebo  = 0.

Inerciálna je teda aj sústava S. Ak teda existuje jedna inerciálna sústava, je ich nekonečne mnoho: všetky sústavy sú inerciálne, ktoré vzhľadom na nájdenú jednu konajú rovnomerný a priamočiary translačný pohyb ( v0 = const,  = 0 ), a všetky sú fyzikálne rovnocenné.
Nech je na teleso T viazaná vzťažná sústava je inerciálna a že teleso T sa vzhľadom na teleso T pohybuje tak, že tento pohyb nieje rovnomerná a priamočiara translácia. Tak potom rýchlosť nejakého bodu P vzhľadom na teleso T je v = conts, je rýchlosť tohto bodu vzhľadom na teleso T

v = v – v0 – (. r)  constNa takto pohybujúce sa teleso T viazaná vzťažná sústava nie je teda už inerciálna, inými slovami: pre pohyb hmotného bodu vzhľadom na takto sa pohybujúce teleso neplatí Newtonov zákon zotrvačnosti.
Vzťažný systém viazaný na našu planétu nie je teda inerciálny. Ale pretože naša Zem obieha okolo Slnka rýchlosťou, ktorej smer a hodnota sa pomerne málo menia, a pretore sa okolo svojej osi otáča aj pomerne malou uhlovou rýchlosťou, pri riešení mnohých mechanických úloh môžeme s dostatočnou presnosťou aj vzťažný systém viazaný na našu Zem predpokladať za inerciálny.
Mechanické javy veľmi presvedčivo naznačujú platnosť zákona zotrvačnosti, ktorý však jednako bezprostredne experimentálne nemožno overiť, lebo 1. vzťažný systém viazaný na Zem nie je dokonale inerciálny a 2. podmienky pokusu nemožno voliť tak, aby na pozorované teleso iné telesá vôbec nepôsobili. Platnosť zákona zotrvačnosti potvrdzuje iba dokonalá zhoda dôsledkov so skutočnosťou, ktoré z neho vyplývajú. Stav pokoja telies vzhľadom na zemský povrch, ktorý pozorujeme denne na rôznych predmetoch, nie je podmienený tým, že na tieto telesá nepôsobia nijaké vonkajšie vplyvy, ale tým, že sa tieto vplyvy prakticky navzájom kompenzujú. Ostávajúce výsledne pôsobenie má za následok, že teleso sleduje pohyb príslušného miesta povrchu Zeme, pričom vzťažná sústava viazaná na zemský povrch nie je inerciálna. Na teleso, ktoré pokojne stojí na podlahe miestnosti, pôsobí zemská príťažlivosť, ale aj odpor podložky, ktorý vplyv zemskej príťažlivosti ruší.
Omnoho ľahšie než o platnosti zákona zotrvačnosti pre pohyb vzhľadom na vhodne zvolené teleso, môžeme sa presvedčiť o jeho neplatnosti pre pohyb vzhľadom na telesá, ktoré vzhľadom na predošlé sú v nerovnomernom pohybe translačnom, alebo sa otáčajú.

Guľa spočívajúca na vodorovnej podlahe železničného vozňa sa rozbehne smerom k lokomotíve, ak vlak zmenšuje svoju rýchlosť, a v smere opačnom, ak sa rýchlosť vlaku zväčšuje. Ak vlak stáča vpravo, guľa odbehne vľavo (odstredivá sila).

, | 26. května 2008
, | 26. května 2008
, | 19. prosince 2009
aaaa ja nechaaapem fyzike!! mna sa na nic nepytajte!! cmuk
, | 19. prosince 2009
fyzikaaaaa lalalalala hihi
, | 03. února 2015
800, http://0800-company.com/ | 29. července 2016
It was wondering if I could use this write-up on my other website, I will link it back to your website though.Great Thanks.
I am really impressed that there is so much information about this subject that have been uncovered and you’ve done your best, with so much class.
This is a brilliant blog! I'm very happy with the comments!..
Rakshabandhanrakhi
gh, www.rakshabandhanrakhi.com | 08. srpna 2016
www.rakshabandhanrakhi.com
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
Is it okay to post part of this on my website basically post a hyperlink to this webpage?
Very good written article. It will be supportive to anyone who utilizes it, including me. Keep doing what you are doing – can’r wait to read more posts.
Cool stuff you have got and you keep update all of us.
This is a truly good site post. Not too many people would actually, the way you just did.
Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us.
I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic.
howdy, your websites are really good. I appreciate your work.
Hello I am so delighted I located your blog, I really located you by mistake, while I was watching on google for something else.
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future..
This is a truly good site post. Not too many people would actually, the way you just did.
I'm glad to see the great detail here!.
I felt very happy while reading this site. This was really very informative site for me. I really liked it. This was really a cordial post. Thanks a lot!.
Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you are talking about! Bookmarked.
I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post.
payday advance, http://www.badcreditloancenter.com | 24. srpna 2016
I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post.
iPhone onderdelen, http://onderdeleniphone.nl | 28. srpna 2016
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing..
free tax id, https://tax-id-number-online.com | 28. srpna 2016
Thank you for taking the time to publish this information very useful!
full body waist trainer, https://nomadeyes.com/collections/full-body-waist-trainer | 01. října 2016
Your website is really cool and this is a great inspiring article. Thank you so much.
Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i’ve been waited for so long.
I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share.
Great blog. All posts have something to learn.
Your work is very good and i appreciate you and hopping for some more informative posts.keep writing…
FIFA Mobile Soccer Free Coins, http://www.osonslafrance.com | 20. října 2016
Your website is really cool and this is a great inspiring article. Thank you so much.
Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject. However, is still among the leading topics of our time. I appreciate your post and look forward to more.
Well thanks for posting such an outstanding idea. I like this blog & I like the topic and thinking of making it right.
This is great information for students. This article is very helpful i really like this blog thanks. I also have some information relevant for online dissertation help.
We are No. 1 Assignment Help in Australia. Feel free to hire us for assignment writing in Sydney, Melbourne, Perth, Tasmania and Canberra Australia.
"We are No. 1 in Dissertation Writing Help & Writing Service - Thesis Writing Help and Writing Service. You can also hire us for top quality dissertations."
Corona Application Development Service Corona App Development Introduction A mobile video game is just as excellent as the video game engine you utilize. Even though there is rather the range….
I am so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that's at the other blogs.
We are No. 1 Assignment Help in Australia. Feel free to hire us for assignment writing in Sydney, Melbourne, Perth, Tasmania and Canberra Australia.
ASDER
xender , http://www.xenderforpcapp.com | 04. února 2017
I am very enjoyed for this blog. Its an informative
leanbelly-breakthrough
leanbelly-breakthrough, http://leanbelly-breakthrough.org/ | 13. března 2017
http://leanbelly-breakthrough.org/ http://leanbelly-breakthrough.org/
Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?